Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 16 Sayfa var 1 2 3 11 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 152

Konu: Allah'a Tanrı Denilir mi ?

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ALLAH'A "TANRI" DEN?R M?
  Bu konuda ilmi olmay?p, kulaktan dolma as?ls?z verilerle "Din" hakk?nda hüküm veren bilgisizler topluluğu, her iki sözcüğün de ayn? anlama geldiğini san?p, ak?llar? s?ra biraz da sanki milliyetçilikle ilgili sanarak, "Allah" ismi yerine "Tanr?" sözcüğünü kullanmaktad?rlar..
  Oysa, dünkü yaz?m?zda "Tanr?" sözcüğünün işaret ettiği kavram ile "Allah" isminin işaret ettiği anlam?n, birbirinden tamamiyle ayr? manâlara işaret ettiğini anlatmaya çal?şm?şt?m. Manalar? birbirinden tamamiyle ayr? iki sözcük!..
  Bu konuya Türkiye'de yaşam?ş çok değerli bir Kur'ân tefsircisinin sat?rlar?yla aç?kl?k getirelim.. 1940'larda yaz?lm?ş en kapsaml? ve detayl? Kur'ân tefsiri olan Elmal?l? Hamdi Yaz?r'?n Diyanet ?şleri Başkanl?ğ? taraf?ndan bast?r?lm?ş "Hak Dini Kur'ân Dili" isimli eserinde bak?n bu konuda ne deniyor:
  "Gerek ismi özel olsun gerek ismi genel, "ALLAH" ismi celâli ile, yine "ALLAH" tan maâda hiçbir mâbud an?lmam?şt?r...
  Mesela "TANRI", "HUDA" isimleri, "ALLAH" gibi özel isim değidir!. "?LÂH", "RAB", "MÂBUD" gibi genel mânâ ifade eden kelimelerdir...
  Arapça'da "?LÂH"?n çoğuluna "ÂL?HE"; "RAB"b?n çoğuluna "ERBÂB" denildiği gibi; Farsça'da da "HUDÂ"n?n çoğuluna "HUDÂYAN" ve lisan?m?zda dahi TANRILAR, MÂBUDLAR, ?LÂHLAR, RABLAR denmiştir; çünkü bunlar hakl?ya ve haks?za ?tlak edilmiştir...
  Halbuki hiç "ALLAH"LAR denilmemiştir ve denemez!.
  Böyle bir tabir işitirsek, söyleyenin cehline veya gafletine hamlederiz!..
  "TANRI" ad? böyle değildir; mâbud, ilâh gibidir... Bât?l mâbudlara dahi "TANRI" ismi verilir... Müşrikler birçok tanr?lara taparlard?. Filanlar?n tanr?lar? şöyle, falanlar?n tanr?lar? şöyledir denilir...
  Demek ki, "TANRI" genel ismi, "ALLAH" ismi özelinin eş anlaml?s? değildir, en genel bir tâbirdir...
  Binâenaleyh, "ALLAH" ismi, "TANRI" ad? ile tercüme olunamaz!"
  (c:1/24-25)
  Türkiye`deki en değerli Kur`ân tefsirini yazan kişiye göre, yukar?da okuduğunuz üzere, "ALLAH"a kesinlikle "tanr?" denemez!..
  Burada ayr?ca şu çok önemli farklara dikkat etmeliyiz..
  "Tanr?"
  kelimesi, s?fatlar? anlatan genel bir kelimedir; "Allah" ise kendisinden gayr? hiç bir şeyin mutlak vücudu olmayan Tek Zât`?n ismidir!.
  Yani olay, yaln?zca kelime, telaffuz olay? değildir!. Kelimeler, isimler aras?ndaki son derece büyük anlam fark?d?r!.
  "Tanr?" ve "tanr?l?k" kavram?na dayal? din anlay?ş? bât?ld?r!.
  "Allah"
  isminin işaret ettiği anlama dayal?, yürürlükte olan "?SLÂM Dini"dir !.
  "Lâ ilâhe illallah" cümlesinin anlam? "tanr? yoktur sadece ALLAH vard?r" şeklindedir. Ve iyi bir müslüman olmak için, önce bu fark? çok iyi anlamal?y?z!.
  Zirâ, "tanr?" kelimesinin anlam? ile s?n?rlarsak anlay?ş?m?z?, "Allah" isminin işaret ettiği manadan mahrum kal?r?z; bu da sonunda, bizi "hilâfet" s?rr?ndan mahrum b?rak?r!..
  "Tanr?", tap?n?lacak ötendeki bir varl?kt?r...
  "Allah
  " kulluk edilegelmekte olan özündeki Hakikat't?r!..
  "Tanr?", korkulas? umac?d?r!.
  "Allah"
  ise, ilim sahiplerinde, sonsuz-s?n?rs?zl?ğ?n yan?ndaki hiçliklerini kavray?ş nedeniyle oluşan "haşyet"in kaynağ?d?r!..
  "Tanr?", yeterli olmayanlar?n kendi kafalar?nda hayâl edip varsand?klar? ötelerindeki yönetici ve yarg?lay?c?d?r !.
  "Allah",
  âlemleri kendi varl?ğ?ndan meydana getirmiş ve her zerresinde esmâs?yla alg?lan?r olmuş "TEK mutlak varl?k"t?r; hiç bir şekilde ortağ? yoktur!
  "Tanr?", her devirde ve toplumda anlay?ş seviyesine göre say?s?z özelliklerle bezenip süslenen; hayallerin karş?l?ğ?n?n kendisinde olduğu varsay?lan, beşer anlay?ş?na göre şekillenen bir balondur!
  "Allah
  " ise "Ahad", "Samed", "Lemyelid ve lem yûled"dir!..
  "?lâhlar öldü art?k!..
  Tanr?ysa can çekişmede...
  HAYY ALLAH!.."

  Diyor değerli Hâkim şâir Halûk Mahmutoğullar?, bu gerçeğe işaretle..
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 11:31 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart


  bu yaz? hakk?nda görüşlerinizi alay?m;


  ?slâmiyeti, câmilerde anlat?ld?ğ? gibi zannediyoruz. Bütün mesele işin ne olduğunu bilememek!..
  Bütün sorunumuz, olay?n gerçeğinin ne olduğunu bilememek, geçmişteki sembolik anlat?mlar? birebir gerçek sanmak, bizi tamamen yanl?ş sonuçlara yönlendiriyor!
  B?rak bu saçmal?ğ?!. Bu devirde dinle mi uğraş?l?r? Dünyan? yaşa, gününü gün et,“ gibilerden telkin ve sözler duyuyoruz.
  Çünkü, dinden anlad?ğ?m?z, sadece câmilerde anlat?lan hikâyeler. Ama, işin hakikat?n? anlad?ktan sonra da art?k kimseyi tutmak, engellemek, b?rak demek mümkün değil!
  Onun için benim size tavsiyem prensip olarak şudur:
  Bütün bilgileri elinizden geldiği kadar çevrenizdekilere duyurun!. Bildiklerinizi mutlaka paylaş?n!
  Göreviniz sadece bu olsun! Ondan sonra kişi ne yaparsa, sizin sorununuz değil art?k. ?ster namaz k?ls?n, ister k?lmas?n; ister oruç tutsun, ister tutmas?n. Bunlar sizin sorununuz değil!.
  Ama insanlar, dinin gerçek manâda niçin bildirildiğini bilmedikleri için, ömürlerini boşa harc?yorlar. Boşa geçen ömrü telâfi etme şanslar? da yok!. Giden gitmiştir. Geri dönüş yoktur!.
  Çoklar? şöyle diyor:
  Biz ne yaparsak yapal?m, nas?l olsa yukar?daki bizi affeder!.
  Yukar?da biri yok! Bunun fark?nda değiliz. ?şin en kötüsü o!..
  Yukar?da bağ?şlayacak, cehenneminden ç?kar?p, cennetine koyacak biri var zannediyoruz.
  "Allah" isminin işaret ettiği gerçek mânân?n ne olduğunun fark?nda değiliz.
  Affeder can?m,” diyorlar.
  Kim affediyor?. Kimi affediyor?. Neyi affediyor?. Niye affediyor?.
  Bu sebeple, benim üzerinde en çok durduğum konu bu!.
  ''Allah'' isminin işaret etmek istediği anlam?, bu insanlar öğrenmelidir!.
  ?nsanlar?n felâketi, bunu anlamamalar?ndan geliyor!
  ''Allah'' ad?yla işaret edilen, bu evreni bir noktadan yaratan ve nice noktalar?n yarat?c?s?; asla anlad?ğ?n?z gibi gökte oturan bir tanr? değil; yukar?dan seni seyredip, seni imtihan edip, seni yarg?las?n!!!...
  Öncelikle bu gerçek, fark edilmelidir.
  sen ''Allah'' için hiçbir şey yapm?yorsun!.
  Yani sen, ALLAH için şunu şunu yap?yorum, diye düşündüğün anda, kendi hayâlinde yaratt?ğ?n ve tap?nd?ğ?n tanr?ndan bahsediyorsun demektir.
  Hz. Ömer de, öyle anlat?yor zaten. Diyor ki:
  “Biz kurabiyelerden tanr?lar yapard?k. Önce karş?s?na geçip tap?n?rd?k. Sonra da o kurabiyeleri bir güzel yerdik”.

  Şimdi, Hz. Ömer’in kurabiyeden tanr?s? gibi biz de kendi kafam?zda, yukar?ya bir yerlere tanr?y? oturtuyoruz. Sonra da; nas?l olsa O(!) bizi bir yerlere sokar, merhamet eder, deyip, her şeye boş veriyoruz!!!.
  Düşünmüyoruz ki; şu yemeği yemediğimiz zaman karn?m?z doymuyor! Yukar?daki bizi doyurmuyor! Hastaland?ğ?n zaman ilâç almazsan, tedavini yapt?rmazsan, yukar?daki seni iyi etmiyor!..
  Bu kesin gerçekler gözümüzün önünde olduğu halde, halâ yukar?da biri var, o bizi bağ?şlar zannediyoruz. Bu kadarla kalmay?p, onun için namaz k?lacağ?m?z?, onun için oruç tutacağ?m?z? zannediyoruz.
  ?slâm Dini kapsam?nda olan ve de yapmam?z tavsiye olunan şeylerin hiç birisi yukar?daki birisi için, bir tanr? için değil; bizzat kendimiz içindir.
  Nas?l sana tavsiye ile, “bu vitaminleri al, bunlar?n faydas?n? görürsün” diye söylersem; sen bu vitamini benim r?zam için, beni hoş ve memnun etmek için mi alacaks?n?.
  Hay?r!. Kendin için alacaks?n!. Ben sana sadece yarar? olacak şeyleri söyleyip, tavsiye ediyorum.
  ?şte Hz. Muhammed s.a.v.’in insanlara ilettiği teklifler de, insanlar?n kendi yararlar? için olan çal?şmalar.
  Ya bunlar? değerlendirirsin, yarar?n?, faydas?n? görürsün; ya da ihmal eder, sonucuna da sen katlan?rs?n, ondan sonra hayat?n cehenneme döner.

  O zaman da; “niye ben cehenneme gittim, cehennemde kald?m“ dersin. ?şte o zaman âyet tecelli eder;
  ALLAH sizi cehenneme atmad?, siz kendi kendinizi cehenneme att?n?z..
  Niye böyle?.
  Çünkü, bilgisizlik yüzünden yapman?z gerekenleri yapmad?n?z. Sonucunda hayat?n?z cehenneme döndü. Meselenin esas? bundan ibaret!.
  Gençler, bunu çok daha iyi anl?yorlar. Yaşl?larda bir şartlanma var, y?llar?n oturttuğu ve betonlaşt?rd?ğ? bir şartlanma...
  Kavramlarda da ayr? düşünüyoruz. Dolay?s?yla, gençler bu konular? daha kolay anl?yorlar.
  Arapça olan, “nâfi ” kelimesinin anlam?, "yararl?, faydal?" demektir. Ayr?ca Esma-ül Hüsnâ’daki isimlerindendir.
  "Nâfilelerle"demek,"bir tak?m faydal?, yararl? çal?şmalarla kişi ancak ALLAH’a yakîn elde edebilir," demektir.
  Yani taban, en alt s?n?r olan çal?şmalar, zaten kişinin kendini toparlay?p, kurtarabilmesi için zorunlu olan şeyler. Ama kişi, ALLAH’a yakîn elde etmek istiyorsa, bunu d?ş?nda daha bir tak?m yararl?, faydal? çal?şmalar yapmak yani ''nâfileler'' yapmak durumundad?r.
  Farzlar? yerine getirmekle değil, fazladan yap?lan nâfilelerle kişi yakîn elde edebilir.
  Tefekkür”, ALLAH’a yakînin ilk basmağ?d?r.
  Tefekkürü olmayan?n yakîni oluşmaz!
  Allah’a yakîn elde etmek isteyen kişinin ad?m atacağ? ilk basamak tefekkürdür.
  Yani, nâfile yap?lan ibadetler, tefekkür basamağ?na bas?ld?ktan sonra kişide tesirini göstermeye başlar. Tefekkür yoksa, zaten bir yere var?lmas? mümkün değildir. Çünkü insan? hayvandan ay?ran özellik, tefekkür özelliğidir.
  "Tanr?" kavram? çok önemli!. Üzerinde çok duruyorum. Ama buray? çok iyi oturtmam?z lâz?m. Zira bu konu anlaş?lamazsa, hiçbir yere varmam?z mümkün değildir.
  Bizde, doğuştan gelen veya çevreden yerleşen bir inanç var. O da, "tanr?" inanc?!. Biz buna, ALLAH ismini takt?ğ?m?z için de “ALLAH’a inan?yoruz,” diyoruz.
  Hemen hemen hepimizde, Türkiye’de yetişmiş olan herkeste; “Biz ALLAH’a inan?yoruz,” diye bir inanç var. Fakat, “ALLAH” kelimesini hep "tanr?" kavram? anlam?nda kullan?yoruz.
  Ben tecrübelerle şunu gördüm:
  Genelde yap?m?zda, yarat?l?ş?m?zda olan tanr? inanc? dolay?s?yla biz, bu tanr? inanc?n? kafam?zdan tam olarak atam?yoruz.
  Ne yap?yoruz?..
  "Allah" ismi ile ilgili olarak bu ilimle öğrendiğimiz bilgileri kafam?zdaki "tanr?" kavram?na ş?r?nga ediyoruz. "Tanr?" kavram?n?, "Allah" kavram? ile aş?l?yoruz. Ve, kafam?zdaki "tanr?" kavram?n? Allah'laşt?r?yoruz.
  Dediğimi iyi anlay?n!.

  Kafam?zda veri taban?m?za göre oluşturduğumuz '' tanr?'' kavram?n? ''Allah''laşt?r?yoruz. Böylece kendi yaratt?ğ?m?z ''tanr?'' imaj?n? ''Allah'' ad?yla etiketliyoruz.
  Hakk?yla ALLAH’? anlam?ş olmuyoruz.

  ''Allah'' ad?yla işaret edilenin ne olduğunu anlayamad?ğ?m?z için de, sistemde bir y?ğ?n aksakl?klar görüyor ve sualler soruyoruz.
  Sistemde mevcut bağlant?lar? kuramamam?z?n, bu yüzden kafam?zda beliren suallerin sebebi hep, "Allah" ad?ylla işaret edileni anlayamamam?zdand?r.
  ?şin problemli noktas? buras?!..
  Varl?kta, çeşitli nesnelerin tasarrufunu görüyoruz. ?nsanlar?n, hayvanlar?n diğer varl?klar?n, objelerin, o nesneler suretiyle dilediğini yapmakta olan?n ad?d?r, ALLAH!.
  Bu cümleyi kafan?za iyi not ediniz. Çünkü buras? çok önemli!.
  Varl?kta alg?lad?ğ?n, gördüğün, bildiğin birimler ve nesneler suretiyle, dilediğini yapmakta olan?n ad?d?r "ALLAH"!..

  Sen bir varl?k, bir nesne, bir obje düşünüp, bir de onda tasarruf eden ikinci bir varl?k düşündüğün anda, tanr? kavram?ndas?n, Hz. Muhammed s.a.v.’in anlatt?ğ? ALLAH kavram?ndan koptun ve uzaklaşt?n demektir.
  ''Allah'' ismiyle işaret edilenin ne olduğunu anlamak için birimi ve sistemi çok iyi gözlemek lâz?m.
  Birimi ve sistemi gözlemleyip ne kadar anlayabilirsen, o kadar?yla da Allah’? anlayabilirsin. Başka türlü anlama şans?n yok!.
  Senin bütün duyular?n, her şeyi, hep beş duyuya bağl? olarak alg?lad?klar?na bağl? olarak değerlendiriyor. Dolay?s?yla, bunun d?ş?nda senin gözlemleme şans?n yok!.
  Ya hayâlinde bir şey yaratacaks?n, ona ''tanr?''l?k vasf?n? vereceksin. Ya da gözlemlediğindir ama, gözlemlediğin kadar? ile Allah’? kay?t alt?na almayacaks?n!.
  Yani, bu yap?yor, öyleyse budur, demeyeceksin!.
  Ressam resim yap?yor. Her bir resim ressam?n bir özelliğini yans?t?r ama resim ressam değildir. Resmi, ressamdaki vas?ftan ayr? düşünemezsin. Çünkü onu ressam meydana getiriyor. Ama, ressam? da resimle kay?t alt?na alamazs?n!
  Sen beni tek bir kitab?m ile kay?t alt?na al?p, “işte Ahmed Hulûsi, bu kitaptaki bilgilerden ibarettir“ diyemezsin. Çünkü, ben o kitab? yazd?ğ?m gibi 10-15 kitap daha yazar?m. Onlar?n d?ş?nda kafamda, daha yazmad?ğ?m bir çok bilgi var.
  O zaman beni bir tek eserimle kay?t alt?na alamazs?n.
  Sen, ''Allah''?? bir tek ''Kur'ân'' ile de kay?t alt?na alamazs?n!.
  Kur'ân "insanlara
  " gelmiştir. Kur'ân, "insanlar?n gereklerine göre" gelmiştir. Dolay?s?yla, Allah’? Kur'ân'la kay?t alt?na alamazs?n!.
  O'nun sonsuz kelâm?ndan bir kelâm, bir kelimedir, Kur'an!.
  Ve yaşad?ğ?m?z âlem, O'nun say?s?z sonsuz âlemlerinden bir âlemdir.

  Daha biz, bu içinde yaşad?ğ?m?z âlemi tam anlay?p, değerlendiremezken; bu âlem gibi say?s?z âlemleri, varl?klar? meydana getiren ''Allah'' ismiyle işaret edileni ne kadar tan?y?p, anlay?p, yorumlay?p değerlendirebiliriz?.
  Şu işaret ettiğim parmakta, elde, her an tasarruf eden beyindir. El ve parmaklar hiçbir zaman kendi başlar?na tasarruf edemez! Hiçbir el, beyinsiz hareket edemez! Nerede bir el veya parmak hareket ediyorsa, onda tasarruf eden bir beyin var demektir.
  Bu varl?kta olan hiçbir birim, nesne, obje Allah’?n dilemesi, irade etmesi, kudreti d?ş?nda kendi baş?na tasarruf gücüne sahip değildir. ?mkân? da yoktur.
  Ama, beyni de hiçbir zaman bu elle kay?t alt?na alamazs?n! Eldeki hareketleri görüp de, işte beyin sadece bu parmaklar? oynat?r diyerek beyne s?n?r koyamazs?n!
  Bu dengeyi çok iyi anlamak lâz?m!. ''Allah'' ismiyle işaret edileni anlaman?n yolu buradan geçer. ?şte bu şekilde eğer, Allah’? kapsaml? olarak bu anlatt?klar?m istikametinde anlayabilirsek, işte o zaman kafam?zda hayâl ettiğimiz tanr? kavram?ndan uzaklaş?r, gerçekleri fark etmeye başlar?z.
  Şayet bunu yapamazsak, sonucuna da paşa paşa katlanacağ?z...
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 11:32 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bu yazının yanlışlarını ve doğruluklarını anlamam yardımcı olun.yukardaki ikinci alıntının.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu yazının yanlışlarını ve doğruluklarını anlamam yardımcı olun.yukardaki ikinci alıntının.
  Bu yazıları kimden aldınız, yazarı kim acaba?

 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sen, ''Allah''ıı bir tek ''Kur'ân'' ile de kayıt altına alamazsın!.
  Kur'ân "insanlara" gelmiştir. Kur'ân, "insanların gereklerine göre" gelmiştir. Dolayısıyla, Allah’ı Kur'ân'la kayıt altına alamazsın!.
  O'nun sonsuz kelâmından bir kelâm, bir kelimedir, Kur'an!.
  Ve yaşadığımız âlem, O'nun sayısız sonsuz âlemlerinden bir âlemdir.
  İ’lem eyyühe’l-aziz! Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyân’ın hak ve hakikat olduğuna en sâdık deliller:
  1.
  Tevhidin bütün iktizâlarını ve lâzımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir.
  2
  . Esmâ-i Hüsnânın tenasüp ve iktizası üzerine hakaik-i âliye-i İlâhiyedeki muvazeneyi müraat etmesidir.
  3.
  Rububiyet ve ulûhiyete âit şuûnatı kemâl-i muvazeneyle cem etmesidir.

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu yazıları kimden aldınız, yazarı kim acaba?
  ahmedhulusinin sitesinden aldım..

  maksadım araştırmak,sorgulamak..

  ne kadar doğru söyliyor onu anlamak..yardımcı olan yok mu?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Dolay?s?yla, Allah’? Kur'ân'la kay?t alt?na alamazs?n!.
  O'nun sonsuz kelâm?ndan bir kelâm, bir kelimedir, Kur'an!.

  Ve yaşad?ğ?m?z âlem, O'nun say?s?z sonsuz âlemlerinden bir âlemdir.

  acizizfakiriz kardeş bu cümlede yanl?ş olan bir şey var MI?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Valla yanl?ş olsa da , olmasa da ne bileyim kulağ? t?rmal?yor , ben daha üstad dan böyle kulak t?rmalay?c? şeyler işitmedim , "kendi yaratt?ğ?m?z tanr? imaj? " vs
  Güneş dururken , gece lambas? ile felan uğraşmamak iyi olur ki , zaten esma her şekliyle risalelerde anlat?lm?ş dahas? yok , ayr?ca tanr? uludur diye ezan okunan bir vakitte üstad Allah'a tanr? denir mi , diye bir risale yazma ihtiyac? hissetmemiş ilaahir , yunusum kardeş amac?m seni eleştirmek değil ama konular?n ismi bile hoş değil , hani bat?l? tasvir safi zihinleri idlal vs.
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 9. #9
  Gayyur onderaycan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  95

  Standart

  Tanr? kelimesi Eski Türkçede Tengri kelimesinden gelmektedir.
  Ben ALLAH C.C yerine Tanr? kelimesinin kullan?lmas?na karş?y?m.
  Madem müslüman?z biz Kur'andan Rabbimizin ismini ALLAH biliyoruz. Ne gereği var başka isimler kullanman?n. Hem yeri geldimi televizyonlarda yada sokaklarda dükkan tabelalar?nda hep yabanc? isimler yada deyimler kullan?l?yorda milliyetçiliğe dokunmuyorda birtek arapça allah denmesimi miliyetçiliğe dokunuyor. ben bu insanlar? anlayam?yorum.

 10. #10
  Dost Ebu Ahmed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  10

  Standart

  Alıntı hayırlısı Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Valla yanlış olsa da , olmasa da ne bileyim kulağı tırmalıyor , ben daha üstad dan böyle kulak tırmalayıcı şeyler işitmedim , "kendi yarattığımız tanrı imajı " vs
  Güneş dururken , gece lambası ile felan uğraşmamak iyi olur ki , zaten esma her şekliyle risalelerde anlatılmış dahası yok , ayrıca tanrı uludur diye ezan okunan bir vakitte üstad Allah'a tanrı denir mi , diye bir risale yazma ihtiyacı hissetmemiş ilaahir , yunusum kardeş amacım seni eleştirmek değil ama konuların ismi bile hoş değil , hani batılı tasvir safi zihinleri idlal vs.
  Aynen katiliyorum. Kaldi ki Üstadimizin Külliyatta Rabbimizi nasil tasvir, tarif ve tesmiye ettigi malumdur. Malumun da i'lami olmaz.

  Resulü Ekrem(s.a.s.) buyuruyor ki:
  " Allah'in 99 ismi var. Bunlari ezberleyen ve anlayan cennete girer."

  Allah-ü Zül-Celal buyuruyor ki:
  "En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır." [Sure-i Araf, 7/180]

  Risale-i Nur Külliyati "marifetullah" meselesini tam halletmistir. Baska söze hacet yok. Elhamdülillah. Allah(c.c.) razi olsun.

  Selam ve dua ile
  Bir gün olur elbette
  dogar sems-i hakikat,
  Hic böyle müebbet mi
  kalir zulmet-i alem.

  Güzel gören, güzel düsünür.
  Güzel düsünen, hayatindan lezzet alir.

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Allah ile Tanrı Kelimesi Arasındaki Farklar
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 16.01.10, 12:04
 2. Allah İsmi Yerine Tanrı İsmindeki Israr
  By murti2477 in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.05.08, 12:54
 3. Madem Ölümü Yaratan Allah,Öldürene Neden Katil Denilir?
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.12.07, 16:10
 4. Tanrı ve Şeytan
  By insirah in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.08.07, 14:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0