+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Hizmet Sizi Kurtarır mı?Hizmet Bizi Kurtarır mı?

 1. #1
  Vefakar Üye edeb_ya_Huu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  363

  Standart

  Hizmet sizi kurtar?r m? ? Hizmet bizi kurtar?r m? ?


  Sevgili kardeğim, aziz yol arkadaş?m Salih Özaytürk’ün yak?nlarda dikkatimi çektiği muazzam bir Asr-? Saadet dersidir.

  ?kisi Bedir gazisi üç sahabinin öne ç?kt?ğ?, karş? karş?ya konulduğunda son derece öğretici, eğitici ve yol gösterici iki z?t durumdur ortada olan.

  Birinci tabloda, Bedr’in aslanlar?ndan Hât?b b. Ebi Beltea vard?r. Kara derili biridir Hât?b. Soyca Kureyş’e mensup değildir; bu sebepten, kabile asabiyetinin galebe çald?ğ? o şartlarda Mekkeliler epeyce zaman sonra onu bir bak?ma yanaşma konumunda içlerine kabul etmişlerdir.

  ?şte o Hât?b, Cahiliye asabiyetinin mümessillerince ‘ikinci s?n?f’ muamelesi görse de, soya veya servete dayal? bir s?n?flaman?n olmad?ğ? ilk mü’minler topluluğu içerisinde bir Muhacir Müslüman olarak her daim izzet ve hürmet görür. Bedir başta olmak üzere birçok gazveye kat?lmakla şereflendiği gibi, Rabb-? Rahîm onu M?s?r hükümdar? Mukavk?s’a gönderilen Peygamber elçisi olmakla da şereflendirmiştir.

  Ama Hât?b’?n bu parlak sahabi hayat?n?n içerisinde bir kara nokta vard?r. Hz. Peygamber, nereye gidileceğini gizleyerek, ama aradaki anlaşmay? bozup Müslümanlar?n müttefiki bir kabileyi katletmeye girişen Kureyş üzerine yürümeyi de kararlaşt?rm?ş olarak ?slâm ordusunu toplay?p haz?rlamaya başlad?ğ?nda, Hât?b bir mektup yaz?p durumu Kureyş’e haber vermeye yeltenmiştir. Ancak Cebrail’in gelip durumu Hz. Peygamber’e bildirmesinden sonrad?r ki, çoktan yola ç?kan kad?n ulak yar? yolda yakalan?p saçlar? aras?na gizlediği mektup bulunup ç?kar?lm?ş; ve alt?ndaki ismin Hât?b olduğu görülmüştür.

  Sahabiler, “Yâ Rasûlallah!” derler. “Hât?b, Allah’a, Resûlullah’a ve mü'minlere hainlik etmiştir!”

  Peygamber aleyhissalâtu vesselam ise, Hât?b'? yan?na çağ?rt?r ve:

  “Ey Hât?b! Bu ne biçim iş? Bunu niye yapt?n?” diye sorar.

  Hât?b’?n savunmas? şöyledir:

  “Yâ Rasûlallah! Ben Kureyşîler içinde yanaşma bir kişiyim. Senin yan?ndaki Muhacirlerin Mekke’de ailelerini ve mallar?n? koruyacak akrabalar? var. Ben ise, Kureyş cemaati içinde ne soyu, ne de kabilesi olan bir kişiyim. Üstelik, çoluk çocuklar?m da onlar?n aralar?nda bulunuyor. Ben bunu onlara bir iyilik edeyim, kendilerini minnet alt?nda b?rakay?m da oradaki ev halk?m? korusunlar diye yapt?m. Yoksa, küfre sapt?ğ?m veya dinimden döndüğüm veya ?slâmiyetten sonra küfre r?za gösterdiğim için değil!”

  Peygamber aleyhissalâtu vesselam’?n bu savunmaya verdiği karş?l?k, bizi son derece şaş?rt?c? şekilde:

  “Doğru söyledin!” olur.

  Dahas?, o esnada yan?nda olan ashab?na da:

  “O size doğru söyledi. Kendisi hakk?nda hay?rdan başka birşey söylemeyin!” diye emreder.

  Ama Hz. Ömer’e göre, Hz. Peygamber’in plan?n? ?slâm’?n can düşmanlar?na haber vermenin mazur görülecek bir taraf? yoktur. Dayanamay?p:

  “Yâ Rasûlallah!” der. “Bu adam Allah’a, Allah’?n Resûlüne ve mü’minlere hainlik etmiştir. B?rak beni de, şu münaf?ğ?n boynunu vuray?m?”

  Peygamber aleyhissalâtu vesselam, bu ç?k?ş? üzerine, Hz. Ömer’e:

  “?zin verecek olursam, onu öldürür müsün?” diye sorar.

  “Evet! Bana izin verirsen, onu öldürürüm!” cevab?n? al?nca da, as?rlar boyu mü’min kulaklarda yank?lanacak şu uyar?da bulunur:

  “O Bedir savaş?nda bulunmuştur. Bilir misin yâ Ömer! Belki de Allahu Teâlâ, Bedir’e kat?lm?ş olanlara Bedir gününde bak?p, ‘Siz istediğinizi yap?n! Ben sizi bağ?şlad?m! Cennet size vâcip olmuş, siz Cennete girmeyi hakettiniz!’ buyurmuştur.”

  Nitekim, bu olay üzerine inen âyetlerde (bkz. Mümtehine sûresi, ilk âyetler) Hât?b’?n tutumuna karş? bir uyar? vard?r; ama ne yapt?ğ? savunma yanl?şlanm?ş, ne de savunmas? doğru bile olsa yapt?ğ? yanl?ştan dolay? Allah kat?ndan kendisine bir ceza emredilmiştir.


  Hât?b’?n içlerinde yer ald?ğ? Bedir ashâb? içindeki bir diğer isim ise, M?stah b. Usâse’dir. M?stah da, Hât?b gibi, ilk iman edenler saf?nda yer alan bir Muhacir Müslümand?r. Üstelik, Hât?b gibi Kureyş’in sonradan içlerine kabul ettiği bir isim değildir. Bilakis, Kureyş’in en şerefli soylar?ndan birine mensuptur. Muttalib oğullar?ndand?r. Muttalib ise, Abdi Menaf’?n oğlu ve Hz. Peygamber’in büyükdedesi Haşim’in kardeşidir. Peygamber aleyhissalâtu vesselam?n dedesinin Abdulmuttalib ad?yla an?l?r olmas?, ağabeyinin ölümünden sonra amcas? Muttalib’in onun geçimini üstlenmesinden dolay?d?r.

  M?stah, anne taraf?ndan da, Kureyş’in en seçkinleri aras?nda yer al?r. Annesi Selma, Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib’in torunudur. Annesinin annesi Reyta ise, Hz. Ebu Bekir’in halas?d?r.

  Velhas?l, M?stah b. Usâse, t?pk? Hât?b gibi Hz. Peygamberin beyan buyurduğu üzere, Cenab-? Hakk?n “Siz istediğinizi yap?n! Ben sizi bağ?şlad?m! Cennet size vâcip oldu!” buyurduğu Bedir ashab?ndan olduğu ve yine t?pk? Hât?b gibi Muhacirler saf?nda yer ald?ğ? halde; Hât?b’dan fazla olarak, anne taraf?ndan da, baba taraf?ndan da doğrudan Hz. Peygamber’le, keza Hz. Ebu Bekir gibi sahabilerin en birincisi ile de çok yak?n akrabad?r.

  Gelin görün ki, Müreysi’ gazvesi dönüşünde Hz. Âişe aleyhine Abdullah b. Ubeyy b. Selûl’ün pişirip servise koyduğu çirkin iftiray? ağ?zdan ağ?za yayanlar?n baş?nda da M?stah vard?r.

  Ve t?pk? Hât?b’?n Mekke’ye haber ulaşt?rma teşebbüsünden sonra vahiy geldiği gibi, M?stah’?n öncelikli rol sahibi olduğu bu iftira hadisesinden sonra da vahiy gelmiştir.

  Fakat, bu gelen vahiy, Hât?b hadisesinden sonra gelen vahiy gibi bir tavsiye ve uyar? ile yetinmemektedir. Bilakis, Nur sûresinin 4-21. âyetlerinde görüleceği gibi, hem çok sert ikazlar ve tehditler vard?r, hem de aç?k bir ceza takdir edilmiştir: seksen sopa!

  Bedir ashab?ndan olan Hât?b ?slâm’?n mukadderat?n? ilgilendiren bir meseledeki feci yanl?ş?ndan dolay? ceza almazken, Bedir ashab?ndan olan M?stah görünüşte ?slâm’?n mukadderat?n? pek de ilgilendirmeyen, ama iffetli bir mü’minin şerefini lekeleyen ve hukukunu zayi eden bir meseleden dolay? seksen sopa cezas? almaktad?r!

  Üstelik, bu cezas?nda yaln?z da değildir M?stah. Kim bu iftiray? yayanlardan idiyse, ayn? cezay? alm?şt?r. Hz. Peygamber’in sahabilerine “Onun şiirleri, müşriklerin kalplerine sizin oklar?n?zdan daha fazla tesir eder” diyerek şiiriyle yapt?ğ? hizmeti takdir ve tebrik ettiği Ensar’?n soylular?ndan büyük şair Hassân b. Sâbit de, seksen sopa iftira cezas?n? alanlar aras?ndad?r.

  Hât?b’?n ‘kamu yarar?’na ve ‘?slâm’?n mukadderat?’na ilişir gözüken yanl?ş?na karş? ‘uyar?’y? kâfi gören Şâri’ Teâlâ, tek bir kulunun hukukuna, şerefine ve iffetine ilişen bir iftiraya ise iki dünyada da azap uyar?s? ve seksen sopa gibi aç?k bir ceza ile mukabele etmiştir.

  ?slâm’?n mukadderat?na ilişir gözüken bir yanl?ş?nda Bedir’in hat?r?na affedilen Hât?b’a karş?l?k, bir mü’mine kulun, savunmas?z bir kad?n?n hukukuna ilişen yanl?şlar?nda ne M?stah b. Usâse Bedir’in hat?r?na affedilmiş, ne de Hassân b. Sâbit’e şiiriyle ?slâm’a ettiği hizmetlerin hat?r?na müsamaha gösterilmiştir.


  Hizmet ad?na kol k?ranlar?n;

  Müstakbel hizmet talipleri ad?na gözleri önündeki mü’minlerin kalbini k?ranlar?n;

  Kendileri gibi düşünmüyor diye mü’min kardeşine eliyle, diliyle, yetkisiyle etmediğini b?rakmayanlar?n;

  Ama her defas?nda ‘yapt?klar? hizmetler’i öne sürerek savunma yapanlar?n;

  Ayr?ca, “Hizmet bizi kurtar?r” da diye umanlar?n

  Asr-? Saadet’in bu kontrast tablosundan alacağ? bir ders, alabilir durumda iseler eğer, herhalde vard?r.

  Nedense kitap sayfalar? aras?nda kalm?ş, yayg?nlaşt?r?lamam?ş şu hadisten de:

  “Bir adam sordu: ‘Ey Allah'?n Resûlü! Allah yolunda öldürüldüğüm takdirde, bütün hatalar?m örtülecek mi?’

  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): ‘Evet, sen sabreder, mükâfaat bekler, geri kaçmadan ileri at?l?r vaziyette olduğun halde öldürülürsen!’ diye cevap verdi.

  Ve adama sordu: ‘Nas?l sormuştun?’

  Adam sorusunu aynen yeniledi. Bunun üzerine Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm sözlerini şöyle tamamlad?:

  ‘Evet, (kul) borcu hariç, bütün günahlar?n affedilecek. Zira Cebrâil bu hususu bana haber verdi!’” (bkz. Müslim, ?mâret 117; Muvatta, Cihad 31; Nesâî, Cihad 32)  30.12.2006
  Metin KARABAŞOĞLU
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 13:41 ) değiştirilmiştir.
  Dopdulu bir şevkle çıkıp yollara düşeli,geçtin manaları küheylan gibi encama ereceğin heyecanından belli,şahlan ki geliyor gökler ötesinden tebşir.

 2. #2
  Vefakar Üye PirMuhammed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Yaş
  29
  Mesajlar
  348

  Standart

  mükemmel,allah razı olsun.davranışlarımızda,hareketlerimizde,insan ilişkilerinde ölçünün ne olacağına dair harika bir ders.

  Alem buğday ben saman, herkes yahşi ben yaman.
  Şah-ı Nakşibend (Kaddesallahu Sırrahu)


  esedullah


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hizmet
  By karolin in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.12.13, 23:41
 2. Namaz Kurtarır
  By yakaza in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.01.10, 01:02
 3. Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır...
  By Piri Reis in forum Mizah
  Cevaplar: 74
  Son Mesaj: 25.11.08, 23:23
 4. Peygamberimiz (a.s.m)'ın Şefkati Bizi Kurtarır mı?
  By Biz in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 28.07.08, 00:00
 5. 10. Yıl Marşı AKP'yi Kurtarır mı?
  By Şahide in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16.04.08, 17:45

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0