+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Bir Başka Bakışla Namaz!

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Kitab? "OKU"mada, hikmete ermede, hiç akl?ma gelmeyecek olan şeylerin s?rlar?na ermemde, takdîr-i Huda, âyetlere devam etmenin çok büyük faydalar?n? gördüm.
  Biz fâniyiz. K?sa bir süre sonra aran?zdan ayr?l?r gideriz.
  Ama, isteriz ki, biz de insanlar?n hayra, hikmete ermesine vesile olal?m. Ard?m?zdan üç ?hlâs ve bir Fatiha ile; “Allah raz? olsun,” diyenlerimiz olsun.
  Cennete giden hiç kimsenin Cennette mertebesi yükselmez!
  Cennette mertebe yükselmesine karş? ne bir âyet var, ne de bir hâdis.
  Dolay?s?yla, bu dünya hayat?nda ilmini, irfan?n? basiretini ne kadar art?r?rsa kişi, ahirette de o mertebelerin gereğini yaşayacakt?r.
  Allah’?n kurmuş olduğu mizân dolay?s?yla biz bu dünyada yaşad?ğ?m?z her an?, her dakikay? çok büyük bir nimet olarak bilmek zorunday?z.
  Âhirette, namaz var m?? Yok!.. Oruç var m?? Yok!. Zekât var m??.. Yok!..
  Cennette bunlar?n hiç biri yok!. Halbuki bunlar dünyada insanlara, kendi mertebelerini yükseltsinler diye tavsiye edilmiş, önerilmiştir.
  Allah’?n zâten böyle bir ibadete ihtiyac? yok!. Dolay?s?yla yapacağ?n bu çal?şmalar, senin mertebenin yükselmesi, Allah'a daha fazla yakîn kazanabilmen içindir.
  Sen bu dünyada ibadet çal?şmalar? yapmazsan, zaten öbür tarafta böyle bir çal?şma yok!
  Dolay?s?yla bunlar?n getireceği ''yakîn'' diye bir şey de söz konusu değil!
  O zaman yap?lacak bir tek şey var;
  Zarar?n neresinden dönersem kârd?r“ deyip olabildiğince buraya ağ?rl?k verip, imkânlar?n nispetinde bu güzelliklere ulaşmak zorundas?n.
  Gelişmene engel olacak şeylerden de uzak durmaya bak!.
  Olay? basit olarak ele al?n!.
  Öldükten sonra yaşam?n devam edeceğine inan?yor muyum?
  Kendinize bunu sorun!.
  Eğer, ''ben öldükten sonra yaşam?m devam edecektir'' diyorsan?z, kendinize ikinci bir suali sorun!
  Peki, öldükten sonra yaşam devam edeceğine göre bu yaşam?n şartlar? nedir?.
  Bu yaşam?n şartlar?n? bize Rasulullah s.a.v. bildiriyor; gerek Kur'ân âyetleri olarak, gerek kendi aç?klamalar? olarak.
  Ölümden sonraki yaşam? ve şartlar?n? Hz. Rasûlullah s.a.v. bize bildirmiştir.
  Ya, bu şartlara göre kendini haz?rlayacak,
  veya ''Ben Rasulullah’a inanm?yorum'' diyeceksin.
  ''?nanm?yorum'' dersen, o zaman kendi bildiğin gibi, nas?l istersen öyle yaşa!.
  Ama, ''Rasûlullah’a inan?yorum'' diyorsan, o zaman Rasûlullah’?n dediğine göre, dediği biçimde kendini ölümden sonraki yaşam şartlar?na haz?rlaman gerekir.
  Kur'ân
  diyor ki;
  “Dünyada âmâ olarak ölen, Ahirette de âmâd?r.”

  O zaman tek şans?n var.
  Dünyada yaşarken bir tak?m gerçekleri görüp, hissedip, değerlendirip, yaşayabilmek önemli.
  Dünyadan gittikten sonra art?k, şans?n? kaç?rm?ş oluyorsun.
  Belki şöyle diyeceksin:
  ''Burada yapamad?k, göremedik, elde edemedik ama, oraya gittiğimizde yapar?z..''
  Hay?r!.
  Hiç öyle bir şey umma! Öyle bir şey söz konusu değil!.
  “Orada bana filânca yard?m eder de benim mertebem yükselir…”
  Hay?r! Böyle bir şey muhal!.
  Hiç kimse senin mertebeni orada art?ramaz!.
  Bu devirde en çok kullan?lan bir söz de şudur, özellikle târikatlarda;
  Biz bu durumda ölsek de önemli değil. Şeyhimiz orada bizim elimizden tutar. Bize mertebelerimizi atlatt?r?r, yükseltir."
  Hay?r!
  Böyle bir şeye dair ne bir âyet vard?r, ne de bir Hâdis vard?r. Tamamen bir uydurma bir zan!.
  Hiçbir şeyh, veli, evliyân?n öbür tarafta, dikey bir yükselmeye dair, şefaati yoktur, şefaat edemez!.
  Yatay genişleme olur. Ama, yatay genişleme kişiye mertebe getirmez. Yani, levvameden, mülhimeye; mülhimeden, mutnainneye; mutmainneden, radiyeye kişiyi geçirtemez! Velev ki, dünyada iken geçmiş olsun...
  Dolay?s?yla, nas?l bir gelişme umuyorsan, onu dünyada iken gerçekleştirmek zorundas?n.
  Hz. Muhammed s.a.v‘ in en çok ettiği dualardan biri şu:
  “Allah?m bana eşyan?n hakikat?n? göster.”
  Eşyan?n hakikat? denen şey, “her bir şeyin” demektir. Eşya, şey kelimesinin çoğuludur. Türkçe’ye Arapça’dan geçmiştir.
  Dolay?s?yla, “eşyan?n hakikat?n? bana göster” demek, “her bir şeyin hakikat?n? göster” demektir.
  Rasûlullah
  , bir gerçeği insanlara göstermek, öğretmek için bunlar? söylüyor.
  Öyleyse, bizim amac?m?z da karş?m?zda “şey” ad?n? verdiğimiz nesnelerin hakikat?n? görebilmek olmal?d?r.
  Eğer anlar, görürsen; o zaman basiret gözündeki perde kalkacak, varl?kta her an yüz gösterenin Cenâb-? Hak'k?n kendisi olduğunu farkedeceksin.
  Baş?n? yüzünü ne yana döndürürsen döndür, ALLAH’?n vechinden gayr?s?n? göremezsin. Sadece ve sadece, ALLAH’?n vechini görürsün.
  Dünyada yaşarken Allah’?n vechini göremiyorsan; insanda olsun, hayvanda olsun, nebatta olsun, her bir birimde; o zaman perdelisin!.
  Perde kalkmadan bu dünyadan gittiğin takdirde, öbür tarafta bu perdenin kalkmas? mümkün değil!.
  Kime göre?
  Kurân'a göre!
  O zaman ya akl?n? kullanacaks?n, o perdenin kalkmas? için bir şeyler yapacaks?n; ya da boş verecek ve sonuçlar?na katlanacaks?n!.
  Sohbete kat?lanlardan bir soru:
  ''Ben Allah’?n yolunda olmay? çok istiyorsam, ama bu benim kaderimde değilse, takdirimde yoksa, öbür tarafta büyük azap m? çekeceğim?..
  CEVAP: Hay?r!.. Eğer sen gerçekten bu işi çok istiyorsan, o isteğinin karş?l?ğ? da senin için oluşur. Çünkü, Kurân'da ?nsan Sûresi: 76. âyet, şöyle der:
  Ve ma teş'âune illâ en ye'şâ ALLAH.”
  Sizdeki istek ve dilek, Allah’?n dilemesinin aç?ğa ç?kmas?d?r
  ...
  Sen büyük istek ve şevkle Allah’? istiyorsan bu, Allah’?n sana istettiği için meydana gelen bir istektir. Ve eğer Allah bunu istemişse, mutlaka seni bunun neticesine erdirecektir.
  Ötekinde zaten böyle bir istek olmaz!. Olmad?ğ? için onun sonucu da oluşmaz!
  Yani, netice olarak sen eğer gerçekten samimiyetle istiyorsan, istediğin şeye de mutlaka kavuşursun. Kavuşmaman diye bir şey söz konusu değildir.
  Nihâyetinde kötü veya iyi her şey ALLAH’?n dilemesi ile, isteği ile olmuş oluyor, değil mi?
  Kesinlikle öyle!. Zaten onun d?ş?nda başka bir varl?k yok ki!. O böyle olmas?n? diliyor, böyle yap?yor.


  * * *

  Mezarlar ve mezarl?k üzerine sorulan bir diğer sorunun cevab? ise şöyle;

  Yüksek derecede Evliyaullah dediğimiz zevât hariç, öteki vefat edenlerin hiç biri Dünya’ya gelemez!.Göremez.
  Ama sizin mezarda ölülerinize okuduğunuz âyet ve sûrelerin nuru onlara ulaş?r, fayda sağlar.
  Şuurun bir müddet sonra mezar ile alâkas? kalmaz!. Kişi kendi kabir âlemine girdikten sonra mezarla bütün bağlant?s? kesilir. Tamamen ''Berzah âlemi'' dediğimiz, esas kabir âlemine gider. Toprağ?n alt?nda yoktur art?k!..
  Kişinin mezara konmas?, gidilip ziyaret edilmesi, yaşayan insanlar?n gidip oralar? görsün, ölümü unutmas?n diye tavsiye edilmiş bir şeydir.
  Yoksa ne toprak alt?nda biri var, ne de toprak alt?ndan kalk?p gelip evine dönen, onlarla konuşan, onlar? gören bir ruh var!.
  Bunlar, tamamen halk?n uydurmas?!. Ayr?ca, insanlar? ölüm ile korkutmak veya konuya yaklaşt?rmak için yap?lan yak?şt?rmalard?r.

  * * *

  Hacca gitmek günümüzde bir hayli zorlaşt?. Büyük paralar istiyor. Ve toplumun büyük bir kesimi Hacca gitme imkân?ndan mahrum!.
  Hacca gittiğimiz zaman, ''Arafat''tan, anam?zdan doğduğumuz günkü kadar bütün günâhlar?m?zdan ar?nm?ş olarak sâf, temiz bir hâlde geri dönüyoruz.
  Peki?.. Bu güzel şey de, ancak, ALLAH’?n kendisine büyük imkân tan?d?ğ? bir kimse ise, bu şansa sahip oluyor günümüz Türkiye'sinde!.
  Hacca gidecek mâli imkânlar? elvermeyen bir kişiyi düşünelim!..
  O kişi Allah’a imân ediyor. Rasulullah’a imân ediyor
  , ama, gayet doğal olarak beşer olduğu için de çeşitli eksikleri, noksanlar?, kusurlar?, yanl?şlar? vs. var.
  Bilerek veya bilmeyerek işlediği çeşitli kusur ve yanl?şlar?n getirdiği günahlarla da bezenmiş bir hâlde...
  O zaman, bu kişinin kurtulma şans? nedir? Kendini nas?l kurtaracak?. Ne yapmas? gerekiyor?.
  Böylesine imân sahibi olan kimselere Cenâb-? Hak bir yol göstermiş ve kolayl?k sunmuş. Bu kolayl?ğ? bize Hz.Rasûlullah, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa s.a.v. şöyle bildiriyor :
  “K?l?nan her vakit namaz?, kendisinden önceki namazla aras?nda işlenmiş olan bütün günâhlar? siler, temizler, ar?t?r.”
  Ve bunun misâlini de şu şekilde veriyor.
  “Sizin evinizin önünden bir ?rmak aksa ve siz bu ?rmağa günde beş defa girip ç?ksan?z, üzerinizde hiç bir kir, pislik kal?r m??"
  Nas?l ki, günde beş defa y?kanan birinin üzerinde maddi bir kir, pislik kalmazsa, ayn? şekilde günde beş vakit namaz?n? edâ eden kişinin de üzerinde günah kiri kalmaz.
  Ama burada bir incelik var. Bu anlat?mda dikkat etmeniz gereken bir püf noktas? var:
  Yine Hz. Rasulullah buyuruyor ki:
  “Fâtiha's?z namaz olmaz!“

  Namaz? edâ etmiş olman?n ana şart?, her rekâtta Fâtiha sûresini okumakt?r. Nedir o Fâtiha sûresi ki...
  Eğer bu, ''namazda okunmazsa o namaz yerine gelmiş, edâ edilmiş olmaz'' diyor Hz. Rasûlullah.
  Ve, yine buyuruyor ki:
  “Namaz, mü’minin Mi'râc?d?r.”

  Buradaki “namaz mü’minin mirâc?d?r” ifadesini iki yönlü ele almak lâz?m.
  Namaz?n Mi'râc olmas?;
  Mirâc'?n namaz olmas?…

  Namaz?n Mi'râc olmas? ne demek?.. Mi'râc?n namaz olmas? ne demek?..
  Bunu düşünedurun...
  Bu arada dikkat edin...Neden edâ edilen her namaz, kendisiyle öncekilerin aras?ndaki günâhlar?n aff?na vesile oluyor?.
  Yukardakine tap?nd?n diye, o yan?ndakilere emir mi veriyor, ''bu bana tap?nd?, bende onu bağ?şlad?m' diye?
  Buna hiçbir gelişmiş akl? olan inanmaz..Ya nas?l?
  Günün her hangi bir vaktinde, ans?z?n ölebilirsin. Öldüğün anda art?k ana-baba, eş, çocuk, koltuk, iş, para, mal-mülk gibi değerlerin hiç geçerliliği kalmayacak! Tek baş?na başka bir âlemde ve ortamda olacaks?n.
  Bu ortama, dünyada yüklediğin tüm beşeri yükler ve günâhlarla gitmek mi?.
  Yoksa, bütün bu beşeri yaşamdaki günahlar?ndan ar?narak, temizlenerek gitmek mi evlâ? Evvelâ buna bir karar vermek lâz?m.
  Eğer günâhlardan ar?nm?ş, temizlenmiş olarak gitmek istiyorsak, bunun en kolay yolu günde beş vakit namaz?, vakitlerinde edâ etmektir.
  Hacca gidip günahlar?ndan ar?nan için, şöyle dediğinizi işitir gibi oluyorum:
  Şöyle dediğinizi işitir gibi oluyorum.
  Eee can?m, Allah ona para vermiş, imkân vermiş. Hacca gitti, bütün günâhlar?n? s?f?rlad? geldi. Benim param olmad?ğ? için gidemedim!.
  Senin paran yoksa, imkân?n yoksa Cenâb-? Hak sana da beş vakit namaz? ihsan buyurdu. Günde beş vakit edâ ettiğin zaman her bir namaz aras?ndaki günahlardan temizlenip, ar?n?p, s?f?rlan?yorsun!.
  Peki, bu beş vakit namaz da neye bağl??
  Fâtihan?n okunmas?na bağl?.
  Fâtihas?z namaz olmaz!
  Fâtiha sûresinde ne var ki, Fâtihas?z namaz olmuyor?.
  Kurân'?n diğer sûrelerinde olmay?p da sadece Fâtiha sûresinde olan ne?.
  Fatiha sûresinin en önemli en can al?c? âyeti;
  “?yyake nâ’budü ve iyyake nestaiyn,”
  dir.
  ?nsan?n bütün günâhlar?n?n bağ?şlanmas?na sebep olan âyet, iyyake na’budü ve iyyake nestaiyn âyetidir. Niçin?..
  Buna girmeyeceğim. Her kes kendi bünyesinde, kendi ilmine göre, kendi mertebesine göre düşünsün araşt?rs?n!..
  Ama buradaki s?rr? size söylüyorum.
  Buradaki s?r iyyake na’budü ve iyyake nestaiyndir. Onun için namazda Fâtiha'y? okurken özellikle bu âyeti düşünerek okuyun!. Üstünde durarak okuyun!.
  Namaza durduğunuz zaman, ezbere, düşünmeden, bir teyp gibi değil; namaz? düşünerek, üstünde durarak okursan?z, fark?n? ve faydas?n? mutlaka görürsünüz.
  Bu masay? üstün körü, şöyle bir silmek var; bir de bast?rarak, işine önem vererek silmek var. Ehemmiyet vererek silersen tozu, masa daha iyi temizlenir.
  ?yyake na’budu ve iyyake nestaiyn âyetini de düşünerek, anlayarak, hazmederek tekrar edersen, mermerin üzerindeki kirleri böyle alm?ş?n gibi bütün günâhlar?ndan ar?n?r, temizlenir, pâklan?r ve o namaz sonras?nda vefat edersen, o namaza kadar olan bütün günâhlar?ndan ar?nm?ş olarak Ahirete intikal edersin...
  Böyle bir k?smeti böyle bir şans?, iman? olan hiç kimse tepmez!
  Öyleyse, bize verilen beş vakit namaz nimetini çok iyi bilelim.
  Vaktin yok, mümkün değil, sünnetlerini k?lam?yorsun. K?lamazsan da hiç olmazsa fazladan geçtik, farzlar? edâ etmeye çal?ş ve Fâtiha'y? okurken de bilinçli, şuurlu olarak oku!. Özellikle “iyyake na’budu ve iyyake nestaiyn” âyetini bilinçli, şuurlu bir şekilde düşünüp tefekkür ederek tekrar et!.
  Allah, bütün namazlar?n?zda bilinçli olarak Fâtiha'y? OKUmay? ve özellikle bu âyetin üzerinde durmay?, anlam?n? açmay? bize kolaylaşt?rs?n!. Bu s?rr? anlamay? bize nasip etsin!.
  Ben bu s?rr? size açamam!.. Niye açamam?..
  Çünki siz, yumurtay? d?şar?dan k?rarsan?z, içindeki civcivi öldürürsünüz.

  Civcivin kendisinin yumurtas?n? k?r?p dünyaya ç?kmas?, aç?lmas? gerekir. Vaktinden evvel yumurtay? k?rd?ğ?n?z takdirde içindeki civcivi öldürmüş olursunuz.
  Siz, kendi yumurtan?z? kendiniz k?rarak ç?kmak zorunda olduğunuz içindir ki, s?rr?n “iyyake na’budu ve iyyake nestaiyn” olduğunu söyleyebilirim. Ama, niye bu âyette böyle bir s?r var; bunu açamam!.  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 13:53 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Namaz Kılan Bir Müslüman O Namaz İle Hangi İsme Ayinedarlık Eder?
  By myd38 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 24
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:26
 2. Başka Sevdalar Başka Rüyalar…
  By BiRDüNYaUMuT in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.08.14, 11:44
 3. Bir Başka Bakışla Miraca Bakmak
  By ademyakup in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 11.07.11, 07:17
 4. Namaz Vakti Bilgisayarın Karşısından Kalkamayanlar İçin Namaz Video'su
  By KERRÂ_ in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 12.01.09, 00:00
 5. Duvardaki Resim Başka Sen Başka. Sahte miyiz Yoksa?
  By mirkat in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 31.07.08, 23:28

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0