+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: M.Akif Ersoy'un Hutbeyi Mubarekesi..Tefrika

 1. #1
  Gayyur cihaderi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  146

  Standart M.Akif Ersoy'un Hutbeyi Mubarekesi..Tefrika

  Bizi Bölen Tefrika-Mehmet Akif ErsoyMilli şairimiz Mehmed Âkif Ersoy´dan Türk, Kürt, Lâz, Arnavud, Çerkes ve Araplara ölümsüz çağrı?
  Milli Şairimiz üstad Mehmed Âkif Ersoy´un Bayezid Camii kürsüsünde verdiği hutbe:
  "Ey iman edenler! Sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah´a ve Resulüne icabet edin ve bilin ki Allah gerçekten kişi ile kalbinin arasına girer ve siz gerçekten hep O´nun huzurunda toplanacaksınız.Ve öyle bir fitneden sakının ki hiç de içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz ve bilin ki Allah´ın azabı şiddetlidir."

  (Enfâl Sûresi / 24-25)  Allahu Zü´lcelâl bu iki âyette şöyle buyuruyor ki: Benim bütün evâmirimde; evet, gerek size Kur´an ile bildirdiğim, gerek Peygamberimin lisanıyle, sünnetiyle teblîğ ettiğim emirlerin hepsinde sizin için hayat vardır. Hem nasıl hayat? Bütün manâsıyla bir hayat. Müfessirîn-i izâm buradaki (hayat)ı yalnız ma´neviyâta hasretmiyorlar; maddiyata da teşmil ile maddiyat birbirinden ayrılmaz. Bedensiz ruh olmaz, ruhsuz beden olmadığı gibi. Demek evâmir-i ilâhiyenin kâffesinin zımnında bizim için, biz Müslümanlar için hayat var. Terkinde ise helâk muhakkak.  Artık düşünmeye hacet var mı? İşte görüyoruz. Âlem-i İslâmın başına gelen musîbetler, bu âyetin ne kadar kat´î, ne kadar sarih, ne kadar doğru olduğunu gösterdi! Şimdiye kadar müzmahil olan ne kadar akvam-ı İslâmiye varsa hep ahkâm-ı İlâhiyeyi ifâ etmemek yüzünden mahv oldular. Vakıa Cenab-ı Hak "Malikü´l mülküm" (Mülkün Sahibiyim) diyor (Âl-i İmran- 26); bu âlemde istediği gibi tasarruf eder; dilediğinden alır, dilediğine verir; istediğini i´zâz eyler, istediğini tezlil eder. Bunda şüphe yok. Fakat hiçbir kavim gösterilemez ki kendisi, zillete, esarete, mahkûmiyete istihkak kesbetmeden inkıraza gitmiş olsun; hiçbir millet görülemez ki mülküne sahib olmak isti´dadını gâib etmeden vatan elinden çıkmış bulunsun. Cenab-ı Hakk´ın bir takım kavânîni, kavânin-i ezeliyesi vardır. Evet, o kanunlar, hem ezelidir, hem ebedîdir. Hiç de değişmez. Cenab-ı Hak bütün hakayıkı bu kanunlarında birer birer göstermiş; meteaddid yerlerde müteaddid şekillerde bildirmiştir.  "Allah´ın bundan evvel geçenler hakkındaki kanunu ki Allah´ın kanununu değiştirmeye çare bulamazsın!" (Ahzab / 62)  "Şimdi yeryüzünde bir gezin de bakın peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu?" (Nahl / 36)  Geziniz dünyayı; arza, semaya bakınız; muhtelif kıt´alardaki harabeleri görünüz; sizden evvel geçmiş milletlerin tarihini okuyunuz. Göreceksiniz ki hepsi aynı esbab, aynı şerâit tahtında mahv olmuşlar. Çünki aynı esbab, daima aynı netayici tevlîd eder.  Evâmir-i ilâhiye dendi mi, hepsinin zımnında hayat var. Hatta nef´i ilk nazarda sırf ahrete aid zannolunan bir takım ibâdâtımız var ki, onları da tedkik edersek görürüz ki her birinde bu dünya için de pek çok menafi´ var. Meselâ namaz, Müslümanlara farzdır. İnsan günde beş defa Hâlikıyla kendi arasındaki râbıtayı tecdid ediyor. Dünyaya da taalluku büyük, faidesi çok. Çünki insanları birçok münkirattan men´ ediyor; sonra aynı dine tâbi´ milyonlarca beşeri aynı zamanlarda, yüzler aynı Ka´be´ye, aynı Kıble´ye müteveccih olmak şartıyla aynı kubbeler altın cem´e edyior. Çünki İslâm, din-i tevhiddir, çünki İslâm ekmel-i edyândır. Din-i İslâm kadar Allah´ın kullarını tevhîd etmiş, birbirine ısındırmış bir din yoktur. 2. #2
  Gayyur cihaderi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  146

  Standart

  ÜMMET? ANCAK D?N KARDEŞL?Ğ? B?R ARADA TUTAR  Bilirsiniz ki: Hazret-i Peygamber´ni bi´setinden evvel "Evs" ile "Hazrec" kabileleri aras?nda tam yüz yirmi sene ihtilâl, k?tâl devam etmişti; Hicaz havâlisi mezbaha haline gelmişti. ?slâm geldi; nifak?, şikak? kald?rd?.  ?slâm´?n ta´yin etmiş olduğu ibâdât ile ahkâm, ferdler aras?nda ittihad? te´min içindir. Böyle iken maalesef görüyoruz ki: Müslümanlar kadar tefrika içinde kalm?ş; teşettüt içinde bunalm?ş bir millet yok! Demin söyledim, (Size hayat veren), Allah´?n bütün emirlerinde hayat var. Evâmir-i ilâhiyenin işte en birinci ittihadd?r.  "Toptan Allah´?n ipine sar?l?n, ayr?lmay?n. Allah´?n size olan nimetini an?n: Düşmand?n?z, kalblerinizin aras?n? uzlaşt?rd? da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenar?nda idiniz, sizi oradan kurtard?." (Âl-i ?mran / 103)  Cenab-? Hak diyor ki: Hepiniz birden habl-i ilâhîye (ilahi ipe), dine sar?l?n?z; yani ahkâm-? Kur´aniyeden ayr?lmay?n?z. Sak?n tefrikaya düşmeyiniz; sonra mahv olursunuz. Allah´?n üzerindeki ni´metlerini hat?r?n?za getiriniz. Biliyorsunuz ya: Hani aran?zda niza´lar, ihtilâflar vard?r, birbirinize düşman idiniz; ?slâm sâyesinde Cenab-? Hak kulûbunuzu tevhid etti; kardeş oldunuz? Hani ta cehennem uçurumunun kenar?na kadar gelmiş idiniz. Allah sizi oradan kutard?? 3. #3
  Gayyur cihaderi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  146

  Standart

  ?SLÂM IRKÇILIĞI KALDIRDI, HERKES? KARDEŞ YAPTI  Filhakîka ?rk?, lisan?, muhiti, âdât?, elhâs?l her şeyi yekdiğerine mübay?n olan kadar akvâm? Müslümanl?k kardeş yapm?şt?; kavmiyeti, cinsiyeti aradan kald?rm?şt?.  Fakat son zamanlar biz Müslümanlar bu hakîkatten gâfile olduk. Aram?za nâmütenâhî esbâb-? tefrika girdi. B?rakal?m memalik-i ecnebiyedeki Müslümanlar?; Osmanl? memleketinde bu kadar akvam var; Öyle ya Arnavud, Kürd, Çerkes, Boşnak, Arap, Türk, Lâz? Elhâs?l daha bir kavmiyetler mevcûd.  Pek a´lâ! Hepsinin beynindeki rab?ta nedir? Rab?ta-i diyanet! Şimdiye kadar bu rab?ta sayesinde kardeş gibi yaşad?k. Türk Türklüğünün ne olduğunu bilmiyordu; Arnavud kavmiyetinden dem vurmuyordu. Zaten Müslümanl?kta asabiyet/ kavmiyetçilik/ ?rkç?l?k/ ulusçuluk yoktur. Hazreti Peygamber buyuruyor ki:  "Irkç?l?ğ? çağ?ran bizden değildi; ?rkç?l?k yapan bizden değildir yani Müslüman değildir; ?rkç?l?k sebebiyle vuruşan da bizden değildir; ?rkç?l?k güderek ölenler de bizden değildir. Bu hâl üzere ölen cahiliye ölümü üzerine ölmüş gibidir?" (Müslim, ?mâre 57, Hadis no: 1850; ?bn Mâce, Fiten 7, Hadis no: 3948; Nesâî, Tahrîm 28)  BATI ?SLAM DÜNYASINA TEFR?KA SAÇARAK BÖLDÜ  Vak?a sâir milletlerde meselâ H?ristiyanlarda kavmiyet var. Evet, onlar bu his ile yaşayabilirler. Fakat biz yaşayamay?z. Din giderse bizin için hayat yoktur. Peygamber böyle diyor, şeriat?n sahibi böyle söylüyor. Vakayi´de bu sözü te´yid ediyor.  Felâket-i hâz?ran?n nâmütenâhi esbab? var ki en birincisi kavmiyet yüzünden meydan alan tefrikad?r. Yaln?z dört, beş senedir bu yüzden ne hale geldik; kavmiyet gayretiyle ayaklananlar? ?slah için ordumuzu yorduk. ?htilâlden ç?kt?n ihtilâle girdik; müşkilâttan ç?kt?k müşkilâta düştük! Çünki ecnebîler böyle istiyor, memleketlerimizi elimizden almak için programlar? bu. Bir taraftan al?yor, muttas?l al?yorlar; hem emîn olmal? ki maazallah memleketimizi tamamiyle bitirmeyince rahat olmayacaklard?r. Ecnebilerin kendi hesaplar?na gayet elverişli kestirme bir siyasetleri var: Hani bir zamanlar bizim ak?nc?lar?m?z vard?. Fethetmek istediğimiz memleketlere ordumuzdan evvel onlar? gönderdik. Bu ak?nc?lar o memlekete girer, ahaliyi telâşa sokar birbirine düşürür, sonra da ordu girer, istîla eder, işini bitirirdi. Bu âdetâ ordunun bir talîatü´l-ceyşi idi. ?şte t?pk? bunun gibi ecnebilerin de bugün ak?nc?lar? var ki o ak?nc?lar?, o talîatü´l-ceyşleri: tefrikad?r (Kültür emperyalizmi de denir).  Avrupal?lar zabt? etmeyi kararlaşt?rd?klar? memleketin ahalisi aras?na evvelâ tefrika sokarlar, senelerce milleti birbiriyle boğuştururlar. Sersem ahalî bu sûretle yorgun düştükten sonra (bar?ş ad?na kurtar?c? rolüyle) gelip çullan?rlar. Bugün de işte bize karş? siyâset kullan?ld?. Zaten her yerdeki siyâsetleri budur. Hindistan´da, daha evvel Endülüs´te, sonralar? Cezayir´de, Irak´ta, ?ran´da hep böyle yapt?lar. Ta´kib ettikleri siyâset hep ayn? siyâsettir, hiç değişmez. 4. #4
  Gayyur cihaderi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  146

  Standart

  BATIDA IRKLAR DAHA ÇOK ?KEN NEDEN BÖLÜNMÜYORLAR?  Müslüman olanlar, hani, ´an samîmi´l-kalb Müslüman olanlar iyi bilmelidirler ki: bu tefrika, bu kavmiyet ç?kmaz yoldur. Din bununla beraber gidemez; Müslümanl?k bu suretle yaşayamaz. Sonra, din hakk?nda şöyle böyle diyenler, ufak tefek şüphe taş?yanlar da iyice zihinlerine yerleştirmelidir ki: yine bu siyasetle bu memleket yürümez. Buna art?k hatime verilmelidir.  Cenab-? Hak (Ayr?l?ğa düşmeyin) buyuruyor; tefrikaya düşmeyin, f?rkalara ayr?lmay?n, diyor.  ??yi ama bütün milletlerde birçok f?rkalar var. (Örneğin Avrupa ve Amerikan Birleşik Devletleri gibi) Dünyalar? da pek iyi gidiyor. Terakkî edip duruyorlar. Bu f?rkalar hiç de onlar?n izmihlâline sebep olmuyor?  Evet, lâkin onlar "F?rka"y? "tefrika" manâs?nda telakkî etmiyorlar. Onlar?n f?rka hayat?n? size ?lâ teşbih- şöyle temsil edeyim: T?pk? bizdeki mezahib gibi. Ben Hanefîyim, sen Şafiîsin. Sana i´tiraz ediyor muyum? ?kimiz de ayn? Hâl?k´a ibadet ediyoruz. ?kimizin de Kur´an-?m?z, Peygamberimiz ayn?? ?şte onlar yekdiğerine karş? bu nazarla bak?yorlar. Bizde ise böyle mi? Heyhat! F?rkac?l?k tefrikac?l?k karar k?l?yor. Birbirimize düşman kesiliyoruz. Diş biliyoruz. Her f?rka diğer f?rkay?, kavmi ya da ?rk? vatan?n düşman? tan?yor, o nazarla bak?yor. Maksad memleketin selâmetidir; filan f?rka selâmeti şu yoldan harekette görmüş; bizim f?rka da bu taraftan gitmekte, demiyor. ?şte bu tefrikalar, hep o yüzden oldu. Nihayet memleket uçurumun, helâk uçurumunun ta kenar?na kadar geldi. Yuvarlanmas?na pek cüz´î bir şey kald?. Şu son nefeste olsun akl?m?z? baş?m?za almazsak, yine böyle gidersek ?maazallah- ümidleri bitecek.  IRKINIZI DEĞ?L, ÜMMET?N GELECEĞ?N? DÜŞÜNÜN!  Ey Cemaat-? Müslimîn! Art?k gözünüzü aç?n?z, akl?n?z? baş?n?za toplay?n?z; zira taht-? saltanat g?c?rd?yor! Böyle gidersek ?el iyazu billah- o da devrilecek. Eğer Rusya´daki Müslümanlar henüz dinlerini muhafaza ediyorlarsa; eğer Frans?zlar?n taht-? idaresindeki dindaşlar?m?z hâlâ tanassur (H?ristiyanlaşmam?ş) etmemişlerse; eğer ?ngiltere, Hintli kardeşlerimize şimdilik ses ç?karm?yorsa? ?yi biliniz ki hep çürük, çar?k yine bu hükûmet sayesindedir. Maazallah bu giderse hepsinin gittiği gündür.  Biz bu saltanat? muhafaza edemiyorsak düşünmeliyiz ki bizim yüzümüzden o bîçâreler de mahv olacaklar. Onlar?n bütün nazarlar?, büyüt ümidleri buraya ma´tûf idi. Hep bizden bir hay?r bekliyorlard?. Ama biz ne yapacakt?k? Bütün Müslümanlar? tevhid ile azîm, cesîm bir Müslüman hükûmeti teşkili mi? Hay?r! Yaln?z, biz dama olayd?k, onlar da bulunduklar? memleketlerde daha âsûde olurlard?; ecnebilerin onlara karş? muamelesi daha iyileşirdi. ?şte Rusya´dan gelenler, işte Hindistan´dan, Çin´den, Mağrib´ten gelenler? Hangisine isterseniz sorunuz, hepsi böyle söylüyorlar. Bîçârelerin tâbi´ olduklar? ecnebi hükûmetleri kendilerine karş? hep Osmanl? piyasas?na bakarak muamelede bulunuyorlar.  Biz evâmir-i diniyeyi îfâ ediyoruz; fakat onlardaki maksad? fevt ediyoruz; meselâ ikindide şu câmie topland?k; ayn? kubbenin alt?nda, ayn? imam?n arkas?nda namaz k?ld?k; ayn? kubbenin alt?nda, ayn? imam?n arkas?nda namaz k?ld?k, fakat câmiden ç?k?nca yine birbirimize bîgâne oluyoruz. Acaba bu namazlarda Hâl?k´?n maksad? ne idi? Bize birbirimiz tan?tmak; Müslümanlardan bir cemaat, bir cem´iyet meydana getirmek. Çünkü din cemaatle kaimdir. Cemaatsiz din yaşamaz. Dinsiz cemaat belki yaşar. ?slâm´a olan ihtiyac?ndan ziyadedir. Aleyhisselâtü vesselâm Efendimiz öyle buyuruyor. Dinin bütün ahkâm?ndaki ruh: cemaate, vahdete sevk etmektir. Biz bugün, ne oluyor bilmiyorum, en müteşettit millet olduk. Zâhir ahvallerine bakarsan, yekpâre bir kitle. Fakat hakîkat-? halde kalbleri perişan.  Gûyâ ki

  "Sen onlar? derli toplu san?rs?n. Halbuki kalbleri darmadağ?n?kt?r?" (Haşir / 14) ilâhisi bizim hakk?m?zda!

  "Allah´?n ipine s?ms?k? sar?l?n." (Âl-i ?mran / 103) bu mu?  Sonra felâketimizin başl?ca esbab?ndan biri de lâfç?l?ğ?m?z oldu.  "Ey iman edenler yapmad?ğ?n?z şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmad?ğ?n?z şeyi yapt?k demeniz Allah kat?nda büyük gazaba sebep olur." (Saf / 2-3)  "Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yap? gibi saf bağlayarak savaşanlar? sever." (Saf / 4)  Allah o kullar?ndan raz? olur, o kullar?n? sever ki dediklerini fiilen yaparlar; işi sözde b?rakmazlar; sonra onun sebîl-i ilâhîsinde cihad ederler. Hem nas?l cihad ederler? Hasm?n karş?s?nda bütün eczâs? yekdiğerine perçin edilmiş yekpâre bir bina gibi dururlar da öyle merdane cihad ederler.  ÜM?DS?ZL?ĞE KAPILMAK HARAMDIR  Acaba biz ne yapt?k? Dört beş sene evvelini gelinceye kadar geçen zaman?m?z sükûn ile geçti. Şu son dört buçuk, beş seneyi de muttas?l söylemekle geçirdik! Bir millet ki bütün vücûdu durur da yaln?z çenesi işler, elbette yaşamaz. Şunu bilmeli ki milletlerin hayat?nda tevakkuf yoktur. Bir millet ne kadar ileri giderse gitsin; ne kadar yükseklere ç?karsa ç?ks?n; olduğu yerde durdu mu mahv olur. Çünkü bütün insaniyet alabildiğine pek uzaklardaki bir noktaya, bir gayeye doğru koşup gidiyor. Beşeriyet coşkun sel gibi umman-? terakkîye at?lmak için alabildiğine ak?yor. Bu selin önünde durulamaz. ?şte biz de ya boğulacağ?z, ya o sel ile beraber gideceğiz. Görüyorsunuz ki bütün akvâm-? insaniye ileriye gidiyor, yaln?z biz duruyoruz. Bundan on sene, yirmi sene, hatta daha evvel bu felâketi kestirenler, görenler vard?. Söylediler, kulak verdik, ama sen de! Dedik. Ne ise şimdi "mazâ ma mazâ" (Geçen geçmiştir) diyelim.  Fakat şu kalan hayat? olsun kurtaral?m. Olan oldu, diye ye´s getirmek, dört ucunu sal?vermek ak?ll? işi değildir. Zira Müslümanl?kta bu yoktur. "?nâyet-i ilâhîden me´yûs olmay?n?z; sak?n ümîdinizi kesmeyiniz." (Yusuf / 87)

  "Allah´?n rahmetinden ümid kesmeyin." (Zümer / 53)  Ye´s haramd?r. Öyle ise bundan sonra için ne yapmak lâz?m gelirse yapal?m, el birliğiyle yapal?m.  KURTULUŞ GÜZEL AHLÂKTATIR  Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerine biri sordu:

  -?slâm nedir, ya Resulallah?...

  -"?slâm hüsn-i hulktan (güzel ahlâktan) ibârettir, buyurdular.  Yine sordu:

  -Yâ Resulallah, hüsn-i hulk nedir?

  Buyurdular ki, sana dar?lan, seninle rab?tay? kat´ eden (kesen) adamla bar?şmand?r, seni mahrum b?rakana bilmukabele vermendir; sana zulm edeni de hoş görüp afvetmendir." (Darimî, Rikak, 47. Bab).  Art?k bundan böyle ahlâkl? olmaya çal?şal?m. Çünki ahlâks?z bir cemaat yaşamaz. "Mazâm mâ Mazâ" (Olan oldu) diyelim, tefrikalara hatime verelim. Çünki âk?betini gördük. ?yi bilmeliyiz ki felâket-i hâz?rada hepimizin, evet bilâ istisna hepimizin bir hisse-i mes´ûliyeti vard?r. Hiç kimse kendisini daraya ç?karmas?n. Şimdi herkes vicdan?na karş? felâket-i hâz?radan mes´ûl olduğunu; umûmun mes´ûliyetin meyan?ndan kensinin de hissedar olduğunu itiraf ederse o zaman iş başkalaş?r; o zaman el birliğiyle hastal?ğ?n çaresine bak?l?r. Hükûmet, millet, ordu? Bizden birçok fedâkârl?klar bekliyor. Biz bu fedâkârl?ğ? dinimiz, vatan?m?z, kendimizi muhafaza için ihtiyâr edeceğiz. Ulemâ ilmiyle, zenginler servetleriyle, fakirler güçleri yettiği kadar?yle, eli silâh tutanlar kuvvetiyle çal?şacak. Bu bir borçtur. Bundan kaçmak haramd?r, iden h?yanettir. Her şeyi hükûmetten beklememeli.  Ya Rabbi! ?slâm´a ve Müslümanlara zafer ver. Ey Allah´?m! Üzerimize sab?r yağd?r, ayaklar?m?z? (din ve dünya işlerinde yere) sabit k?l. Bizi kâfir kavimleri üzerine muzaffer k?l. Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi Cehennem azab?ndan koru.


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mehmet Akif Ersoy
  By Lailaheilallah_47 in forum Edebiyat
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.05.11, 17:30
 2. Mehmet Akif Ersoy
  By tunae in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.09.08, 19:24
 3. Mehmet Akif Ersoy
  By hakka âşık in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.08.08, 18:40

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0