+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2
Like Tree1Beğeni
 • 1 tarafından fanidünya...

Konu: hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir

 1. #1
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.292

  Standart hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir

  Muhakemat

  Şu fakir, garib Nursî ki, Bid'atü'z-zaman lakabıyla müsemma olmaya lâyık iken haberi olmadan Bedîüzzaman ile meşhur olan bîçare; tedenni-i milletten ciğeri yanmış gibi feryad u figan ederek, ah!. ah!.. ah!.. vâ esefâ der ki: İslâmiyetin mağz ve lübbünü terkederek kışrına ve zahirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık. Ve sû'-i fehm ve sû'-i edeb ile İslâmiyetin hakkını ve müstehak olduğu hürmeti îfa edemedik. Tâ o da bizden nefret ederek evham ve hayalâtın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi.
  Bid'atü'z-zaman: Zamanın bid'ası. Zamanın acib ve garibi.
  Müsemma: İsimlendirilen, adlandırılan, isimlenen.
  Tedenni-i millet: Milletin alçalışı, milletin gerilemesi.
  Feryad u figan: Bağırıp çağırma ve ağlayıp sızlama.
  Vâ esefâ: Vah, esefler olsun! Eyvah, çok yazık.
  Mağz: Öz, iç.
  Kışr: Kabuk, dış taraf.
  Vakf-ı nazar: Dikkati vermek, düşünceyi vermek ve bağlamak.
  Sû'-i fehm: Anlayış kötülüğü, kötü anlayış, yanlış anlama.
  Sû'-i edeb: Edepsizlik, terbiyesizlik, saygısızlık.
  Îfa: Yapma, yerine getirme.
  Hayalât: Hayaller, hülyalar.


  Hem de hakkı var. Zira biz İsrailiyatı usûlüne ve hikâyatı akaidine ve mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada te'dib için zillet ve sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir.
  İsrailiyat: İsrail oğullarından (yahudilikten) kalma asılsız ve uydurma bilgiler ve hikayeler.
  Hikâyat: Hikayeler.
  Akaid: İtikada ait hükümler, iman esasları.
  Mecazat: Mecazlar.
  Hakaik: Hakikatlar, gerçekler ve doğrular.
  Te'dib: Edeblendirme, terbiye etme, terbiye verme.
  Sefalet: Fakirlik, yoksulluk, perişanlık, düşkünlük.

  Öyle ise, ey ihvan-ı müslimîn!.. Geliniz, ona tarziye vereceğiz. El birliğiyle dest-i sadakatı uzatacağız, biat edeceğiz. Onun habl-ül metinine sarılacağız.
  İhvan-ı müslimîn: Müslüman kardeşler.
  Tarziye: Pişmanlık duyduğunu anlatarak özür dileme.
  Habl-ül metin: Sağlam ip. *Mc: İslamiyet . Kur'an-ı Kerim.


  Hem de bilâ-perva olarak ilân ederim: Beni geçmiş asırların efkârına karşı mübarezeye heyecan ve şecaate getiren ve yüzer senelerden beri sevk-ül ceyş ile kuvvet bulan hayalât ve evhamın müdafaasına beni gayrete getiren itikadım ve yakînimdir ki: Hak neşv ü nema bulacaktır, eğer çendan toprakta gizlense... Ve tarafdar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır, eğer çendan zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar...
  Bilâ-perva: Korkmadan, çekinmeden.
  Efkâr: Fikirler, düşünceler.
  Mübareze: Çekişme, kavga, çarpışma, çatışma.
  Şecaat: Cesaret, cesurluk, yiğitlik, kahramanlık.
  Sevk-ül ceyş: Asker sevki.
  İtikad: İnanmak, inanç.
  Yakîn: Şüphesiz, sağlam ve kesin bilgi.
  Neşv ü nema: Büyüme ve gelişme.
  Çendan: Gerçi, her ne kadar.
  Mültezim: İltizam eden, üstlenen.

  Hem de itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt'asında hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı İslâmiyettir. Evet saadet-saray-ı istikbalde taht-nişin hakaik ve maarif yalnız İslâmiyet olacaktır. Onu fethedecek yalnız odur; emareler görünüyorlar... Zira mazi kıt'asında, vahşetâbâd sahralarında hayme-nişin taassub ve taklid; veyahut cehlistan ülkesinde menzil-nişin müzahrefat ve istibdad olanlara, Şeriat-ı Garra'nın galebe-i mutlak ve istila-i tâmmına sed ve mani olan sekiz emir, üç hakikat ile zîr ü zeber olmuşlardır ve oluyorlar. O maniler ise: Ecnebilerde taklid ve cehalet ve taassub ve kıssîslerin riyaseti. Ve bizdeki mani ise; istibdad-ı mütenevvi ve ahlâksızlık ve müşevveşiyet-i ahval ve ataleti intac eden ye'stir ki, şems-i İslâmiyetin küsufa yüz tutmasına sebeb olmuşlardır.
  Hâkim-i mutlak: Sonsuz hakimiyet ve güç sahibi.
  Hakikat-ı İslâmiyet: İslâm dininin temel gerçeği.
  Saadet-saray-ı istikbal: Geleceğin mutluluk sarayı.
  Taht-nişin: Tahta oturan.
  Maarif: İlim, bilgi, malumat.
  Emare: Belirti, ipucu.
  Vahşetâbâd: Issız, korku ve ürkeklik verici yer.
  Hayme-nişin: Çadırda oturan.
  Taassub: Tutucu olma, aşırı bağlılık.
  Cehlistan: Cehâlet âlemi. Cahilliğin olduğu yer.
  Menzil-nişin: Evde oturan.
  Müzahrefat: Pislikler, süprüntüler. *Sahtelikler, yalancılıklar.
  İstibdad: Zulüm ve baskı, kaksızlık ve zorbalık.
  Şeriat-ı Garra: Parlak ve nurlu şeriat, islâm dini.
  Galebe-i mutlak: Mutlak galibiyet, kayıtsız ve şartsız üstünlük.
  İstila-i tâmmına: Tam olarak istilasına.
  Zîr ü zeber: Alt üst, darmadağın.
  Cehalet: Cahillik, bilgisizlik.
  Kıssîs: Keşiş, papaz, Hıristiyan din adamı.
  Riyaset: Reislik, başkanlık.
  İstibdad-ı mütenevvi: Çeşit çeşit baskı ve zorbalık.
  Müşevveşiyet-i ahval: Hallerinin karışıklığı, durumlarının düzensizliği.
  Atalet: Tembellik, işsizlik, boş durma, hareketsizlik.
  İntaç: Netice verme, doğurma, meydana getirme.
  Ye's: Ümitsizlik.
  Şems-i İslâmiyet: İslâmiyet güneşi.
  Küsuf: Karanlık dönem, kararma.

  Sekizinci ve en birinci mani ve bela budur: Biz ile ecnebiler; bazı zevahir-i İslâmiyet ve bazı mesail-i fünun ortasında hayal-i bâtıl (!) ile tevehhüm eylediğimiz müsademet ve münakazattır. Âferin maarifin himmet-i feyyazanesine ve fünunun himmet-i merdanesine ki; meyl-i taharri-i hakikat ve muhabbet-i insaniyet ve meyl-i insaf olan hakaiki techiz ederek o manilere gönderip zîr ü zeber etmiş ve ediyor.
  Zevahir-i İslâmiyet: İslam dininin görünen ve göze çarpan kısımları.
  Mesail-i fünun: Fenlerin meseleleri, fenlerin konuları.
  Hayal-i bâtıl: Asılsız ve uydurma hayal.
  Müsademet: Çarpışmalar, vuruşmalar.
  Münakazat: Zıtlık, uymazlık, tutarsızlık.
  Fünun: Fenler, ilimler.
  Himmet-i merdane: Mertçe çalışma ve çaba.
  Meyl-i taharri-i hakikat: Gerçeği araştırma meyli.
  Muhabbet-i insaniyet: İnsanlık sevgisi.
  Meyl-i insaf: İnsaf meyli.
  Techiz: Cihazlandırma, donatmak.

  Evet en büyük sebeb ki: Bizi dünya rahatından ve ecnebileri âhiret saadetinden mahrum eden, şems-i İslâmiyet'i münkesif ettiren, sû'-i tefehhüm ile tevehhüm-ü müsademet ve muhalefettir. Feya lil'aceb!... Köle efendisine ve hizmetkâr reisine ve veled pederine nasıl düşman ve muarız olabilir? Halbuki İslâmiyet, fünunun seyyidi ve mürşidi ve ulûm-u hakikiyenin reis ve pederidir. Fakat vâ esefâ bu sû'-i tefehhüm ve şu tevehhüm-ü bâtıl, şimdiye kadar hükmünü icra ederek vesvesesiyle ye'si ilka edip bâb-ı medeniyet ve maarifi Ekrad ve emsallerine kapattırdı. Zira bazı zevahir-i diniyeyi, fünunun bazı mesailine muarız tahayyül ederek ürktüler. Ezcümle: Küreviyet-i arz ki, fünunun en birinci derecesi olan coğrafyanın en birinci basamağıdır. İleride gelecek altı mes'eleye münafî zannettiklerinden, bu bedihî mes'elede mükâbere etmekten çekinmediler.
  Münkesif: Tutulmuş, tutulan.
  Sû'-i tefehhüm: Kötü anlayış, yanlış anlayış.
  Tevehhüm-ü müsademet ve muhalefet: Çatışmaların ve zıtlığın bulunduğunu sanma.
  Feya lil'aceb: Acayip şey! Şaşılacak şey, hayret!.
  Muarız: Karşı çıkan, karşı gelen.
  Seyyid: Efendi.
  Mürşid: Doğru yolu gösteren.
  Ulûm-u hakikiye: Gerçek ilimler.
  Vâ esefâ: Vah, esefler olsun! Eyvah, çok yazık.
  Tevehhüm-ü bâtıl: Asılsız ve uydurma düşüncelere kapılma, gerçek dışı kuruntulara kapılma.
  Bâb-ı medeniyet: Medeniyet kapısı.
  Ekrad: Kürtler.
  Zevahir-i diniye: Dinle ilgili görünüşler, dine ait görünüşler.
  Mesailine: Meselelerine, konularına.
  Tahayyül: Hayale getirmek, hayalde canlandırmak.
  Küreviyet-i arz: Yerin (dünyanın) yuvarlaklığı.
  Münafî: Zıt, ters, aykırı.
  Bedihî: Açık, belli.
  Mükâbere: Tartışmada kurala aykırı olarak ağız kalabalığıyla karşısındakini alt etmeye çalışma. *Haksızlığını bildiği halde laf kalabalığıyla karşısındakini susturmaya çalışma.


  Ey benim şu kitabıma im'an-ı nazar ile nazar eden zât, malûmun olsun! Bu kitabla istediğim hizmet budur: İslâmiyette olan tarîk-ı müstakimi göstermekle ehl-i tefrit olan a'da-yı dinin teşkikatını red ve yüzlerine vurmakla beraber; tarîk-ı müstakimin öteki canibini ve sadîk-ı ahmak ünvanına lâyık olan ehl-i ifrat ve zahirperestlerin tevehhümlerini tard ve asılsızlığını göstermek ve asıl rehber-i hakikat ve âlem-i İslâmiyetin ikbal ve istikbaline yol açan ve sırat-ı müstakimde kemal-i ümid-i zafer ile çalışan muhakkikîn-i İslâm ve âkıl sıddıklara yardım etmek ve kuvvet vermektir.
  İm'an-ı nazar: Dikkatlice ve inceden inceye bakmak.
  Tarîk-ı müstakim: İstikametli yol, doğru yol.
  Ehl-i tefrit: Tefrit edenler.
  Teşkikat: Şüpheler, şüphelendirmeler, şüpheler atma.
  Canib: Yön, taraf.
  Sadîk-ı ahmak: Ahmak dost.
  Ehl-i ifrat: İfrat edenler, aşırı gidenler.
  Zahirperest: Dış görünüşe kıymet veren, dış görünüşe dikkat edip iç yüze aldırış etmeyen.
  Tard: Kovma.
  Rehber-i hakikat: Gerçeğin yol göstericisi.
  Âlem-i İslâmiyet: İslâmiyet âlemi.
  Kemal-i ümid-i zafer: Tam bir zafer ümidi.
  Muhakkikîn-i İslâm: İslâm dini araştırmacıları.

  Elhasıl:
  Maksadım: Ol elmas kılınca saykal vurmaktır.
  Elhasıl: Kısacası, özetle.
  Saykal: Cila, parlatıcı.

  Eğer sual edersen: Senin bu telaşın ve ulûm-u mütearife hükmüne geçen şeylere bürhan getirmeye ne lüzum vardır? Zira telahuk-u efkâr ve tecarübün keşfiyatıyla meydan-ı bedahete gelen mesaile bürhan getirmek, malûmu i'lam demektir?..
  Ulûm-u mütearife: Herkesçe bilinen ve tanınan ilimler.
  Bürhan: Kesin delil, ispat vasıtası.
  Telahuk-u efkâr: Fikirlerin eklenmesi, düşüncelerin birbirine katılması.
  Tecarüb: Tecrübeler.
  Keşfiyat: Keşifler, buluşlar.
  Meydan-ı bedahet: Görünme ve bilinme alanı, apaçıklık sahası.
  Mesail: Meseleler, konular.
  İ'lam: Bildirme, anlatma.

  Cevaben derim: Maatteessüf benim ile şu zamanın kıt'asında iştirak eden cümlesi; eğer çendan, sureten onüçüncü asrın evlâdıdırlar, fakat fikir ve terakki cihetiyle kurûn-u vustânın yadigârlarıdırlar. Güya muasırlarımız, üçüncü asrın nihayetinden onüçüncü asra kadar geçmiş olan asırların fihristesi veyahut enmuzeci veyahut melez bir kavimdirler. Hattâ bu zamanın çok bedihiyatı, onlarca mevhumat sayılır.
  Cevaben: Cevap olarak.
  Maatteessüf: Ne yazık ki, teessüfle beraber.
  İştirak: Katılma, ortak olma, ortaklık.
  Çendan: Gerçi, her ne kadar.
  Sureten: Şekil olarak, görünüşçe, suretçe.
  Terakki: İlerleme, yükselme, yükseliş.
  Cihetiyle: Yönüyle.
  Kurûn-u vustâ: Orta çağ, orta asırlar.
  Muasırlar: Aynı asırda yaşayan.
  Asır: Yüz yıl.
  Enmuzec: Nümune, misal, örnek.
  Bedihiyat: Açıklık, açık olma, belli olma.
  Mevhumat: Asılsız olanlar, gerçek dışı olanlar, hayal ürünleri.


  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.292

  Standart

  Evet ümidvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır. Tarihçe-i Hayat

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bush'un Belkide Akıbeti İslamiyettir
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Mizah
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 16.12.08, 09:15
 2. Kıymetli Abimiz Yalnız Seyyah Neden Yalnız
  By magnificentman in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 44
  Son Mesaj: 25.10.08, 12:11
 3. Yalnız Gezen, Yalnız Ölen, Yalnız Haşr Olacak Sahabi...Ebu Zerr
  By Hanedan19 in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29.08.08, 09:57
 4. Şevk-i Mutlak ve Şükr-ü Mutlak
  By elff in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 30.06.08, 20:04
 5. Hakim-i Mutlak & Mahkum-u Mutlak
  By gulsah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 27.10.07, 03:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0