+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Bastı Zaman Veya Zaman Genişlemesi

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Bast? zaman veya zaman genişlemesi

  Zaman izafîdir. Yani zaman mekâna ve mekân?n h?z?na bağl? olarak değişmekte, farkl? değerler alabilmektedir. Mekân?n h?z ve hareketi, zaman üzerinde direkt tesir meydana getirmektedir.

  2006-04-10
  00:31

  Bast? zaman veya zaman genişlemesi


  Zaman izafîdir. Yani zaman mekâna ve mekân?n h?z?na bağl? olarak değişmekte, farkl? değerler alabilmektedir. Mekân?n h?z ve hareketi, zaman üzerinde direkt tesir meydana getirmektedir. Cismin h?z? artt?kça zaman azalmakta, cismin h?z? ?ş?k h?z?na ç?kt?ğ?nda ise zaman s?f?ra inmektedir.
  Demek ki zaman, mekân?n ve mekân içindeki cisimlerin hareketi ile doğrudan bağlant?l?d?r. Bu sebeple, farkl? mekânlar için farkl? zamanlar söz konusudur. Meselâ dünyam?z?n zaman? farkl?d?r, diğer gezegenlerin zaman? farkl?d?r. Güneşin zaman? ile başka bir galaksideki herhangi bir y?ld?z?n zamanlar? da farkl?d?r.
  Zaman, kâinatta uzay?p giden sabit bir değer değil, mekân?n hareket tarz?na bağl? olan değişken bir değerdir. Hatta ayn? mekân içindeki cisimlerin hareket tarzlar? da o cisme göre zaman? değiştirmektedir.
  Ayn? mekân içinde olmas?na rağmen dünya yüzünde yürüyen bir insan ile, uçakta giden bir insan?n zaman? aras?nda fark meydana gelmektedir. Bu durum bir deney yolu ile ölçülmüştür. Hatta insan?n kendi iç dünyas?nda bile, zaman yaşay?ş? aç?s?ndan farkl?l?klar vard?r. ?nsan?n cismi bu dünyan?n şartlar?ndaki bir zamana tâbi olurken, ruh, hayâl ve kalb gibi hayat tarzlar? cisimden çok farkl? bir zaman diliminde yaşayabilmektedir.
  Bu hususa Üçüncü Lem’a’da şöyle dikkat çekiliyor:
  “Şu dünyada zaman?n fenâ ve zevâl-i eşyadaki tesirât? gayet muhteliftir. Ve mevcudat ise, mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken, hükümleri zeval noktas?nda ayr? ayr? oluyor.
  “Nas?l ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikay? ve saati ve günleri sayan daireleri zâhiren birbirine benzer, fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de, insandaki cisim, nefis, kalb, ruh daireleri öyle mütefavittir. Meselâ, cismin bekas?, hayat?, vücudu, bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli mâdum ve meyyit bulunduğu halde, kalbin haz?r günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayat? geniştir. Ruhun haz?r günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azîme, daire-i hayat?na ve vücuduna dahildir.” (Lema’lar, s. 22)
  ?fadeye göre hem genel mekân aç?s?ndan, hem de o mekân içinde yaşayan insan aç?s?ndan zaman?n değişken bir değer ald?ğ?, hayat tarz?na bağl? olarak daral?p genişleyebileceği konusuna özellikle vurgu yap?l?yor.
  Buradan hareketle, şayet insan cisim ve beden hayat?ndan, ruh ve kalb hayat?na ç?kabilse zaman denilen kavram da o derece değişecektir. Tabiî ki mekân da farkl? bir şekil alacakt?r. Zira yine görülmüştür ki cismin h?z? ile birlikte mekân da değişmektedir. ?şte böyle bir durumu yaşayan insan ruh derecesinde bir hayat yaşamaya başlarsa zaman da o ölçüde farkl?laşacakt?r. Yani, yukar?daki ifadeye göre ‘zaman aç?lmas?’ meydana gelecektir. Buna dinî literatürde “bast-? zaman”, yani ‘zaman genişlemesi’ denilmiş. Yine kaynaklara göre bu tür haller insanlar aras?nda çokça yaşanm?ş.
  Üçüncü Lem’a’daki bu sat?rlar konuya aç?kl?k getiriyor:
  “Hem şu hakikate bina edilen beyne’l-evliyâ kesretle vuku bulmuş olan bast-? zaman hadiseleridir. Baz? evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, baz?lar? bir saatte bir sene vazifesini yapm?ş, baz?lar? bir dakikada bir hatme-i Kur’âniyeyi okumuş olduklar?n? rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehl-i hak ve s?dk, bilerek kizbe elbette tenezzül etmezler. Hem o derece hadsiz ve kesretli bir tevatürle bast-? zaman hakikatini aynen müşahede ettikleri medar-? şüphe olamaz.
  “Şu bast-? zaman, herkesçe musaddak bir nevi, rüyada görünüyor. Bazan bir dakikada insan?n gördüğü rüyay?, geçirdiği ahvâli, konuştuğu sözleri, gördüğü lezzetleri veya çektiği elemleri görmek için, yakaza âleminde bir gün, belki günler lâz?md?r.” (Lema’lar, s. 23)
  ?şte bu ifadeye göre evliyalar ‘bast-? zaman’ hakikatini s?kça yaşam?şlar. Nefis ve cisimlerini terbiye ederek ruh derecesinde bir hayat yaşamalar? neticesinde bulunduklar? zaman ve mekân değişikliğe uğram?şt?r. Daha doğrusu içinde bulunduğumuz dünyan?n şartlar?ndan çok farkl? bir hal alm?şt?r. Her insan?n bir ölçüde rüyada yaşad?ğ? hal ve durum, bu insanlarda gerçek hayatta yaşanmaktad?r. Öyle ki bir dakikada Kur’ân hatmedilmiştir. Bir gecede bin rekât namaz k?l?nm?şt?r. ?şte bu faaliyetler, zaman?n baz? insanlar için genişlediğine aç?k bir işarettir.
  Bast-? zaman hakikatine bir ölçü olmas? aç?s?ndan yine Üçüncü Lem’a’n?n haşiyesinde bir âyet nazara veriliyor:
  “‘Rabbinin kat?nda bir gün, sizin hesab?n?za göre bin y?l gibidir’ (Hac Sûresi, 22: 47) âyeti de bast-? zaman? gösterir.” (Lem’a’lar, s. 24) ?lâhî beyana göre zaman bir güne karş?l?k bin y?l kadar genişleyebilmektedir. Bir y?l 365 gün olduğuna göre, bir gün karş?l?ğ? 365.000 gün etmektedir. Yani zaman, bu kâinat şartlar?nda yaklaş?k olarak 365.000 kat daha geniş olabilmektedir. Bu rakamlar elbette ki, hadiseyi zihne yaklaşt?rmak içindir, yoksa tam hakikati ifade etmek için değil.
  http://www.asyahaber.com/index.php?mode=detay&index_id=260
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 15:09 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı HASAN- Nickli Üyeden Alıntı

  Zaman, kâinatta uzay?p giden sabit bir değer değil, mekân?n hareket tarz?na bağl? olan değişken bir değerdir. Hatta ayn? mekân içindeki cisimlerin hareket tarzlar? da o cisme göre zaman? değiştirmektedir.
  Şu dünyada zaman?n fenâ ve zevâl-i eşyadaki tesirât? gayet muhteliftir. Ve mevcudat ise, mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken, hükümleri zeval noktas?nda ayr? ayr? oluyor.
  ?fadeye göre hem genel mekân aç?s?ndan, hem de o mekân içinde yaşayan insan aç?s?ndan zaman?n değişken bir değer ald?ğ?, hayat tarz?na bağl? olarak daral?p genişleyebileceği konusuna özellikle vurgu yap?l?yor.
  Üçüncü Lem’a’daki bu sat?rlar konuya aç?kl?k getiriyor:
  Hem şu hakikate bina edilen beyne’l-evliyâ kesretle vuku bulmuş olan bast-? zaman hadiseleridir. Baz? evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, baz?lar? bir saatte bir sene vazifesini yapm?ş, baz?lar? bir dakikada bir hatme-i Kur’âniyeyi okumuş olduklar?n? rivayet edip ihbar ediyorlar. ?şte bu ifadeye göre evliyalar ‘bast-? zaman’ hakikatini s?kça yaşam?şlar. Nefis ve cisimlerini terbiye ederek ruh derecesinde bir hayat yaşamalar? neticesinde bulunduklar? zaman ve mekân değişikliğe uğram?şt?r. Daha doğrusu içinde bulunduğumuz dünyan?n şartlar?ndan çok farkl? bir hal alm?şt?r. Her insan?n bir ölçüde rüyada yaşad?ğ? hal ve durum, bu insanlarda gerçek hayatta yaşanmaktad?r. Öyle ki bir dakikada Kur’ân hatmedilmiştir. Bir gecede bin rekât namaz k?l?nm?şt?r. ?şte bu faaliyetler, zaman?n baz? insanlar için genişlediğine aç?k bir işarettir.
  Allah raz? olsun..
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 15:09 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  "Şehitlere ölü demeyiniz" ,ayeti tayy-? mekan bast-? zaman ile alakal? olabilir mi? Yada Belk?s?n Taht?n?n göz aç?p kapay?ncaya kadar gelmesi örnek olarak verilebilir mi?
  Muhabbetle
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 15:09 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Örnekler için Allah raz? olsun..

  Şehitler de bir nevi maddi k?l?flar?ndan s?yr?l?p zaman ve mekan aç?s?ndan özgürleşiyorlar.Yine miraçta da bu hakikatleri görmek mümkün.Miraçta ki birkaç saatin binler saat genişliği var.

  Yine bast-? zaman hakikatini Risale-i Nurlar?n telifinde de görmek mümkün.150 sayfal?k 19.Mektubun toplam?n?n 12 saatte telif edilmesi gibi..

  Üstad?n zamanla ilgili güzel bir tesbiti..

  "Fâni mevcudat?n visâli madem fânidir; ne kadar uzun da olsa yine k?sa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer, hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. Bekay? isteyen kalb-i insanî bir sene visalde, yaln?z bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir. Firak ise, saniyesi bir sene değil, senelerdir. Çünkü firâk?n meydan? geniştir. Bekay? isteyen bir kalbe, firak, çendan bir saniye de olsa, seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firaklar? ihtar eder. Maddî ve süflî muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firakla doludur. "

  Üstad çok güzel ifade etmiş..Kalp bekay? istediği için ,firak?n meydan? geniş,bir saniye ayr?l?k seneler gibi..Bir senelik fani kavuşmadan da ancak bir saniyecik zevk alabiliyor..
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 15:11 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Zaman....
  By yakaza in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04.01.10, 19:49
 2. Zaman
  By Barbaros in forum Şiirler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.10.09, 16:33
 3. Zaman Nedir? Hakikat-ı Zaman Ve Zamanı Genişletmek.
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.01.09, 11:56
 4. Zaman ...
  By yakaza in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 05.11.08, 11:21
 5. Zor Zaman..
  By Tılsım in forum Edebiyat
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.08.07, 12:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0