+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: İslam ve Hristiyanlık

 1. #1
  Pürheves yagmur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  211

  Standart

  ?slam ve H?ristiyanl?ğ?n yay?lmas? aras?nda bir karş?laşt?rma

  Mustafa ÖZCAN
  Papa 16'?nc? Benedict de, kimi müsteşrikler gibi ?slam fütuhat? ile ?slama zorlamay? birbiriyle kar?şt?rm?şlard?r. Halbuki ayette de ifade edildiği gibi, kimse inanc?ndan dolay? zorlanamaz. Zorlamada Allah'?n r?zas? yoktur. K?l?ç ancak mezalimi önlemek ve bir de tebliğ faaliyetlerinin önünü açmak için vazedilmiştir. Zemini tebliğ faaliyetlerine uygun hale getirmektir. Ondan öte inanan inan?r, inanmayan inanmaz. Bundan sonraki aşama, insan?n hür tercihlerine ve iradesine kalm?şt?r. Allah'a karş? sorumlu olup olmamas? da kendi iradi tercihlerine bağl?d?r. Aksi taktirde, din ve Allah nam?na kraldan fazla kralc?l?k yap?lm?ş olur. Vema aleyke illelbelağ/ veleste aleyhim bimusaytir gibi ayetler de aç?kça ortaya koymaktad?r ki, dinin özü zorlama değil tebliğdir. Mesaj?n duyurusudur. Onun ötesinde bir zorlama yoktur ve 'dinde ikrah yoktur' ayeti ve kural? da buna amirdir.
  ?slam fetihleri, gayr? müslimleri Müslüman yapmak için yap?lmam?şt?r. Fetihler ?slam hükümranl?ğ?n? tesis ve atmosferini yayma ve adaleti temin amac?na matuftur. Bundan dolay?, ?slam egemenliği ve otoritesi alt?nda gayrimüslimler daima var olagelmişlerdir. Bunun istisnas? sözkonusu değildir. Sözgelimi, Hazreti Ömer H?ristiyan beni Tağleb ile Müslümanlar aras?nda bir ayr?m gözetmemiştir. Cizyenin ad?n? değiştirerek vergilendirilmek istediklerini söylemişler, Hazreti Ömer de bunu kabul etmiştir. Maksat üzüm yemektir, bağc?y? dövmek değil.
  Ve Şam H?ristiyanlar? zalim Bizans boyunduruğundan ve tasallutundan kurtulmak için Müslümanlar? dört gözle beklemişler ve yard?ma çağ?rm?şlard?r. ?slam onlara zulüm değil bilakis himaye getirmiştir. ?slam'?n ilk devirde bu kadar h?zl? yay?lmas?n?n hikmeti, getirdiği adalet ve temin ettiği güven duygusudur. Şaml?lar gibi K?pti M?s?rl?lar da sab?rs?zl?kla Arap fatihleri beklemişlerdir. Thomas Arnold'un “?ntişar-? ?slam Tarihi” kitab?nda yazd?ğ? gibi, ?slam öncesinde baz? K?pti keşişleri tutuklanarak işkence edilir, sonras?nda bir kuyuya at?l?rd?. Bundan dolay? baz?lar? çöle, sahraya kaçarak canlar?n? zor kurtarm?şlard?r. Baz?lar? korkudan ?znik Konsili kararlar?n? kerhen benimsiyor gözükmüştür. Daha önce görmedikleri dini hürriyeti ?slam fetihleri alt?nda tatm?şlar ve yaşam?şlard?r. M?s?r Valisi Amr ibni'l As onlara tam bir dini hürriyet bahşetmiştir. Oğlunun aristokratik davran?ş? nedeniyle bir K?ptiyi incitmesi sonucu Hazreti Ömer kendisine k?sas uygulam?ş yani değnek vurmuştur. Bu eyleminden dolay?, 'Sen aristokrats?n ha, öyle mi /ibni seyyidin nas' diye de azarlam?ş ve aşağ?lam?şt?r. M?s?rl? K?ptiler zamanla ?slam'a girdilerse de bu zorlama ile değil ?slam'?n engin hoşgörüsü ve güzelliğiyle olmuştur. Güzel ağaç, güzel meyve vermiştir. Bask? sonucu olsayd? bugün M?s?r'da 10 milyonu aşk?n K?ptinin olmamas? iktiza ederdi.
  Nesturi Patriği Üçüncü ?sho Yabh'?n ?ran Başpiskoposu Sem'an'a gönderdiği mektupta ?slam'?n müsamahas? aç?kça görülüyor. Müslümanlar?n papazlara hürmetkâr olduklar?, kilise ve mabetlere ilişmedikleri aksine yard?mda bulunduklar?, koruyup kollad?klar? ve yard?mc? olduklar? kimseyi ?slam'a girmeye zorlamad?klar? beyan ediliyor. Bununla birlikte, ?sho Yabh yine de ?ranl?lar?n kendiliğinden ?slam'a girmesinden duyduğu üzüntü ve kederi dile getiriyor. Elbette bir H?ristiyan olarak kendisinden bundan başka bir hissiyata sahip olmas? da beklenemezdi. Bu da beşeri bir durumdur. Kalp hüzünlenir. Göz yaş ak?t?r.
  Maverdi'nin Ahkam-? Sultaniyesinde olduğu gibi, ?slam devletinde temsili bakanl?klar veya vezaretlerde H?ristiyan ve Yahudi gibi Ehl-i kitab?n istihdam? mümkündür ve buna bir engel yoktur. Tarihi olarak da bunun kesif bir surette uyguland?ğ?n? görebiliyoruz. Hatta bu uygulama zaman zaman Müslümanlar? çileden ç?karm?ş ve öfkesini celp etmiştir. Bu çerçevede Abbasiler, Endülüs Emevileri, Fatimiler bakanl?k kademelerinde birçok gayrimüslimi istihdam etmişlerdir. Hâlbuki bugün Bat? Avrupa'n?n hiçbir kabinesinde Müslüman bakana/bakanlara pek rastlanmamaktad?r. Zorlama, ikrah veya icbarlar bir kaide değil, kural d?ş?l?kt?r. Sistematik değil ferdidir. Bu yanl?şlar da her toplumda ve toplulukta görülebilecek cinstendir. Bundan dolay?, ?slam'?n suçlanmas? haks?zl?k olur. Aksine, ulema sistematik tehcirlerin ve zorlamalar?n önüne dikilmiş ve geçit vermemiştir. Zenbilli Ali Efendi gayrimüslim çocuklar?n zorla Müslümanlaşt?r?lmas? noktas?nda Yavuz'a muhalefet etmiştir. Balkanlar'da az?nl?k statüsünde mezalim yaşayan rahmetli Ahmet Davudoğlu ise bu yüzden tarih ötesinden Zenbilli Ali Efendi'yi paylasa da ?slam hukukuna ve ruhuna göre Zenbilli Ali Efendi doğru olan? yapm?şt?r. Arzusunu değil hukuku, kemiyeti değil keyfiyeti esas alm?şt?r.
  Evzai ise Marunîlerin Lübnan'dan K?br?s'a tehciri noktas?nda zaman?ndaki devlet yetkililerini uyarm?ş ve onlar?n bu yöndeki girişimlerine mani olmuştur. Ezher ulemas? da K?ptilerin toptan Sudan'a sürgünlerine karş? ç?km?ş ve bunun ?slamî olmad?ğ?n? ferman etmiştir. Mehmet Ali Paşa döneminden sonra kimi K?ptiler Sudan'a yerleşseler de bu ticari amaçlar doğrultusunda gerçekleşmiştir; zorlama ile olmam?şt?r.
  Tarihte Selçuklular yani Türkler kendiliğinden Müslüman olmuşlard?r. ?slam'?n cazibesi o kadar güçlüdür ki karş?s?nda fatihler bile terk-i silah etmiş ve teslim olmuşlard?r. Sözgelimi, Haçl? Seferleri s?ras?nda bölgeye gelen birçok Avrupal? burada kalarak ?slam? seçmiş ve ?slam'la şerefyab olmuştur. As?l önemlisi kültürel derinliği olmayan serapa çeriden ibaret Moğollar galip konumda iken ?slam'a teslim olmuşlard?r. ?slam'?n bar?şç? bir şekilde yay?lmas?nda bundan daha büyük delil olabilir mi? Moğollar? kim zorlad?? Öyleki Moğol istilas? tarih içinde komünizmin bir öncüsü ve pişdar?d?r. Buhara gibi şehirleri ele geçirdiklerinde buradaki camileri ah?r haline getirmişlerdir. Komünist ihtilal ve Türkiye gibi baz? ?slam ülkelerinde yap?lan ink?lâplar neticesinde olduğu gibi. Moğollar mağlupken değil galipken Müslüman olmuşlard?r. Bu gösterse gösterse ?slam?n manevi ve kültürel gücünü gösterir. Galipler bile onun karş?s?nda mağlup olmuşlard?r. K?l?çla galebe çalanlar manevi olarak mağlup düşmüşlerdir. ?slam kimi garazkârlar?n ileri sürdüğü gibi pazu gücüyle değil, değerlerinin gücüyle yay?lm?şt?r.
  Bu gerçeği en güzel ifade eden şu beyittir :

  Takdir-i Huda, kuvve-i bazu ile dönmez,
  Bir şem'a ki, Mevla yaka, üflemekle sönmez.

  Hind, Çin, Malay ülkesi, Cava, Orta Afrika ne zaman k?l?çla tan?şt? ki, k?l?ç zoruyla ?slama girsin? Otantik Balkan halklar?ndan olan Boşnaklar ve Arnavutlar kendiliğinden Müslüman olmuşlard?r. Endülüs Ariuscu bir geleneğin ve damar?n devam? olarak müşterek tevhidi kökenlere sahip olma nedeniyle nas?l kolayca ?slam'? benimsedi ise Bosna'n?n Begomil halk? da ayn? şekilde Bizans'?n savaş açt?ğ? köklerini ?slam'da gördüğü için bu kadar kolayl?kla ?slam'a teslim olmuştur. Bu bölgelerin Müslümanl?kla tan?şmas?na vesile olan davetçilerin elinde tek silah vard?: ?slam hakaiki.
  1492 sonras?nda ?spanya'da Müslümanlar kitlesel olarak doğran?rken, göçe veya H?ristiyan olmaya zorlan?rken ayn? s?ralarda Malay halk? ikna sonucu Müslüman oluyordu. Hem de silahs?z sivil tüccarlar?n tebliğ ve temsilleriyle. 1501'de Şeyh Abdullah isminde ad? san? bilinmeyen güzel ahlak timsali bir şeyh Raca'y? yani kral? ziyaret ederek onunla din üzerine musahabede bulunuyor. Bu sohbet sonucu olgunlaşan ve kemale eren Raca ?slam'la şereflenmekle kalmay?p halk?n? da yeni dinine ikna eder. Kral törenle totem ve putlar? ateşte yak?yor. O s?rada Endülüs Müslümanlar? k?l?ç zoruyla h?ristiyan yap?l?rken ?stanbul'u (1453) fetheden kutlu komutan Fatih Hazreti Peygamberin (asm) müjdesine nail olduğu gibi onun sünnetine uyarak yeni H?ristiyan tebas?na 'la tesribe aleykümü'l yevm', yani, 'size k?nama olmad?ğ? gibi bugün özgürsünüz' diyordu. Endülüs k?l?ç zoruyla H?ristiyanlaşt?r?l?rken Begomillerin ahfad? olan Boşnaklar ve kartal yuvas?n?n sahipleri şekiptarlar (Arnavut) ?slam'? gönül rahatl?ğ?yla benimsiyorlard?. Osmanl? Lehistan'?, Yunanistan'? fethetmesine rağmen neden birileri Müslüman oldu, ötekiler olmad?? Ezilenler ?slam'? seçerken ezenler kenarda kald? ama ?slam onlar? zorlamad?. Fark, müsamahan?n da göstergesi. ?slama giren sadece insanl?ğ?n? tamamlam?ş oluyor.
  Velhas?l ayn? coğrafyay? mukayese ettiğimiz zaman karş?m?za ç?kan sars?lmaz gerçek şudur: Balkanlar ve Avrupa'ya H?ristiyanl?k k?l?ç zoruyla girmesine karş?l?k ?slam, nuruyla, envar?yla girmiştir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 14:13 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İslâmiyet'in Hristiyanlık ve diğer dinlerdeki fark yönü ve hikmeti şudur ki: !!!
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.11.14, 14:43
 2. Ilımlı İslam - İslam - Radikal İslam
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.07.08, 02:41
 3. İslâm'sız Anayasa, İslâm'sız Türkiye!
  By PirMuhammed in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.09.07, 11:31
 4. Hristiyanlık İslama Teslim Olacak(Günün Sohbeti)
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.12.06, 21:49
 5. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 18.11.06, 23:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0