+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Bu Başörtü Bu Başla Çıkar

 1. #1
  Gayyur FurkanDemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Nuristan...
  Mesajlar
  69

  Standart Bu Başörtü Bu Başla Çıkar

  Üniversite'de bir dönem...

  Bu şehre ilk defa ad?m?m? at?yordum, bin bir hayalin eşiğinde� Benliğimi yeni bir şehirde okuman?n hazz? sarm?şt?. Kayd?m? yapt?rmak üzere üniversite kap?s?na yaklaşmaya başlad?ğ?mda, yoğun bir kalabal?k karş?l?yordu beni� Kalabal?ğ?n büyük bir bölümünü �Nur�lu insanlar teşkil ediyordu. Nur Sûresi�nin Nur�unu büyük bir �iftiharla� taş?d?klar?, Rab�lerinin Ahzab Sûresi�nde emrettiği �Ey Peygamber! Han?mlar?na, k?zlar?na ve mü�minlerin han?mlar?na söyle, evlerinden ç?kt?klar?nda d?ş örtülerini üzerlerine als?nlar� âyetini uygulad?klar? belli oluyordu.
  Erkeklere nedense(!) bakmayan ve uyarmayan polis engelinden geçtikten sonra, kayd?m? yapt?rmak için gerekli işlemlerimi halledip üniversiteye kay?t olman?n heyecan?yla d?şar? ç?kt?m. Lâkin sevincim fazla sürmedi� Kap?da bir müddet etrafa göz gezdirmenin akabinde ayaklar?m?n merdivenlerden yavaş yavaş aşağ? inmesiyle, sevincim, heyecan?m da inmeye başlad?.
  Çevreye göz att?ğ?mda Ahzab Sûresi�nin emrini ifâ eden o insanlar?n sadece yar?s? gözüküyordu! Anlaş?lan o ki, kalanlar kaybolan yar?s?n?n velilerini oluşturuyordu. Kalbim kendini hesaba çekmeye başlarken, akl?m Risâle-i Nur Külliyat?ndaki 24. Lem�a Birinci Nükte�ye doğru kaymaya başlad?. ��O şefkatli valide� Bütün mal?n? verir, haf?z mektebinden al?r, Avrupa�ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-? ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çal?ş?yor; Cehennem hapsine düşmesini nazara alm?yor...�
  Tahsil etme durumunu iyi tahlil etmek gerekir. Nerede, nas?l bir tahsili ?slâm emrediyor? Her mü�min için ilim şart. Fakat nas?l ve ne şekilde öğrenilecek bir ilim? ?slâm�?n farzlar?ndan taviz vererek yap?lan bir ilmi Cenâb-? Hak nas?l karş?layacak? Bu ve buna benzer sorulara, Tarihçe-i Hayat�ta Bediüzzaman�?n Barla hayat?, şöyle bir müjde veriyordu: �Han?mlar, s?rf Allah r?zas?n? tahsil için, safvet ve ihlâsla, Risâle-i Nur�daki parlak ve çok feyizli Kur�ân nurlar?na bağlanm?ş ve kalplerinde sönmez bir muhabbet ve sevgi besleyerek dünya ve ahirette bahtiyar olacak bir vaziyete kavuşmuşlard?r.� Bu cümlenin akabinde gelen Said Nursî�nin duâs? da bir o kadar manidard?: �?nşallah, ekserî han?mlar?n böyle olmas?n?, rahmet-i ?lâhîden kuvvetle îtikad ve ümit ve niyaz ediyoruz.�

  �Tarih, tekerrürden ibarettir.
  ?bret al?nsayd? hiç tekerrür eder miydi?�

  1900�lü y?llar?n başlar?na bak?yoruz, bu zamanda olan başörtüsü yasağ?n?n bir benzerini o zamanda şapka kanunu olarak görüyoruz. Bildiğiniz üzere şapka zorunlu tutulmuş ve bu uğurda birçok ?slâm ulemas? as?lm?şt?. Bu metanetli insanlar, b?rak?n şapka giymeye, başlar?nda ?slâm�?n şiâr? olan sar?ğ? ç?karmaya dahi tenezzül etmemişti. Meselâ ?skilipli At?f Hoca, hayat? boyunca bu zorlamayla mücadele etmiş, daha sonralar? baş?n? vererek dâvâs?ndaki samimiyetini göstermişti. Öyle ki, bu samimiyet, rüyas?nda Peygamber Efendimiz�i (asm) görerek, Efendimiz�in �Niçin hâlâ müdafaa karal?yorsun?� müjdesine nâil olmas?na vesile olmuştu. Bu müjdeye binâen, müdafaalar?n? bir ç?rp?da y?rtm?ş, Peygamber Efendimiz�in (asm) yan?na gitmek için darağac?na ç?km?şt?.


  �Bu başörtüsü bu başla ç?kar� diyebilmek�

  Bediüzzaman Said Nursî�ye bakt?ğ?m?zda, �Bu sar?k, bu başla ç?kar� sözünü söylediğini görürüz. Sar?ğ? dahi ne pahas?na olursa olsun baş?ndan ç?karmayan metaneti okuruz hayat?ndan� B?rak?n farz olan başörtüsü meselesini, sar?k sarmaktaki hassâsiyettir gösterilen... ?leride gelecek olan nesle bu tav?rlar?yla numune-i imtisâl olmuştu bir bak?ma... Kald? ki, Bediüzzaman, tesettür meselesine önem vermiş, Risâle-i Nur Külliyat?�n?n birçok k?sm?nda temas etmiştir. Hayat?na bakt?ğ?m?zda, sadece Tesettür âyetinin tefsirinden dolay? 11 ay ceza ald?ğ?n? görürüz. Bu tür kanunlar? �lastikli kanun� olarak ifade eden Bediüzzaman, verilen cezay? da cezas?n? çekerek ödüyordu. Zira her tarafa çekilebilecek bu tür lastikli kanunlar, adeta kişilerin dâvâlar?ndaki metanetlerini ölçüyordu. Ayn?, ?skilipli At?f Hoca�n?n sar?k yüzünden gösterdiği metanet gibi� Ayn?, sadece bu konudan dolay? çeşitli cezalara tutulan Bediüzzaman�?n, çizgisini k?rmayarak gösterdiği sebat gibi�
  Sebatkâr, metanetli, sars?lmaz, s?k?nt?dan usanmaz, samimî gibi s?fatlar? kazanmak kolay olmamal? zaten� Hani derler ya �Her kişinin değil, er kişinin�� meselesi� Rabbim, samimiyetimizi muhafaza etsin�

  Üniversitede ilk gün�
  K?sa bir süreden sonra okula başlad?ğ?mda, s?n?f?ma girerek yerime oturdum. S?n?ftaki arkadaşlarla tan?şt?ktan sonra, ders bitiminde ç?k?şa doğru yol tutmaya başlad?m. ?lk gün oldukça hareketli geçmişti. Okulun giriş ve ç?k?ş?nda s?k?nt?l?/stresli insan say?s?n?n çok olduğu her şekilde anlaş?l?yordu. Bu s?k?nt?lar? yaşayanlar, yeni kay?t olanlard?. Baş?m? öne eğerek, o hâlin verdiği asabiyetle evin yolunu tutmuştum. ?ki kişinin, s?k?nt?l? bir şekilde s?n?f?n bir köşesinde oturduklar? akl?ma geldi. Yasağ?n ne kadar kuru bir yasak olduğunu düşünmeye başlam?şt?m. ?nsanlar, bir başörtüden korkar hale gelmişler, �yaz?k!� diyordum. Sistemi ve o sisteme ayak uyduranlar? uzun uzun düşündüm. ?lk haftalar?m bu karmaşa içinde geçmişti.


  Değişim başl?yor�

  Dönemin ortalar? gelmişti� Okuluma iyice adapte olmuş, bir öğrenci olarak gidip geliyordum art?k� Sistemin değiştirdiği kesim, anlaş?lan sadece tesettürlü k?zlar değildi. Bizleri de değiştirdiği aşikârd?. Çünkü ilk başlarda olaylar karş?s?ndaki s?k?nt?l? hâlim, art?k yerini, olaylar? s?radan bir hâl olarak görmeye b?rakm?şt?.
  ?lk başlarda, en fazla sisteme yüklenirken, daha sonralar? bu serzenişim sisteme ayak uyduranlara karş? daha ağ?r bast?. Çünkü sebep olan, yapan gibiydi. Eğer çoğunluk bu sisteme uyarsa, sistem tutar ve değişmesi zor hâle gelirdi.
  Değişim her yönüyle devam ediyordu. Giriş ve ç?k?şlarda oluşan s?k?nt?, art?k oluşmuyor gibiydi insanlarda� Art?k onlar için de, eskisi gibi önem taş?mayan bir hâl alm?şt? bu yasak.
  ***
  Dönem sonuna yaklaşt?ğ?m günlerde, durumun nas?l olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Giriş-ç?k?şlar sadece bir �açma-kapama� yeri gibiydi. Art?k bir tanesi, okula da başörtülü gelmiyor. Değişimin her zaman devam edeceği aşikâr...
  Günümüzde lastikli bir kanunla yap?lan �kuru bir yasak� sand?ğ?m bu yasağ?n, birçok plan? da içinde bar?nd?rd?ğ?n? idrak ettim.
  Öte yandan, Nur Sûresi�nin nurunu her gün kap?da b?rak?p da içeriye yaln?z olarak girmeyen, o nuru bir şeref ittihaz edip nurunu iftiharla taş?yan, �Bu başörtü, bu başla ç?kar� diyebilecek samimiyet ve sadakati bulunan, Allah r?zas?n? tahsil etmek için dinî değerlerinden taviz vermeyenler geldi akl?ma. Onlar?n bir takdire, iltifata, tebrik edilmeye ihtiyaçlar? yoktu! Zira onlar?, Yaradan takdir eylemiş, yarat?lana ne hâcet�
  Her saniye �Alt?n m?y?z, yoksa bak?r m??� diye vurulduğumuz Cenâb-? Hakk?n mihenk taşlar?nda alt?n ç?kabilmek duâs?yla�


  Not:

  Yaz?mdaki hislerin oluşumunda bana yard?mc? olan ve böyle bir yaz? yazmam için beni teşvik eden iki ablama teşekkür ediyorum.


  Furkan Demir
  13.02.2008
  http://www.yeniasya.com.tr/2008/02/1...ka/default.htm
  __________________
  "Biz Bu Gemide Hademeyiz..Hademenin Görevi Yolcuların Rahatını Temin Etmektir.(z.g.)"

  "Madem İmanı Var O Noktada Kardeşimizdir.(BSN)"

  "Ey İman Edenler! Yapmayacağınız Şeyi Niçin Söylüyorsunuz?

  Yapmayacağınız Şeyleri Söylemeniz, Katında Büyük Bir Gazap Nedenidir."(Saff Suresi)

 2. #2
  Gayyur yesar_berra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Malatyaİstanbul
  Yaş
  31
  Mesajlar
  80

  Standart

  O kadar güzel yazm?şs?z?n ki ;

  Allah raz? olsun.

  (Birçoğumuzun içinden geçenlerdi bunlar dillendirmeye korktuğumuz ifadeler...)
  Eski Türklerin bir dini hayatları vardı,dini hayatları olduğu için de çok şeyleri vardı;yeni Türklerin de dini hayatları olduğunda çok şeyleri olacaktır...

 3. #3
  Gayyur FurkanDemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Nuristan...
  Mesajlar
  69

  Standart Bilmukabele

  Alıntı yesar_berra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  O kadar güzel yazmışsızın ki ;

  Allah razı olsun.

  (Birçoğumuzun içinden geçenlerdi bunlar dillendirmeye korktuğumuz ifadeler...)
  Aslında benimde korkduğum ifadeler vardı...(epey bi eleme yaptım)
  Lakin yazılması gerekir diye düşünüyordum...

  Dua ile Vesselam..
  "Biz Bu Gemide Hademeyiz..Hademenin Görevi Yolcuların Rahatını Temin Etmektir.(z.g.)"

  "Madem İmanı Var O Noktada Kardeşimizdir.(BSN)"

  "Ey İman Edenler! Yapmayacağınız Şeyi Niçin Söylüyorsunuz?

  Yapmayacağınız Şeyleri Söylemeniz, Katında Büyük Bir Gazap Nedenidir."(Saff Suresi)

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Önce Nefsinden Başla!...
  By BiRDüNYaUMuT in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.01.12, 12:05
 2. Başörtü Eylemine Müdahale
  By ceyanid_cey in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 12.12.07, 18:12
 3. Bir Başörtü Hikayesi!
  By lasiyyema in forum Tesettür
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 13.09.07, 11:12
 4. Başörtü Sorunu Tiyatrosuna Bekliyoruz
  By emine17 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.04.07, 06:13
 5. ''Bu Sarık,Bu Başla Beraber Çıkar'' Diyen...
  By Ehl-i telvin in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.03.07, 03:53

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0