Gelecek, Ne Zaman Gelecek?

Bir gün şehir içi otobüsünde yan?ma yaşl? bir amca oturdu ve bana ne ile meşgul olduğumu sordu. Ben de üniversite öğrencisi olduğumu söyledim, bana aynen şu yan?t? verdi: “Okumak iyidir, insan?n istikbalini kurtar?r!” (hem de Türkiye gibi bir ülkede(!)). Bu söz beni çok düşündürdü. Gelecek kavram?n?n hiç de dar kal?plar içerisine s?k?şt?r?lmayacağ?n?, tam aksine her insan?n bak?ş aç?s?na göre gelecek kavram?n?n şekillendiğini anlad?m.

?stikbalimle ilgili yorum yapan amcan?n kurtard?ğ?m kan?s?na vard?ğ? gelecek, elli-altm?ş senelik bir dünya hayat?n? kaps?yordu. O’na göre insan?n iyi bir işinin (maddi aç?dan) olmas?, tüm ömrünü “huzurla” geçirmesi için yeterli bir gerekçe idi. Paran?n sat?n alamayacağ? şey yoktur veya paras?z saadet olmaz mant?ğ?yla olaya yaklaşan “amca”, dünya hayat?n? kurtarmakla istikbalin kurtulmas?n? eş değer görmüş, insan ağac?n?n tohumu olan dünya hayat?n?, tüm ağaca mukabil saym?şt?. Acaba neden böyle bir düşünceye vard?? Ortaya iki seçenek ç?k?yor. Birincisi; dünya hayat?ndan başka bir hayata inanm?yor (ki tahminime göre inan?yor, d?ş görünüşü bunu aksettiriyor), ikincisi ve bence de as?l gerekçenin bu olduğunu düşündüğüm; vizyonunun veya bak?ş aç?s?n?n dar olmas?.

Kâinat mükemmel bir sanat eseridir. Yarat?l?ş?ndan, hayat?n? sürdürmesine ve yaşam?n?n son bulmas?na kadar muhteşem bir mucize zinciri içerisinde kendini gözler önüne seriyor. Allah’?n Esma-i Hünsas?n? “görebilen gözler için” kusursuz bir şekilde tecelli ettiriyor. ?şte bu muhteşem düzenin, ihtişaml? sanat eserinin en güzel ve yarat?lma sebebi olan insan, sadece elli-atm?ş senelik bir dünya hayat? için mi yarat?ld?? Sadece insan değil, bu muhteşem kâinat insan?n adeta bir “han” olarak kullanacağ? kadar k?sa süre için fazla güzel değil mi? Bu demek oluyor ki insan hayat? ve insan?n istikbali elli seneyle s?n?rl? değil ve sonsuza dek yaşayacağ? başka, daimi bir yer var. ?nsan dünya hayat?n? yaşarken elli-atm?ş senelik hayat için değil de sonsuz hayat için daha fazla planlar?n?, programlar?n? gerçekleştirmeli. Aksi halde sadece dünya hayat?ndaki planlar?n? gerçekleştiren ve sadece onun için çal?şan insan, sonsuz bir hayat? elli-atm?ş sene için heba edecektir ki, hiçbir mant?ki aç?klama asla böyle bir şeyi kabul etmez.

Bediüzzaman Said Nursi, cehennem dahi olsa, sonsuz bir hayat? isterim diyor. Sadece Bediüzzaman değil, tüm insanlar için geçerlidir bu. Çünkü insan?n f?trat?nda sonsuzluk diye bir kavram, bir istek vard?r. ?nsanda her zaman sonsuzluğun aray?ş?ndad?r. Peki, tüm bunlara rağmen, insan sonsuzluğu isteyecek, sonsuzluğu arayacaksa neden hayat?n? “kaybetmek uğuruna” çok k?sa bir ömre adas?n? Neden tüm planlar?n? o k?sa ömre göre şekillendirsin ki? K?sac?k dünya hayat?n? maddi aç?dan garantiye almakla istikbalin kurtulduğunu hangi mant?kl? gerekçe izah edebilir?

As?l gelecek, insan?n dünya hayat?ndan sonra gelecek. ?çerisinde bulunduğumuz hayat, as?l yaşayacağ?m?z sonsuz hayat?m?z için sadece bir geçiş evresidir. Sonsuz hayatta as?l ait olacağ?m?z yerimizin belirlenmesi için bir imtihan alan?, bir deneme yeridir. O amcan?n yaş?na gelmeden vizyonumuzu geniş ve ileriye yönelik planlay?p as?l yaşayacağ?m?z hayata göre “istikbalimizi kurtarmal?y?z

Cemil Yüzer , cemilyuzer@gmail.com
http://yazar.nurasya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemi d=2