+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Beni Görmedikleri Halde Bana İnanan Kardeşlerim

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Arkadaşlar aşağ?daki Şaban Döğen'in yaz?s?n? gazetede okudum.Çok hoşuma gitti,paylaşmak istedim.?nşallah bizler de peygamber efendimizin "kardeşlerim" diye bahsettiği nurlu kişilerden oluruz. “Kardeşlerimi arzulad?m”


  Allah Resûlü (asm), zaman?nda yaşamad?klar? halde “Kardeşlerim” diye nitelendirdiği bir k?s?m kimseleri görmeyi, ikram ve iltifatta bulunmay? canla başla, iştiyakla arzu eder ve birgün buyururlar ki: “Kardeşlerime kavuşmay? arzulad?m.”
  Sahabe sorar: “Ya Resûlallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?”
  Hay?r,” der Allah Resûlü (asm). “Sizler benim Ashab?m (arkadaşlar?m) ve kardeşlerimsiniz. Kardeşlerim ise benden sonra gelip beni görmedikleri halde bana inanan; sevimli, ünsiyet edilebilen, cana yak?n; değeri yüksek, makam? büyük kimselerdir.”
  Başka bir gün de Allah Resûlü (asm), onlardan bahsederek Hz. Ebû Bekir’e hitaben, “Ey Ebû Bekir, onlar senin beni sevdiğini öğrenmiş ve bundan dolay? da seni sevmektedirler. Böyle bir topluluğu sevmek istemez misin? Allah’?n sevdiği kimseleri sen de sev”1 buyurmuşlard?r.
  Allah’?n sevgisine mazhar olmuş bu insanlar hiç şüphesiz as?rlar sonra gelecek de olsalar Allah Resûlünün iltifatlar?na mazhar olacaklard?.
  Ayn? zamanda üstün özellikleri ve hizmetleri sebebiyle Kevser havuzunun baş?nda karş?lamak ister onlar? Allah Resûlü (asm). Buyururlar ki: “Havuza yönelip bana doğru gelen kardeşlerimi görsem de içi içecek dolu kâselerle onlar? karş?lasam, Cennete girmeden önce onlara havuzumdan içirsem.”
  Yine Sahabe sorar: “Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?”
  Kâinat?n Efendisi (asm) buyururlar: “Sizler benim arkadaşlar?ms?n?z. Kardeşlerim ise beni görmedikleri halde bana inanan; sevimli, ünsiyet edilebilen, cana yak?n; değeri yüksek, makam? büyük insanlard?r.”
  Sonra da şunu ekler Allah Resûlü (asm): “Ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden iman eden o kardeşlerimle gözlerimin ayd?nlanmas?n? istedim.”2
  Bir başka gün de Bâkî Kabristan?n? ziyaret etmişlerdi Kâinat?n Efendisi (asm). Kabristandakileri selâmlay?p seslenirken yine kardeşlerinden söz etmiş, onlar? çok özlediğini, göresi geldiğini belirtmiş, yan?ndaki Sahabîlerinin sorular? üzerine de, “Onlar henüz gelmiş değil, gelecekler” buyurmuşlard?.
  As?rlar? kuşatan nazar?yla meziyetleri ve hizmetleri büyüklüğü sebebiyle bu nadide insanlar? hemen fark eden Allah Resûlü (asm) onlardan bu derece önemle söz etmişti.
  Peki, kimdir Allah Resûlünün (a.s.m.) göresi gelecek kadar özlediği, iştiyakla havuzunun baş?nda beklediği, Allah’?n sevgisini kazanm?ş bu insanlar? Özellikleri nelerdir? Ne gibi vas?flara sahiplerdir ki Kâinat?n Efendisi onlara bu derece ilgi ve sevgi duymaktad?r?
  Bir sonraki makalemizde de bunun üzerinde dural?m.

  Dipnotlar:

  1. Ramuzü’l-Ehadis, s. 461 (H. no: 5719). 2. A.g.e., s. 361 (H. no: 4460).

  YEN? ASYA / ŞABAN DÖĞEN 07.10.2006

  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 20:59 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Devam?..
  Allah'?n sevdiği insanlar


  Bir insan için hayatta Allah’?n sevgisini kazanmak kadar önemli, büyük ve üstün bir rütbe düşünülemez. Onun sevgisini kazanan yoksul da olsa zengindir, yücedir. Onun sevgisini kazanamad?ktan sonra ise isterse insan dünyan?n sultan? olsun beş para k?ymeti olmaz.
  Dünkü yaz?m?zda dikkat çektiğimiz gibi, Resûlullah?n (asm) “Kardeşlerim” diye hitap ettiği, zaman?nda yaşamad?ğ? halde iman eden kimselerin en bariz özelliklerinden en önemlisi Allah’?n sevgisini kazanm?ş olmalar?yd?.
  Allah’?n sevgisini kazanman?n çok yollar? vard?r. Bunun temel taş? Âl-i ?mran Sûresinin 31. âyetinde belirtildiği gibi Resûlullaha (asm) tâbi olmak, onun (asm) sünnetini baştac? edinmektir.
  Sünneti baştâc? edinmek aklen, ruhen, kalben güzelliklerle bezenmek demektir.
  Sünnete uymay? esas edinen sevdiğini Allah için sever. Kâinatta Allah’?n binbir isminin tecelligâh? olan güzellikleri, bütün yarat?klar?, Yunus’un ifadesiyle, “Yarat?lan? severiz Yaratandan ötürü” dediği gibi Allah için ve Allah nâm?na sevmekle olur. Bir mü’min, kardeşini sevecekse yine Allah için sever ve Allah’?n sevgisini kazan?r. Çünkü Müslim’de yer alan bir hadis-i şerifte belirtildiğine göre, “Allah için seveni Allah da sever.”1
  Birbirlerini Allah için seven insanlar Allah kat?nda o kadar değer ve önem kazan?rlar ki onlara K?yamet gününde peygamberler ve şehitler dahi imrenirler ve onlar Arş’?n gölgesinde gölgelendirilmeye ve nurdan minberler üzerine oturmaya liyakat kesbederler.2
  Hz. Ömer’in rivayet ettiğine göre birgün Allah Resûlü (asm) K?yamet gününde Allah kat?ndaki derecelerinden dolay? peygamber ve şehit olmad?klar? halde peygamber ve şehitlerin dahi g?pta ile bakt?klar? bir k?s?m kimselerden söz etmiş, Sahabe, “Bunlar kimlerdir ya Resûlallah bize anlat?r m?s?n?” diye sormaktan kendilerini alamam?şlard?. Allah Resûlü de (asm) şöyle buyurmuşlard?: “Onlar aralar?nda hiçbir akrabal?k bağ? ve al?ş-veriş münasebeti olmad?ğ? halde, Allah için birbirlerini seven kimselerdir” buyurmuşlar, sonra da onlar?n yüzlerinin nurlu olduğunu, oturduklar? yerin nur olduğunu, herkes korkarken onlar?n korkmad?klar?n?, herkes üzülürken onlar?n üzülmediklerini bildirir. “Çünkü onlar Allah’?n dostlar?d?rlar. Allah’?n dostlar? için ise korku ve hüzün yoktur”3 buyurur.
  Onlar?n başka özellikleri de vard?r. Bunlar üzerinde de inşaallah yar?n dural?m.

  Dipnotlar:
  1. Müslim, Birr: 38. 2. Müslim, Birr: 37; Tirmizî, Zühd: 53. 3. Ebû Davud, Rüya: 40.

  YEN? ASYA / ŞABAN DÖĞEN 08.10.2006

  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 20:59 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Yüzleri nur, içleri nur
  Allah Resûlü (asm) kalbinde zerre kadar iman bulunan en aşağ? tabakadaki bir mü’mini bile tan?r. Sünnetini baştac? edinen, her hareketinde Allah’?n r?zas?n? gözeten, yüzleri nur, içleri nur olan, getirdiği dine canla başla hizmeti gaye edinen insanlar? tan?mamas? ise hiç mümkün değil.

  “Kardeşlerim” diye özel iltifat ettiği, özlediğini belirttiği, havuzunun baş?nda iştiyakla beklediği bu ümmetini ise elbet herkesten çok tan?yacakt?r.
  Şüphesiz onlar tan?nacak bir k?s?m özeliklere sahiptir. Henüz onlar?n gelmediğini öğrenen sahabe sormadan edememiş, “Peki, ya Resûlallah, ümmetinden henüz dünyaya gelip yaşamam?ş bu insanlar? nas?l tan?yacaks?n?z?” Onlar?n alâmetlerini bir soru ile cevapland?r?r Resûl-i Ekrem (asm): “Bir kimsenin, aln? ve ayaklar? ak nişanl? bir at? bulunsa onu siyah ve boz atlar içerisinde tan?yamaz m??”
  “Tan?r ya Resûlallah.”
  Şüphesiz Allah Resûlünü (asm) görmeden iman eden; sevimli, ünsiyet edilebilen, cana yak?n; değeri yüksek, makam? büyük insanlar s?radan Müslümanlar değillerdir. Onlar seçkin, imrendirici, tebrik ve takdire şâyan özelliklere, hasletlere sahiptirler. Ümmetini ismen ve cismen bilen Allah Resûlünün (asm) böylesine üstün özelliklerin sahibi insanlar? tan?mamas? düşünülemez.
  Ayn? zamanda onlar?n, hizmetlerini Asr-? Saadet’te olduğu gibi zor şartlarda gerçekleştirdikleri anlaş?l?r. “Hayru’l-umûri ahmazühâ=Amellerin en hay?rl?s? en zor olan?d?r” s?rr?nca onlar hizmetlerini zor şartlarda başar?rlar. Helâket ve felâket asr?nda yaşay?p, “elde kor taş?r gibi” dini yaşama titizliği içerisinde olabilen salâbetli insanlard?r onlar.
  Onlar say?s?z güzellikleri, Tuba ağac?n?n meyvesi gibi manevî leziz meyveleri veren iman? kalplerine nakşetmiş, bütün organ ve duygular?nda meyve verir hâle getirmiş kimselerdir. Dolay?s?yla içerlerindeki güzellikler d?şlar?na, hareket ve davran?şlar?na yans?m?şt?r. Onlar?n içleri nur, d?şlar? nurdur.
  Hayatlar?n? ?slâm?n potas?nda eritmiş bu insanlar ihlâs, samimiyet, sadakat, fedâkârl?k, gayret ve faaliyetleriyle öne ç?karlar. Onlar? Allah da sever, Peygamber de, mü’minler de. Böyle insanlar nas?l dünyadayken çevrelerinde taş?d?klar? vas?flar sebebiyle hemen dikkatleri çekiyorlarsa ahirette de hemen dikkatleri çekerler.
  Resûl-i Ekrem’in (asm), “Kardeşlerim” dediği bu insanlar?n yüzlerinden nur parlar.1 Onlar? hemen tan?r. Fetih Sûresi’nde de namaz ve secde izlerinden dolay? sahabenin al?nlar?nda nur parlad?ğ?2 belirtilmiyor mu? Sonra onlar?n namaza abdest ald?klar? için yine hadis-i şerifte belirtildiğine göre abdest azalar? da nurludur, nur parlar.3
  K?sacas? Allah Resûlü (asm) elbetteki kardeşlerini tan?yacakt?r.

  Dipnotlar:
  1- Ebû Davud, Büyu’: 40. 2- Fetih Sûresi: 29. 3- Buharî, Vudû: 3; Müslim, Tahare: 34; Tirmizî, Cuma: 74; ?bni Mace, Tahare: 6.

  YEN? ASYA / ŞABAN DÖĞEN 09.10.2006


  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 21:00 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Allah razı olsun. Acaba bizler ''Resullullah'ın özlediği ve kardeşim dediği müminler arasına girebilirmiyiz? Keşke, ne kadar büyük saadet olurdu.

 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı
  Ayn? zamanda onlar?n, hizmetlerini Asr-? Saadet’te olduğu gibi zor şartlarda gerçekleştirdikleri anlaş?l?r. “Hayru’l-umûri ahmazühâ=Amellerin en hay?rl?s? en zor olan?d?r” s?rr?nca onlar hizmetlerini zor şartlarda başar?rlar. Helâket ve felâket asr?nda yaşay?p, “elde kor taş?r gibi” dini yaşama titizliği içerisinde olabilen salâbetli insanlard?r onlar.
  Ben de az önce gazeteden okudum, çok etkilendim.. Acaba ne kadar cefakar?m, fedakar?m, sebatkar?m diye düşündüm... Durum vahim... ((
  Ama ümid kesmemek de gerek. Cenab-? Hak o zümreye girenlerden eylesin...
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 21:01 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Allah (cc), Beni Neden Bana Sormadan Yarattı?
  By Ehl-i telvin in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 27.11.16, 19:53
 2. Allah'ım Beni Bana Bırakma
  By karçiçegi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.10.08, 19:50
 3. Allah'ım Beni Bana Bırakma!
  By serab in forum Dualar
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 28.09.08, 23:22
 4. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.03.07, 17:07

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0