+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Cevat Akşit'ten İbretlik Hatıralar

 1. #1
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart Cevat Akşit'ten İbretlik Hatıralar

  Prof. Cevat Akşit Hocaefendi'den Hat?ralar :

  Amcam Baha Akşit bey, Menderes hükumetinde grup başkan vekili idi. Menderes’in sağ koluydu. O kadar yak?nd? ki, bakanlar? Menderes ile beraber o tayin ederdi. Kendisi bakan olmazd? ama bakanlar? düşürürdü, indirirdi. Öyle bir forsu vard?, devaml? grup başkan vekili idi.
  ?mam Hatip okullar?n?n yüksek k?sm?n?n aç?lmas? için Türkiye genelinde bir istek doğmuştu. ?mam Hatip dernekleri birleşti ve Menderes'e gitme karar? ald?lar.
  Beni 17 yaş?nda olmama rağmen, Amcam vesile ile Menderes'ten randevu alay?m diye beni de aralar?na ald?lar. Hepsi de zengin, dernek adamlar?..
  O heyetle Ankara’ya gittim, durumu amcama söyledim. Menderes o s?ralar kimse ile görüşmüyordu, heyetleri kabul etmiyordu. ?htilalin ayak sesleri duyulmaya başlam?şt?. Amcam “durum böyle, ama yine de bir söyleyeyim. ?mam Hatipleri çok sever” dedi.

  Menderes demiş ki; “Yahu Baha, kimseyi kabul etmiyorum, ama ?mam Hatiplere de hay?r diyemem ki. Gece saat 10’da başbakanl?ğa, değişik kap?lardan birer ikişer gelsinler, ben polislere tembih edeceğim.”

  Biz o zaman kadar Cumhurbaşkan? Bayar’?n köşküne ç?kt?k. “Celal Bayar, ?ran şah?n? ziyarete gitti. Ama sizden haberdar?z. Burada size yemek vereceğiz” dediler. Bende o s?ra gençlik var, sağ?m? solumu hesap edemiyorum. Orada çay?rl?kta akşam ezan? okumaya başlad?m. Hemen görevliler koştular; “Aman ne yap?yorsun” diye. “Ne var?” dedim “Akşam namaz?n? k?lacağ?m” dedim. Onlar da “tabii, tabii” dediler. Bir şeyler serdiler. Orada bir akşam namaz? k?ld?k.

  Saat 10’a doğru başbakanla görüşeceğimiz odaya girdik. Uzun bir masa var. Ben Menderes’in koltuğunun tam karş?s?na oturdum. Çünkü o s?ralar biz de Menderes’e hayran?z, sülalemiz Menderesçi..

  Saat 10’da başbakan geldi, koruma polisi ile içeri girdi. “Oğlum sen ç?k” diye koruma polisini ç?kard? ve kap?y? kilitledi. “kimse buraya girmeyecek” diye de tembihledi.

  Bekir Elam sözcümüz. Kendisi Konya ?mam Hatip lisesi müdürü idi. Halk partili ama güzel konuşuyor. O kalkt?, üç cümle kurdu. Menderes “lütfen oturun beyefendi” dedi. Bir başlad? konuşmaya..Türkiye’deki komünist faaliyetleri, bölücü faaliyetleri, masonik faaliyetleri bir bir anlatt?. Dedi ki; “Benim müsteşar?m Masonlar?n reisi. Beni bu kadar bunaltt?lar, etraf?m? çevrelediler. Ben Müslüman?m. Türkiye'nin de ayakta kalmas?n?n teminat? ?slam’d?r, imand?r. Eğer bugün biz ayaktaysak,beyaz örtülü bir ninenin kucağ?nda veya aksakall? bir dedenin kucağ?nda büyümüş bir nesil olarak ayaktay?z” dedi. Ama nas?l ağl?yor? Hüngür hüngür ağl?yor.

  ?mans?z, ?slams?z yaşanmaz. Hayat?m pahas?na da olsa, ?mam Hatip okullar?n?n yüksek k?sm?n? açacağ?m. Arkadaşlar?m beni desteklemiyor, laikliğe ayk?r? görüyorlar, yaln?z?m arkadaşlar” dedi.

  Böyle iki saat konuştu. Ağlad?, ağlatt? herkesi. Halk partililer dahi onun samimiyetine inand?lar. Çok şeyler anlatt? daha..Üniversitedeki profesörlerin faaliyetlerini falan, hepsini biliyor..

  Görüşme bitti, ç?kacağ?z. Kimseye elini öptürmedi. Ben en son kald?m. Kafaya koydum, elini öpeceğim. 17 yaş?nday?m, ac? kuvvetim var o zaman. Menderes sportmen bir adamd?. Koca koca elleri vard?. Tam ben öpecekken elini çekmek istedi. Şuradan tuttum, nereye çekecek? Delikanl?y?m, tuttum, çevirdim, elini öptüm. S?rt?m? okşad?; “Aferin, aferin” dedi. Hiç unutamayacağ?m, yanaklar?mdan öptü.

  O sene Celal Yard?mc? Milli Eğitim bakan?yd?. Celal Bayar ile ikisi “hay?r” dediler, açmad?lar. Ertesi sene Celal Yard?mc?’y? terfi ettirdi, devlet bakan? ve başbakan yard?mc?s? yapt?. Milli Eğitim bakanl?ğ? boşald?.

  Nafia Vekili Tevfik ?leri’yi vekaleten Milli Eğitim Bakanl?ğ?na getirerek ?mam Hatip okulunun yüksek k?sm?n? açt?. Okul Fatih-Çarşamba’da aç?ld?. 59 kişilik kontenjan tan?d?lar.

  Bir gün orada, Avukat merhum Yusuf Türel(?lim Yayma Cemiyeti Başkan?) Tevfik ?leri’yi bir toplant?ya davet etmişti. Yusuf Türel söz ald?: “Neden kontenjan 59 kişi? Bizden bina isteyin, para isteyin. Neden 590 kişi değil” diye bayağ? hükümete çatt?.

  Tevfik ?leri kürsüye ç?kt?; “Üstümüze gelmeyin” dedi, ağlad?. “Bunu biz nas?l açt?ğ?m?z? siz bilemezsiniz..Dua edin, çoğals?n” dedi. Ama adam ağlad?, hiç unutam?yorum. Hakikaten sonra ?slam enstitüleri çoğald?. Bunda Menderes’in büyük hizmeti var. Gerçekten de hayat?yla ödedi. Hakk?n? yememek laz?m. Ben onun d?ş ülkelere gidip gelirken Eyüp Sultan’? ziyaret ettiğini biliyorum. Böyle inançl? bir insand?. Mazlumen as?ld?ğ?na inan?yorum.

  Yass?ada Duruşmalar?na Kat?lmam

  ?slam enstitüsünde okurken Yass?ada Mahkemeleri oldu. Ben de amcam Baha Akşit’in Yass?ada’da mahkum olmas? hasebiyle bir duruşmaya dinleyici olarak kat?lm?şt?m. O gün Rahmetli Menderes’i de yak?ndan gördüm, önümden geçmişti. Elbise dökülüyordu adam?n üstünde, o kadar zay?flam?ş. Amcam anlatt? da, Menderes çok işkence görmüş “Nas?l dayand? bilemiyorum” derdi amcam.

  Bizans’tan kalma, içinde böceklerin dolu olduğu, çamurlu bir yere her gün Menderes’i kapat?rlarm?ş. Ayn? zamanda kimseyle konuşturmuyorlarm?ş ki, psikolojisi bozulsun da mahkemede konuşamas?n. Yoksa biliyorsunuz o konuşmas?yla, hitabetiyle mahkemedeki hakimleri sustururdu.

  Profesör Oluşum Ve Dönen Dolaplar

  Bütün prosedürleri tam yapay?m diye profesörlüğe geç başvurmuştum. Nihayet yapt?ğ?m yay?nlar? da yan?ma alarak başvuru dilekçemi okulun sekreterliğine götürdüm. Genel sekreter; “Buyur, buyur Cevat Hocam” dedi.

  Fakat iyi yay?n yapt?m. 26 kalem yay?n?m var. Gece gündüz çal?şt?m. Sekreter tebrik etti; “Yay?nlar?n?z? verin Cevat Bey” dedi. Ben yay?n çuval?na doğru eğildim. Eğilirken göz ucu ile fark ettim ki, sekreter oradaki bir Kimya doçentine beni işaret ederek; “bu, çember sakall?.. sar?kl?..bunun işini yapmay?z, hiç hazzetmem” demeye getiriyor.

  Doğruldum, “buyurun” dedim, masaya çal?şmalar? koydum. “Ooo Cevat bey ya” dedi “26 kalem yay?n yapan Profesör namzedi görmedim. Tebrik ederim ya. Hayran?m falan filan” dedi. Bakt?m 180 derece çark ediyor.

  Git bunu sekretere ver” dedi. Gittim, verdim. “Tamam” dedi.

  -Yoo tamam değil? dedim

  - Ne var hocam? dedi.

  Liste ç?kard?m. “Yukar?daki 26 kalem eseri Doç. Dr. Cevat Akşit’ten teslim ald?m. Tarih.. ?mza..”

  Hocam bize güvenmiyon mu? Biz böyle bir şey yapm?yoruz” dedi.

  Yoo” dedim “sormay?n, herkesin bir hobisi var ya, ben de avukatl?k yapt?ğ?m için hobimdir, bir şey verdim mi, teslim makbuzu al?r?m. Yani size inanmamakla ilgisi yok da..”

  Yaa hocam bize güvenmiyon mu?” dedi tekrar.

  Yoo güvenme meselesi değil. Hobim bu benim yav. Bir şey veriyom, ald?n m??” dedim.

  Ald?m hocam” dedi.

  Ald?m deyiver oraya” dedim “haz?rlam?ş?m zaten”

  Ald? bu k?zd?, yazd?, imzay? çakt?.. “tamam hocam” dedi.

  Orada Rektörün mührü de var. “Yaa şu yuvarlağ? da vur da, güzel olsun, yak?ş?kl? olsun” dedim.

  Ald? “çaat” diye mührü de vurdu bu. “Buyur hocam” dedi. Ben yine “teşekkür ederim” dedim. Hiç k?zmad?m, o k?zd? ama, güvenmedi bana diye..

  O kağ?d? ald?m, cebime soktum. Ondan sonra da izin ald?m. Zaten May?s’ta başvuruluyor. Ekim’de geliyor neticeler. Yaz?n için yurt d?ş?na izin ald?m. Üç ay geçti, profesör oldu-olmad? cevap yok..Gelmesi laz?m halbuki..

  Sekreterliği arad?m; “Ben Cevat Akşit, bizim profesörlük ne oldu” dedim.

  Sekreter “Ya hocam, bir ay tutma hakk?m?z var biliyorsun” dedi.

  Benim size vereli üç ay oldu” dedim.

  Öyle deyince “O zaman gel bir bakal?m” dedi.

  Gittim, Rektör “Yay?nlar?n? teslim etmemişsin, bize böyle ç?k?ş?yorsun” deyiverdi.

  Cebimden makbuzu ç?kard?m “Bu ne?” dedim. Bakt? tabii, Sekreterin imzas? var, “26 kalem yay?n? teslim ald?m” diye.

  Sapsar? oldu bu, başlad? titremeye. Çünkü mühürlü olunca, resmi evrak oluyor. Resmi evrak? kaybetmek de sahteciliğe giriyor. Türk Ceza kanununa göre ağ?r cezal?k suç.

  Hemen oradaki k?zlara bağ?rmaya başlad?; “aray?n, aray?n” diye. K?z?n biri biraz sonra geldi, dedi ki; “Efendim emir vermiştiniz, biz onlar? çöpe att?k” dedi.

  Meğer benim torbay? çöpe att?klar? gün Belediye temizlik işçileri greve gitmiş. Bu tesadüf mü? Bu kadar tesadüf olur mu? Üç buçuk ayd?r Rektörlük binas?n?n köşesinde harman gibi çöp olmuş ve grev devam ettiği için çöp al?nmam?ş. Hiç kimsenin de dikkatini çekmemiş bu çöp y?ğ?n?..

  Gelene gidene ay?p olur da dememişler ki, kendi hademelerine de att?rabilirler. O da ak?llar?na gelmemiş, dikkatlerini çekmemiş.

  Gidin bulun” dedi. Gittiler. Harman?n içinden benim çuval? ald?lar, geldiler. Adam?n elleri titriyor. “Al kardeşim, al kardeşim” diyor. Ama hâlâ telaşl?..

  Bir suç daha işliyorsun” dedim.

  Rica ederim, ne suçu?. ?şte eline veriyorum” dedi.

  Bu gizli evrakt?r. Gizli evrak en az?ndan zimmetlenir” dedim. Teşekkür etti, “doğru söylüyorsun” dedi. Elden teslim ettiğine dair üzerime zimmet yapt?. “Teşekkür ederim” dedi.

  Ald?m, o gece Ankara’da, YÖK’e teslim ettim. Oradaki sekretere de “tesellüm makbuzu alay?m” dedim. “Tabii tabii..ald?k, niye vermeyelim” dedi.

  Tabii hiç eksiğim yok. Hemen kurula girmiş. Masadan arad?lar. “Cevat Akşit hocam?z, şimdiye kadar profesörlük başvurular? içinde eksiksiz tek dosya senin dosyan. Tam kanunun gereğini yapm?şs?n. Biz seni Profesör yapma karar? ald?k. Ama sen pekiyi derece ile ?slam hukukundan doktora yapm?şs?n. Ticaret hukukundan ittifak ile doçent olmuşsun. ?ş hukukundan da öyle. Şimdi, üç sahada da uzman olduğun tespit edilmiş. Ama biz üç ünvan? birden veremiyoruz. Kanunen buna imkan yok. Acaba seni hangi ünvanla Profesör yapal?m?”

  Dedim ki; “Ben f?k?h hocas?y?m.”

  O zaman biz sana ?slam hukukunda Profesörlük unvan?n? veriyoruz” dediler. Bir hafta sonra tak diye geldi bizim belgeler.

  Rektör benden kaç?yordu ya “Seni yanl?ş tan?m?ş?m” dedi. Meğer Rektör çöpe att?r?rken demiş ki; “At?n..Zaten yukar?dan buna hay?r gelir. Yobaz?n teki.”

  Bizim tasdik gelince “Seni yanl?ş anlam?ş?m, özür dilerim” dedi.

  Biz kanunlara sayg?l?y?z, hukuka sayg?l?y?z. Ama Müslüman?z. ?slam’? özel hayat?m?zda yaş?yoruz. Ve de dersimizi ciddi yap?yoruz. Yay?n?m?z? ciddi yap?yoruz. Anlad? bunu..

  Sonra aram?zda güzel şeyler oldu. Adam her bayram kart gönderdi, özür diledi..

  Devam?:
  http://www.cevaplar.org/index.php?kh...5&yazi_id=5603


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 2. #2
  Vefakar Üye Özgürlük - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  denizli
  Mesajlar
  427

  Standart

  Allah razı olsun çok güzel bir paylaşım olmuş..

 3. #3
  Dost dinazor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  18

  Standart

  Allah raz? olsun kardes?m

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hatıralar…
  By BiRDüNYaUMuT in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.09.13, 20:17
 2. Üstadımızdan Hatıralar....
  By gamze-i_dilruzum in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 12.09.13, 12:41
 3. Prof. Cevat Akşit Hoca'nın Kardeşi Vefat Etmiştir
  By izgiey in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.12.09, 14:50
 4. Latifeli Hatıralar..
  By VbDeSTabe in forum Mizah
  Cevaplar: 24
  Son Mesaj: 12.12.08, 16:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0