+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Hastalıkların Hikmeti

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Hastal?klar?n hikmeti

  Peki anlad?k ki, hastal?klar?n birçok hikmeti var. Ama her şeye rağmen insanlara hastal?k verilmesi çirkin gözüküyor. Bilhassa masum insanlara. Şimdi insan kobay olarak m? kullan?l?yor?
  2006-11-13
  11:24


  Hastal?klar?n hikmeti


  Soru: “Peki anlad?k ki, hastal?klar?n birçok hikmeti var. Ama her şeye rağmen insanlara hastal?k verilmesi çirkin gözüküyor. Bilhassa masum insanlara. Şimdi insan kobay olarak m? kullan?l?yor? Hastal?klar içinde ac? çekenler deneme tahtas? m?, yoksa test makinesi m??”  Cevap: Haşa, mülk Allah’?nd?r. Allah mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Hiç kimseye dan?şmadan idare eder. ?ster yaşat?r, ister öldürür. ?ster verir ister vermez. ?ster hasta eder ister etmez. ?ster yok eder, ister var eder. Kainat o­nundur. Kainat?n içindekiler o­nundur. Dünya o­nundur. Dünya içindekiler o­nundur. Tüm canl?lar o­nun idaresindedir. Tüm insanlar o­nun idaresindedir. Hem de o­nun mülküdür.

  Hiçbir mahlukun hakk? yok ki Allah’?n yapt?ğ? işi sorgulamaya kalk?şs?n. Ancak hikmetini öğrenmek için talepte bulunabilir. Allah insana hürriyet vermiş, serbest irade ve hür davranmas?na müsaade etmiş. Buna dinde cüz-i irade denir. Madem ki insan davran?şlar?nda hür olacak, yarat?l?ştan hiçbir s?n?rlama ve zorlama olmaks?n?z tamamen kendi hür iradesi ile hareket edecek, öyle ise baz? yanl?şl?klar da yapacak demektir. Çünkü insan?n hür iradesi hem doğruyu, hem yanl?ş? yapma yönünde serbesttir. Bu nedenle bazen yanl?ş yapar, bazen doğru. Bazen hay?r yapar bazen şer. Bazen hak yolda gider, bazen bat?l yolda. Bazen güzel işlere vesile olur, bazen kötü işlere.

  ?şte hastal?k da böyle bir şeydir.

  Bak?n hastal?klar?n sebeplerine, çoğu kez yapt?ğ?m?z yanl?şl?klar, israflar, suistimaller, aş?r?l?klar bizi yatağa düşürmüştür. Aşk?n romantizmini yaşayacağ?m diyen aş?k, Nisan yağmurunda ?slan?p zatürre olursa bu kendi hatas?ndan, gençliğin verdiği taşk?nl?ktan dolay?d?r. Paket üstüne paket sigara içip akciğer kanserine yakalanan insan hiç başka kimseye bahane bulmas?n. Alkolün k?skac?nda siroz olmuş birisinin da s?ğ?nacak bahanesi yok. Hayat? yaşama gayretinden b?km?ş, bir kutu hap? yutarak intihara kalk?şan kişi de ancak kendi hatas? ile hastal?ğ?n pençesine düşüyor demektir.

  ?sraf da hasal?ğ?n ilk kap?lar?ndan birisidir. Bak?yorsun adam yedikçe yiyor. Yemek üstüne yemek. Sonras? malum, doktor doktor dolaş kolestreol seviyesini düşürmek için uğraş dur. Daha ötesi damar t?kan?kl?ğ?. Örnekleri çoğaltmak mümkün elbette.

  ?nsanlar bu gibi haller sonucu hastal?klara giriftar oluyorlar. Cenab-? Hak da elbette ki müsaade ediyor. Aksi bir durumda insanda hürriyet diye bir şey olmazd?. Serbest davranma hürriyeti olmayan bir insana da insan denmezdi.

  ?şte hastal?klar ekseriyet itibari ile insanlar?n bizzat kendi hatalar? nedeniyle meydana geliyor. Yoksa tedbirli olan, yemesinde içmesinde ölçüyü muhafaza eden, israftan kaç?nan, sigara ve alkol gibi insan vücuduna zararl? maddelerden uzak duran kişiler genellikle sağl?kl? bir hayat sürerler.  Soru:

  “Bu söylediklerin akla uygun gibi. Hastal?klar?n insan hatas?ndan meydana geldiği de çoğunluk itibari ile makul gözüküyor. Peki, öyle insanlar var ki, çok tedbirli. Masum. Hiç de hak etmedikleri halde yine hasta oluyorlar. Bazen de ağ?r hastal?klar geçiriyorlar. Buna ne diyeceksin?”

  Cevap:

  Hastal?klar?n ekseriyetle insan hatas?ndan meydana geldiği aç?k. Fakat gerçek sebep ve hikmetini bilemediğimiz bir şekilde insanlar her şeye rağmen hasta olabilir. Bazen ağr? hastal?klar da vücut kaps?n? çalabilir. Hatta bu hastal?ktan insan ölebilir. Bu hayattan istifa edebilir. Bu durumda ise Allah’?n şefkat ve merhameti devreye giriyor. Rahim olan Cenab-? Hak hastal?k yolu ile insanlara öyle ikramlar yap?yor ki, insan o ikramlar?n hakiki mahiyetini dünya gözü ile görebilse belki her gününü hasta olarak geçirmek isteyecektir.

  Hastal?klar?n mesaj?n? araşt?rmak istediğimiz zamanlarda ‘K?rm?z? Kitaplara’ rastlam?şt?m. Risale-i Nur adl? bu eserleri incelediğim zaman hastal?klar?n mesaj? ile ilgili çok entersan ifadeler görmüştüm. Özellikle 25. Lema adl? eser başl? baş?na hastal?klar?n hikmetinden, hastal?klar?n insanlara ne mesaj verdiği üzerinde duruyordu.

  Şimdi bu noktada o kitaplardan elde ettiğim bilgileri sizlerle paylaşmak isityorum:

  Evet, insan ister kendi hatas? ile, isterse başka bir sebepten dolay? hasta olsun, neticesinde çok şey kazan?yor. Hasta insan hastal?ğ?n?n şiddet ve derecesinde göre manen temizleniyor. Allah hasta çeken insan?n birçok günah?n? affediyor. Yani hastal?klar günahlar?n aff?na vesiledir.

  Üstelik baz? ağ?r hastal?ktan vefat edenlere şehitlik makam? veriyor. Bir ölçüde ağ?r hastal?klar insans?n tüm günah?n? yok ediyor. O kişi de ahiret alemine günahlar?n ağ?r yükünden kurtulmuş olarak gidiyor. Ebedi bir saadete kavuşuyor. Belki hastal?k dolay?s?yla şu fani dünyada birkaç gününü kaybetti, ama bunun karş?l?ğ?nda ebedi bir alemin mutluluğuna erdi. Bu büyük bir kazançt?r.

  Hasta ehl-i iman ve ibadetlerini yerine getiren birisi ise hasta olduğu süre içinde yapamad?ğ? ibadetlerini yapm?ş gibi sevap kazan?yor. Ağ?r hastal?klara maruz kalan hastalar?n bazen bir dakikas? bir gün ibadet etmiş gibi değer kazan?yor.

  Hastal?k yoluyla insan sabr?, direnci, zorluk karş?s?nda ayakta kalmay? öğreniyor. Hayat?n devam? için eğitiliyor. Zorluklara ve engellerle yoğrulmuş bir hayatta bu önemli bir eğitimdir. Bak?n, küçüklüğünde hasta olmuş, çeşitli hastal?klar? geçirmiş bir çocuk ileride birçok hastal?ğa karş? çok daha dirençli oluyor. Aş? nedir ki? ?nsan vücuduna o hastal?ğ?n zay?flat?lm?ş mikrobu verilir. Bu sayede vücut o mikrobu hem tan?r, hem de öldürür. Böylece ileride böyle bir mikropla karş?laş?nca mücadele etmesi daha kolay olacakt?r.  http://www.asyahaber.com/index.php?m...y&index_id=392
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 15:12 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Musibet ve hastal?klarda insanlar?n şekvâya üç vecihle haklar? yoktur.

  Birinci Vecih: Cenâb-? Hak, insana giydirdiği vücut libas?n? san’at?na mazhar ediyor. ?nsan? bir model yapm?ş; o vücut libas?n? o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder, muhtelif esmâs?n?n cilvesini gösterir. Şâfî ismi hastal?ğ? istediği gibi, Rezzak ismi de açl?ğ? iktiza ediyor, ve hâkezâ... “Mülkün mâliki, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder.”

  ?kinci Vecih: Hayat musibetlerle, hastal?klarla tasaffî eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-? mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yak?nd?r ve ona gider.

  Üçüncü Vecih: Şu dâr-? dünya, meydan-? imtihand?r ve dâr-? hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir. Madem dâr-? hizmettir ve mahall-i ubudiyettir. Hastal?klar ve musibetler, dinî olmamak ve sabretmek şart?yla, o hizmete ve o ubudiyete çok muvaf?k oluyor ve kuvvet veriyor. Ve herbir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden, şekvâ değil, şükretmek gerektir.

  Evet, ibadet iki k?s?md?r: Bir k?sm? müsbet, diğeri menfi. Müsbet k?sm? malûmdur. Menfi k?sm? ise, hastal?klar ve musibetlerle, musibetzede zaaf?n? ve aczini hissedip, Rabb-i Rahîmine ilticâkârâne teveccüh edip, Onu düşünüp, Ona yalvar?p hâlis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riyâ giremez, hâlistir.

  Lem’alar, s. 15-16

  Allah raz? olsun....
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 15:12 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hastalıkların En Büyük İlâcı İman
  By delailinnur in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 19.11.19, 10:30
 2. Hastalıkların en büyük ilâcı iman....
  By gamze-i_dilruzum in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 22.03.14, 20:44
 3. Mânevî Hastalıkların Kur’ânî Reçetesi
  By muhibbülkurra in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.01.10, 10:45
 4. Bütün Hastalıkların Kaynağı
  By yasemenn in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 03.11.08, 16:43
 5. Hastalıkların En Büyük İlâcı İman
  By ayseguL in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 31.07.08, 20:37

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0