+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Hırsızın Elinin Kesilmesi

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Ali FERŞADOĞLU
  Ölür müsün, öldürür müsün?
  Geçenlerde pek inanc? olmayan birisiyle tart?şt?k. O, ‘?slâm h?rs?zl?ğa kol kesme gibi ağ?r bir ceza veriyor. Bu devirde böyle cezâ olur mu?’ diye itiraz etti.
  Şüphesiz ki, başkalar?n?n emeğini, mal?n?, değerli eşyas?n? çalmak kötü ve çirkin bir fiildir. Bu hususta, tarih boyu, bütün insanl?k ittifak etmişlerdir. Dolay?s?yla, “h?rs?zl?k” fiiline, çeşitli hukuklarda, çeşitli cezalar verilmiş ve halen de verilmektedir.
  Kur’ân’da, “Yol kesip mal gasbedenin cezas?, sağ el ve sol ayağ?n?n çaprazlama kesilmesidir.”1 Ayn? sûrenin 38. âyeti de meâlen şöyle: “H?rs?z erkeğin ve h?rs?z kad?n?n da, işlediklerinin karş?l?ğ? ve Allah taraf?ndan ibret verici bir ceza olmak üzere, elini kesin. Allah azizdir, dilediğini yapmakta herkese galiptir ve hâkimdir. Onun her işi hikmet iledir.”
  Bu cezây? ağ?r bulanlar, hiç şüphesiz ki, hissî düşünüyorlar! H?rs?zl?k olay?n? ve ?slâm?n ceza sistemini tart?ş?rken, şu soruyu yöneltin:
  “Siz senelerce çal?şsan?z, emek verseniz, bir miktar düğün paras?, ev paras? biriktirseniz veya hayatî meseleler, muhtemel kaza ve musîbetler için bir miktar paray? saklasan?z; sonra birisi gelip çalsa; ona ne ceza verirsiniz?” Hiç tereddüt etmeden: “Öldürürüm!” diyecektir. Öyle demişlerdi… Şüphesiz ki, bu da hissî olarak verilmiş bir karard?r. Ona, “Vay gaddar, vahşî, ?slâmiyet hiç olmazsa kolunu kesiyor, siz ise öldürdünüz!” denir.
  Asl?nda h?rs?zlara verilen “kol kesme” cezâs?n?n (her h?rs?za ve her h?rs?zl?k olay?na değil) çok hikmetleri vard?r. Zaten, yukar?da zikrettiğimiz âyet, “ibret verici cezâ” diyerek buna işâret etmektedir. ?slâmiyet, ferdin hak ve hukukunu koruduğu gibi, cemiyet hayat? için de her türlü hukukî müeyyideyi ve tedbiri al?r. ?nsanlar? eğitir, bilgilendirir, terbiye eder. ?mân, ibâdetlerle takviye eder. Kardeşlik tesis eder. Sosyal tedbirleri al?r. Zekât, sadaka, karz-? hasen, hay?r gibi sosyal müesseseler ile fakirleri korur, zorda kalanlar?n, borçlular?n imdad?na yetişir.
  Buna rağmen h?rs?zl?k yapan olursa… Ki, bu art?k kleptomani hastal?ğ?na girer. Hastal?ğ?n tedâvisi yoksa, ancak kol keserek ve “ibret verici bir cezâ” verir. Çünkü; “kleptomani hastal?ğ?n?” başka bir cezâ ile iyileştirmenin mümkünü yoktur! Art?k “h?rs?zl?k kangrenine” yakalan?lm?şt?r! Anadolu Ajans?, 19.4.1995 tarihinde bütün gazete ve ajanslara ?ngiltere’den şöyle bir haber geçmiştir:
  “?ngiltere’nin Leeds kentindeki bir mahallede Graham Atherton isimli bir rahibin evi, 13 sefer soyulunca, rahip ‘pes’ ederek, mahalleden taş?nmaya karar verir. 6 y?ld?r yaşad?ğ? mahallede, evinin en az 13 sefer soyulduğunu söyleyen rahip, gerçek rakamlarda şaş?rd?ğ?n? söylüyor. Rahip, kilise dergisine, ald?ğ? tedbirler; takt?rd?ğ? alarm ve anahtarlara rağmen, soyguncularla baş edemediğini de yazm?ş.
  “Rahip, soygunlar?n, kendisini y?pratt?ğ?n?, işini yapamaz hâle getirdiğini belirtirken, kentin polisi de, rahibin görev bölgesinin 17 mahallelik suç tablosunda, 11. olduğunu bildirmiş...”
  “Amerika’da, bir adet pizza çalan zenciye, 25 y?l ağ?r hapis cezas? verilmiştir.”2
  Bugün, çeşitli hapisler, cezalar, teknolojik tedbirlere rağmen h?rs?zl?k önlenememektedir. Oysa ?slâm tarihinde, kol kesme hâdisesi çok yayg?n değildir. Asr-? Saadette, as?rlara ders olarak tek örnek vard?r. Osmanl? devletinde, 5 kol kesme hâdisesi tesbit edilebilmiştir. ?slâm hukukunda, insan?n hayat?, nâmusu, emniyeti gibi, mal?n?n da dokunulmazl?ğ? vard?r. “Kol kesme” cezâs?n?n, muhtemel tecavüzleri, cinayetleri bitirmesi, “cayd?r?c?” olmas? için verildiği aç?k değil mi? Ölür müsün, öldürür müsün, kolun kesilmesine mi raz? olursun? Konuyu müzakereye devam edelim.
  Dipnotlar: 1. Kur’ân, Maide, 33.; 2. Zafer, Nisan 1995, s. 7.

  19.12.2006

  E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr

  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 13:38 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Ali FERŞADOĞLU
  H?rs?zl?k, cinayet ve el kesme
  ?slâm, “el kesme” cezâs? ile birlikte, h?rs?zl?k yoluyla gelen nice cinâyetleri, nâmus paymallerini, yuva y?k?mlar?n?, yaralanma ve iftiralar? önlemektedir. Çünkü, h?rs?zl?k yapan, sadece çald?ğ?yla kalm?yor. H?rs?z;
  - Girdiği mekânlarda, yaln?z yakalad?ğ? küçük çocuklardan büyüklere kadar namuslar? paymal edebiliyor.
  - Yakalanma korkusuyla, cinâyet işleyebiliyor! Ve sonra şahit b?rakmamak için öldürüyor!
  Hemen hergün, gazete sayfalar?nda yer alan ac? tablolardan birisi şudur:
  “Maltepe ve çevresinde h?rs?zl?k amac?yla girdiği evlerde yaln?z bulduğu biri lise öğrencisi, biri stajyer avukat, biri de üniversite öğretim görevlisi biri de ev han?m? toplam 4 kad?na tecavüz ettiği öne sürülen eli b?çakl? 22 yaş?ndaki Yunus Elmas yakaland?…
  “Polis, soyulan 3 kişiyi daha teşhis için polis merkezine çağ?rd?. Biri lise öğrencisi, biri stajyer avukat, biri ev han?m? toplam 3 kad?n da sald?rgan? ilk görüşte teşhis etti.
  “B?çakl? tecavüzcünün kurbanlar? aras?nda olan 16 yaş?ndaki lise öğrencisi A.N.Ö. de teşhisin ard?ndan sinir krizi geçirdi. O an? yeniden hat?rlay?nca gözyaşlar?n? tutamad?.”1
  “Tarih 1994... Musâ G. ?simli 18 yaş?ndaki genç, bileziklerini çalmak için gece, komşusu A. Salk?m’?n evine giriyor. Gürültü üzerine uyanan kad?n? ve kocas? Recep’i öldürüyor! Katil hapse, maktûller mezara girerken; iki yetim ve öksüz çocuk da ortada kal?yor!..”2
  Elbette, her h?rs?za, her çald?ğ? eşya için “hadd” denen el kesme cezas? verilmez. Öyle ise, hangi tür h?rs?za “el kesme” cezâs? verilir? Akl? baş?nda, yetişkin olmas?, dilsiz, kör olmamas?, mal?n? çald?ğ? kimse ile akrabal?k bağ? bulunmamas?... Ayr?ca çal?nan mal?n çabuk bozulur olmamas?, mal?n aç?kta b?rak?lmamas? gibi hususlar da aranmaktad?r.
  Hz. Âişe (r.a.) anlat?yor: “Resûlullah (a.s.m.) zaman?nda h?rs?z?n eli, bir deri kalkan?n değerinden daha düşük eşya için kesilmezdi. Kalkan, türs veya hacefe diye iki çeşitti, ikisinin de belli bir değeri vard?.”3
  Hz. Ömer (r.a.), k?tl?k devresinde, bu hükmü uygulamam?şt?r. Üç meseleyi dikkate alm?şt?r: K?tl?k olmas?, herkesin ihtiyaç içinde bulunmas?, ?slâm?n zekât ve sadaka gibi sosyal müesseselerin lây?k?yla işletilememesi...
  Hz. Âişe (ra.) anlat?yor: “Resûlullah (a.s.m.) ‘Elinizden geldikçe hadd (el kesme ve sopa gibi) cezalar?n? Müslümanlardan def edin. Bir özrü varsa, hemen sal?verin, zirâ imam?n yanl?şl?kla affetmesi, yanl?şl?kla cezâ vermesinden daha hay?rl?d?r’4 Bir diğerinde, ‘?tibarl? kimselerin hudud d?ş?ndaki zellelerinden vaz geçin’5 buyurmuştur.”
  Bediüzzaman’?n değerlendirmeleri istikametinde kaleme almaya çal?şt?ğ?m?z bu mevzûu, yine ondan ald?ğ?m?z bir pasaj ile bağlayal?m:
  “Elhâs?l, ‘hadd ve ceza’ emr-i ?lâhi ve adâlet-i Rabbaniye nâm?na icrâ edildiği vakit, hem ruh, hem ak?l, hem vicdan, hem insaniyetin mahiyetindeki lâtifeleri müteessir ve alâkadar olurlar. ?şte bu s?r içindir ki, elli senede bir cezâ, sizin hergün müteaddit hapsinizden ziyâde bize faide verir... Eğer beşer çabuk akl?n? baş?na al?p, adâlet-i ?lâhiye nâm?na ve hakaik-i ?slâmiye dâiresinde mahkemeler açmazsa, anarşilere, ye’cüc ve me’cüclere teslim-i silâh edecekler diye kalbe ihtar edildi.”6
  Özellikle Bat? dünyas?n?n teknolojik ve sosyal gelişmelere rağmen, bu yönden de içine düştüğü bunal?m, kaos Bediüzzaman’? doğrulam?ş ve hukukçular?, ?slâm?n prensiplerini araşt?rmaya, bulmaya ve uygulamaya yönlendirmiş bulunmaktad?r. Dipnotlar: 1- Ramazan Eğri- ?smail Erben/?stanbul, (DHA)16.12.2006.; 2- Bat?n?n Çöküşü ve Özlenen ?nsanl?k, s. 92.; 3- Buhârî, Hudud 13; Nesâî, Sarik 9.; 4- Tirmizî, Hudud 2.; 5- Ebû Dâvûd, Hudud 5.; 6- Hutbe-i Şâmiye, s. 82-83.

  20.12.2006

  E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr

  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 13:38 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Allah raz? olsun,
  Zaman ihyiyarlaşt?kça kuran ve kuran?n hükümleri olan islamiyet gençleşiyor.
  Allah?n rahmetinden fazla rahmet edilmez,
  allah eli kesilsin diyor,kul yaz?k diyor 3-5 ay hapse at?yor,
  tekrar ç?k?yor ayn? kişi, tekrar ayn? günah? işliyor.
  Demek Allah?n rahmetinden fazla rahmet rahmet değildir sözünü ispatl?yor...
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 13:38 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Şeriat, doğrudan doğruya,Rab,Terbiye edici olan Allah'?n kullar?na hitab?.Bizi O yaratt?ysa tabiiki umumun faydas?na olan kanunlar? da bizi bizden daha iyi tan?yan O koyacakt?r.Ki zaman geçtikçe Kuran'?n hükümleri gençleşiyor,şahit oluyoruz.

  Hutbe-i Şamiyeden:
  "Bir zaman bir adam, bir sahrâda, bedevîler içinde ehl-i hakikat bir zât?n evine misafir olur. Bak?yor ki, onlar mallar?n?n muhafazas?na ehemmiyet vermiyorlar. Hattâ ev sahibi, evinin köşesinde paralar? oralarda aç?kta b?rakm?ş. Misafirhane sahibine dedi:
  H?rs?zl?ktan korkmuyor musunuz, böyle mal?n?z? köşeye atm?şs?n?z?”
  Hane sahibi dedi: “Bizde h?rs?zl?k olmaz.” Misafir dedi:
  “Biz paralar?m?z? kasalar?m?za koyduğumuz ve kilitlediğimiz halde çok defalar h?rs?zl?k oluyor.”
  Hane sahibi demiş: “Biz emr-i ?lâhî nam?na ve adâlet-i şer’iye hesab?na h?rs?z?n elini kesiyoruz.”
  Misafir dedi: “Öyleyse çoğunuzun bir eli olmamak lâz?m gelir.”
  Hane sahibi dedi: “Ben elli yaş?na girdim, bütün ömrümde bir tek el kesildiğini gördüm.”
  Misafir taaccüp etti, dedi ki: “Memleketimizde her gün elli adam? h?rs?zl?k ettikleri için hapse sokuyoruz. Sizin buradaki adaletinizin yüzde biri kadar tesiri olmuyor.”
  Hane sahibi dedi: “Siz büyük bir hakikatten ve acip ve kuvvetli bir s?rdan gaflet etmişsiniz, terk etmişsiniz. Onun için adaletin hakikatini kaybediyorsunuz. Maslahat-? beşeriye yerine adalet perdesi alt?nda garazlar, zâlimâne ve tarafgirâne cereyanlar müdahale eder, hükümlerin tesirini k?rar. O hakikatin s?rr? budur:
  Bizde bir h?rs?z elini başkas?n?n mal?na uzatt?ğ? dakikada hadd-i şer’înin icras?n? tahattur eder. Arş-? ?lâhîden nâzil olan emir hat?r?na gelir. ?mân?n hassas?yla, kalbin kulağ?yla, kelâm-? ezelîden gelen ve h?rs?z elinin idam?na hükmeden ‘H?rs?z erkeğin ve h?rs?z kad?n?n da elini kesin’ (Mâide Sûresi, 5:38.) âyetini hissedip işitir gibi iman ve itikad? heyecana ve hissiyat-? ulviyesi harekete gelir."
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 13:38 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  H?rs?za had cezas? uygulanmas?ndaki incelik:

  Toprak sahibi bir ağa, kendisine devesini çal?p kesen ve yiyen hizmetçilerini şikâyete geldiğinde, Ömer Bin Hattab olaya el koymuş ve araşt?rm?şt?r. Araşt?rma neticesinde bu ağan?n hizmetçilerin paras?n? ödemediği için hizmetçilerin böyle bir işe giriştiklerini görünce şeriat? gerçek olarak uygulad? ve ağaya hizmetçilerini h?rs?zl?kla suçlad?ğ? için iftira atmak suçuyla had uygulad?. Hizmetçiler ağa taráf?ndan sömürülüyor ve bu da yetmiyormuş gibi ağa onlara h?rs?zl?k haddinin uygulanmas?n? istiyordu. Cezaland?r?lmas? gereken mülk sahibiydi ve Ömer ona şöyle dedi: "Eğer hizmetçilerin, ikinci kez kendilerine haklar?nca yeterince ödemediğin veya hiç ödemediğin için h?rs?zl?k yaparlar ve bana gelirlerse, senin elini keseceğim."
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 13:39 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hırsızın Elinin Kesilmesi...
  By İbrahim in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.01.10, 05:02

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0