Allah "doğay?" yaratt? (1)
(Şair, demokrat ve şahsiyetli bir
bürokrat Hilmi Doğan Ağabey'in hat?ras?na...)

"Tabiat bir san'at-? ?lâhîdir,
Sâni olamaz."
(Bediüzzaman Said Nursî,
Tabiat Risâle'sinden)

Not: Yaz?da yer yer tabiat yerine doğa kullanmam?z, bilimsel sempozyumlarda, belgesellerde ve baz? okullarda gençlere, Allah yerine, "Doğa verdi, doğa yaratt?" tâbirinin kullan?lmas?d?r. Yoksa dilimizin uydurukçalarla tahrip edilmesine bu fakir de karş?d?r.

Doğan?n intikam? olur mu?


Hani tabiat (doğa), anayd?. Anan?n intikam? olur mu?
Mesele şu: "Fazla karbondioksit, atmosferi kirletip, sera etkisi yapm?ş. Küresel ?s?nma ve iklim değişiklikleri gündeme gelmiş. Bir yerde kurakl?k, başka yerde seller olmuş" diyorlar. Acaba ne kadar bilimsel? Fabrikalardan ç?kan, ekzozlardan, sobalardan ç?kan gazlar, atmosferde son yüzy?lda artt?ğ? doğrudur. Is?nma ve sera etkisi de anlaş?l?yor. Ancak sel ve kurakl?k fark?na nas?l yol aç?yor? El yordam?yla, 'Herhalde bundand?r' m? deniliyor? Bu, insanlar?n eliyle çevrenin bozulmas?d?r, tahrip edilmesidir. Yoksa doğa ne intikam al?r, ne de insanlara ac?r. Çünkü o da, insanlar gibi yarat?lm?ş ve Allah'?n bir san'at eseri.

Doğayla mücadele

Diyorlar ki "?nsanoğlu ilk çağlardan beri doğa ile mücadele ediyor. Birbirine yak?n kuvvetler savaş?r ve mücadele eder. Biz doğan?n bir parças?y?z ve birbirimize yak?n?z."
Biz insanlar ve doğa, yarat?lm?ş?z. Mahlûkiyet noktas?nda eşitiz. Yani en şuurlu varl?k olan insan, bir mikroba mağlup olabiliyor. ?nsanoğlu bir sineğin kanad?n? dahi yaratam?yor. Bitki, hayvan ve taşlardan oluşan doğa, hiçbir şeyi yaratamaz. Çünkü en yüksek sistemde yarat?lan, insand?r. ?nsan yaratamazsa, daha düşük seviyedeki hayvanlar, bitkiler ve taşlar yaratabilir mi? Her şeyi yaratan Allah't?r (cc). Cenâb-? Allah, insanlara ak?l ve k?smî ilim vermiş, kanunlar?n? keşfedip hayat?n levâz?mat?n? yerine getirsin diye. ?nsanoğlu, elektriği, motoru ve bilgisayar? keşfedip yararlanabiliyor. Ama bütün bunlar, acz ve fakr?n?n bir meyvesidir.

"Doğan?n bir kere verdiği madenler, fosil yak?tlar vs."Canl? ve cans?z her şeye doğa diyoruz. Biz bunun yarat?c?s?n? soruyoruz. Olmayan bir şey, kendi kendisini nas?l yarat?r? Bir zaman önce, (yaklaş?k 15 milyar y?l önce) doğa yoktu, kâinat yoktu, tabiat yoktu, âlem yoktu. O halde doğru olan şudur: Hiçbir şey yokken Allah'?n yaratt?ğ? ve Onun bir san'at? olan doğada, baz? yak?tlar yenilenemez. Bir kere tüketildiğinde yerine konamaz. Kömür ve petrol, bu çeşit fosil yak?tlardand?r. Madenler de böyledir. Bir kere tükettiğinizde yerine konamaz. Kömürü yaratan, insanlar?n kömüre ihtiyac?n? ezelden bilen, insanlar?n üşüyeceğini ve odunun kalorisinin az olduğunu bilen, insanlara ac?yan ve merhamet eden Allah't?r. Arabalar keşfedilmeden milyonlarca y?l önce yerin 3-5 kilometre derinliğinde kayalara ham petrolü emdiren ve stok eden kimdir Allah'tan başka? Görmeyen, bilmeyen, duymayan doğa m??

Doğay? tahrip etmeyelim

Doğru, kirletmeyelim, temiz tutal?m. Peki, biz tahrip ederken doğa niçin mücadele edip de "Kendimi tahrip ettirmem" diyemiyor, eğer bizi doğa yaratt?ysa? O halde, doğa, insanlar?n kendini tahrip ettiğinin fark?nda değil mi?. Doğrusu, bizi yaratan Allah't?r. Doğay?, denizi, dağlar?, hayvanlar?, bulutlar? ve yağmurlar? hizmetimize vermiştir. Suyu hizmetimize vermiştir. Suyu kirletmemeliyiz. Hz. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm?n buyurduğu gibi, nehir k?y?s?nda da olsak suyu iktisatl? kullanmal?y?z. Kirletmek, iman? bile tehlikeye sokan bir fiildir.Tabiat Ana (Doğa ana) olur mu?


Doğa, bir ana gibi bize ac?yor mu? Hay?r. K?z?yor mu? Hay?r. Ormanlar yan?yor doğada. Suyunu yerin derinliklerinden f?şk?rtsa ya bize ac?yorsa? Yüzlerce hektar orman?n yan?p, insanlar?n temiz havas?z kald?ğ?ndan haberi bile yok. Midemiz ağr?d?ğ?nda otlar?n? verse ya. Şuurlu insan eczaneler kurup, şifâ talep ediyor Allah'tan. Karn? ağr?yan insanlar "Aman doğa bana ac?" m? diyorlar? Yoksa "Allah'?m şifa ver" mi diyorlar? Bize ac?yan ve merhamet eden, ancak bizi yaratan ve yeryüzü eczanesinde ilâçlar? yaratan Allah't?r.


Doğay? koruyal?m


Doğru. Çünkü, tabiat korunmaya ve temiz tutulmaya muhtaçt?r. Çünkü, tabiat şuursuzdur, bilmez, düşünmez, kördür görmez, ak?ls?zd?r düşünmez, sağ?rd?r duymaz. Deniz ve okyanuslar? tehlikeli at?klardan, nükleer pisliklerden korumal?y?z. Yoksa bal?klar ölür. Kendi elimizle kendimizi zehirlemiş oluruz. Denizleri, gölleri, ormanlar? temiz tutmal?y?z. Çünkü doğa, âcizdir. Doğa, Allah'?n san'at?d?r. Korunmaya muhtaçt?r. Nas?l yarat?c? olabilir? Bu san'at, insan?n pis eli kar?şmamak şart?yla, Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin Otuzuncu Lem'a'da ?sm-i Kuddüs'ü tefsir ederken dediği gibi, temizdir.

(Devam edecek)


/ Mustafa Ertem

11.01.2008
Allah "doğay?" yaratt? (2)


(Dünden devam)


Doğaya aş?k olmak


Tabiat! Seni, Allah öyle güzel yaratm?ş ki, ressamlar?n tablolar?, yan?nda çok sönük kal?r. ?mam-? Gazâlî, "?mkânda (insanlara göre) bundan daha güzel yarat?lamazd?" der. ?nsanlar, gördükleri deniz, çiçek, göl manzaras? ve nezafeti karş?s?nda veya güneşin bat?ş?n? seyrederken sana aş?k oluyorlar. ?nsan daha mükemmel yarat?lm?ş. Eğer şuurun varsa insana âş?k ol. En iyisi sen şuursuz olduğun için, biz mecâzî maşuklar yerine, seni Yaratana aş?k olal?m.


Doğa yaratabilir mi?


Her şeyin yarat?c?s? ancak Allah't?r. Tabiat, bir zaman yokken, hadi kendimi yaratay?m m? dedi? Hay?r. O zaman tezat olur? Yok iken var kabul edebilir miyiz? Atomlar?n tercih hakk? m? vard?? "Ben denizde yer almak istiyorum" veya "Ben güneşte yer almak istiyorum... Ben meyvede yer almak istiyorum" diyebilirler mi? Hay?r. O halde gerek atomlar, gerek insan?n burada ihtiyar? yok. Ne zaman, nas?l ve nerede yarat?lacaklar? ancak başka birinin, yani Allah'?n elindedir. Üstad Bediüzzaman'?n dediği gibi, alttaki zerre, üsttekinin mahkûmu; alt?ndaki zerrenin veya atomun hâkimi olmak gibi bir z?tl?k yaşan?rd?. Halbuki bir yarat?c? yerleştirse, birini alta, diğerini üst s?raya koyar.

Yarat?c?, ancak Allah't?r (cc)


Yoktan var eden ve yaratan yaln?z ve yaln?z Allah't?r (cc). ?nsanoğluna k?smî bir kullan?m ve tasarruf yetkisi vermiştir. Meselâ, insan sadece tohumu toprağa atar. Tohumu insan m? yaratt?? Hay?r. Toprağ?, suyu, güneşi, oksijeni, karbondioksiti insan m? yaratt?? Hay?r. Çiçeği, meyveyi, yaprağ? insan m? yaratt?? O zaman insana "yarat?c?" demeyelim. ?nsan, kendi kendini mi yaratt?? Hay?r. ?nsana zekâ, göz, kulak, el, ayak takan kim? Beyin, sinir, kas, iskelet ve trilyonlarca hücreyi insana takan kim? Kendisi yokken, hadi ben insan olay?m m? dedi? Hay?r. Yokken var olmak gibi bir tezat olurdu? Senelerce bir san'at dal?nda çal?şarak maharet sahibi olan bir insan, Allah'?n kendisine verdiği kabiliyetleri kullanarak bir ömür boyu baz? melekeler elde etmiş ise, iyi bir san'atkârdan bahsedilebilir. Ve o insan, hem kendinin, hem üzerinde çal?şacağ? san'at eserinin hammaddesini kendi mi yap?yor? Ama, yarat?c? san'atkârl?k ancak Allah'a aittir. Sâni', sadece Allah't?r.

Allah'?n yaratt?ğ? mu'cize: Doğa (tabiat)


P?r?l p?r?l tertemiz havas? ve oksijeni ile yemyeşil çam ormanlar?, kekik kokulu dağlar, gürül gürül akan şelâleler, "Ya Celîl, Ya Celîl" diyerek k?y?lara vuran deniz dalgalar?, haşmetli okyanus dalgalar?, ufukta ufule meyleden güneş, "Hu, hu" diye esen rüzgârlar, "Ya Rahîm, Ya Rahîm" çeken kediler, mânâl? mânâl? ş?p?rd?yan yağmur damlalar?, baharda k?rlar? dolduran binlerce tür çiçek, renk renk kayalar, korkunç cesametli uzay küreleri, galaksiler ve y?ld?zlar, hepsi Allah'?n yaratt?ğ? tabiat mucizesini oluşturmak için yarat?lm?şlard?r.

San'at, San'atkâra benzemez

?nsan da tabiat?n içinde ve tabiat?n bir parças?d?r. Biz de san'at?z. Allah'?n san'at?y?z. San'atkâr san'at?n içinde değildir. San'at, san'atkâr cinsinden de değildir. Maddeden olan, atomdan ve onun ?ş?mas? olan foton dalgalar?ndan yarat?lan her şey san'att?r ve yap?lm?şt?r. Ve bir ömrü vard?r. En uzun ömürlü zerre için, protonlard?r diyorlar. Onun da 1035 saniyelik ömrü vard?r. Her şeyin bir ömr-ü f?trîsi, yani yarat?l?ştan gelen bir ömrü vard?r. Ve her şey Allah (cc) taraf?ndan sonradan yarat?lm?şt?r.
Bu dünya gözüyle Allah'? göremeyiz. Ama her şey, Allah'? gösteriyor. Her şey, atomlardan galaksilere kadar bir elden ç?kt?ğ?n? gösteriyor. Her şey, Üstad Bediüzzaman'?n Risâle-i Nur'da belirttiği gibi 55 lisanla Allah'? bildiriyor. Meselâ her şey ayn? atomik sisteme sahip olduğundan bir Vahid'i, kendine has bir atomik sisteme sahip olduğundan bir Ehad'i, san'atl? olduğundan Sani'ini, yarat?lm?ş olduğundan Hâl?k'?n? gösteriyor. Bu kâinatta her şey her şeyle ilgilidir. Bir yaprağ?n yap?lmas? için ?ş?k güneşten geliyor. Fotosentez ismi tak?lan hadise, ?ş?ks?z olmuyor. Yani güneşe ihtiyaç var. Suya ihtiyaç var. Topraktaki minerallere ihtiyaç var. Havan?n karbondioksidine ihtiyaç var.
Güneş, güneş sisteminin merkezi, güneş sistemi 200 milyarl?k Samanyolu y?ld?z kümesinden bir orta y?ld?z sistemi. Yani kâinattaki her şey, her şeyle ilgili. Her şey herşeyle çekim kanunuyla (gravite) bağl?. Yani bir elden ancak biri taraf?ndan yarat?lm?ş. Yani Allah birdir. Müteaddit olamaz. Zat'?, isimleri ve s?fatlar? sonsuzdur. ?lmi sonsuzdur. S?n?r? yoktur. Onun için ortağ? yoktur ve olamaz. Çünkü ortaklara ihtiyac? yoktur. Ortakl?k, âciz ve k?s?tl? insanlar için vard?r. ?nsan bir dükkâna ortak arar. Çünkü kendi gücü yetmiyor da ondan. Yoksa, niye ortak aras?n? Kâinatta her şey Biri gösteriyor. Her şey her şeye bağl?, yarat?l?şta ortak yoktur. Lâ şerikelek. (Senin ortağ?n yoktur Ya Rabbi)
Ancak biz aciz insanlar?n ilmi s?n?rl?, az ve k?s?tl?d?r. Bu da bir birim gibi, sonsuz ilmi anlamak için verilmiştir. Allah'?, ancak isim ve s?fatlar?n?n kâinattaki tecellîsinden anl?yoruz. Risâle-i Nur'un dediği gibi, eğer gök tamamen güneşle kaplansa, güneşten bahsedebilir miyiz? S?n?rlar?n? göremiyor ve ihata edemiyoruz. ?şte Cenâb-? Allah da öyle görünüyor. Yani şiddet-i zuhurundan istitar etmiştir.
Üstad, Allah'? bildiren dört büyük delilden söz ediyor: 1- Kur'ân-? Azîmüşşan bütün âyetleriyle 2- Peygamber Efendimiz (asm) getirdiği Kur'ân'la, sünnetiyle, mu'cizeleriyle, hadisleriyle, sîret ve sûretiyle ve hilye-i şerifiyle Lâilahe illallah diyor. 3- Gördüğümüz kâinat, muhteşem mimarisiyle Allah'? gösteriyor. 4- ?nsan?n vicdan? bir Allah'tan bahsediyor. ?nsan vicdan?n? dinlese Allah'?n varl?ğ?n? hisseder. Ama doğan?n (tabiat?n) yaratt?ğ?na dair bir delil yok. Sadece Allah'?n yaratt?ğ? bir san'at var.Mustafa Ertem

12.01.2008http://www.yeniasya.com.tr/2008/01/12/lahika/default.htm