‘Ac? Ama Gerçek’

Her çağ?n kendine göre bir kültürü ve yaşam tarz? var. Biz müslümanlar olarak, kal?plar?n? kendimizin belirleyemediği bir çağda yaş?yoruz. 200 Y?l öncesine kadar Osmanl?/?slam medeniyetinin hayat tarz? ve değerlerine göre yaşarken, ortalama olarak bu tarihten itibaren, dünya hakimiyetini kesinkes eline alan Bat? medeniyetinin, getirdiği hayat tarz?na göre yaşamaya başlad?k.

?nsan? ilgilendiren her şey değişti, alg?lar, değerler, zevkler vs. Bu değişime paralel olarak, insan? anlatan kavramlar ve bunlara yüklenen anlamlar da değişti. Biz de bu yaz?m?zda, klasik kavramlar?n ötesinde, bu ‘bilgisayar çağ?’na uygun bir dille, günah?n insana verdiği zararlar? ve kurtuluş yollar?n? anlatmay? deneyeceğiz.

Bir parça mizah havas? oluşsa da, insan?m?z?n dertlerine çare olabilecek böyle bir tasavvufi analizi bir kenara atmaya içimiz elvermedi. Zira, uzun zamand?r yapt?ğ?m?z tahliller ve araşt?rmalar, günahlar?n kalbimizi istila etmesinin, virüslerin bilgisayara verdiği zararlardan hiç de aşağ? kalmad?ğ?n? gösteriyordu. Bu benzetmeden yola ç?karak, başka araşt?rmac?lar?n daha detayl? analizler yapmalar?n?n yolunu açabilmek de bir başka hedefimiz olsun.

Virüsler ve Günahlar

Göz k?rpmadan işlenen günahlar, insan?n ibadete soğumas?na sebebiyet veriyor. Her günah?n kalbin üzerine bir is tabakas? gibi kaplay?p adeta kurum yağd?rd?ğ?n? düşündüğümüzde, kalbi kararm?ş bir insan, ibadetten haz alamayacakt?r. B?rak?n haz almay?, o ibadeti yapmaya bile güç bulamayacakt?r çoğu defa.

K?ymetli yazar Hekimoğlu ?smail’in dediği gibi “Her haram havada dolaşan toz lekeleri gibidir. Nas?l ki lekeler lamban?n cam?na yap?ş?r da o ?ş?k d?şar? s?zamazsa, kalp fanusu da böyledir. Haramlar kalp fanusunu karart?r, insan ibadet etmek istemez. Çünkü kalpteki iman d?şar? tesir edemez, d?şar?daki ilim de kalbe ulaşmaz. ?şte, insanla ibadetin uzak kalmas?n?n sebebi budur. Her günah, vücut şehrine giren bir casus gibidir. Kendini günahlardan koruyan?n ibadet etmesi kolaylaş?r.”
Virüs; k?saca, başka programlar? veya bilgisayarlar? bozmak veya normal çal?şmas?n? engellemek amac?yla yaz?lm?ş bilgisayar programlar?. Bir benzetme yaparak aç?klayacak olursak; günahlar da aynen virüslerin bilgisayara verdiği zarar gibi kalbimizin ve ruhumuzun as?l/f?tri program?n?n bozulmas?na sebebiyet verirler.

Her günah, t?pk? farkl? sahalarda yaz?lan zararl? virüs programlar? gibi ruhumuzun ayr? bir fonksiyonunu hedef almakta ve bu amaca göre ‘işgal’ ettiği duygu fakülte(leri)mizi kendi emelleri doğrultusunda çal?şt?rmaktad?r.

Mesela ‘solucan’ ad? verilen virüsler, bilgisayara girebilmek için kendilerini ‘dost’ gösterirler ve rahatl?kla makineye yerleşirler. Daha sonra çöreklendikleri konumlar?ndan bilgisayar? yönetmeye başlarlar.

Bir günah işlersiniz ve onunla vücudunuza yerleşen, ‘zulmet’ tabir edilen virüsler kalbinizi mesken tutar. Ayn? şekilde, bir küçük günah da, daha büyük günahlar?n, büyük günahlar da dinden ç?kman?n (küfür) solucan virüsleri gibidir. Adeta kuluçkaya yatan bu zulmet, ayn? zamanda yeni günahlar işleme arzusunun taş?y?c? virüsü gibi nefsinizi ayartmaya ve kalbinize telkinde bulunmaya başlar.

Bir süre sonra, nefsin ?srarl? talebi, şeytan?n iğva/teşviki ve kalbinizin meyletmesiyle daha kötü bir günah?n içinde bulursunuz kendinizi. Çünkü, as?l program?n?z olan iman ve ilminiz devre d?ş? b?rak?lm?ş ve iradenizin yönünü belirleyen ak?l aletiniz işlemez hale gelmiştir. Kalbin günah işleme karar? almas?yla, vücut azalar? otomatikman harekete geçer ve adeta kontrolü başkalar? taraf?ndan ele geçirilmiş bir robot/bilgisayar gibi -Allah muhafaza- günaha sürüklenirsiniz.

Günah Virüslerinden Korunman?n Yollar?

Günahlar?n kalbe, ruha ve bedene hükmetmesini kabaca izah ettikten sonra, çözüme de işaret edelim. Her ne kadar hastal?ğ? teşhis, tedavinin yar?s? ise de tedavi olmad?ktan sonra, kal?c? bir çözüm getirilmiş olmaz.

Şunu hemen belirtelim ki; ?çine virüs s?zan bilgisayardan virüsleri tek tek temizlemek mümkünse de zahmetli bir iştir. Hatta bazen yeteri kadar ‘belal?’ bir virüs ise ondan virüs temizleme programlar?yla kurtulamazs?n?z. Geriye tek çözüm kal?r…

Nas?l virüs kapm?ş bir bilgisayara ‘format’ at?l?p s?f?rlanarak, programlar? yeniden yükleniyorsa, günah zulmetlerinden kurtulman?n en kesin tedavisi de bilerek veya bilmeyerek işlenen günahlardan dolay? Rahman ve Gafur olan Allah’a tövbe etmektir. Üstelik, tam bir temizlik için ‘nasuh tövbesi’ (bir daha işlememek üzere tövbe) edilir.

“Kalp Tabibi, Kal?c? Çözümler Sunar…”

Bilgisayar?n?z? s?f?rlamak elinizde oluğu gibi her Müslüman da tövbe ederek günah defterini s?f?rlayabilir. Fakat, sizin amatörce bilgisayar?n?z? s?f?rlamaya kalkman?z; baz? bilgi ve yeteneklerin kayb?na, bilgisayar?n?z?n performans?n?n düşmesine ve en önemlisi, yeni virüslere karş? korunma yapan programlardan mahrum kalman?za sebep olabilir.

Siz en iyisi bilgisayar?n?z? virüslerden koruyabilmek, dolay?s?yla günahlardan uzak bir hayat yaşayabilmek için bir ‘kalp tabibi’nden yard?m al?n?z. Profesyonel yard?m her zaman kesin ve kal?c? çözümler sağlar. Her hizmette olduğu gibi bunun da bir bedeli vard?r. Ancak kalp tabipleri, ücret karş?l?ğ?nda çal?şmazlar. Onlar?n sizden tek isteği, verdiğiniz tövbe sözüne sad?k kalmaya çal?şman?z ve koruyucu programlar? kurman?zd?r. Bir de periyodik manevi bak?mlar? ihmal etmemenizdir.

Tövbe edip sözünde durabilmek, san?ld?ğ? kadar kolay bir iş değildir. Amatörce denemeler yapan herkes bunun çok zor bir şey olduğunun fark?ndad?r. Bugün tövbe edersiniz, bir gün, iki gün sözünüzde durur günah işlemezsiniz. Ama bir süre sonra, hiç beklemediğiniz bir anda bir de bakm?şs?n?z, fark?nda olmadan gafletin ortas?na dalm?ş ve günaha bulanm?şs?n?z. Çünkü, günahtan korunmak için gerekli donan?m (hardware) ve programlara (software) sahip değilsinizdir.

Bozulan Devreler Ne Olacak?

Her insan, f?trat?n?n bozulmas? oran?nda, daha zorlu tedavi süreçleriyle karş?laş?r. Zira, bilgisayar? s?f?rlamak ayr? bir konudur, bozulan parçalar?n bak?m ve tamiri ayr?…

Herhangi bir kullan?c? gerekli bilgiye sahipse bilgisayar?na ‘format atabilir’ ama bozulan devrelerini tamir edemez. Bu devre ve kartlar? ancak bu işin uzman? olan bir mühendis tamir edebilir. Veya onun talimatlar?na uyan bir teknisyen de baz? basit bak?mlar? yerine getirebilir.

Bir insan çocukluk ve yetişme sürecinde, nas?l bir hayat tarz?na sahipse, davran?şlar? ve manevi aletleri (ak?l, kalp, latifeler) o yönde şekillenir. ?slam/F?trata ayk?r? bir hayat tarz? ve gaflet ortam?, daha çocukluğundan itibaren karakter ve kişiliğimizin olumsuz yönde oluşmas?na tesir eder.

Sağlam bir inanç ve Allah-Peygamber sevgisi ile yetişmeyen her çocuk/genç, ortam?n ‘kötü’lüğü ölçüsünde f?trattan sapar. Bir de etraf?nda örnek al?p kendini düzeltebileceği, örnek insanlar yoksa, iyi ahlaktan tamamen mahrum kalabilir.

Bu durumda, diyebiliriz ki nas?l, bozulan programlar?m?z?, bir yenisiyle değiştirmek zorunda kal?yorsak; gaflet ve günahlar?n tesiriyle, ilim ve feyiz noksanl?ğ?ndan bozulan ahlak?m?z?, duygular?m?z? da yeni ve f?tri olanla değiştirmemiz gerekir. Bu da ehil bir kalp doktorunun ecza deposundan alacağ?, iyi ve güzel ahlaklar? bize ş?r?nga etmesiyle (tasarruf) mümkündür.

Şimdilik bu kadar?yla yetinelim. Fakat en az?ndan şunu ortaya ç?karm?ş olduk ki; virüslerin bilgisayar üzerindeki tahribat?, günahlar?n maneviyat?m?z üzerindeki bozucu etkisi yan?nda hafif kalmaktad?r. Özellikle, bozulan bir bilgisayar? çöpe atma imkan?m?z varken, dünya ve ahiret saadetimizi tehlikeye atma şans?m?z?n olmad?ğ?n? düşündüğümüzde…


BAĞLANMAMIZ GEREKEN

Ebû Hüreyre rad?yallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):
- Size, Allah'?n kendisiyle günahlar? yok edip, dereceleri yükselteceği hay?rlar? haber vereyim mi? buyurdular. Ashâb:
- Evet, yâ Resûlullah! dediler. Resûl-i Ekrem:
- Güçlükler de olsa abdesti güzelce almak, mescitlere doğru çok ad?m atmak, bir namaz? k?ld?ktan sonra öteki namaz? beklemek. ?şte ribât?n?z, işte bağlanman?z gereken budur" buyurdular.

(Müslim, Tahâret 41. Ayr?ca bk. Tirmizî, Tahâret 39; Nesâî, Tahâret 180; ?bni Mâce, Tahâret 49, Cihâd 41)
SÜLEYMAN KARAKAŞ