+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 12 Sayfa var 1 2 3 11 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 115

Konu: Ahmed Hulusi Mihenk Taşına Vuruluyor?

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart Ahmed Hulusi Mihenk Taşına Vuruluyor?

  21 Ocak 1945 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Ahmet Hulusi sitesinde şöyle diyor : ( aşağıdaki alıntıların tamamı için bak:http://ahmedhulusi.org/yazi/seriat.htm)
  1- ”İslâm Dini’ni, Kurânı Kerîm, Kütüb-ü Sitte (altı önde gelen kitap) hadisleri temelinde kabul ederek inceleyen; geçmişteki ünlü tasavvuf sîmalarının çalışmalarını değerlendirerek, gereklerini yaşadıktan sonra; bunları, günümüz ilmiyle de birleştirerek değerlendiren ve mantıksal bütünlük içinde BİR SİSTEM olarak sizlere açıklayan Ahmed Hulusi; insanların kişiliğiyle değil, düşünceleriyle ilgilenmesini istemektedir.
  Sizlere karşılıksız olarak verilen bu Allah hibesi ilmi hakkıyla inceleyin.”
  ”Yukarıda ”inceleyen” tabirini kullanıyor!Öyle birilerinin dediği gibi koskoca cümleden cımbızla ayıklamıyoruz.Cümlenin tamamı yukarıda ve kaynak da verdik. Bu inceleme kelimesinde koskoca bir ”ene” yatıyor.Okuyan, öğrenen değil, inceleyen!Temelinde kabul edip, lütuf göstermişler!Tasvvuf simalarının çalışmalarını da ”değerlendirmiş”Hani bir üstad vardır yada bir öğretmen; ona çalışmalarınızı (eserlerini de demeye dili varmıyor) verirsiniz, O’da ”değerlendirir,inceler” vaay anam vay.Sen kimsin Kütüb-ü Sitte’yi ”temelinden kabul etmek, incelemek, değerlendirmek” kim.Elbette tarihsel egoizmin reformcu sloganı“Hüm ricalün ve nahnü rica “Yani, onlar adamsa, biz de adamız” sözleridir.
  Nerde o İslam alimlerinin mütevazi halleri ve her eserde, ”doğrusunu ancak Allah bilir”diye son vermeleri, nerede bunlar..!
  Yaşayan alim bir hocamızın, özel sohbetinde, bu konuda bizlerle paylaştığı önemli tespitinin de altını çizmek gerekir:
  ”Arapça bilmeyen bir kimse Kur’an’ı ve hadisleri nasıl inceler? Kur’an’ı hangi meal yazarının zaviyesinden anlamış, hadisleri kimin çevirisinden “incelemiş?”
  Sonra niçin sadece Kütüb-i Sitte? Bu altı hadis kitabındaki hadislerin toplam sayısı –tekrarlar hariç– yaklaşık olarak 10.500′dür. Oysa sadece Ahmed b. Hanbel’in Müsbned’indeki hadislerin toplam miktarı yaklaşık 28 bindir. Diğer müsnedler, sünenler, camiler, musannefler… göz önünde bulundurulduğunda, Kütüb-i Sitte’nin ihtiva ettiğinden daha fazla sayıda hadisin bu 6 eser dışındaki Hadis kaynaklarında mevcut olduğu kolayca anlaşılacaktır. Ahmed Hulusi bu eserlerden dilimize çevrilmediği için mi istifade edememiştir, yoksa başka bir sebep mi vardır?” işte sahasında uzman olan bir alim, ilmi bakımdan hiç ciddiye almadığı Hulusi gibiler için ”teknik” sorgulamaya bu cümlelerle başlar.
  ”Günümüz ilmiyle, MANTIKSAL bir sistem içinde bizler açıklamış” mantık ve İslam..Mantık ve tefsir..!Asla bağdaşmaz. İslam birilerinin salladığı gibi mantık değil, nakil dinidir.İş mantığa kalsa, mestler üstüne değil, altına mesh yapardım, ama bu din akıl değil, nakil dinidir; buyurur muydu o ilmin kapısı Hz.Ali (kv.r.a) efendimiz ?
  Aslında bu yazı sadece bu mantık meselesine ayrılsa, sayfalarca yazılırdı. Mantıktan, İhya’da İmam Gazali (ks) Hazretlerinin ”İlmin afetleri” kısmını okurlara tavsiye etmekle yetinelim.
  Yukarıdaki cümlelerini ”Sizlere karşılıksız olarak verilen bu Allah hibesi ilmi hakkıyla inceleyin.” diye tamamlamış!Ömer Öngüt tarzı..!Hiçbir sözü olmasa bile, kibre hasım olan Allah’ın dininde, böyle söz eden İslam alimi (ehl-i sünnetten) asla çıkmamıştır.Onlar dolu başaklar gibiydiler, başları yerde ve toprakta, gönülleri Hakkın zikrinde. Şimdikiler boş başak oldukları için, kibir başları dik ve her vesvese rüzgarında savrulup, bu tür hezeyanlar savuruyorlar.Ama insanların çoğu, kelime ve kavramların ne ifade ettiğini dahi çözmekten uzaklar. ”Düşünen beyinleri”bu noktada dumura uğruyor nedense !
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  2-”Orijin ?slâm’da, bugünkü lâik uygulamalar?n vermediği ölçüde insan haklar? mevcuttur!. Başkalar?na bilfiîl zarar verme söz konusu olmad?kça, ?slâm kişiyi inanc?yla başbaşa b?rak?r ve zorlamaz; cezaland?rmaz!.”
  ?şte kendi mant?ğ?ndan atmasa, muteber bir tefsire baksa, bu vahim laflar? edebilir miydi? ‘‘Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sap?kl?ktan ay?rd edilmiştir. Art?k her kim tâğutu inkar edip, Allah’a inan?rsa, sağlam bir kulpa yap?şm?şt?r ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah, her şeyi işitir ve bilir.” (Bakara 256)
  Elmal?l? tefsirinde geniş aç?klama vard?r.Bir k?sm?n? okuyal?m:
  ”..zarfl?k değil, sebeblik mânâs? düşünülürse, mânâ şu olur: Zorlama, din için yoktur, yahut zorlama, din için, dine sokmak için yap?lmaz. Çünkü zorlama, bir kimseye hoşlanmad?ğ? bir işi fiili bir tehditle zorunlu olarak yapt?rmakt?r. Halbuki din, hoşlan?lmayacak bir şey değildir. Dinin asl? olan iman?n kökü tasdik ve kalbden inanmakt?r. Bu ise s?rf bir r?za ve seçenek işidir. Bunu “Dilediğini yapar.” (Bakara, 2/253; Hac, 22/14) olan Allah’tan başka kimse zorunlu hale getiremez. Allah’?n iradesiyle iman ve hatta iman ile salih amel, zorlamaya değil, güzel bir seçime ve gönül r?zas?na bağl? bulunduğundan din için zorlama mümkün olmaz. Ancak tebliğ ve teklif edilir. “Eğer Rabbin dileseydi, yer yüzünde bulunanlar?n hepsi iman ederdi. Öyle ise sen, iman etmeleri için insanlar? zorluyor musun?” (Yunus, 10/99) Şu halde dine girmesi için kimseye zorlama yap?lmamal?d?r. Çünkü zorlanan kimsenin aç?ğa vuracağ? iman, Allah yan?nda gerçek iman olmaz. (………..)
  Bu özellikle şunu gösteriyor ki, “dinde zorlama yoktur” deyince, hiç kimseye sorumluluk, ceza ve azab yoktur, demek şeklinde anlaş?lmas?n; elbette doğruluğun sap?kl?ktan kesin olarak ayr?lm?ş bulunmas?, dine ayk?r? hareketlerde muhakkak bir azab?n ortaya ç?km?ş olmas?ndand?r. ”(tefsir devam ediyor,bak?labilir.Biz bu kadar?n? ald?k)
  Yine yukar?da (2 nolu paragrafta) vahim yanl?ş şu: ”?slâm kişiyi inanc?yla başbaşa b?rak?r ve zorlamaz; cezaland?rmaz!.”
  Bunun k?stas?, bir ön sat?rda dediği gibi, başkalar?na zarar vermek değildir ki..?slam hukukunda, namaz k?lmayan başkas?na direkt zarar vermiyor ama, ikazl? hapisten, ölüm cezas?na kadar müeyyidesi var.
  “?nsan, kendisinin baş?boş b?rak?lacağ?n? m? san?r!” (K?yâmet 75/36)
  Tevbe :16- Yoksa siz kendi halinize b?rak?lacağ?n?z? m? zannettiniz? Cihad ile emrolunmayacağ?n?z?, sizi ay?klayacak ve ar?nd?racak s?navlara çekilmeyeceğinizi, bulunduğunuz hâl üzere terk olunacağ?n?z? m? sand?n?z? Ve Allah’?n içinizden hakk?yla cihad edenleri, Allah ve Resulü’nden ve bir de müminlerden başkas?na s?ğ?n?p dost ve s?rdaş tutmayanlar? hiç bilmediğini mi san?yordunuz? Böylesine ihlasl? mücahitlere k?ymet vermemiş, sevap yazmam?ş olduğunu mu düşünüyordunuz? Hiç öyle olur mu? Oysa Allah yapt?klar?n?z?n hepsinden haberdard?r. Binaenaleyh çal?şan ile çal?şmayan?, savaşan ile savaşmayan?, Allah’dan, Resulü’nden ve müminlerden başka s?ğ?n?lacak, yan?na sokulup dost olunacak ne bir yer ne bir kimse olmad?ğ?n? bilerek hareket edenlerle bunun z?dd?n? yapanlar?, münaf?klar? ve onlar?n neler yapt?klar?n? Allah’?n bilmemesi ve ona göre ecir ve sevap veya ceza vermemesi mümkün mü? Hiç böyle bir şey olur mu? ( Elmaml?l?’dan ) Örneklemeler, ayet-i celileler, ?slam tarihindeki uygulamalar ve mesela Hz.Ömer (ra) Efendimizin oğluna uygulad?ğ? şer’i ceza gibi misallerle yaz?y? uzun tutmak istemiyorum.
  Yani bu kişinin dediği gibi, ?slam kişiyi kendisiyle başbaşa b?rak?p ne halin varsa gör demez.Namaz zaman? dükkan? kapatt?r?r,oruç zaman? tutturur, zekat zaman? zekat memurunu gönderir, zekat? ald?r?r.Özetlersek, iman ettiğini beyan eden Müslüman; dinin emrettiği vecibeleri yapmakla ”mükelleftir”.Nas?l bri ğlkede yaşarken, bir suç işlediğinizde, ben bunun suç olduğunu bilmiyordum deme mazeretiniz geçersizse, nas?l o ülke kanunlar?na ister-istemez uymak zorundaysan?z; söz gelimi vergi vermek, askere giitmek mecburiyetindeyseniz, aynen bunun gibi de ?slam’?n emrettiği farzlar? yapmak zorundas?n?z. ?slam, Hulusi’nin dediği gibi şu aç?dan da kendi baş?na b?rakmaz :
  ?çinizde, hayra çağ?ran, marufu emreden ve münkeri nehyeden bir topluluk bulunsun. ?şte bunlar, kurtuluşa erenlerdir. (Â. ?mran 104)
  Fitne (bid’at, sap?kl?k, küfür) yay?ld?ğ? zaman, hakikati, doğruyu bilen bir kimse, (imkan? nispetinde, söz ile, yaz? ile, gazete, dergi, radyo, tv ile) başkalar?na (mümkün olan her yere ve herkese) bildirsin, (imkan? var iken, bir engel de yok iken bildirmezse), Allahü teâlân?n, meleklerin ve bütün insanlar?n laneti onun üzerine olsun! (Deylemi)
  Ümmetimin bir k?sm?, kabirlerinden maymun ve domuz şeklinde kalkar. Bunlar Allah’a isyan edenlere, nehy-i münker yapmayan kimselerdir. (Ebu Nuaym)
  Bir toplumda, gücü yettiği halde, günah işleyenlere, mani olmayanlar, ölmeden önce de, Allahü teâlân?n azab?na maruz kal?rlar. (?bni Mace)
  Kötülük men edilmezse, azap o milletin hepsine birden iner. (Hakim)
  Geçmiş ümmetlerden bir k?sm? çeşitli azaba uğrad?. Bunlar?n aras?nda iyiler yok muydu) denildiğinde, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
  Hep birlikte helak oldular. Zira günah işlenirken iyiler susmuştu. (Taberani)
  Âlimlerin, güçleri yettiği kadar, fitneye sebep olmadan idarecilere, emr-i maruf yapmas? gerekir. Bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
  Cihad?n en k?ymetlisi, zalim sultan yan?nda, hak yolu gösteren bir söz söylemektir. (Tirmizi)
  Demekki Hulusi bu meselede de, büyük yan?lg? içinde.?slam kişiyi baş?boş b?rakm?yor.Herkesi birbirinden sorumlu k?l?yor.Bizim şimdi ona ve onu savunanlara yapmağa çal?şt?ğ?m?z gibi! ”Hepiniz çobans?z…” buyuruldu.”Hepiniz inanc?n?zla başbaşas?n?z” buyurulmad?.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  3-”Hadsiz hesaps?z kişisel yorumlardan oluşan fetvalarla; kar topu gibi olan şeriat, günümüze ulaşt?ğ?nda bir ç?ğ olmuştu!.”
  Kişisel yorum..hadsiz hesaps?z…Cahil laflar? bunlar.Kişisel yorumun alas?n? ”benim kanaatim, mant?ğ?m” diyerek kendisi yap?yor!Daha yorumla, içtihad? ay?ramayan biri nas?l bu meydanda at oynatmaya cür’et eder?Günümüz naylon önderleri kişisel yorum ve mant?k yürütme sizin mesleğiniz.Hemde hadsiz diyor.Sensin hadsiz ve desteksiz vahyi özümseyememiş mant?ğ?nla düşünen beyinler safsatas? ile beyinleri buland?ran, yorumlar yapan. O ç?ğ dediğinin alt?nda ancak mezhepsiz reformcular kal?r!
  Farkl? içtihadlardan rahats?z olanlar, herkes tek bir içtihad etraf?ndan toplanm?ş olsa, bu sefer de “bask? ve zorlama vard?, fikir özgünrlüğü yoktu…” diyecekler. Neresinden baksan?z “hastal?kl?” bir bak?ş aç?s?.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  4-”Geçmişte, tek bir ?slâm Devleti olmam?şt?r Hazreti Âli’nin dünyadan ayr?l?ş?ndan sonra!. Hep saltanatlar veya diktatörlükler vard?r!. Ondan önce ise zaten devlet kavram? yoktu… Kabile yaşam?, bir tür devlet yaşam?na döndürülmeye çal?ş?ld?!. Bugünkü devlet anlay?ş? ile o günkü devlet anlay?ş? aras?nda sadece isim benzerliği vard?r!.”
  Öyle c?mb?zlamak falan yok.Tam paragraf yada bütün cümleler!Hz. Ali (ra) efendimizden sonra..bu kadar genel konuşulur mu ”hep saltanatlar ve diktalar ”diyerek? Şimdi Hz.ali (ra) Efendimizden sonraki müstesna şahsiyetleri tek tek sayma imkan?m?z yok.Az çok tarih bilgisi olan, onlara diktatör deme gafletindeki bu zattan daha iyi onlar? bilir.
  Hz.Ali (ra) Efendimizden öncede Devlet kavram? yok’muş(!) Cihan Hz.Ömer(ra) efendimizin devlet ve devlet idaresini; tarihçi A.Tonby,Osmanl?n?n devlet idaresini Eflatun’un ideal devletine en yak?n tarif eder.Yani, Hz.Ali Efendimizden önce ve sonra muazzam ?slami devlet ve kavram? vard?.Mecelle bunun son örneğidir.
  Hz.Ali (ra) Efendimizden önce ”kabile yaşam?” vard? demek cehaletin son mertebesidir.Peygamber (sav) cihanşumul bir dinle cihanşumul bir devletin başkan?yd?.Kabile reisi azam? değildi.O (sav) kabilelerden ?slami bir devlet, o devletten, koskoca bir imparatorluğun ve kainat?n Peygamberini, anca bat?l? müsteşrik ağz?yla düz mant?kla anlat?rs?n.En az?ndan beytül mal?n devlet kasas? olduğunu duymuş olmal?yd?!
  Bu konuda da başl? baş?na makale yaz?l?rd?.Ama yine işaret edelim, nasipliler als?n.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  5-”Kişiler kendi anlad?klar? ?slâm’?, ele geçirdikleri güç ile insanlara “orijin ?slâm’m?ş” gibi kabul ettirerek saltanatlar?n? sürdürmüşlerdir yüzy?llard?r.”
  Kendisini tarif ediyor haberi yok!Kendi anlad?ğ?n? insanlara süsleyip, uzay şerbeti ile sunma aymazl?ğ?.Paraya telif ücretine gerek yok.Hükmetme, hitap etme, ünlü olma, kendisine üstad denmesi; paradan öncedir insan nefsi için.
  Yüzy?llard?r saltanat sürmüşler ve bunun orijin ?slam olup olmad?ğ?n? o devrin meşhur alimleri anlamam?ş, internet padişahlar? saltanat sürerken anlay?vermiş ve mal bulmuş mağribi gibi, hamamdan suyun kald?rma kuvvetini bulup f?rlayan fizikçinin ”buldum” naralar? ve hezeyan? ile ahkam kesmeye başlam?şlar..
  Kim kime neyi kabul ettirmiş? Hangi yönetici “Benim ?slam anlay?ş?m? benimseyeceksiniz; yoksa kellenizi keserim” diyerek halka bask? uygulam?ş ?slam tarihinde? Bunun tek istisnas? Mu’tezile mezhebinin Abbasiler’e hakim olduğu 15 y?ll?k dönemdir.
  Bugüne niçin birşey söylemiyor bu vatandaş? Bugün kendi anlad?klar? dini, kitlelere zorla dayatan anlay?ştan niçin hiç yak?nm?yor?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  6-“Orijin ?slâm” Kurân ve Hadis’tir!.Bugünkü yanl?ş kabul ise, “Kurân + Hadis + K?yas? Fukuha + ümmetin ortak karar?”d?r!.?şte yanl?ş bu noktada başlamaktad?r!.Bugünkü yanl?ş kabul değil Hulusi bey, 1400 y?ll?k ?slam nizam?d?r o.Senin yapt?ğ?n ne; ayetlere ”kanaatim” diyerek yeni mana yüklerken ”k?yas” yap?yorsun bal gibi!Ama icam-i ümmet yani ümmetin ortak karar?ndan hep mahrum kalacaks?n!Senin itiraf ettiğin gibi, ne medreseden, ne ilahiyattan icazetin yok!Ümmetin alimlerince kabul gören fikirlerin de yok! Yanl?ş nokta buradan başl?yor diyebilmek, gerçekten büyük cesaret işi!Boşuna dememişler cahil cesur olur diye!
  Sahabe-i Kiram hazerat?ndan, onlar? görenlere, mübarek Hak mezhep imamlar?m?za, sonra gelenlere kadar, sevad-? azam, büyük topluluk alimlerden kimse ?slam’?n bu 4 kaynağ? konusunda ”işte yanl?şl?k burada” dememiştir.?slam tarihinden, günümüze, Kitap ve Sünnet’in d?ş?ndaki 2 temel kaynağa itiraz edenler olmuştur. Onlara da, çağdaşlar? ve sonra gelenler ”reddiyeler” yazarak hadlerini bildirmişlerdir.
  Asl?nda burada icma ve k?yas üzerine bir başl?k at?p, uzunca bir yaz? daha yazmak gerekiyor.Anca yaz? zaten bir hayli uzun olduğu için, ilgilenenlerin yada bunlar?n ne olduğunu tam bilmeyenlerin bu konuda yoğunlaşmas?n? tavsiye edelim.Müçtehid s?fat?n? haiz alimler, içtihadlar?nda Allah indinde hata bile etseler, ecirleri vard?r.?ş, müçtehid olabilmekte; mesele içtihada ehil olarak içtihad edebilmekte.
  Birilerinin anlad?ğ? gibi, içtihad?, yorum sanmamak, öğrenmek gerekir.
  Bir önemli soru da şu :”Orijin ?slam”?n Kur’an ve Sünnet’ten ibaret olduğu tesbiti kime ait ve niçin dogru kabul edilmeli? ?cma ve k?yas?n Kur’an ve Sünnet’ten “ayr?lan”, onlara ayk?r? olan taraflar? nelerdir ki burada Din çerçevesinin d?ş?nda tutulmuştur?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  7-”Kurân veya hadiste olmayan HER ŞEY, “K?Ş?SEL YORUMDUR”, yani “FETVA”DIR ve kimseyi bağlamaz D?N ADINA!.Hele hele, Kurân’da veya Hadiste olmayan bir konuya ilişkin kişisel yorumunun(fetva) Din hükmüymüş gibi uygulat?lmaya kalk?ş?lmas?, insanlara en büyük zulümdür!.B?rakal?m geçmişi bir yana…”
  Belirttiğimiz gibi kişisel yorumla, içtihad? ayn? san?p böyle laflar etmek; sapla saman? ayn? sanmaktan da vahim bir cehalet örneğidir.
  Bir defa Kur’an ve Hadis’te olmayan değil, bulunamayan denilmek gerekir.Zira, “Yaş ve kuru hiçbir şey müstesna olmamak üzere hepsi apaç?k bir kitaptad?r.” (En’am, 6/59) Hak Teala,hikmeti gereği; kiminin anlam?n? belli bir süre yada ehli için kapal? b?rakm?şt?r.Vakti gelince keşfedilir.Kiminin s?rlar?n? baz? kullar?n?n kalbine döker ve insan akl? ile cehd eder; müçtehid ve müfessirler Kitap ve sünnet’ten deliller ç?kar?r, k?yas yaparak, yeni meselelerin çözümünü ”fetva”ya bağlarlar. Bu fetva, Kitap ve Sünnete doğru/uzman kişilerce dayand?ğ? için dinde senettir.Bu sebeple de, tevatürle gelen icma?n inkar? küfürdür.(?mam-? Serahsi, F?khi Meseleler, Yusuf Kerimoğlu, Kitap 1, sayfa 35-37/1982)
  ?cma’ya karş?, Kur’an diyenlere Kur’andan tek bir delille yetinelim :?cman?n dinin bir kaynağ? olduğuna dair Kur’an’dan şu delil getirilmiştir:
  Kim kendisine ‘dosdoğru yol’ apaç?k belli olduktan sonra, elçiye muhalefet ederse ve mü’minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde b?rak?r?z ve cehenneme sokar?z. Ne kötü bir yatakt?r o!.. (Kur’an:4/115)
  Yine”…. Ey ak?l sahipleri, ibret al?n” (Kur’an :59/2) Kur’andan k?yasa delildir.
  Nahl suresi: 43′de geçen ”Öyleyse bilmiyorsan?z zikir ehlinden sorunuz”mealindeki ayetin tefsirini ve bundan yola ç?karak ?slam hukukundaki yerini bilenler bilir; Teberi Tefsirinde ve Fahruddin Er–Razi Hazretlerinin Tefsir–i Kebir de de baz? müfessirlerin görüşlerine yer verilerek, ayet şöylece tefsir edilmiştir:
  “Ehl–i Zikr” den maksad?n, Kur’an ehli kimseler olduklar?n? söylemişler, buna delil olarak da, Kur’an–? Kerimin başka yerlerinde “zikir” kelimesinin “Kur’an” manas?na geldiğini gösteren misalleri vermişlerdir. Bu görüşe göre de ayetin izah? şöyledir: “Ey müşrikler, daha önce gönderilen Peygamberlerin de bir k?s?m erkek kişiler olduklar?n? bilmiyorsan?z, Kur’an’a iman eden Kur’an ehline sorunuz. Kendi mant?ğ?n?zla karar vermeyiniz.”
  Bunlara kişsel yorum diyerek, kişisel yorum yapanlar Hulusi gibi: ”B?rakal?m geçmişi bir yana.” demekle varmak istedikleri yer neresidir? Geçmişi bir yana b?rakmak..!?Bunu da siz okurlar yorumlay?n, yaz? çok uzun oldu..
  ?çtihad?n tabi sonucu olan ve ?slam hukukunda içtihat=fetva say?ld?ğ?ndan buna zulüm dendiğinde, ilk yaz?m?zda k?saca dediğindiğimiz gibi bak?n fetva makam?na ”zulüm” yani fetva sahiplerine ”zalim” demek nereye var?yor : “?nsanlar?n hay?rl?s?, benim asr?mda yaşayanlard?r.Sonra onlar? takiben gelen (tabiin), daha sonra onlar?n peşinde olanlar (Tebe-i Tabiin)’dir.” (Buhari;Müslüm) Sahabe-i Kiram? öven ayetlere girersek uzar. Bu durumdaki biri, ikinci ve ücüncü as?rdaki icma-i ümmet olan fakihlere dil uzatman?n ne demek olduğunu çok iyi düşünmelidir. Çünkü bu dil uzat?ş-haşa- onlar için “hay?rl?d?r” buyuran aleyhisselatü vesselama kadar gidebilmektedir. Allahrasulünün “hay?rl?d?r” buyurduğu bir topluluğa hay?rs?zl?k isnad?nda bulunmak,-haşa- fetvac? zalimler demek ! Bundan Allah bizleri muhafaza etsin
  Bütün bunlar “Usul” ilminin konusudur. Usul-i F?k?h tahsil etmemiş bir kimseyle bu meselelerin konuşulmas? beyhudedir. Niçin böyle söylemek gekir, bir tek nokta üzerinde durarak izah edeyim:
  “Kur’an ve hadiste yer almamak” ne demektir? Kur’an ve hadisin delalet vecihleri tek düze değildir. Kur’an ve sünnet bir meseleye “sarahaten” delalet edebileceği gibi, “iktizaen”, “ibareten”, “işareten”… de delalet eder. Bu delalet vecihleri hakk?nda bilgi sahibi olmadan herhangi bir meselenin Kur’an ve hadiste yer almad?ğ?n? söyleyen kimseye sadece “Git, daha iyi bildiğin bir işle uğraş” denir.
  8-”Kişinin iman? veya ?slâm anlay?ş?, “islam devleti” veya “şeriât devleti” kapsam?na bağl? olsayd?, bugün yeryüzünde imanl? veya ?slâm? kabul etmiş tek kişi olmazd?!. Oysa bugün binlerle evliyâullah, “?slâmî olmayan rejimlerle” yönetilen ülkelerde yaş?yor yeryüzünde!.”
  Bu cümlelerin de ”ilmi” bir taraf? bulunmamaktad?r.?man anlay?ş? nas?l ?slami devlet kapsam?na bağl? olmaz?Şimdi biri ç?ksa deseki :”Ben ?slam’daki her şeye iman ettim ama, ?slami devleti kabul etmem..!Devlet seküler, laik, komünist, demokrasi vs…olacak.!” Dine dayal? sistem istemese, bilinçli olarak birilerinin yapt?ğ? gibi kabul etmese ”iman” dairesinde kalacak m?? Kur’an’?n sosyal hayata ve devlet modelini belirleyici ayetlerini inkar etmiş olacak m?, olmayacak m??Peşinen belirtelim, ?slam nizam?n, inen hükümleri kabul ama uygulamay? istemesse, zalim yada fas?k olmas? en iyi temennidir.Zira kafir olacağ?n? beyan eden ulema da olmuştur.
  Bu da başl? baş?na uzunca bir bahistir.Ne kadar k?sa tutmaya çal?şsak da bir miktar daha açmam?z gerek.Olur ki, bu tiplere aldananlar?n gözleri aç?l?r.
  “Hüküm ancak Allah’?nd?r. Çünkü O, gerçeğe uyar ve O, sağlam hüküm verenlerin en hay?rl?s?d?r.” (6 En’am/57)
  “Bilesiniz ki, hüküm yaln?z O’nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur.” (6 En’am/62)
  M?s?r Arap Cumhuriyeti Anayasas? 109. maddede şöyle geçer: “Kanun koyma hakk?, cumhurbaşkan?na aittir.” Ayr?ca 112 ve 113. maddeler, ortaya konan her türlü kanun için cumhurbaşkan?n?n kabul veya red hakk?n?n olduğunu belirtir.
  Suriye Anayasas?’n?n 115. maddesi, kanun koyma ve ortaya konan kanuna itiraz etme hakk?n?, köpek Haf?z Esad’a vermekteydi.
  Libya Cumhuriyeti Geçici Anayasas? 20. maddede şöyle geçer: “Yüksek Bakanlar Kurulu, kanunlar? inceler ve kabul eder.” 18. madde ise şöyledir: “Devrim Mahkemesi, kanunlar? ve onlar?n ç?kar?lmas?n? onaylar.”
  Fas Anayasas? 1972 senesinde ç?kar?lm?şt?r. Bu anayasan?n 26. bölümünde şöyle geçer:
  “Kanunlar? belirleme ve teşri etme hakk? kral?nd?r.”
  Ürdün Anayasas? 31. madde, kanunlar? belirleme ve teşri hakk?n? krala vermektedir.
  Tunus Anayasas?’nda, önerge, devlet işlerinde karar verme, itiraz ve kabul yetkisi devlet başkan?na verilmektedir.
  “Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini ileri sürenleri görmedin mi? Zira tağuta iman etmemeleri emrolunduğu halde tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onlar? büsbütün sapt?rmak istiyor. Onlara, ‘Allah’?n indirdiğine ve Rasul’e gelin’ denildiği zaman, münaf?klar?n senden iyice uzaklaşt?klar?n? görürsün” (4 Nisa/60)
  “Hay?r; Rabbine andolsun ki, aralar?nda ç?kan anlaşmazl?k hususunda seni hakem k?l?p sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir s?k?nt? duymaks?z?n (onu) tam manas?yla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.” (4 Nisa/65)
  “Kim Allah’?n indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.” (5 Maide/44)
  “Yoksa onlar cahiliyye idaresini mi ar?yorlar? ?yi anlayan bir topluma göre, Allah’tan daha iyi hüküm veren kim vard?r?” (5 Maide/50)
  “Yoksa onlar?n, dinden Allah’?n izin vermediği şeyleri onlara şeriat k?lan ortaklar? m? var? Eğer azab? erteleme sözü olmasayd?, derhal aralar?nda hüküm verilir (işleri bitirilir)di. Şüphesiz zalimler için can yak?c? bir azap vard?r.” (42 Şura/21)
  ?bn-i Cerir (r.h) şöyle der: “Seleme bin Kuheyl’den rivayet edildiğine göre, Alkame ve Mesruk, ?bn-i Mes’ud’a rüşvet hakk?nda sordular. ?bn-i Mes’ud, “Haramlardand?r” diye cevap verdi. “Hükümde nas?ld?r?” diye sordular. Bunun üzerine ?bn-i Mes’ud, “O zaman küfürdür” dedi ve “Kim Allah’?n indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir” (5 Maide/44) ayetini okudu.
  Ömer ?bnu’l-Hattab’?n, Ali bin Ebi Talib’in, Hasan el-Basri’nin, Said bin Cübeyr’in, ?brahim en-Nehai’nin ve Süddi’nin görüşü de budur. ?bn-i Kudame el-Hanbeli (r.h) şöyle der: Allahu Tealâ şöyle buyurur: ”Durmadan haram yerler…” (5 Maide/42)
  “Kim Allah’?n indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.” (5 Maide/44)Ali Cüreyşe şöyle der: “Kur’an-? Kerim, Allahu Tealâ’n?n indirdiği hükümlerden başkas? ile hükmeden yöneticileri, kâfirler, zalimler ve fas?klar olarak nitelemektedir. Kişi, yüzünü Allahu Tealâ’n?n indirdiği hükümlerden başkas?na çevirirse, küfür ve zulüm ile buluşur. Allahu Tealâ’n?n hükümlerini yerine getirmekten kaç?n?r ise farkl? manalar? ile fas?kl?k ile buluşur.”
  “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazl?ğa düşerseniz, (Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsan?z) onu Allah’a ve Rasulü’ne götürün. Bu, hay?rl? ve netice itibar?yla en güzeldir.” (4 Nisa/59)
  ?bn-i Kesir (r.h) bu ayetin tefsirinde şöyle der: “Yani husumetleri ve bilmediklerinizi Allah’?n Kitab?’na ve Rasulü’nün (s.a.v) sünnetine götürerek, aran?zda anlaşmazl?k konusu olan şeylerde onlar? hakem k?l?n. “Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsan?z..” sözü, anlaşmazl?k konusu olan meselede, Allah’?n Kitab?’n? ve Rasulü’nün (s.a.v) sünnetini hakem k?lmayanlar?n, Allah’a ve ahiret gününe iman etmemiş olduklar?na delalet etmekdir.”
  ?şte değerli canfm.info dostlar?, bunlar ahkam ayetlerinden, ?slam nizam?n? emreden farzlardand?r.Hepsinin tefsirlerine yer veremedim, bak?la ancak burada ‘‘tağut’‘ kavram?na iki sat?rla işaret etmeden geçemeyiz.Tağut nedir konusunda da kardeşlerin detayl? bilgi sahibi olmalar?n? tavsiye ederim. Demekki Hulusinin dediği gibi değilmiş.Kişilerin iman ve ?slam anlay?ş?, ?slam devleti kapsam?na bağl?ym?ş! Tekraren belirtelim; ilgili ayetlerin günümüz cahil halk?na yans?mas? inşaallah ”fas?k” derecesini geçmiyordur!Çünkü ?slam ile bağlar? kopr?lm?ş, ?slami eğitimde cahil kalm?ş halk, iman?n 6 şart? ile s?n?rl? bir iman sahibidir.Onlar?n ”kocakar? iman? ” ile iman ehli olduklar?n? düşünüyorum.Ama bilinçli bilgilice, ayd?n(!) denilenlerden ?slam nizam?n? reddedenlerin ”zalim yada kafir” olacağ?n? yukar?da gördük!
  Kur’an’? “incelediğini” söyleyen bu vatandaş, Kur’an’da zekât, miras, nikâh ve talak, k?sas, haddler, diyet… ve daha pek çok meseleyle ilgili ayetleri de “görmüş” olmal?d?r. Eğer “uygulamaya değer” değillerse bu ahkâm?n Allah’?n kitab?’nda işi ne? Şayen “uygulanmas? gereken” ahkam ise, bunlar? kim uygulayacak? Bugün bu ahkâm?n uyguland?ğ?n? söyleyemeyeceğimize göre bu vatandaş?n söyledikleri havada kal?yor…
  ”?slami olmayan rejimlerde binlerce evliya”n?n yaşamas?, o rejimleri onaylad?klar? ve raz? olduklar? anlam?na m? gelir? Düz mant?k kal?plar?n?, ”düşünen beyin” olarak pazarlama marifetini takdir ediyorum. Hani nas?ld? o cümle; her kör sat?c?n?n, bir kör al?c?s? bulunur diye!
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  9-Kesin olarak bilin ki, “Mehdî” lakab?yla bildirilen YEN?LEY?C?, eğer olağanüstü kuvvelerle donanm?ş bir ordu beraberinde, beyaz atl? komutan olarak gelmezse, “şeriat devleti” beklentisi, insanlar?n enerjisini yanl?ş yolda harcatan ham hayal olmaktan öteye gitmeyecektir!.
  ”Beyaz atl?..” bu alayc? tavr? ?sveç, Danimarka yap?yor ?slami portrelere karş? da, Ey Hulusi sen neden hakk?nda hadis-i şerifler ve ulema şerhleri olan bu ciddi konuya ”beyaz atl? prens” masal? gibi yaklaş?yorsun?Bu mu ?slami ciddiyet, vakar; ilim (!) adam?n?n ?slam anlat?ş?!?
  Bir defa, Müslümanlar ?slami devlet beklentisi, ümidi, çal?şmas? ve en hafifi özlem ve isteği ile yaşamak zorundad?rlar!Buna yukar?da bir nebze ayet ve tefsirleri ile temas ettik.?man bunu gerektirir.Kald? ki, Efendimiz (sav)’in Hicreti hangi sebeptendi? Kendisine (sav) ne isterse vermeyi (kad?n,makam,para..vs) teklif etmediler mi?Karş?l?ğ?nda bizim yerleşik devlet sistemimizin işleyiş biçimine kar?şma demediler mi?Hicret=?slami devlet içindir.Yukar?daki ayetler de bu hedef ve Allah Tealan?n Müslümanlara emrettiği yaşam biçimidir!
  Hz.Mehdi (as)’a yaln?zca YEN?LEY?C? anlam?n? büyük harflerle yüklemesi de manidar.Çünkü daha sonra aşağ?da göreceksiniz, yenileyici Mehdi (!) öyle hiç de uzaklarda değilmiş..!! ?nsanlar beklerken zaten kulluk görevlerini yerine getiriyorlar!Boşa harcanan enerji yok ama boşa çal?şan çeneler ve beyinlerin olduğu muhakkak!
  Bush oğlu Bush da kendisini Mehdi olarak görüyor, evangelistlerinIrak, Afganistan işgallerinde ona desteği bu sebeple.Yani Hulusi rakibin de var mehdilikte!Bu konuyu da k?sa kesmek sadedinde 3 adet link vereyim, okunursa faydal? olur:
  http://bizimhoca.com/modules.php?nam...ticle&sid=1308
  http://arsiv.sabah.com.tr/2005/10/10/yaz57-40-116.html
  http://www.objektifhaber.com/yeni/ob...id=2O33O107462
  Bilindiği gib Fransa eski cumhurbaşkan? Jacques Chirac ve ABD Başkan? George Bush, Irak Savaş?’ndan birkaç hafta önce biraraya geldi. Bu toplant?da Bush, Fransa liderini savaşa girmeye ikna etmek için “Ortadoğu’da Yecüc ve Mecüc harekete geçti. ?ncil’in öngördükleri yaşanmaya başlad?. Bana yard?m etmelisin” dedi. Ancak Chirac Yecüc ve Mecüc’ün kim olduğundan tamamen habersiz olduğu için bu anekdottan bir şey anlamad?. Bush’a da hissettirmedi..Bunu neden verdim? Hristiyanlar bile din inanc? için savaş?rken, Yahudiler de dahil, 3 dinde Hz.Mehdi (as) beklenirken, sen kalk ”yok öyle bir şey diyerek alay et ve Bush gibi kendini Mehdi ilan et.Bir ara Y.Nuri’de bu imalarda bulunmuştu!Ki, tarihte bu sapk?nl?k ve sahte mehdiler say say bitmez.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  10-Hayal edildiği şekilde bir Mehdi’nin, ortaya ç?kmayacağ?n? 1985′te yazd?m…O Zât’?n aç?ğa ç?kacağ?n? sanm?yorum! Bu benim kişisel düşüncemdir. Bundan sonra da ömrü olanlar hakl?l?k derecemi bu konuda da göreceklerdir inşâallah!.
  Yenileyici, diyelim 1980 ya da 1985 ten beri görevine başlam?ş, işlevini yerine getiriyorsa, bu kadar zamand?r acaba neyle meşgul? Ne yap?yor?
  Yaşad?ğ?n?z günün gerçeklerini iyi görün!.
  Hayal edildiği gibi..Neden ?srarla Mehdi demek yerine ”yenileyici” kavram?.Çok basit çünkü o yenileyici, Allah’?n sizlere (telif hakk? istemeyen,soyad?n? bile kullanmayan) nimeti benim demek için!Peygamberin bildirdikleri hayal değildir bay Hulusi.
  SAH?H-? MÜSL?M
  Ebu Hureyre (RA) den: Resulullah (SAV): “Meryem oğlu (?sa aleyhisselam) içinize indiği ve sizden (birini) imam yapt?ğ? zaman haliniz nas?l olacakt?r?” buyurdu. (Sahih-i Müslim ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed Sofuoğlu, ?rfan Yay?nevi, ?stanbul 1972, c. 1, s. 208)
  SÜNEN-? T?RM?Z?
  Abdullah (RA)den rivayet edilmiştir: Resulullah (SAV) buyurdu ki: “Ehli beytimden ismi ismime mutab?k olan bir kişi başa geçecektir.” As?m diyor ki: Ebu Salih, Ebu Hüreyre’nin şöyle dediğini bize bildirdi: “Dünyan?n ancak bir günlük ömrü kalm?ş olsa, onun başa geçmesi için Cenab-? Allah o günü behemehal uzat?r.” (Sünen-i T?rmizi Tercemesi, Hadis No: 2332, Mütercim: Osman Zeki Mollamahmutoğlu, Yunus Emre Yay?nlar?, c. 4, s. 92)
  SÜNEN-? EBU DAVUD
  “Mehdi ben(im neslim) dendir. O aç?k al?nl? ve ince burunludur. Dünyay? zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir.” (Ahmed, b. Hanbel II-291, III-17) (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve şerhi cilt. 14, Şamil Yay?nc?l?k, K. el-Mehdi (35), s. 404)
  http://www.dervisan.com/kiyamet/mehdi.html
  http://www.aleyhisselam.org/index.ph...id=53&Itemid=1
  Kim demiş 1980-85 de Hz.Mehdi (ra) ç?kacak diye?Alayc? tavr? sürüyor, olmayan bir tahmin üzerine nerdeymiş, ne yap?yormuş, diyerek.. Neyseki ”bu benim kişisel düşüncem” diyor.Yani her düşüncesi gibi..!Dediğimiz gibi, asl?nda Hulusinin fikirlerini ciddiye ald?ğ?m?zdan değil, beyinlerini y?kad?ğ? ve y?kacağ? temiz gençleri uyarma ad?na bu çabam?z.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  11-?slâm yeryüzünde, dar kafal?, şekilci anlay?şl?, robot beyinli, ezberlediğini tekrardan öteye gidemeyen din âlimleriyle(!?) değil, işin hakikatini görüp yaşayan gönül ehliyle yay?lm?şt?r!.
  Hulusi’ye göre, Peygamber arkadaşlar?na kadar, günümüzden giden, titizlikle takip edilen o alt?n zincir, nakli esas alarak eserler yazanlar-haşa- ezberci, dar kafal? din alimleriymiş.Sanki S.Kutub’u okuyorum, ne kadar da birbirlerine benziyorlar.Cins cinsi çeker, diye boşuna dememişler.Bir toplulukta 100 kişi olsa, içlerinde biri münaf?k olsa, gelen münaf?ksa gider onu bulur; tersi de böyledir..(hadis meali) Gönül ehli sen misin Hulusi..
  Kendisiyle özel bir dostluğumuz (abi kardeş hukukumuz olan), hadis bilim dal?nda yüksek lisans doktoras? olan, bir dönem üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde araşt?rma görevlisi, ilm-i irfan?ndan istifade ettiğimiz, pek çok eser ve çeviri sahibi olarak halen bir gazete günlük (ayl?k dergilerde de) makaleleri ile ehl-i sünnet d?ş? reformist fikirlere de reddiyeler ve tenkitler yazan, kendisiyle ropörtajlar yap?lan, yumuşak huylu, kolay celallenmeyen muhterem hocam sonunda Hulusi konusunda çok önemli tespitlerde bulunarak şunlar? ifade etmiştir:
  ”Bu, art?k “ilmî ve entelektüel” bir söylem olmaktan ç?k?yor, ukalal?k s?n?r?na giriyor. Bu zat o ulemadan bir tekinin eserini orijinal Arapças?ndan okumuş mudur?
  Asl?nda bu ifadeler bu zat?n maksad?n? ve hedefini aç?kça ele veriyor. Şöyle ki:
  “Gönül ehli” dediği o insanlar ilimsiz zühdün z?nd?kl?k olduğunu söylerken asl?nda bu vatandaş gibilerin fitnesine dikkat çekiyorlard?. Ehl-i Sünnet mutasavv?flar?n hiç birisi “zahirî ilimler” olmadan kişinin gereği gibi kulluk yapabileceğini söylememiştir. Ehl-i Sünnet d?ş? “mustasvife” ise insanlar? bat?nîliğe çağ?rma bozgunculuğundan başka bir işle iştigal etmemiştir/etmiyor. Bu noktaya son derece dikkat etmek gerekir. Bu gibi adamlar?n yapt?ğ?, cahil halk kesiminin kafas?n? buland?rarak Ehl-i Sünnet çizginin deformasyonuna çal?şmaktan başka birşey değildir. Amaç ise bu topraklara bin y?ld?r esas kimliğini veren sahih ?slamî akideyi devre d?ş? b?rakarak müslüman halk? kimliksizleştirmek, vatan? dahil herşeyine, bütün varl?ğ?na el koymakt?r. Bu oyunun siyasal, tarihsel, kültürel ve ideolojik birçok boyutu vard?r.”
  Aşağ?da gelecek olan pasajlar da hep bu yolda müslüman neslin direnç mekanizmalar?n? dumura uğratmaya, onlar? mankurtlaşt?rmaya dönük söylemlerden ibarettir!!!
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ahmet Hulusi
  By selmanyildirim in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 43
  Son Mesaj: 18.10.09, 03:22
 2. Tenkidin Psikolojisi ve Mihenk [Ölçü]
  By Bîçare S.V. in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16.07.09, 18:00
 3. Talebelerin Mihenk Taşı
  By Hamdım.Pişdim.Yandım in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.12.08, 16:24
 4. Hulusi Yahyagil Ve Ahmed Feyzi Kul Ağabeylerin Bir Sohbeti
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.10.08, 21:53
 5. Hulusi
  By aşur in forum Şiirler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 25.08.06, 16:19

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0