+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Esaretten Tesettüre

 1. #1
  Dost duaiklimim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  6

  Standart

  Esirden Tesettüre
  Hakan Yalman
  Yarat?l?ş kanunlar? çerçevesinde bakarsak; "tesettür"ün, varl?ğ?n özündeki gerçekliğin tezahürlerinden birisi olduğuna şahit oluruz. Asl?nda örtünme hakikati, Cenab-? Hakk'?n "Settar" isminin bütün varl?k alemini kuşatan tecellisidir. Zaten, Cenab-? Hakk'?n her isminin temel özelliği olan mutlakl?k, bunu gerekli k?lmaktad?r. Yani, her isim tek tek ve diğer isimlerle birlikte varl?ğ?n genelinde tecelli eder.
  Tesettür hakikati, esirden başlayarak varl?ğ?n bütün boyutlar?n? kuşatmaktad?r. Esir maddesi y?ld?zlar?, gezegenleri, dünyay?, insanlar?, hayvanlar alemini, bitkiler alemini, organik yap?lar?, molekülleri ve zerreleri latif bir yorgan gibi örtmektedir. Çekirdeği çevreleyen elektron bulutunda, hücrenin zar?nda, ağac?n kabuğunda, hayvanlar?n türlerine göre farkl?l?k arzeden derilerinde, postlar?nda, insanlar?n ciltlerinde ve gezegenlerin atmosferlerinde hep bir gizleme, örtme ve koruma hakikati vard?r. Bütün bunlar tesettürün ne denli kuşat?c?, geniş ve yayg?n olduğunu göstermektedir.
  Bediüzzaman Said Nursi, tesettürü bu temel kanun çerçevesinde ele alarak inceler. Yirmi Dördüncü Lem'a'da tesettür konusunu işlerken, konunun merkezine f?triliği yerleştirerek, tesettürü varl?ğ?n genel ahengi içinde insan?n da uymas? gereken bir kanun olarak ele al?r. Yani, yarat?l?şa, eşyan?n genel işleyişindeki normallik alg?s?na, vicdan?n sesine, doğruluğunda insanl?ğ?n ittifak ettiği değerlere ve ahlaka uygunluk meselesine at?fta bulunur. Tesettür davran?ş?n?n psikodinamik altyap?s?na inildiğinde korku, utanma, korunma, gizlenme, bak?şlardan uzak kalma gibi f?tri hallerin bulunduğuna dikkat çekilir.
  Yirmi Dördüncü Lem'a'da, tesettür hakikatinin bu f?tri boyutuna dört hikmet çerçevesinde dikkat çekilir. "Birinci Hikmet", kad?nlar?n zerafet ve nezaketinin korunabilmesinin tesettürü gerektirdiği hususudur. "?kinci Hikmet", örtünmenin psikodinamik zemininde yer alan k?skanma duygusu ile ilgilidir. "Üçüncü Hikmet" güven duygusu için örtünmenin gerekliliği konusu üzerine kurulmuştur. "Dördüncü Hikmet"de ise, aile müessesesinin korunabilmesi için tesettürün gerekliliğine dikkat çekilir.1
  Gizli bir hazine olan "Esma"n?n, tecellileri müşahede edildikçe varl?ğ?n özündeki tesettür hakikati görünür. Yirmi Beşinci Söz'de "Kur'an nedir, tarifi nas?ld?r?" sorusunun cevab? verilirken "... zeminde ve gökte gizli esma-i ?lahiyenin manevi hazinelerinin keşşaf?; sutur-u hadisat?n alt?nda muzmer hakaik?n miftah?; ve alem-i şehadette alem-i gayb?n lisan?..."2 şeklindeki ibareler varl?k ile gizlilik aras?ndaki ilgiyi kuran bir nitelik taş?r. Gizlilik, örtme ve saklama varl?ğ?n temelinde esma-i ?lahiyenin eşya gerisinde ve olaylar?n arkas?nda gizlenmesi ile başlamaktad?r. Yani eşyan?n özünde işleyen tesettür hakikati, vahdetten kesrete/teklikten çokluğa doğru varl?ğ?n her safhas?nda işleyen bir hali gösterir. Esirin gerisinde gizlenmiş hakikatler varl?k ad? alt?nda aç?ğa ç?karken, her safhada bu hakikatten bir numune vard?r. Yaln?zca bize görünen k?s?mda işleyen tesettür hakikati, hayal, misal, ruhlar, gayb gibi farkl? alemlerde de değişik şekillerde tezahür ediyor olmal?d?r.
  Diğer taraftan, varl?k aleminin en şereflisi ve alemlerin Rabbi'nin, "habibim" hitab?na mazhar olan Hazret-i Muhammed'e (a.s.m.), Kelam-? Ezeli'de, "Ey örtünüp bürünen (Resulüm)!"3 ve "Ey bürünüp sar?nan (Resulüm)!"4 şeklinde hitapta bulunulmas?, varl?ğ?n en güzel meyvesi ile örtü aras?ndaki ilişkiye işaret eder.
  Yine, ezeli kelam?n bizlere hitab?nda, "Ey Ademoğullar?! Size ay?p yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yaratt?k. Takva elbisesi... ?şte o daha hay?rl?d?r. Bunlar Allah'?n ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt al?rlar (diye onlar? indirdi)."5 cümleleri varl?ğ?m?z?n özünde var olan tesettür hakikatine bir delil kabul edilebilir. Üstelik, burada erkek kad?n bütün insanl?ğa hitap edilmekte ve insanl?ğ?n en hay?rl? elbisesinin takva elbisesi olduğuna işaret edilmektedir. ?nsan?n özünde var olan korku, utanma, gizlenme gibi duygular?n tesettür hakikati ve bu hakikatin de takva ile bağlant?s? ortaya ç?kmaktad?r. Yine tesettür ya da örtünme hakikatinin varl?k alemine yans?mas?, ?lahi kelamda şu ifadelerle yer al?r: "Allah yaratt?klar?ndan sizin için gölgeler yapt?. Dağlardan da sizin için bar?naklar yaratt?. Sizi s?caktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak z?rhlar yaratt?. ?şte, böylece Allah, Müslüman olman?z için üzerinize nimetini tamaml?yor."6 Burada ard? ard?na s?ralanan hakikatler coğrafi alanlardan ferdi plana koruma ve korunma gerçeği ile tesettür bağlant?s?n? ortaya koymaktad?r.
  ?nsan psikolojisindeki suçluluk duygusu ve buna karş?l?k örtünme refleksi ile ilgili Kur'an-? Azimüşşan'da şu müjdeli cümleler yer almaktad?r: "Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsan?z O, size iyi ile kötüyü ay?rtedecek bir anlay?ş verir, suçlar?n?z? örter ve sizi bağ?şlar. Çünkü, Allah büyük bir lütuf sahibidir."7 Yine, varl?ğ?n en temel gerçekliklerinden birinin örtü ve örtünmek olduğu şu ayetin ifadelerinde görülür: "Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat k?lan, gündüzü de dağ?l?p çal?şma (zaman?) yapan, O'dur."8 Ayn? örtünme ve örtme hakikatine, varl?ğ?n genelinden ulaşan bir mana ile ezeli kelamda şu işaret bulunmaktad?r: "Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri alt? günde yaratan, sonra Arş'a istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalay?p duran gündüze bürüyüp örten; güneşi, ay? ve y?ld?zlar? emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah't?r. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!"9 Alemin genelinden örtünmeye olan bu işaret yine yeryüzünden ve gördüğümüz alemden de ayn? hakikate ulaşt?ran bir mana bütünlüğü de yine bir ayette şu mealle yer almaktad?r. "Yeri döşeyen, onda oturakl? dağlar ve ?rmaklar yaratan ve orada bütün meyveleri çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vard?r."10
  Modern insan?n en temel problemlerinden biri s?n?rl? varl?k alg?s?yla, eşyay? dar kal?plar ve s?n?rl? zamanlar içinde alg?lamas?d?r. Pozitivist ve determinist bak?ş aç?lar?n?n şekillendirdiği zihinler, varl?k aleminin genel ahengini, bütünlüğünü, her şeyin her şeyle ya da bir şeyin her şeyle irtibat?n? alg?lamakta s?k?nt?lar yaş?yorlar. Oysa, varl?k aleminde muhteşem bir ahenk, sars?lmaz bir birliktelik ve eşyay? derinden etkileyen bir bütünlük vard?r. Bilimin geldiği yeni noktada, her an yeniden yarat?lan varl?k tablolar? ve her şeyin her şeyle irtibatl? olduğu bir varl?k tablosu ortaya ç?k?yor. Zerreler aleminde adeta bir telepati var; bir zerre ?ş?k h?z?ndan daha yüksek süratle, varl?k aleminin bütün zerrelerinden haberdar oluyor. Ve onun konumu diğer tüm zerrelere ulaş?yor. Her şey her şeyle irtibatl?. Kelebek etkisi denilen, burada kanat ç?rpan bir kelebeğin oluşturduğu küçük hava ak?m?n?n, okyanuslarda f?rt?nalara dönüşmesi, olay?n makro boyuta yans?mas?n? anlat?yor. Bu tablo içinde, maddenin derinliklerinden alemimize yans?yan çok manalar vard?r. Dar bak?ş, yaln?zca maddi alanla s?n?rl? alg?lar bu manalar? ve derin mesajlar? gizliyor; insanlar?n maddi alemde siyasi bak?şlara hapsolmuş olarak yaşamas?na neden oluyor. Her şey siyasi kayg?lar ve menfaat çat?şmalar? ile alg?lanmaya çal?ş?l?rken, bütün alemi "inleten" ahenk gizleniyor. Oysa, bütün alem bir orkestra misali, esmay? terennüm eden muhteşem besteyi birlikte, iç içe, hep bir ağ?zdan dile getiriyorlar. Tek enstrümanla bütün aras?ndaki, enstrüman?n bütüne katk?s?n? ve bütünden enstrümana yans?yan besteyi fark edemediğinizde nağmelerin ve bestelerin anlam?n? çözemezsiniz. Bu yönüyle varl?ğ?n hep teklik ve bütünlük içinde ele al?nmas? vahidiyet içinde ehadiyet gözetilerek anlamland?r?lmas? gerekmektedir.
  Cenab-? Hakk'?n her ismi gibi "Settar" ismi de, alemin farkl? unsurlar?nda ve bütününde ifade edilen bir nağmedir. "Ya Settar, Ya Settar!" bazen varl?ğ?n o andaki yarat?l?ş?nda, yokluk örtüsünden s?yr?l?p varl?ğa geçişinde, bazen hücre zar?ndan, bazen bitkinin kabuğundan, bazen hayvan?n postundan ya da derisinden, bazen gündüzün gecesinden, bazen dünyan?n atmosferinden yans?r. Sosyal hayatta giyinme gerçeği ile tekstilden; bar?nma, s?ğ?nma gerçeği ile mimariden yans?yan bir nağmedir. Bu yönüyle bak?ld?ğ?nda varl?ğ?n ta derinliklerinden binlerce tenteneli perdeyi aşarak gözümüze ulaşan kimi zaman giyilen elbise, kimi zaman s?ğ?n?lan bar?nak, kimi zaman örtülen baş şeklinde alemimize yans?yan bir tesettür hakikati varl?ğ? kuşatan bir "Settar" gözleriz.
  Giyilen elbisenin, meyvedeki kabuğun ve iffet sembolü genç k?z?n baş?ndaki örtünün, hep ayn? hakikatin farkl? şekillerini ifade ettiği bir alemde, hakikat çok daha belirgin alg?lanacakt?r.
  Giyinen, korunan, k?skan?lan her şey, ayn? kuşat?c? hakikatten nurunu almakta, bütünlük içinde "Settar" güneşinin alemde temsilcisi ve tecelligah? olmaktad?r. Bu nazarla bakt?ğ?n?z bir alemde; mimaride, tekstilde, teknolojide ve hayat?n her an?nda ve her yerinde muhatap olduğunuz bir hakikat gözlerinizden ruhunuzun ta derinliklerine s?zar ve orada size çok yak?n, iliklerinizi ?s?tan, ruhunuzu ondan bir parça gibi hissettiğiniz Şems-i Ezeli'yi "Settar" şeklinde alg?lars?n?z. Bütün benliğinizi saran bir muhabbet, farkl? bir s?cakl?k ruhunuzu sarar. ?şte, f?trat?n?z?n sesi ile alemin f?triliğinin buluştuğu nokta, kendinizi bulduğunuz an budur.
  Başlar?n? örten han?m kardeşlerimiz bilmelidirler ki, o örtü sadece bir metrelik bir bez parças? değildir. Adeta, alemin bütününde yank?lanan müthiş hakikatin bir parças? niteliğindedir. Başlar?ndaki örtüyü bu varl?k ve kulluk gururu ile taş?mal?d?rlar. Arkalar?nda tek atomdan alt? günde dünyay? halk eden, dünyay?, dağlar?, sosyal hayat? ve bütün bu düzen içinde geceyi gündüze örtü haline getiren Kadir-i Küll-i şey'in gücünü hep hissetmeli ve yaln?zl?ğa, hüsrana, üzüntüye düşüp gevşememelidirler. Çünkü, hem benlikleri hem örtüleri hem de samimi f?tratlar? "zübde-i alem"dir. ?nsanl?k ve varl?k tarihi boyunca hiçbir zaman zalimlerin, azg?nlar?n, dalalette gidenlerin ve maddi gücün k?s?k sesi; f?trat?n, varl?ğ?n ve hakikatin gür sesi karş?s?nda gerçek anlamda duyulmam?şt?r. Bundan sonra da duyulmayacakt?r. Garip, hazin, yaln?z, çaresiz, ümitsiz olduğunuzu alg?lad?ğ?n?z anlarda gerekli olan şey inanc?n üstünlüğünü hat?rlamak ve buna yürekten inanmakt?r. Size zerreleriniz ve hücreleriniz kadar yak?n her an yan?n?zda olan ezeli kelam?n şu muhteşem manalar? benliğinizde ve ruhunuzun derinliklerinde hep yank?lans?n: "Gevşemeyin ve üzülmeyin, inan?yorsan?z üstün gelecek olan sizsiniz."11
  Dipnotlar
  1. Bediüzzaman Said Nursi, Lem'alar, 24. Lem'a,
  s. 255-258.
  2. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, 25. Söz,
  3. Müzzemmil Suresi, 73/1
  4. Müddessir Suresi, 74/1
  5. A'raf Suresi, 7/26
  6. Nahl Suresi, 16/81
  7. En'am Suresi, 8/29
  8. Furkan Suresi, 25/47
  9. Araf Suresi, 7/54
  10. Ra'd Suresi, 13/3
  11. Âl-i ?mran Suresi, 3/139
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 01:33 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 35
  Son Mesaj: 04.08.19, 10:37
 2. Esaretten Dönüş
  By aslann in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.05.09, 16:21
 3. Esaretten Kaçış..
  By Cennetâsâ in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.07.08, 23:28

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0