Ey insanoğlu! Sen dünyaya nice rağbet ve iltifat edersin ki, o fanidir. Nimetleri

geçicidir, hayat? s?n?rl?d?r.Gerçekten benim kat?mda, bana itaat eden insan için sekiz cennet haz?rlam?ş?md?r. Kap?lar? dahi sekizdir. Her bir cennette zaferandan yetmiş bin bahçe vard?r. Her bir bahçede inci ve mercandan yetmiş bin belde vard?r. Her bir belde içinde k?rm?z? yakutta yetmişbin saray vard?r. Her bir sarayda zebercetten yetmişbin daire vard?r. Her bir dairede sar? alt?ndan yetmişbin oda vard?r. Her bir oda içinde sar? yakuttan yetmiş bin yatak vard?r. Her bir yatak üzerinde süslü ipekten yetmiş bin döşek döşenmiştir. Her bir döşek üzerinde bir huri k?z? ve her bir hurinin önünde sar? alt?ndan bir sini vard?r. Her bir sinide renkli cevherlerde yitmişbin tabak vard?r. Her bir tabakta başka çeşit yemek vard?r. Her bir saray alt?nda akan dört nehir vard?r. Bunlardan biri su, biri süt, biri şarap, biri saf bald?r. Her bir nehrin kenar?nda yetmiş bin ağaç vard?r. Her bir ağac?n yetmişbin çeşit meyvesi ve yetmişbin renk yaprağ? vard?r. Her bir ağaç üzerinde renkli kuşlardan yetmişbin çeşit kuş vard?r. Her bir kuş yetmişbin çeşit sada ile bana tesbih eder. Benim itaatkar kullar?ma bunlardan başka her bir saatte yetmişbin çeşit hediye bahşederim ki, ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiş ve ne gönüllerden geçmiştir. Cennetliklerin elbiseleri yetmiş kat cennet elbisesidir. Bunlar, incelik ve zerafetlerinden dolay? biribirini gizlemeyip, alttaki elbiselerin renkler p?r?l p?r?l olup, üsttekilerin renkleriyle kar?şarak ortaya ç?kar. Cennetlikler, cennetlerden ne ç?karlar, ne de ölüm görürler; ne ihtiyarlar, ne gam yerler. Ne korku, ne hüzün çekerler. Ne namaz k?larlar, ne oruç tutarlar. Ne hastalan?rlar, ne ağlarlar. Ne küçük su dökerler, ne büyük su; ancak gül suyu gibi ter dökerler. O halde, kim ki benim r?zam? ve cennetimi isterse, dünyadan az ile kanaat edip, dünyan?n gâni olan izzet ve lezzetlerini terk etsin. Habibime uyarak, onun yolunda gitsin."

Beyt

Ebedî cennet nimetleri helaldir o kimseye

Elini dudağ?n? sürmez cihan nimetlerine

Erzurumlu ibrahim hakk? n?n eseri Marifetname' den al?nt?...