+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Allah'ı Yakından Tanımak İster misiniz?

 1. #1
  Gayyur hasretdenizi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  137

  Standart

  Sözüne, kelâm?na güveneceğimiz, itimat edeceğimiz yüce varl?ğ? iyi anlamak, iyi tan?mak lâz?m. Yüce Rabbimizi yanl?ş veya noksan bilirsek, her şeyimizde eksiklik ve noksanl?k baş gösterir. Tüm peygamberler, yüce yarat?c? Hz. Allah'? toplumlara tan?tma, anlatma mücadelesi vermişlerdir.
  Peki bu yüce varl?ğ? nas?l biliriz, nas?l tan?r?z?
  Hiçte zor değil. Çünkü O bilinmez, tan?nmaz bir varl?k değildir ki. Bir insan, kendisine şah damar?ndan yak?n olan Allah'? bilemez, tan?maz ise, bu. insan peşinen kendisini bilemiyen, tan?yam?yan bir hâle düşmüş demektir.
  Yüce Allah'? bilmenin, O'na inanman?n ve O'nu tan?man?n yolu üçtür. Bu üç ana noktay? hem dağdaki çoban ve hem de bir devletin baş? durumunda olan adam anlar.
  Kur'an-? Kerim'in nazil olduğu dönemde yaşayan ve Kitab?m?za ilk olarak muhatap olan insanlar, Allah'? bir mefhum, bir ?st?lah olarak biliyorlard?. Bunun ötesinde bir bilgileri yoktu. Sadece zihinlerinde bir Allah mefhumu mevcuttu. Özellikleri nelerdir? Ne yapar, ne iş görür? Faaliyet alan? neresidir? Niçin kar?ş?r? Hususiyetleri, nitelikleri nelerdir?
  ?şte bu sorular hep zihinlerine tak?l?yordu.
  Allah (c.c) kendisini insanlara bildirmek, tan?tmak için Allah mefhumunu izah etmeye başlad?. Bu izah etme şekli sistematik bir yap? olarak eserlere zamanla yerleşmiş oldu:
  Rabb olarak Allah,
  ?lah olarak Allah ve
  ?sim ve s?fat olarak Allah. Allah'?m?z kendisini insanlara üç yönden anlat?yordu.

  RABB OLARAK ALLAH (c.c):
  Allah, bu kâinat? tek baş?na yaratm?şt?r. Yaratt?ğ? her şeyin tek sahibi de O'dur. Diriltir, yaşat?r ve öldürür. Sadece hükmeden O'dur.
  Özet olarak söyleyecek olursak:
  Rabb olarak Allah (c.c):
  1) Benzeri olmayand?r,
  2) Yaratma ve emretme sahibidir,
  3) Terbiye eder, idare eder ve yönetir.
  4) R?z?k verir, her şeye ve herkese hükmeder.
  Dört maddede özetlediğimiz bu özellikleri kendisinde toplayan varl?k ancak Allah't?r. Öyle ise biz müslümanlar rahatl?kla diyebiliriz ki:
  - Bizim Allah'?m?z, ayn? zamanda bizim Rabbimizdir de.
  - Veya Rabbimiz, bizim Allah'?m?zd?r.
  Allah'?m?z?n Rabbl?k vasfin?, müşrikler bile kabul etmişlerdir. Yani o dönemin Ebu Cehil'i Allah'?n Rabbhk yönüne itiraz etmemiştir. Mesela: Zuhruf suresinin 87. ayeti, onlar? yaratan kimdir? diye sorulsa, hemen, Allah't?r, diye cevap verdiklerini anlat?r.
  Peki arz?, semay?, güneşi kim yaratt?? Cevap: Allah (c.c) (Ankebut: 61)
  Semadan yağmuru kim indirir? Cevap: Allah (c.c) (Ankebut: 63)
  ?şi düzene koyup, kim yönetiyor? Cevap: Allah (c.c) (Yunus suresi: 31)
  Görülüyor ki ayetlerin suallerini cevapland?ran insanlar müşrik insanlard?r. Ve cevaplan hep "Allah" olmuştur. Yani Allah'? rabb olarak kabul etmişlerdir.
  Ama iş bununla bitmiyor ki. Allah (c.c), Rabbd?r, Rabb olmaya da; ayn? zamanda ilâht?r da.

  ?LAH OLARAK ALLAH (c.c):
  ?şte insanlar?n çoğunun kâfir olduğu, dinden ç?kt?ğ? ve Allah'a şirk koştuğu husus buradad?r. Yani Allah'?n ilâh olarak kabul edilmemesinde. Eğer insan, kalple veya sözle veya amelle Allah'?n ilâhl?ğ?n? kabul etmezse bu adam müşriktir.
  Allah'? ilâh olarak da kabul etmiş olanlar, Yüce Allah'a kalp ve azalar ile ve kendisinin belirlediği ibadet şekilleriyle ibadet etmek mecburiyetindedirler.
  Allah'? ilâh olarak kabul edenler, zahiri ve batini tüm ibadetlerini sadece Allah için yaparlar. Hiç bir ibadeti Allah'tan başkas? için yapmazlar.
  Şimdi özet olarak şu gerçeği görmemiz lâz?m. Bir insan inand?ğ? Allah'?, Rabb kabul ettiği gibi, ilâh da kabul etmesi gerekir. Öyle ise ilah olarak Rabbimizin hususiyetleri nelerdir?
  1) Tüm ihtiyaçlar? giderir,
  2) Çal?şanlar?n karş?l?ğ?n? O verir,
  3) ?nsana sükunet yani; huzur verir,
  4) Ancak kendisine ibadet ve dua edilir,
  5) Koruyucu olarak ancak O vard?r.
  6) Tanzim edilen ve teşbih edilen sadece O dur.
  Yukar?da alt? madde olarak özetlediğimiz hususiyetler, Allah'?m?z? ?lâh olarak anlatan özelliklerdir. Bu özellikleri kim kabul etmez ise bilsin ki o insan Allah'a ortak koşmaktad?r.
  Biri dese ki, ben Allah'?n Rabbl?k yönünü kabul ediyorum, amma, ilâhl?k yönü beni bağlamaz. ?şte bu adam müşriktir.
  Veya "Ben Allah'?n ilâhl?k yönünü kabul ettim ama, Rabbl?k yönü bana göre değil" o da müşriktir.
  Şimdi diyebiliriz: Bizim Allah'?m?z, ayn? zamanda bizim ?lâh?m?zd?r.
  Allah'?m?z, hem Rabbimiz ve hem de ilah?m?zd?r.
  Günümüzdeki ateistleri, inkarc?lar?, hatta lâik zihniyeti hangi tarafa yerleştirmek lâz?md?r, onu siz çözün.
  Allah'?m?z Rabb ve ilâh olarak kendisini işte böyle bildiriyor. Acaba iş burada bitiyor mu? Hay?r. Üçüncü bir husus kald?. O husus da bilinmeli ki, insan tam olarak Allah'a inanm?ş olsun. ?nanm?ş olsun ki O'nun kelam?n? sözlerini, vahyini baş tac? yaps?n.

  ?S?M VE SIFAT OLARAK ALLAH (c.c):
  Allah'?n (c.c) kendisine has bir tak?m isim ve s?fatlan vard?r. Kendisine lay?k olan isim ve s?fatlan ve kendisine lay?k olmayan isim ve s?fatlan bir bir saym?şt?r. Müslüman insana düşen vazife eksiltmeden ve fazlalaşt?rmadan bu güzel isim ve s?fatlan kabul etmektir.
  Tüm varl?klar, Allah'?m?z?n isim ve s?fatlar?n?n tecellisidir. Mesela, Allah?m?z konuşur. Onun konuşmas? kelâm s?fat?d?r. Kullar?n konuşmas?na benzemez. Allah'?m?z?n konuştuğunun belgesi, Kur'an-? Kerimdir. Kur'an Allah kelâm?d?r.
  Aynen bunun gibi, tüm varl?k O'nun zatinin değil, isim ve s?fatlar?n?n tecellisidir. Dağ, taş, toprak, çiçek, yağmur, ?rmak, göl, bulut, şimşek, ot, ekin, su, el, ayak, baş, göz, uzuvlar. Evet bütün bunlar Rabbimiz ve ?lâh?m?z olan Allah'?n isimlerinin tecellisidir.
  Bütün varl?klar Rabbimize tam bir itaatla ibadet etmektedir. Hayvan kuş, bitki, canl? ve cans?z varl?klar?n hepsi için ibadet etmek mecburdur. Ancak insan hariçtir. Hiç bir varl?k f?trat? d?ş?na ç?k?p Allah'a isyan etmezken, ?nsan bu güce sahip olarak yarat?lm?şt?r, ve imtihan halindedir.
  ?şte Rabbimizi yakinen tan?man?n üç yolu. Rububiyette, Uluhiyette, isim ve s?fatlarda Allah'? bilmek ve O'na, Onun kabul edeceği, şekilde inanmak.
  Şimdi konuyu bir başka aç?dan ve bir başka şekille izah edelim.
  Allah'tan vahiy, kulundan ibadet hususunun anlaş?lmas? için, bu meseleleri bilmek ve üzerinde durmuk gerekir
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 15:05 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur sevda78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Bulunduğu yer
  karabük /ERZURUM
  Yaş
  35
  Mesajlar
  53

  Lightbulb allahı tanımak

  [quote=hasretdenizi;17171]Sözüne, kelâmına güveneceğimiz, itimat edeceğimiz yüce varlığı iyi anlamak, iyi tanımak lâzım. Yüce Rabbimizi yanlış veya noksan bilirsek, her şeyimizde eksiklik ve noksanlık baş gösterir. Tüm peygamberler, yüce yaratıcı Hz. Allah'ı toplumlara tanıtma, anlatma mücadelesi vermişlerdir.
  Peki bu yüce varlığı nasıl biliriz, nasıl tanırız?
  Hiçte zor değil. Çünkü O bilinmez, tanınmaz bir varlık değildir ki. Bir insan, kendisine şah damarından yakın olan Allah'ı bilemez, tanımaz ise, bu. insan peşinen kendisini bilemiyen, tanıyamıyan bir hâle düşmüş demektir.
  Yüce Allah'ı bilmenin, O'na inanmanın ve O'nu tanımanın yolu üçtür. Bu üç ana noktayı hem dağdaki çoban ve hem de bir devletin başı durumunda olan adam anlar.
  Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde yaşayan ve Kitabımıza ilk olarak muhatap olan insanlar, Allah'ı bir mefhum, bir ıstılah olarak biliyorlardı. Bunun ötesinde bir bilgileri yoktu. Sadece zihinlerinde bir Allah mefhumu mevcuttu. Özellikleri nelerdir? Ne yapar, ne iş görür? Faaliyet alanı neresidir? Niçin karışır? Hususiyetleri, nitelikleri nelerdir?
  İşte bu sorular hep zihinlerine takılıyordu.
  Allah (c.c) kendisini insanlara bildirmek, tanıtmak için Allah mefhumunu izah etmeye başladı. Bu izah etme şekli sistematik bir yapı olarak eserlere zamanla yerleşmiş oldu:
  Rabb olarak Allah,
  İlah olarak Allah ve
  İsim ve sıfat olarak Allah. Allah'ımız kendisini insanlara üç yönden anlatıyordu.

  RABB OLARAK ALLAH (c.c):
  Allah, bu kâinatı tek başına yaratmıştır. Yarattığı her şeyin tek sahibi de O'dur. Diriltir, yaşatır ve öldürür. Sadece hükmeden O'dur.
  Özet olarak söyleyecek olursak:
  Rabb olarak Allah (c.c):
  1) Benzeri olmayandır,
  2) Yaratma ve emretme sahibidir,
  3) Terbiye eder, idare eder ve yönetir.
  4) Rızık verir, her şeye ve herkese hükmeder.
  Dört maddede özetlediğimiz bu özellikleri kendisinde toplayan varlık ancak Allah'tır. Öyle ise biz müslümanlar rahatlıkla diyebiliriz ki:
  - Bizim Allah'ımız, aynı zamanda bizim Rabbimizdir de.
  - Veya Rabbimiz, bizim Allah'ımızdır.
  Allah'ımızın Rabblık vasfinı, müşrikler bile kabul etmişlerdir. Yani o dönemin Ebu Cehil'i Allah'ın Rabbhk yönüne itiraz etmemiştir. Mesela: Zuhruf suresinin 87. ayeti, onları yaratan kimdir? diye sorulsa, hemen, Allah'tır, diye cevap verdiklerini anlatır.
  Peki arzı, semayı, güneşi kim yarattı? Cevap: Allah (c.c) (Ankebut: 61)
  Semadan yağmuru kim indirir? Cevap: Allah (c.c) (Ankebut: 63)
  İşi düzene koyup, kim yönetiyor? Cevap: Allah (c.c) (Yunus suresi: 31)
  Görülüyor ki ayetlerin suallerini cevaplandıran insanlar müşrik insanlardır. Ve cevaplan hep "Allah" olmuştur. Yani Allah'ı rabb olarak kabul etmişlerdir.
  Ama iş bununla bitmiyor ki. Allah (c.c), Rabbdır, Rabb olmaya da; aynı zamanda ilâhtır da.

  İLAH OLARAK ALLAH (c.c):
  İşte insanların çoğunun kâfir olduğu, dinden çıktığı ve Allah'a şirk koştuğu husus buradadır. Yani Allah'ın ilâh olarak kabul edilmemesinde. Eğer insan, kalple veya sözle veya amelle Allah'ın ilâhlığını kabul etmezse bu adam müşriktir.
  Allah'ı ilâh olarak da kabul etmiş olanlar, Yüce Allah'a kalp ve azalar ile ve kendisinin belirlediği ibadet şekilleriyle ibadet etmek mecburiyetindedirler.
  Allah'ı ilâh olarak kabul edenler, zahiri ve batini tüm ibadetlerini sadece Allah için yaparlar. Hiç bir ibadeti Allah'tan başkası için yapmazlar.
  Şimdi özet olarak şu gerçeği görmemiz lâzım. Bir insan inandığı Allah'ı, Rabb kabul ettiği gibi, ilâh da kabul etmesi gerekir. Öyle ise ilah olarak Rabbimizin hususiyetleri nelerdir?
  1) Tüm ihtiyaçları giderir,
  2) Çalışanların karşılığını O verir,
  3) İnsana sükunet yani; huzur verir,
  4) Ancak kendisine ibadet ve dua edilir,
  5) Koruyucu olarak ancak O vardır.
  6) Tanzim edilen ve teşbih edilen sadece O dur.
  Yukarıda altı madde olarak özetlediğimiz hususiyetler, Allah'ımızı İlâh olarak anlatan özelliklerdir. Bu özellikleri kim kabul etmez ise bilsin ki o insan Allah'a ortak koşmaktadır.
  Biri dese ki, ben Allah'ın Rabblık yönünü kabul ediyorum, amma, ilâhlık yönü beni bağlamaz. İşte bu adam müşriktir.
  Veya "Ben Allah'ın ilâhlık yönünü kabul ettim ama, Rabblık yönü bana göre değil" o da müşriktir.
  Şimdi diyebiliriz: Bizim Allah'ımız, aynı zamanda bizim İlâhımızdır.
  Allah'ımız, hem Rabbimiz ve hem de ilahımızdır.
  Günümüzdeki ateistleri, inkarcıları, hatta lâik zihniyeti hangi tarafa yerleştirmek lâzımdır, onu siz çözün.
  Allah'ımız Rabb ve ilâh olarak kendisini işte böyle bildiriyor. Acaba iş burada bitiyor mu? Hayır. Üçüncü bir husus kaldı. O husus da bilinmeli ki, insan tam olarak Allah'a inanmış olsun. İnanmış olsun ki O'nun kelamını sözlerini, vahyini baş tacı yapsın.

  İSİM VE SIFAT OLARAK ALLAH (c.c):
  Allah'ın (c.c) kendisine has bir takım isim ve sıfatlan vardır. Kendisine layık olan isim ve sıfatlan ve kendisine layık olmayan isim ve sıfatlan bir bir saymıştır. Müslüman insana düşen vazife eksiltmeden ve fazlalaştırmadan bu güzel isim ve sıfatlan kabul etmektir.
  Tüm varlıklar, Allah'ımızın isim ve sıfatlarının tecellisidir. Mesela, Allahımız konuşur. Onun konuşması kelâm sıfatıdır. Kulların konuşmasına benzemez. Allah'ımızın konuştuğunun belgesi, Kur'an-ı Kerimdir. Kur'an Allah kelâmıdır.
  Aynen bunun gibi, tüm varlık O'nun zatinin değil, isim ve sıfatlarının tecellisidir. Dağ, taş, toprak, çiçek, yağmur, ırmak, göl, bulut, şimşek, ot, ekin, su, el, ayak, baş, göz, uzuvlar. Evet bütün bunlar Rabbimiz ve İlâhımız olan Allah'ın isimlerinin tecellisidir.
  Bütün varlıklar Rabbimize tam bir itaatla ibadet etmektedir. Hayvan kuş, bitki, canlı ve cansız varlıkların hepsi için ibadet etmek mecburdur. Ancak insan hariçtir. Hiç bir varlık fıtratı dışına çıkıp Allah'a isyan etmezken, İnsan bu güce sahip olarak yaratılmıştır, ve imtihan halindedir.
  İşte Rabbimizi yakinen tanımanın üç yolu. Rububiyette, Uluhiyette, isim ve sıfatlarda Allah'ı bilmek ve O'na, Onun kabul edeceği, şekilde inanmak.
  Şimdi konuyu bir başka açıdan ve bir başka şekille izah edelim.
  Allah'tan vahiy, kulundan ibadet hususunun anlaşılması için, bu meseleleri bilmek ve üzerinde durmuk gerekir

 3. #3
  Gayyur sevda78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Bulunduğu yer
  karabük /ERZURUM
  Yaş
  35
  Mesajlar
  53

  Standart

  emeğine sağlık kardeşim
  Zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Tarikatsız Cennete giden pek çok, fakat imansız Cennete giden yoktur

  "Efendiler, ben şeyh değilim. Ben hocayım. Buna delil: Dört senedir buradayım. Birtek adama tarîkat verseydim, şüpheye hakkınız olurdu. Belki yanıma gelen herkese demişim: “İman lâzım, İslâmiyet lâzım. Tarîkat zamanı değil.

  Bediüzzaman

 4. #4
  Dost VAKT-İ AHUZAR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  8

  Standart

  Emeğinize sağlık .Allah(c.c) razı olsun

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kendinizi Tanımak İster misiniz?
  By Meyvenin Zeyli in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 30
  Son Mesaj: 30.06.11, 15:59
 2. Allah'ı Sevmek mi? Tanımak mı?
  By HüZnÜ HaZan in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 90
  Son Mesaj: 28.12.09, 00:44
 3. Çok Sevapli Bir İbadet Yapmak İster misiniz.
  By hadema in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13.03.08, 15:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0