+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Allah ( cc ) Kelimesinin Kaynaği

 1. #1
  Vefakar Üye Kur'aniyyun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  49
  Mesajlar
  577

  Standart Allah ( cc ) Kelimesinin Kaynaği

  ALLAH ( CC ) KEL?MES?N?N KAYNAĞI ALLAH (C.C) Kâinat?n ve kâinatta bulunan tüm varl?klar?n yarat?c?s?, koruyucusu olan tek varl?k, ibâdet edilmeye lây?k tek Rab, Mevlâ, Huda'ya ait özel isim. En yüce varl?k olarak inan?lan, bütün kemâl s?fatlar? şahs?nda bulunduran ve her türlü noksan s?fatlardan uzak olan gerçek Ma'bud. Varl?ğ? zorunlu olan tek yarat?c?ya ait yüce bir isim. Bu isimle çağr?lan bir başka varl?k olmam?şt?r, olmayacakt?r da.?sim, ifade ettiği ilâhî manas?yla yaln?z Allah'a aittir ve hiçbir kelime bu ismin manas?n? ve muhtevas?n? ifade gücüne sahip değildir. Bu isim başkas? için de kullan?lamaz (Meryem Suresi, 19/65).Ancak muhtelif lisanlarda Allah'u Teâlâ'n?n ayr? ayr? isimleri olabilir. Türkçe'de Tanr?, Farsça'da Hudâ, ?ngilizce'de God, Frans?zca'da Dieu gibi. Ne var ki bu isimler "Allah!' gibi özel isim değildir. ilâh, rab, ma'bud gibi cins isimdirler. Arapça'da ilâh?n çoğuluna "âlihe", rabb?n çoğuluna "erbâb" denildiği gibi Farsça'da Hudâ'n?n çoğulu da "hudâyân" ve lisan?m?zda da "tanr?lar", rablar, ilâhlar, ma'budlar denilir. Çünkü bu isimler gerçek ma'bud -Allah- için kullan?ld?ğ? gibi, Allah'?n d?ş?nda gerçek olmayan bir nice ma'bud kabul edilen şeyler için de kullan?la gelmiştir. Eski Türklerde gök tanr?s?, yer tanr?s?; Yunanl?lar'da güzellik tanr?ças?, bereket tanr?s?, vs olduğu gibi. Halbuki "Allahlar" denilmemiş ve denilemez. Manas?ndaki birlik ve özel isim olmas? nedeniyle Allah ne tanr? kelimesiyle ne de bir başka kelimeyle tercüme edilebilir.
  ?slâm'?n temel ilkesi olan "Lâ ?lâhe ?llâllah" tevhid kelimesi, meselâ Frans?zca'ya tercüme edildiği zaman "Diyöden başka diyö yok" Türkçe'ye aktar?lmas?nda "?lâhtan başka ilâh yoktur." denir. O zaman da Allah kelimesi "ilâh" kelimesiyle tercüme edilmiş olur. Bu da yanl?ş bir tercümedir. Çünkü ilâh cins isimdir, Allah ise özel isimdir. Kelime-i Tevhid "tanr?" kelimesiyle Türkçe'ye çevrildiğinde ayn? çarp?kl?k ve yanl?şl?k ortaya ç?kar. "Allah" kelimesinin kökenini araşt?ran dil bilimcileri bu konuda birçok beyanlarda bulunmuşlarsa da en kuvvetli görüş; bu kelimenin Arapça olup herhangi bir kelimeden türetilmeden aynen kullan?ld?ğ? ve has bir isim olduğudur.
  Ay kültü iddias?:
  Bu iddian?n ilk ç?k?ş noktas? fanatik H?ristiyanlard?r. ?slam dinin karalama çal?şmas?yla bu iddialar? ortaya atmaktad?rlar. Buna göre Allah ismi, Kuran’?n gelişinden de önce vard?. Araplar, ?slam dininden önce de Allah’? biliyorlard?. Bu iddiaya göre Allah yani El- ?lah Ay tanr?s?n?n ad?yd?.?slam inanc? da Ay kültünden gelmekteydi. Bu iddialar?n ?ş?ğ?nda diğer semavi dinlerle hiçbir ilgisinin olmad?ğ?n?, arkeolojik bulgularda bulunmuş baz? kabartma resimleri delil olarak öne sürmektedirler.Bu iddialar?n tümü aç?k bir sapt?rmad?r. Bu iddialar detayl? incelendiğinde gerçek bir temelinin olmad?ğ? ortaya ç?kacakt?r. Şimdi madde madde bu iddialara bakal?m:
  1-Araplar?n ?slam öncesi Allah inanc? olduğu fikri yeni bir buluş değildir. Peygamberimizin babas?n?n ad? bizzat “Abdullah” ( Allah’?n kulu) dur. Kuran’da bu gerçek, bir çok ayette ifade edilir. Bunlarda birisi şöyledir:39/3- Haberin olsun; halis (kat?ks?z) olan din yaln?zca Allah'?nd?r. O'ndan başka veliler edinenler (şöyle derler "Biz, bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaşt?rs?nlar diye ibadet ediyoruz." Bu ayetten de anlaş?lacağ? gibi peygamberimizin döneminde müşrikler Allah’? biliyordu; ama “Putlara bizi Allah’a yak?nlaşt?rs?n diye tap?yoruz” diyorlard?. Onlarda Allah’? tümüyle bir inkar söz konusu değildi. Sadece baz? putlar? ona ortak koşuyorlard?.
  Allah inanc? ?slam öncesi diğer hak dinlerden geliyordu. ?slam dininin ilk geldiği dönemde ?brahim dininden gelen “Hanef” dini de bu ortamda bulunmaktayd?. Bunlar dinlerini dejenere etseler de ?brahim’in dininden gelen birçok ibadeti ve inanc? korumay? başarm?şlard?. O yüzden ?slam öncesinde de Allah inanc? ve hac, namaz, oruç gibi ibadetler de bozulsa da hala mevcuttu. Dolay?s?yla ?slam geldiğinde bu kavram ve ibadetleri onlardan almam?ş, aksine onlar? ilk defa insanlara buyuran Allah, hatalar? düzelterek tekrar Hz. Muhammed vas?tas?yla tüm insanlara emretmiştir.DETAY iÇ?N TIKLAYINIZ
  2-Bu konuda delil olarak gösterilmeye çal?ş?lan arkeolojik bulgularda kas?tl? olarak çarp?t?lmaktad?r. Bu bulgular Mekke bölgesinde değil oradan çok daha uzak güney Arabistan bölgesinde bulunmuştur. Bu bulgular kas?tl? olarak Kuzey Arabistan’da bulunmuş gibi gösterilmeye çal?ş?lmaktad?r.
  3- Ay tanr?s? Arkeolojik bulgularda “Sin” olarak geçer. Allah (el-ilah) kelimesinin ay tanr?s? olduğu iddias?n? destekleyecek hiçbir kan?t yoktur. Buna rağmen bu tarz iddialarda birkaç resim koyup alt?na böyle bir yorum yazarak Ay tanr?s?n?n Allah olduğunu iddia ederler. Eğer biraz bunun kökeni soruşturulsa, bu iddialar?n fanatik din düşmanlar?n?n vehmi olduğu ortaya ç?kacakt?r.
  4- Camilerin Kubbesinde ay sembolünün bulunmas? Ay kültünün bir uzant?s? olduğunun delili olarak sunulmaktad?r. Bu da oldukça desteksiz bir iddiad?r. Camilerin tepesine ay sembolü konmas? Peygamberimizin döneminde kullan?lan bir sembol değildir. Hatta halifeler döneminde de kullan?lmam?şt?r. Bu adeti ilk yapanlar Emeviler de olmam?şt?r. Bu adet ilk defa Araplar taraf?ndan değil, Türkler taraf?ndan uygulanm?şt?r. Alparslan 1064'te Ani'yi fethedince camiye çevrilen katedralin kubbesindeki büyük haç indirilip yerine büyük bir hilal konulmuştur. Ve bundan sonra bu uygulama gelenek haline gelmiştir. Müslümanlar?n ay takvimi kullanmas?n?n yine Ay kültüyle alakas? yoktur. ?slam geldiğinde var olan takvim budur. Ve Müslümanlar da bunu kullanm?şlard?r. Sonradan bu takvime geçmemişlerdir. Bu iddialar?n hiç birinin temeli yoktur. Sadece akla gelen her şey, temelsizce bu şekilde vehimlerle aç?klanmaya çal?ş?lm?şt?r. Yoksa herhangi bir akli ve bilimsel bir dayanağ? yoktur.
  5- Bu konuda en aç?klay?c? nokta ise Allah kelimesinin kökeni ile ilgilidir. Allah kelimesi “El-?lah”tan gelir. “El” tak?s? ?ngilizcedeki “the” gibidir. Allah (El- ?lah) “The God” anlam?na gelir. Yani Allah El- ?lah belli bir ilaht?r. Bu kelime sadece Arap dilinde yoktur. Arapçan?n mensubu olduğu Sami dillerinde de bu kelime vard?r. Örneğin ?branice’de “Elohim” ( Tanr?) kelimesi bu kökten gelir. Ayr?ca yine ayn? dil ailesinden gelen ve Hz.?sa’n?n ana dili olan Aramicede de ayn? kelime vard?r. Hem de Arapçadaki “?lah” kelimesiyle ayn? kelimedir. Okunuşu da ayn?d?r.
  Bu konuda Aramice bir sözlüğe ulaşamayanlara bir filmi kaynak olarak gösterebiliriz. Mel Gibson’un yönettiği “Passion” filminde, konu orijinali gibi olmas? için o dönemde konuşulan diller seçilmiştir. Filmde, ?sa rolünde oynayan kişi de Aramice konuşmaktad?r. Bu filmde bir çok yerde Tanr? kelimesi kullan?rken Aramice “?lah” şeklinde telaffuz edilir. ( Bu filmi seyretme imkan? bulunanlar, Hz. ?sa rolündeki kişinin çarm?ha gerildiği sahnede, Aramice Allah’a dua ederken “?lah” diye seslendiğini duyabilirler, yine benzer bir şeyi Yahudi rolündeki kişinin Hz. ?sa’y? sorgularken, “Sen Allah’?n oğlu musun?” diye sorarken, yine Aramice “ilah” kelimesini söylediğini duyabilirsiniz.”)
  Bu gerçek Fanatik H?ristiyanlar?n iddialar?n? tümüyle boşa ç?kartmaktad?r. Eğer El- ?lah ay tanr?s?ysa, Hz. ?sa’da bu tanr?ya inan?yordu. Ona bu isimle dua ediyordu. Böyle bir şey söz konusu değildir. Hz. Muhammed’in seslendiği Allah ile Hz. ?sa’n?n seslendiği Allah ayn?yd?. Ve o her şeyin yarat?c?s? olan eşi ve benzeri olmayan yüce Allah’t?r.Dolay?s?yla bu iddiada bulunan H?ristiyanlar bilmeden kendi kendilerini yalanlamaktad?rlar. Bu iddialarda bulunanlar kendi dinlerini bilmeden, Aramicede tanr?n?n ne demek olduğundan haberleri olmadan, ?sa’n?n konuştuğu dilin fark?nda olmadan bu vehimleri söylemişlerdir.
  6-Bu tip çal?şmalar yukar?da da söylediğim gibi fanatik H?ristiyanlar taraf?ndan ortaya at?lmaktad?r. Bağ?ms?z bilim adamlar? bu iddialara destek vermez. Bu konuda Türkiye’de ateist çevrelerin destek olmas?n?n sebebi, olay?n bilimsel temellerine dayanmas? değildir. Adeta “Düşman?ma at?lan çamur benim çamurumdur.” mant?ğ?nda bu iddialara sahip ç?kmaktalar. Bu çevreler için söylenenlerin bilimsel olup olmamas? önemli değildir. Önemli olan dine bir sald?r?da bulunulmas?d?r. Ayn? çevreler ?slam’?n kökeni “güneş kültü”dür diye de iddialarda bulunmaktad?rlar. ?şine geldiğinde işine gelen şeyleri söylemekten çekinmezler. Onlara göre, bunlar?n bilimsel bir alt yap?s? olmas?na gerek yoktur.
  Sonuç olarak, bu iddialar tümüyle gerçek d?ş?d?r. ?slam tevhid dinidir. Bu din Adem’den günümüze kadar yeryüzünde hep var olmuştur. Allah elçileri vas?tas?yla bu dini ?nsanlara ulaşt?rm?şt?r. Allah Kuran’da insanlar? aya güneşe değil sadece Allah’a tapmalar? gerektiğini şöyle vurgulamaktad?r:
  41/37- Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Alah’a secde edin, ki bunlar? kendisi yaratm?şt?r. Eğer O'na ibadet edecekseniz.
  http://www.islamustundur.com/index2.html
  Konu Kur'aniyyun tarafından (11.11.07 Saat 23:39 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Allah Kelimesinin Kökeni Nedir?
  By Şahide in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.09.08, 12:03
 2. Allah Kelimesinin Gücü
  By Leyfunnur in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.08.08, 00:41
 3. ALLAH (c.c.) Kelimesinin Psikolojik Tedavideki Tesiri
  By Meyvenin Zeyli in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 21.11.07, 12:35
 4. Din Kelimesinin Muhtevası
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 30.03.07, 18:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0