+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Esma-ül Hüsnanin Amaci

 1. #1
  Vefakar Üye Özgürlük - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  denizli
  Mesajlar
  427

  Standart Esma-ül Hüsnanin Amaci  ESMA-ÜL HÜSNANIN AMACI

  “Gül” ve “Bal” üçer harften meydana gelir. Bu üç harf bize “gül”ü ve “bal”? hayal ettirir ama “gül” demekle koku alamay?z, “bal” demekle ağz?m?z? tatland?ramay?z.
  Rabbimizin güzel isimleri harflerden oluşur. O isimler bize Allah’? hat?rlat?r. As?l olan ise “Allah’?n ahlak?yla-koyduğu kurallara göre ahlaklanmakt?r”
  Yani el-Esma-ül-Hüsna’ n?n bizdeki tecellisidir. Tecelli olunca kötülüklerden tahliye meydana gelir. Kötülüklerden tahliye olunca içte ve d?şta tahliye/süslenme meydana gelir.

  Şerhini yapt?ğ?m?z Tirmizi hadisinde geçen el-Esma-ül-Hüsna Kur’an-? Kerim’de 3787 defa tekrarlanmakta. Kur’an’da geçip de Tirmizi hadisinde geçmeyen el-Esma-ül-Hüsna da 1055 defa tekrarlanmaktad?r.

  Rabbimizi işaret eden, O, Ona, Onu, Ondan, Sen, Seni, Sana, Senden, Senin için zamirleri bu say?ya dahil değildir.

  Kur’an-? Kerim’i okuyan bir mü’min zamirler hariç el-Esma-ül-hüsna ile Rabbini 4842 defa zikretmekte. Kur’an’da Firavun’un ad? 74 defa geçmekte. Biz tebliğimizi yaparken 4842 defa Rabbimizi, Onun kitab?n? tan?tacağ?z, Rasulünün yolunu göstereceğiz. Bu arada kendini ilah yerine koyanlar? ve onun ard?ndan gidenleri 74 defa uyaracağ?z. K?saca Rahman? anlatacağ?z, Şeytan? değil. Her gün şeytan taşlamay? b?rakacağ?z.

  Rabbinin kitab?n? çokça okuyan, Allah’?n ahlak?yla ahlaklananlarda şunlar tecelli etmeli:

  * Allah’? sevdiği için Onun yaratt?klar?n? da sever. Sevince onu korur.
  * Denetim ve gözetimi alt?ndakileri korur.
  * ?ç, d?ş ve çevre temizliğine önem verir.
  * Güvenir. Güven verir.
  * Tabiat? da, şeriat? da korur.
  * Alçalmaz, aşağ?lamaz, alçalan? yükseltir.
  * ?şini sağlam, güzel, faydal? yapar.
  * S?r saklar. Ay?plar? örter.
  * Zalimlerin korkusu, mazlumlar?n ümidi olur.
  * Çal?ş?r. R?z?k endişesi taş?maz.
  * Gözünü açar. Gözler ve gönüller açar.
  * Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen olur.
  * Taş? gediğine kor. Herkesi durumuna göre değerlendirir.
  * Mal?yla değil, haliyle yücelir.
  * Her sözü duyar en güzeline uyar.
  * Hain gözlerle bakmaz. Gözetildiğini bilir.
  * Allah’?n adalet terazisinden başka terazi kullanmaz.
  * ?nceliğe, nezakete önem verir.
  * Yumuşak huylu, tatl? dilli, güler yüzlü, geniş, yan?k ve yaz?k yürekli olur.
  * Her şeyden haberdar olur. Kötü haberleri yaymaz, ilgilisine bildirir.
  * Büyük alim, büyük komutan, büyük sanatkar olmaya çal?ş?r.
  * Vermeyene verir, gelmeyene gider.
  * Mü’minin önüne kimseyi geçirmez.
  * Göz ve gönlünde Allah’? büyütür, düşmanlar?n? küçültür.
  * Kendini, ailesini ve insanl?k ailesini şirkten, kötülüklerden korur.
  * Gönlünü imanla, midesini helak r?z?kla doyurur.
  * Hesaba çekileceğini bilir. Zalimlere hesap sorar. Düşman?n çokluğundan korkmaz “Hasbunallah” der ve yürür.
  * Cömert olur.
  * Gözetildiğini bilir. Dostlar?n? gözetir. Düşmanlar?n? gözetim alt?nda tutar.
  * Davete icabet eder. ?steyeni boş çevirmez.
  * Sever. Sevdiğini bildirir.
  * Edebini ve edebiyat?n? yüceltir.
  * Ahiretteki dirilişten önce dirilir ve diriltir.
  * Çağ?n?n şahidi olur. “Şehadet” getirir.
  * Hakk? sever. Hakk? hak sahibine verir.
  * Vekil olunca ihanet etmez. Çal?ş?r. Tevekkülden ayr?lmaz.
  * Güçlü olur. Allah’?n üstüne güç tan?maz. Doğru yolda geri ad?m atmaz. Yumuşak davran?r.
  * Hakiki dost olarak Allah’? bilir.
  * Öveceğiyle, yereceğini bilir.
  * ?statistiğe önem verir.
  * ?cada önem verir.
  * Eskimeyen güzelleri yaşat?r.
  * Topluma zararl? olanlar? ?slah edemezse ağr? veren çürük diş gibi ç?kar?r atar.
  * Güzelliklerini görür vecde gelir. Fakirleri, garipleri, mazlumlar? bulur. Onlar?n gönlünde Rabbin r?zas?n? arar.
  * Yolcunun yoldaş?, gariplerin arkadaş?, hastalar?n ilac? olur.
  * ?htiyac?n? Allah’a arz eder. ?htiyaç sahiplerini geri çevirmez.
  * Gücünün fark?nda olur. Kullanmas?n? bilir.
  * Hay?rl? işlerde en önde olur.
  * Kimi öne geçireceğini, kimi geriye b?rakacağ?n? iyi bilir.
  * Kendisi değil, yapt?ğ? iyilikleri ve eserleri görünür.
  * Hem nimet, hem hizmet verir.
  * Mazlumlar?n intikam?n? zalimlerden al?r.
  * Afvedici olur.
  * Haliyle yücelirken, mal?yla ihtiyaç sahiplerine yak?n olur.
  * Adil olur. Dostlar?n?n suçunu savunmaz ama cezalar?n? paylaş?r.
  * Birleştirici olur, ay?r?c? olmaz. Ara bulucu olur, ara bozucu olmaz.
  * Daha çok sadaka ve zekat vermek için zengin olur. Gönül zengini olur. Çevresini de zengin eder .
  * Zarar verenleri zarars?z hale getirir.
  * Elinden ve dilinden insanlar, hayvanlar ve her şey fayda görür.
  * Ayd?n olur. Ayd?nlat?r.
  * Tehdit etmez, teklif getirir, yol gösterir.
  * ?ki dünyas?na yarayacak kal?c? sözler, kal?c? işler yapar.
  * Doğruluktan ayr?lmaz. Doğru ve sağlam yoldan yürür.
  * Ölünce temiz bir isim, helal kazanç b?rak?r.
  * Bütün bunlar? başar?rken azmini, iradesini sab?r taş?nda bileğiler ve sab?rla yürür.  Mahmut Toptaş

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Sâir enbiyâ Aleyhimüsselâmın mu'cizâtları, birer havârik-ı san'ata işaret ediyor ve Hazret-i Âdem Aleyhisselâmın mu'cizesi ise, esâsât-ı san'at ile beraber, ulûm ve fünûnun, havârik ve kemâlâtının fihristesini bir sûret-i icmâlîde işaret ediyor ve teşvik ediyor.


  Ammâ, mu'cize-i kübrâ-i Ahmediye (a.s.m.) olan Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân ise, tâlim-i Esmânın hakikatine mufassalan mazhariyetini, hak ve hakikat olan ulûm ve fünûnun doğru hedeflerini ve dünyevî, uhrevî kemâlâtı ve saâdâtı vâzıhan gösteriyor; hem pek çok azîm teşvîkâtla, beşeri onlara sevk ediyor.

  Hem öyle bir tarzda sevk eder, teşvik eder ki, o tarz ile şöyle anlattırıyor: "Ey insan! Şu kâinattan maksad-ı âlâ, tezâhür-ü Rubûbiyete karşı, ubûdiyet-i külliye-i insaniyedir; ve insanın gâye-i aksâsı, o ubûdiyete ulûm ve kemâlât ile yetişmektir."

  Hem öyle bir sûrette ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret eder ki: "Elbette nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir."20. söz

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  "Sünnet-i Seniyyeye tatbik-i amel etmekle, bu fânî ömür bâkî meyveler verecek bir hayat-ı ebediyeye medâr olacak olan faydalar elde edilir.
  Siz de hem Allah'a, hem de Ona ve Onun bütün sözlerine İmân eden o ümmî Peygambere, resûlüne İmân edin ve o Peygambere uyun ki, doğru yolu bulmuş olasınız. (A'râf Sûresi: 158.)


  fermanını dinle; Şeriat ve Sünnet-i Seniyyenin ahkâmları içinde cilveleri intişâr eden Esmâ-i Hüsnânın herbir isminin feyz-i tecellîsine bir mazhar-ı câmi' olmaya çalış." 24.söz

 4. #4
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  dünyevî, uhrevî kemâlât? ve saâdât? vâz?han gösteriyor; hem pek çok azîm teşvîkâtla, beşeri onlara sevk ediyor
  fesübhanallah..

 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  "Cenab-ı Hak, insanı, kainata cami bir nüsha ve on sekiz bin alemi havi şu büyük alemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve Esma-i Hüsnadan herbirisinin tecelligahı olan herbir alemden bir örnek, bir nümune, insanın cevherinde vedia bırakmıştır.

  Eğer insan, maddi ve manevi herbir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfiyi ifa ve şeriate imtisal ederse, insanın cevherinde vedia bırakılan o örneklerin herbirisi, kendi alemine bir pencere olur. İnsan, o pencereden, o aleme bakar ve o aleme tecelli eden sıfatla o alemden tezahür eden isme bir mir'at ve bir ayna olur. O vakit insan, ruhuyla, cismiyle alem-i şehadet ve alem-i gayba bir hülasa olur ve her iki aleme tecelli eden, insana da tecelli eder. İşte bu cihetle, insan, sıfat-ı kemaliye-i İlahiyeye hem mazhar olur, hem muzhir olur." i.i

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 99 Esma 99 Dua
  By __tİryakİ in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.10.08, 20:00
 2. 99 Esma 99 Dua...
  By KosovaLı in forum Şiirler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.10.07, 15:54
 3. Esma-ül Hüsna
  By Scorponork in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.09.07, 20:07
 4. Esma-ül Hüsna
  By petünya in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.09.07, 13:32
 5. 99 Esma 99 Dua
  By KosovaLı in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 20.08.07, 11:35

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0