KADER

Eğer biz hayat?m?z? bir kitap olarak kabul edersek, yani doğumumuzla başlayan bir kitap.
Ömrümüz kaç sayfal?kt?r bilmem takdir edilmiş ölüm adl? sona kadar kaç sat?r vard?r onu da bilmem , ve bizler, yaz? yazmay? bilmeyen cahil ümmiler, yaz? yazmay? bilmez
cümle kurmay? bilmez, imla nedir ki?
Ve yazanlar?n en yücesine,
En güzel kelimeleri yazana,
En güzel cümleleri kurana,
?mlan?n en iyisini bilene,
Rica etmek gibi bir cüz-i iradeyle
Desek ki, yalvarsak, ağlasak SEN yaz Allah’?m sen nas?l biliyorsan benim için hay?rl?s? neyse öyle yaz diyebilsek.
Ama biz istesek, güzel yaz?lmas?n? O sadece yazar, biz ne istersek ve bilince ne yazd?rmak istediğimizi, O düzeltir kelimeleri yazarken, O kurar kuramad?ğ?n?z cümleleri, O koyar noktay? virgülü sat?rlara, velhas?l asl?nda o yazar kitab? biz sadece küçücük belki yok kadar istemek imtiyaz?na sahibiz. Kitap bitse, ne yazd?rm?ş?z diye şöyle bir baştan okusak, görürüz değil mi çirkin mi olmuş güzel mi ?
Başl?k çok önemli kitab?n temas?n?n tek kelimelik ifadesi,
Filan?n ?slami hayat?, veya filan?n güzel hayat? veya filan?n hayat çilesi gibi, Tabii bu kitab?n başlang?ç k?sm? da önemli ama orada sizin fazla bir rolünüz yok gibi ebeveynleriniz yaz?yor o k?sm?.
Vard?r ya kitaplar?n baş?nda, önemli insanlar?n kitap hakk?ndaki düşünceleri gibi onbeş senelik bir k?s?m onbeş sayfada diyebilir büluğ çağ? k?sm? sizinle çok fazla alakal? değil gibi ama hemen hemen kitab?n yedide birlik k?sm?n? oras? oluşturuyor her ne kadar ebeveynlerinizde yazsa çok dikkatli yazd?rmak laz?m.
Al?şt?rma döneminden sonra söz bize geçiyor. Yani istemek yani cüz-i irade denen cüz-i ifade biz sadece söylüyoruz o yaz?yor, yaln?z dikkatli olmak laz?m. Siz ne söylerseniz onu yaz?yor çok kötü şeylerde söyleyebilirsiniz çok güzel şeylerde ne söylerseniz onu yaz?yor, sorumluluk size ait.
Tashih şans?n?z var. Eğer her yazd?ğ?n?z sat?r? tekrar okuyorsan?z, (yani her akşam veya her dakika vicdan muhasebesi yap?yorsan?z) yani kitap yaz?l?rken sat?r sat?r tashih ediyorsan?z daha doğrusu ettiriyorsan?z yanl?şlar?n?z? görüp bir sonraki sat?rda bunu yapmamaya dikkat ediyorsan?z bu işin daha kolay olduğunu görürsünüz.
Amma kitap bitene kadar tashih etmezseniz. Finale yak?n tashih için hem zaman?n?z yetmeyebilir hemde çok masrafl? olabilir,
Mesela bütün sat?rlarda olmas? gereken namaz kelimesini yazmay? unutmuşsunuz kitab?n dörtbin sat?rl?k olduğunu düşünürsek kitab?n son on sayfas?na sadece namaz yazsak sizce ne kadar doğru olur yada unuttuğumuz zekat kelimesini otuz sayfal?k bir kitab?n son üç sayfas?na yazsak.
Güzel olan o kelimelerin olmas? gerektiği yerde olmas?d?r, unutmay?n ki O sizin yazd?ğ?n?z yazd?rd?ğ?n?z kitapta ki usul hatalar?n? düzeltir esaslar size aittir, Ama siz yazmay? bilmiyorsan?z yani niye kitap yazman?z gerektiğini bunun faydas?n? cümle kurmay? paragraf yapmay? nokta nereye konur virgül ne yapar bilmiyorsan?z bir şey yazm?şs?n?zd?r ama o öyle bir şeydir işte bir y?ğ?n müsvedde,
Ve siz bu işi kural?na göre yapars?n?z o kitap olur o zaman en güzel kitap yazd?ran kimdi?
O
O kim mi?
Hz. MUHAMMED
En güzel en mükemmel en anlaml? kitab? yazd?ran
Kitab?n ad? KUL
Onun Allaha yazd?rtt?ğ? kitab? okuyoruz hala, bu ne muhteşem bir kitapt?r ki bindörtyüz senedir best seller milyonlarca insan okuyor zevkle ve hala okuyacak
Bu ne mana Allah’?m
Bu ne edeb
Bu ne veciz ifadeler
Bu ne imla
Ve bu cümle kuruşlar

Bizede nasib et rabbim böyle güzel yaz?lmas?n? bizede nasib et…..


...