+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Allah Bize Yeter

 1. #1
  Ehil Üye Tılsım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Meçhul...
  Mesajlar
  2.240

  Post Allah Bize Yeter

  Al-i ?mran Sûresinin 173. âyeti meâlen şu şekildedir: “Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar onlara ‘Düşman size karş? büyük bir kuvvet toplad?; onlardan korkun’ dedikleri zaman, onlar?n iman? ziyadeleşti ve ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir’ dediler.”
  Büyüklerimizden s?k s?k “Hasbünallahü ve ni’me’l-vekil” sözünü işitiriz. ?şte âyetin son k?sm?ndaki bu cümle üzerinde biraz durmak istiyorum.
  Zaman su gibi ak?p geçiyor. Bir de bakm?ş?z ki ömrümüzün çoğu geçip gitmiş. Yar?na ç?kmaya kimsenin garantisi yok, lâkin eğer Allah ömür vermişse bir yirmi sene yaşama ihtimali ya var, ya da yok.
  Yahu zaman nas?l bu kadar h?zl? ak?p gider, daha dün çocukluğumuzu hat?rlar gibiyim. Hemen hemen her akşam rahmetli babamla Fatih Camii’ne güle oynaya gider, yats? namaz?n? k?lar, neşe içinde evimize gelirdik. Ama şimdi ölümün soğuk nefesi ensemizde dolaş?yor.
  Bediüzzaman, zaman?n süratle akmas?n? şöyle ifade ediyor: “Eyvah! Aldand?k. Şu hayat-? dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zâyi ettik. Evet, şu güzerân-? hayat, bir uykudur; bir rüyâ gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider.”
  Madem hayat bu kadar h?zl? bir şekilde geçiyor, o halde geçen ömür dakikalar?n?n k?ymetini bilmek zorunluluğu vard?r. Çünkü tekrar elimize geçmeyecek.
  Gemideki arkadaşlar?ma “Aman can?n?z?n k?ymetini bilin, çal?ş?rken elinizi kolunuzu dikkatli kullan?n, bizim mesleğimiz denizcilik çok ağ?r bir meslektir. Ölümcül yaralanmalar çok s?k meydana gelir. Bu hayat? tekrar bize vermeyecekler. Bilgisayar oyunlar? gibi düşünürseniz sadece bir hakk?m?z var. Ona göre hareket edin” der dururum.
  Allah’a çok şükür baş?m?za büyük kaza, belâ gelmedi. Bunun as?l sebebi duâlar bereketiyle Allah’?n hepimizi korumas?d?r. Yoksa “Ben tedbirli adam?m işimi iyi bilirim” sözü tam bir aldatmaca ve gerçeğin aksidir.
  ?stanbul’da iken bir arkadaş?m çok karamsar bir şekilde konuşuyordu. Devaml? şekilde gençlerin uçar? hareketlerinden eleştiriyor ve memleketin kötüye gittiğinden şikâyet ediyordu. Sohbet sonunda namaz?m?z? k?ld?ktan sonra bir başka arkadaş?m?z “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayat?ndan lezzet al?r” dedi. Fakat bu arkadaş?m?z karamsar sözlerini bir türlü b?rakm?yordu. Devaml? insanlardan şikâyet ediyor, hatta olaylar? iyi yönüyle görmeyi bir nevî ahmakl?k olarak nitelendiriyordu.
  Kendisine bu bak?ş aç?s?n?n Marksistlere yak?şt?ğ?n?, Yüce Allah’?n “Lâ taknetû min rahmetillah” yani “Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin” diye emrettiğini söyledim. Hatta toplumda gördüğümüz ac? ve kötü olaylar? bir f?rsat, ganimet bilip problemleri çözmek için çaba sarf etmenin gerektiğini söyledim.
  Gerçekten de öyle değil midir? Hayat çarçabuk geçerken elimizde ne kal?yor ki. Para servet derseniz bunlar ahirette çoğu zaman başa belâ olacak şeylerdir. Fakat birisinin iman?n? kurtarmaya çal?şmak, hadiste “sahralar dolusu k?rm?z? koyunu sadaka vermekten daha hay?rl?d?r” şeklinde geçmektedir. O halde inanan bir insan?n, içi daima ayd?nl?k olmal?d?r. B?rak?n inançs?z olanlar?n dünyas? karars?n. Biz olaylar? güzel yönleriyle değerlendirelim. Bize bir kereliğine tan?nan ömür dakikalar?n? faydal? hale getirmeye çal?şal?m.
  Sahabeler zaman?nda müşrikler, yukar?da bahsettiğimiz âyette geçtiği gibi düşmanlar?n onlar? yok etmek üzere büyük bir ordu ile üzerlerine geldiklerini söylemişlerdi. Fakat onlar?n moralleri bozulmad?. Hatta imanlar? ziyadeleşti. Kendilerine as?l gidilecek yer olan ahiret saadetinin kap?lar?n?n aç?ld?ğ?n? düşündüler. Zira biliyorlard? ki ahireti kazanmak için dünyada zahmet çekmek gerekliydi. Bediüzzaman’?n dediği gibi “Cennet ucuz değildi”.
  Hâlbuki onlar bir avuç insand?. Düşmanlar? ise çok ve heybetli idiler. Fakat onlar “Allah bize yeter, O ne güzel bir vekildir” diyerek düşmanlar?n üzerine at?ld?lar. Allah, onlar? hem bu dünyada, hem de öte dünyada saadetle mükâfatland?rd?.
  Bizlerin ise önünde öyle büyük f?rsatlar yok. Ne kadar uğraşsak da onlar?n ulaşt?ğ? ecir ve mükâfat? kazanamay?z. Fakat önümüze ç?kan musibetleri bir f?rsat, hatta ganimet olarak değerlendirebiliriz.
  Bediüzzaman ile çok uğraşm?şlard?. Sadece dinsizler değil cahil softalar dahi çok hücum ediyordu. Bu yüzden “Ben iki dünyam? elime alm?ş?m, tek dünyal?lar karş?ma ç?kmas?n” diyerek her iki kesimden gelen düşmanca davran?şlara, karş? koymaya çal?ş?yordu.
  Bir ara o kadar çok hücum edildiği halde o azminden bir parça eksilmeden dâvâs?n? yürütmeye çal?ş?yordu.
  O, karş?laşm?ş olduğu belâ ve musibetleri musikinin nağmeleri gibi hoş karş?l?yordu. Zira o, “Allah bana yeter, o ne güzel vekildir” âyetinin mânâs?n? çok iyi hazmetmişti. Risale-i Nur’da bu âyeti s?k s?k dile getirerek olaylar?n derinliklerine nüfuz edebiliyordu. Rabbimiz bize de bu âyetin mânâs?n? anlayarak yaşamay? nasip etsin…

  Vehbi Horasanl?
  Konu Ebu Hasan tarafından (12.09.07 Saat 09:19 ) değiştirilmiştir.

  Bir erime anıdır aşk can ipinin yavaşça incelmesi ve görünmeyen sevgili nin yüzünde kopması..

  Sustum! Bir harf bile söylememin imkanı yok yoklukta artık. Aslı olmayan sözlerdir çünkü hep dilimde, gerçek değil surettir hep...Cana eziyetten başka bir şey vermez ki söylesem!..

  Sustum! çünkü hadden aşkın olacak söz, kabından taşacak...Ne kulaklarda onu anlayacak bir kudret var oysa; ne anlayışında ona uygun bir kabiliyet!..


 2. #2
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Alıntı Tılsım Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Al-i İmran Sûresinin 173. âyeti meâlen şu şekildedir: “Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar onlara ‘Düşman size karşı büyük bir kuvvet topladı; onlardan korkun’ dedikleri zaman, onların imanı ziyadeleşti ve ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir’ dediler.”
  Taberakallah , Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Maşallah

 3. #3
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Dost istersen Allah yeter. Evet, O dost ise herşey dosttur.
  Yârân istersen Kur'ân yeter. Evet, ondaki enbiya ve melâike ile hayalen görüşür ve vukuatlar?n? seyredip ünsiyet eder.
  Mal istersen kanaat yeter. Evet, kanaat eden iktisat eder; iktisat eden bereket bulur.
  Düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belây? bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen safây? bulur, rahmete gider.
  Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî çal?ş?r.


  Dostluğun pek çok şart? vard?r. Sevgi, güven, merhamet, sadakat bu şartlar?n baş?nda gelmektedir. Bunlar olmad?ğ?nda dostluktan bahsetmek mümkün değildir. Çoğu insan çevrelerinde gerçek dost bulamamaktan yak?n?r. Oysa bunu söylerken asl?nda en büyük dostun olduğu gerçeğinden gafildirler.

  ?nsan?n en büyük dostu ve yard?mc?s? tüm alemlerin Rabbi olan ALLAH t?r. Ancak ALLAH ile dost olmak için öncelikle kişinin '? çok iyi tan?mas?, takdir etmesi, sevmesi, dost bilmesi ve korkusuyla dolu olmas? gerekir. ?nsan ancak çok iyi tan?d?ğ?, çok sevdiği, güvendiği, ondan kendisine kesinlikle bir zarar gelmeyeceğini, onun daima kendisinin iyiliğini ve hayr?n? istediğini bildiği kişiye karş? dostluk hissedebilir.

  ?nsan?n en iyi dostu ALLAH t?r. Ona can veren, yediren, içiren, bar?nd?ran, sağl?k veren, yaşad?ğ? hayat?n her an?n? her salisesini bir kader olarak yaratan, ona iman veren ALLAH t?r. , iman eden ve Kendi r?zas?n? güden kullar?na sonsuz cennet yurdunu haz?rlam?şt?r. ile dost olman?n baz? şartlar? vard?r. ALLAH'? sevmek ve ile dost olmak için iman ehli ve takva sahibi olmak gerekir. Dünya bir imtihan yeridir ve insan yaşam? boyunca çok çeşitli şekillerde imtihan olur. her dönemde elçiler ve kimi zaman da kitaplar göndererek, insanlara emir ve yasaklar?n? bildirmiştir. ?nsanlar bu imtihana karş? nas?l tepki vermeleri gerektiğini, hangi tepkiyi verirlerse ALLAH '? hoşnut edeceklerini bilirler.

  ALLAH? gerçekten dost bilen müminler, kendilerini her neyle denerse denesin, hangi güçlükler ve engellerle karş?laş?rlarsa karş?laşs?nlar bunlar?n büyük bir hay?r ve hikmetle yarat?ld?ğ?n? düşünüp, ALLAH'a teslim olurlar. Teslim olmaktan kas?t ALLAH'?n kendileri için yaratt?ğ? her andan raz? olmak, onun kendileri için çok hay?rl? olduğuna inanmak, bundan bir güzellik ummakt?r. Kişi imtihan gereği her olay?n hayr?n? hemen görmeyebilir, baz? olaylardaki hay?rlar zaman geçtikçe belki de y?llar sonra anlaş?l?r, baz? olaylardaki hay?r ve hikmetleri ise insan belki de ömrü boyunca anlayamayabilir. ?şte samimi iman sahibi, ALLAH'? gerçekten samimi olarak dost edinmiş insanlar yaşamlar?n?n her an?nda ile dost olman?n rahatl?ğ?n? yaşarlar. Bu tür kişileri hiçbir olay üzemez, endişelendiremez, karamsarl?ğa düşüremez, ümidini kaybettirmez. Çünkü mümin her olay?n ALLAH'?n kontrolünde olduğunu bilir,ALLAH '?n herşeyi kendisi için bir güzellik ve hay?r olarak yaratt?ğ?na gönülden iman eder.

  Dinden uzak bir yaşam süren, ALLAH'? tan?mayan ve takdir edemeyen insanlar ise bu dostluğu bilmezler. Onlar herşey kendi istedikleri gibi gitsin, herşey nefislerine uygun olsun isterler. Böyle olmad?ğ?nda ise hemen isyankar konuşmalar yapar,ALLAH 'a karş? nankörlük yaparlar. Oysa herşeyin her insan?n isteğine uygun şekilde gelişmesi mümkün değildir. ?nsan?n denenebilmesi için her şart ve durumda, çok farkl? koşullarda verdiği tepkilerin görülmesi gerekir. ile dost olan,ALLAH 'a güvenen, seven bir insan her durumda güzel ahlak gösterir.

  Bunun en güzel örneklerini peygamberlerin ve değerli ?slam büyüklerinin hayatlar?nda görürüz. Onlar hangi zorluklarla karş?laş?rlarsa karş?laşs?nlar hep 'a tevekkül etmiş ve O?na dönüp yönelmişlerdir. Bu eminlik ve rahatl?klar?n?n alt?nda ise ile dost olmalar? yatar. Hz. Yusuf un kuyuya at?lmas?, Hz. Eyüp?ün zorlu hastal?klara maruz kalmas?, Hz. ?brahim in ateşe at?lmas?, Peygamber Efendimiz (sav)in Mekke? nin azg?n müşrikleriyle denenmesi, Hz. Lut un sapk?n bir kavime gönderilmesi elbetteki zor imtihanlard?r. Fakat onlar 'a gönülden bağl? ve ile dost olmuş insanlard?r. Bundan dolay? başlar?na her ne gelirse gelsin ile dost olman?n getirdiği huzuru yaşam?şlard?r. Büyük ?slam alimi Bediüzzaman Said Nursi nin hayat? da çok büyük zorluklar ve denemelerle geçmiştir. Haks?z yere hapishanelerde kalm?ş, iftiralara uğram?ş, çok zor koşullarda b?rak?lm?şt?r. Buna rağmen Bediüzzaman??n en önemli ve dikkat çeken özelliği ile dost olmas?d?r. ALLAH'? çok sevdiği, ALLAH'tan gelen herşeyden çok raz? olduğu eserlerindeki ifadelerinden ve bu zorluklar karş?s?nda verdiği tepkilerden anlaş?lmaktad?r. Nitekim bir vecizesinde onun ile çok dost olduğu ve 'ALLAH? çok sevdiği şöyle anlaş?lmaktad?r:

  Madem her yer misafirhanedir. Eğer misafirhane sahibinin rahmeti yar ise, herkes yard?r, her yer yarar. Eğer yar değilse, her yer kalbe bard?r ve herkes düşmand?r.
  Konu Selim Akif tarafından (12.09.07 Saat 09:11 ) değiştirilmiştir.

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 4. #4
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Allah Raz? Olsun
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Birden (Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i İmrân Sûresi, 173.) )âyeti imdadıma geldi, dedi: "Beni dikkatle oku." Ben günde beş yüz defa okudum.

  Teşekkürler.

 6. #6
  Ehil Üye Tılsım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Meçhul...
  Mesajlar
  2.240

  Post

  Alıntı Selim Akif Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Dost istersen Allah yeter. Evet, O dost ise herşey dosttur.
  Yârân istersen Kur'ân yeter. Evet, ondaki enbiya ve melâike ile hayalen görüşür ve vukuatlar?n? seyredip ünsiyet eder.
  Mal istersen kanaat yeter. Evet, kanaat eden iktisat eder; iktisat eden bereket bulur.
  Düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belây? bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen safây? bulur, rahmete gider.
  Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî çal?ş?r.


  ?nsan?n en büyük dostu ve yard?mc?s? tüm alemlerin Rabbi olan ALLAH t?r.

  Madem her yer misafirhanedir. Eğer misafirhane sahibinin rahmeti yar ise, herkes yard?r, her yer yarar. Eğer yar değilse, her yer kalbe bard?r ve herkes düşmand?r.
  Allah raz? olsun..
  Teşekkürler...
  Konu Ebu Hasan tarafından (12.09.07 Saat 10:56 ) değiştirilmiştir.

  Bir erime anıdır aşk can ipinin yavaşça incelmesi ve görünmeyen sevgili nin yüzünde kopması..

  Sustum! Bir harf bile söylememin imkanı yok yoklukta artık. Aslı olmayan sözlerdir çünkü hep dilimde, gerçek değil surettir hep...Cana eziyetten başka bir şey vermez ki söylesem!..

  Sustum! çünkü hadden aşkın olacak söz, kabından taşacak...Ne kulaklarda onu anlayacak bir kudret var oysa; ne anlayışında ona uygun bir kabiliyet!..


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Allah Yeter
  By slim in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.11.08, 21:15
 2. Dost istersen Allah Yeter
  By Müellif-e in forum Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 13.08.08, 14:44
 3. Allah Bİze Yeter !!!
  By delailinnur in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.11.07, 15:28
 4. Dost İstersen Allah Yeter
  By delailinnur in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.11.07, 10:30
 5. Bu Zillet Bize Yeter
  By TURKUAZ in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.08.07, 20:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0