+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Vesvese ve Stresin Çaresi

 1. #1
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart Vesvese ve Stresin Çaresi

  F?s?lt?, h?ş?rt? ve f?ş?rt? gibi gizli ses, fiskos. Kalpte meydana gelen şüphe, tereddüt, vehim, kuruntu, iç üzüntüsü, nefis ve şeytan?n meydana getirdiği iç kar?ş?kl?ğ? anlamlar? için kullan?r.

  Z?dd? tereddütsüz, kararl?, emin ve azimli olmak demektir (el-?sfahanî, el-Müfredât, ?stanbul,1986, 819, vesvese mad).

  vesvese kelimesi Kur'ân'da dört yerde geçmektedir. Şeytan?n Cennette bulunan Âdem (a.s) ve Havva validemize nas?l vesvesede bulunduğu Yüce Allah taraf?ndan şöyle haber verilmiştir:

  "Derken Şeytan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara f?s?ldad? (vesvesede bulundu): - Rabbiniz başka bir sebepten dolay? değil, s?rf ikiniz de birer melek ya da ebedi kal?c?lardan olursunuz diye sizi bu ağaçtan menetti" (el-A'raf, 7/20).

  Bu âyette geçen vesvese kelimesi, f?s?ldama şeklinde anlaş?lmakta ve tercüme edilmektedir.

  Bir de şeytan?n Cennete nas?l girdiği ve Âdem (a.s) ile Havva validemize nas?l vesvesede bulunduğu hususunda, alimlerin farkl? yorumlar? vard?r. Bu hususta çeşitli görüşler ileri sürülmüştür (Geniş bilgi için bk. el-Maverdî, en-Nuketü ve'l-Uyun, Beyrut 1992, II, 210).

  Kur'ân'?n başka bir yerinde, Tâhâ sûresinin 120. âyetinde de şeytan?n Âdem (a.s) ve Havva validemize yapt?ğ? bu vesvese dile getirilmiştir.

  vesvese ile ilgili diğer bir âyetin meali de şöyledir: "Andolsun insan? biz yaratt?k ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini (f?s?ldad?ğ?n?) biliriz. (Çünkü) biz ona şah damar?ndan daha yak?n?z" (Kaf 50/16).

  Bu âyette de Yüce Allah'?n kudretine işâret buyurulmaktad?r. O, insan? yaratan, yoktan var edendir.
  ?nsanlar?n gizli ve aç?k her şeylerinden haberdard?r. ?nsan?n kalbinden geçirdiği vesvese ve düşüncelerin tamam?na vak?ft?r. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.s), bu âyetin tefsiri mahiyetinde aç?klamada bulunurken; "Şüphesiz Yüce Allah, ümmetimden olan kişilerin kalbinden geçirdikleri şeyleri, söylemedikleri ve işlemedikleri takdirde affeder; günah olarak saymaz" diye buyurmuştur (Buharî, Itk, 6; ?mân, 15; Neseî, Talâk, 22; ?bn Mâce, Talâk, 16).

  Başka bir âyette ise, vesvese hakk?nda şu bilgiler verilmiştir: "De ki: S?ğ?n?r?m ben, insanlar?n Rabb'ine insanlar?n padişah?na, insanlar?n ilâh?na. ?nsanlara kötü şeyler f?s?ldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanlar?n göğüslerine (kötü düşünceleri) f?s?ldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a s?ğ?n?r?m)" (en-Nas,
  114/1-6).

  Burada geçen "vesvâs" kelimesi, şeytan için kullan?lm?şt?r. Yani bununla
  şeytan kastedilmektedir ve vesvese de onun eseridir. ?nsana vesvese veren şeytan iki
  türlüdür. Biri cinlerden ve diğeri de insanlardan olan şeytanlard?r. Bu şeytanlar, insanlar?n kalbinde vesveseyi meydana getirecek ak?l ve fikirlerini çeler, onlar? kötü emeller işlemeye sevkeder. Allah yoluna gitmekten, insanl?k gayesine ermekten al?kor. Nihayet din ve imandan ç?kar?r, ebedi helâke sürükler. ?nsanlar?n kalbine f?s?lday?p duran, onlar? gaflete düşüren, her şerrin baş? olan vesveseyi meydana getiren herşey, "hannâs" ve "vesvas" olarak kabul edilir
  (ez-Zemahşerî, el-Keşâf, M?s?r 1977, VI, 265 vd).

  Hiç şüphesiz, şeytan?n verdiği vesvese insan? imandan ve ibâdetten uzaklaşt?r?r; fert, aile ve toplumun hayat?nda çeşitli s?k?nt?lar?n meydana gelmesine sebep olur. Medine çevresinde badiyede yaşayan Müslümanlar, koyun ve s?ğ?r kesip etini satmak üzere şehre getiriyorlarm?ş. Bu eti yemekten çekinen baz? Müslümanlar Hz. Muhammed (s-.a.s)'e giderek;

  "Ya Rasûlüllah! Baz? badiye halk? bize
  et getirip sat?yorlar. Bunlar?n, hayvan? keserken besmeleyi söyleyip söylemediklerini bilmiyoruz" diye sormuşlar. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.s) şu cevab? vermiştir:

  "Bismillah deyiniz ve sonra bu eti yeyiniz" (ez-Zebidî, Sahihi Buhârî Muhtasar? Tecridi Sarih Tercemesi, trc. Kamil Miras, Ankara 1974, VI, 354 vd).

  Rasûlüllah (s.a.s) bununla vesveseden uzak durmaya işaret buyurmuştur.

  Başka bir konu ile ilgili olarak Hz. Muhammed (s.a.s)'e şöyle sormuşlar:

  "Ya Rasûlüllah! Birisi namaz k?larken abdestim bozuldu diye
  gönlünde bir vesvese hissederse, bu kişinin namaz? bozulur mu, bozulmaz m?? Hz. Muhammed (s.a.s) bu soruya şu cevab? vermiştir:

  "Hay?r. Bir yellenme sesi veya bir kokuyu duymad?kça namaz? bozmaz" (ez-Zebidî, a.g.e., VI, 355).

  Burada da Rasûlüllah (s.a.s) vesveseden uzak durmay?, abdestin bozulduğuna dair kanaat has?l olmad?kça namaz? bozmamay? tavsiye etmiştir.

  F?k?h usulünde de vesvese kötü bir şey olarak kabul edilmiştir. Her şeyde tereddüt ve vesvese ile hareket edenin sözüne itibar edilmemiştir. Hz. Muhammed (s.a.s) vesvese ile hareket edenin talâk?n?n geçerliliğini kabul etmemiştir (Buharî, Talâk, 11). Yani han?m?n? boşay?p boşamad?ğ?n? veya söylediği sözler hakk?nda vesvese içinde
  olan bir kişinin talâk? (boşamas?) geçerli kabul edilmemiştir.

  Görüldüğü gibi, Kur'ân ve sünnette vesvese tasvib edilmemiştir. Bilhassa vesvese ile ilgili bütün âyetlerde, vesvesenin şeytandan geldiğine işaret buyurulmuştur. Buna göre ?slâm vesveseden sak?nmay? istemiştir. Çünkü vesvese faydal? değil, zararl? olan bir şeydir. vesveseye kap?lan insan, ibadetlerinde yan?l?r, çeşitli hatalara düşer ve haz almaz. vesvese insan? yanl?ş ve bat?l yollara sapt?r?r. Hatta vesvesenin neticesinde insan akli dengesini bile kaybedebilir.


  Vesvese ve Stresin çaresi


  1- Önce derdinizin t?bb? ilgilendiren yönünü uzman ve tercihen inançli bir doktora (çünkü ruh hastal?klâr?n? tedavide inançl? doktorlar daha başar?l? oluyor) sağlam bir teşhis yapt?r?n ve tavsiye edeceği tedavi yöntemini titizlikle uygulay?n.


  2- Günahlar?n?zâ tevbe edin, sağlam bir tevbe ile affedilemeyecek hiçbir günah?n olmad?ğ?n? bilin. Bu arada annenizden baban?zdan helallik ve dua isteyin.


  3- Namazlar?n?z? k?lmaya ve k?lmad?klar?n?z? kaza etmeye başlay?n; namazlar?n arkas?ndan çokça dua edin.


  4- Hergün tekrarlad?ğ?n?z belli bir zikriniz olsun. Meselâ günde yüz defa, manas?n? düşünerek "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" deyin. Bu, s?k?nt?lardan kurtulmak için Rasulullah Efendimizin (s.a.s.) öğrettiği mübarek bir duad?r. Yine günde yüz defa "istigfar", yüz defa da "salatü selam" okursan?z çok iyi olur.


  5- Her cuma günü öğle namaz?n?n farz?ndan sonra yerinizden kalkmadan yedişer defa "Ihlâs", "Felak" ve "Nas" surelerini okuyun. Bu sayede diğer Cumaya kadar Allâh sizi şerli ruhlar?n şerrinden korur.


  6- Her sabah ve her akşam, üç defa manas?n? düşünerek "bismillahillezî lâ-yedurru me'asmîhi şey'un fi'1-ard? velâ fi's-semâ" duâs?n? okuyun.


  7- Kimse kimsenin, günah?n?n cezas?n? çekmez: Ancak "belâ" okumak kötü bir iştir. Belâ okunan o belâya müstehak değilse "belâ" döner okuyan?n baş?na gelir. Bu yüzden okuduğunuz belâlara tevbe edin, size belâ okuyanlardan helâll?k al?n ve bir daha okumamaya çal?ş?n.


  8- Allâh'a güvenin.  Kaynak:hanimlar.com
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 2. #2

 3. #3

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Vesvese
  By Gül-ihamra in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 03.11.09, 14:45
 2. Kılınan Namazda Gelen Vesvese ve Çaresi..
  By Melis in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.01.09, 10:23
 3. Stresin En Etkili İlacı
  By Bîçare S.V. in forum Sağlık
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 25.09.08, 16:42
 4. Vesvese İçin Dua?
  By GÜL NUR in forum Dualar
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 15.04.08, 22:22
 5. Vesvese
  By abluka in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 16.03.08, 16:54

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0