+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Şaka ve Mizahta Ölçü..

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart Şaka ve Mizahta Ölçü..

  (genç yaklaş?m ağustos say?s?ndan al?nt?d?r..)
  “Güldüren de ağlatan da Allah’t?r”ayetini de gülmeyi de Allah’?n bir nimet olarak insanlara ihsan ettiği anlam?nda yorumlamak gerektir. Nitekim Kur’an sevinçli haberi alan ?brahim’in (as) han?m?n?n sevinçten gülmesini sitayişle, överek bize anlat?r.

  Allah gülmeyi insan?n rahatlamas? için yaratm?şt?r. Kur’an-? Kerimi araşt?rd?ğ?m?z zaman gülmekle ilgili on ayetin var olduğunu görürüz. Buna mukabil ağlamakla ilgili yedi ayet vard?r ve bunun üçü de gülmekle beraber zikredilmiştir. Doğrudan ağlama kelimesi dört ayette geçmektedir.

  Gülmenin ş?mar?kl?ğ? çağr?şt?ran kahkaha şeklinde değil, edep ve sorumluluk duygusunu yans?tan tebessüm şeklinde olmas? gerektiğini de dünyaya hükmeden ve hükmünü tüm canl?lara, hatta kar?ncalara bile geçiren Süleyman (as) gibi bir makam sahibini örnek göstererek ifade eder.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:22 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ?slamda mizah?n yasakland?ğ?n? savunanlar?n bir diğer delilleri de,


  “Mü’minler lağv olan boş söz ve gereksiz işlerden sak?nanlard?r”ayetidir.


  Buradaki “lağv” ifadesini yorumlayan bilginler bu kelime ile mizah?n değil “Allah’?n emri d?ş?na ç?kararak isyana sürükleyen boş işlerin kastedildiği” söylemişlerdir.

  Bir de kastedilen insanlarla alay etmektir ki bu

  “Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluk ile alay etmesin”

  ayeti ile kesin olarak yasaklanm?şt?r.

  Çünkü alay etmek ve dalga geçmek müşriklerin kötü davran?şlar? olarak Kur’an’da Müslümanlarla alay etmelerini örnek göstererek anlat?l?r. Ayn? hataya mü’minlerin de düşmemeleri için Müslümanlar uyar?l?r.

  ?slamiyet’te mizah?n yasak olduğunu söyleyenlerin dayand?klar? hadislerden baz?lar? da şunlard?r.

  “Arkadaş?nla tart?şma ve şakalaşma”“

  Çok gülme, zira çok gülmek kalbi öldürür.!

  Bu gibi hadislerden dolay? Süleyman ed-Daranî (v. 215/830) ve Ömer bin Abdülaziz (v. 101/719) gibi zahitler mizaha karş? ç?km?şlar ve insan?n ciddiyetini bozduğunu ileri sürmüşlerdir.

  Peygamberimizin (asm) zühdünü nazara alarak dünyay? terk etmeyi ve sadece ahireti düşünerek yaşamay? esas alan zahitlerin insan?n?n psikolojik yönünü nazara almad?klar?n? görmekteyiz.

  Hâlbuki insan?n psikolojik ve sosyolojik yönünü de nazara alarak ahiret duygusundan uzaklaşt?ğ? için kalbinin bozulduğu ve münaf?k olduğunu söyleyen Hanzala bin Rebi’ye (v.45/665) Peygamberimizin (asm)

  “Hay?r kalbinin böyle olmas?na bakarak korkma, insan her zaman kâmil olmaz, bazen böyle olur, bazen da şöyle”

  dediği gerçeğini dikkate almak gerekir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:22 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Peygamberimizden (asm) dersini tam olarak alan ve “?lmin kap?s?” unvan?n? kazanan Hz. Ali (ra)


  “Bedenler yorulduğu gibi kalpler de yorulur ve usan?r. Kalplerinizi de hikmetli şeylerle dinlendirin” derdi.

  Peygamberimizin (asm) duas?na mazhar ve ümmetin “Tercümanu’l-Kur’an” unvan?n? verdiği Abdullah bin Abbas (ra) (68/687) bir süre ciddi meseleleri konuştuktan sonra

  “Sohbeti değiştirin”

  diyerek, Arap hikâyeleri, nükte ve f?kralarla dinleyenleri rahatlat?r ve güldürürdü.


  Bizzat peygamberimiz (asm) şaka yaparak sahabelerini güldürecek şeylerden bahsederek mizah?n bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

  Hatta peygamberimizin bu durumuna hayret ederek

  “Yâ Resulallah! Bize şaka m? yap?yorsun?” diyen Ebu Hureyre’ye (ra) (v.74/693) “Evet, ben de şaka yapar?m; ama sadece gerçeği söylerim” buyurmuşlard?r.

  Yine peygamberimizin (asm) çocuklarla, han?mlar? ve torunlar? ile şakalaşt?ğ?, sahabeleri ile karş?l?kl? olarak nükteler yapt?ğ? bilinen hususlard?r.

  Ancak yalan ve uydurma şeylerle insanlar? aldatmak, şaka yap?yorum diye insanlar?n mallar?na el koymak ve korkutmak doğru değildir.

  Peygamberimiz (asm) “Sak?n biriniz şaka yap?yorum diye arkadaş?n?z?n mal?na el koymas?n” diye hak ve hukuku ihlal edecek şakalar? yasaklam?şt?r.

  Yine bir seferde sahabenin biri uyuyan arkadaş?n?n baş? üzerine ip sark?tm?ş ve uyanan sahabe ipi y?lan zannederek korkmuştur.

  Durumu haber alan peygamberimiz (asm) “Bir Müslüman?n diğer bir Müslüman? velev şaka için bile olsa korkutmas? helal olmaz”buyurmuşlard?r.


  Sonuç olarak, Kur’an-? Kerim’e ve peygamberimizin tatbikat?na bakarak ?slamiyet’in insan vakar?na, haysiyet ve şerefine uygun şaka ve mizaha müsaade ettiği ve bununla insanlar? güldürerek rahatlatt?ğ?, kalpleri ve gönülleri dinlendirmeyi amaçlad?ğ? görülmektedir.

  ?nsan vakar ve şahsiyetini rencide eden, gülünç bir duruma düşürerek alay konusu yapan, hakk?n? ihlal eden ve korkuyu netice veren şaka ve mizah? da yasaklayarak insanl?k haysiyet ve şerefine değer verdiğini görmekteyiz.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:22 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  “Şaka sünnet midir? Bunda ölçü nedir?”

  ?tidal halini, yani ölçüyü kaybetmemek şart?yla şakaya sünnet diyebiliriz. Hiç şüphesiz ölçüsüz şaka, pusulas?z gemi gibidir. Nerede duracağ?, kime zarar vereceği, kime dokunacağ? kestirilmez. ?nsanlar? taciz eder, s?kar, rahats?zl?k verir, zarar verir. Hiç şüphesiz, sünnet olan, başkalar?n? rahats?z edici oranda davranmak değildir. Şakada sünnet olan, ölçülü oland?r. Buna en güzel örnek, her konuda mutlak rehberimiz Fahr-i Kâinat Efendimizdir (asm).
  Peygamber Efendimiz’in (asm) şakas? insanlara huzur vericiydi, mutluluk vericiydi, gönlü hoş tutucuydu. O (asm) hiçbir zaman şakayla da olsa insanlar? gücendirmezdi, k?rmazd?, küçümsemezdi, küçük düşürmezdi. Şakas?yla kimseye zarar verdiği görülmemiştir. O (asm) şaka yaparken insanlar? hem sevindiriyordu, hem de eğitiyordu ve öğretiyordu. Onun (asm) şakas? iltifattan ibaretti. Onun (asm) şakas?na muhatap olan herkes kendisine değer verildiğini hisseder ve bundan büyük bir k?vanç ve haz duyard?.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:22 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ?şte baz? örnekler:
  * Abdullah bin Haris bin Cez’ (ra) anlat?yor: “Resûlullah’tan (asm) tebessümü daha çok bir kimse görmedim.”1
  * Enes bin Malik (ra) anlat?yor: Bir gün adam?n biri Peygamber Efendimiz’e (asm) gelerek ondan bir binit istedi. Peygamber Efendimiz de (asm)
  “Peki, tamam. Sana bir deve yavrusu vereceğiz” diye tak?ld?. Adam:
  “Ben senden binit istiyorum. Deve yavrusunu ne yapay?m?” dedi.
  Resul-i Ekrem (asm) de gülerek:
  “Deve yavrusu olmayan hiçbir deve var m?? (Her deve iki devenin yavrusu değil mi?)” buyurdu.2


  * Enes (ra) anlat?r: “Peygamber Efendimiz (asm) beni, ‘Ey iki kulakl? adam!’ diye çağ?r?rd?.”3

  * Hasan rad?yallahu anh bildirmiştir: Bir gün bir yaşl? kad?n Peygamber Efendimiz’e (asm) gelerek:
  “Ya Resulallah! Cennet’e girmem için bana dua et” dedi.
  Peygamber Efendimiz (asm):
  “Yaşl? kad?nlar Cennet’e giremezler!” diye tak?ld?.
  Kad?n ağlamaya başlay?nca, Peygamber Efendimiz (asm): “Cennet’e yaşl? olarak giremeyeceksin demek istedim. Allah sizin için, ‘Biz onlar? yepyeni bir yarat?l?şla yaratt?k da, eşlerine sevgi ile düşkün hep ayn? yaşta genç k?zlar yapt?k!’buyurmuştur” dedi.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:23 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  * Enes (ra) anlat?yor: K?rda oturanlardan Zahir ad?nda bir adam vard?. Çirkin yüzlüydü. Fakat Peygamber Efendimiz (asm) onu çok severdi. Onunla hediyeleşirdi.
  Bir gün Zahir pazarda eşya satarken, Peygamber Efendimiz (asm) sessizce yaklaş?p s?rt?ndan onu s?ms?k? kucaklad?. Zahir, Peygamber Efendimizi (asm) görmüyordu. Önce, “Sen kimsin? Beni b?rak!” diye bağ?ran Zahir, kendisini kucaklayan?n Peygamber Efendimiz (asm) olduğunu anlay?nca, ondan ayr?lmak istemeyerek, s?rt?n? onun göğsüne bast?rd?kça bast?rd?.
  Peygamber Efendimiz (asm) de:
  “Bu köleyi sat?yorum! Alan yok mu?” diye tak?ld?.
  Zahir:
  “Beni satarsan hiç de kazançl? ç?kmazs?n! Çünkü değerim çok düşüktür!” dedi.
  Peygamber Efendimiz (asm) ise:
  “Fakat Allah kat?nda senin değerin çok yüksektir!” buyurdu.6 Şakada aş?r?ya kaçmaz, ölçülü olur ve itidali (orta yolu) korursak sünnet sevab?n? al?r?z. Aş?r? şakac? davran?r ve insanlar? taciz edersek, adavet ve husumet tohumlar? ekmiş oluruz.


  13.08.2006

  fikihgunlugu@yeniasya.com.tr

  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:23 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Şaka mı, Latife mi?
  By Bîçare S.V. in forum Mizah
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 08.05.09, 15:48
 2. Stres, Şaka ve Kaçış
  By Müellif-e in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 11.04.09, 06:25
 3. Kekeme Şaka Yaparsa....
  By istiğna in forum Mizah
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 14.10.08, 20:33
 4. Şaka :Sizcee:
  By yuşaa in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 24.09.08, 01:30
 5. Şaka ve Mizahta Ölçü
  By Meyvenin Zeyli in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.08.06, 07:51

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0