+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: 99 Esma'ül Hüsna

 1. #1
  Vefakar Üye Sonsuz-Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  339

  Standart

  1) ALLAh Tüm isim ve s?fatlan kendinde toplayan yüce Allah'?n zat?n?n, başka hiçbir varl?ğa verilemeyen ismidir.
  2) RABB:Terbiye eden, yaratan, besleyen, mâlik, en mükemmel, sahip tutan ve idare eden anlamlar?na gelir. Rabb ismi, yüce Allah'?n umûmî isimlerindendir. Âlemlerin devam?n? sağlayan yüce Allah, onlar?n Rabbi'dir. Allah'?n her türlü eksiklikten münezzeh olan Rubûbiyeti ve O'nun neticesi olan terbiyesi, besleyip büyütmesi olmasayd?, kainatta ne varl?ktan, ne de tekâmül'den hiçbir eser bulunmazd?. Eğer bir kemâlimiz, bir terbiyemiz, ölçülü bir şekilde doğmam?z, büyümemiz, yaşamam?z ve ölmemiz varsa bunlarda yüce Allah'?n Rab s?fat?n?n yans?mas?n? görmemek mümkün değildir. Bu âlemde görülen ve bilinen her şeyde yüce Allah'?n s?fatlar?n?n belirtisi vard?r.
  3) RAHMAN: Allah'?n pek merhametli, çok rahmet sahibi olmas? anlamlar?na gelen bir s?fat ismidir. S?fat ismi olmakla beraber, bu ismin Allah'tan başkas?na verilmesi uygun görülmez. "Çok rahmet sahibi, gayet merhametli ve sonsuz rahmeti bulunan" diye tefsir edilip aç?klanabilirse de, yaln?z yüce Allah'?n özel bir ismi olduğundan dolay? tam anlam?yla tercüme edilemez. Dilimizde onun tam karş?l?ğ? olan bir kelime yoktur. "Esirgeyici" olarak tercüme edilmesi de doğru değildir. Dolay?s?yla bu anlam Rahman isminin tercümesi olamaz. "Ac?yan" diye tercüme edilmesi de onun tam anlam?n? vermekten uzakt?r. Çünkü kuru bir ac?ma merhamet değildir. Bilindiği gibi, merhamet ac?y? giderip yerine sevinç ve iyiliği getirmektir. Bu itibarla merhametli sözcüğünden anlad?ğ?m?z anlam?, diğerlerinden anlayamay?z. Rahman, "pek merhametli" şeklinde eksik olarak tefsir edilebilirse de tercüme edilemez. Yüce Allah'?n rahmeti, sadece bir iyilik duygusundan ibâret değildir. O'nun rahmeti, insanlara iyilik dilemesi ve say?lamayacak kadar nimetler vermesidir. O halde "Rahman" ismini böylece bilmek ve anlamak gerekir. Her gün karş?laşt?ğ?m?z ve içinde bulunduğumuz nimetler, asl?nda bize Rahman'?n en güzel aç?klamas?d?r.
  4) RAHÎM: "Çok merhamet edici' anlam?nda bir isimdir. Allah'?n s?fat ismi olmay?p, Allah'tan başka varl?klara da verilebilen bir isimdir. Bu iki s?fat "Rahmet" mastar?ndan türemiş olmakla beraber, aralar?nda ifade ettikleri anlam bak?m?ndan farklar vard?r. Rahman ve Rahîm aras?ndaki bu farklar şöylece belirtmek mümkündür:
  a) Rahman s?fat?; daha ziyâde ezelle; Rahîm s?fat? ise daha çok ebedle ilgilidir. Bu nedenle hadislerde yüce Allah'?n hakk?nda "Dünyan?n Rahman'l ahiretin Rahîm'i" ifadelerinin kullan?ld?ğ?n? görüyoruz. Rahman s?fat? bütün insanlar?; Rahîm s?fat? ise yaln?z müminleri kapsar.
  b) Rahman s?fat?; hiçbir kay?t ve şarta bağl? olmaks?z?n varl?klar? yaratmak, meydana getirmek, onlar?n çal?ş?p çal?şmad?klar?na bakmadan say?s?z nimetlerle nimetlendirmek anlam?na gelirken; Rahîm s?fat? Allah'?n emirleri doğrultusunda çal?şanlara, çal?şt?klar?n?n karş?l?ğ?n? vermek anlam?na gelmektedir.
  c) Rahman s?fat?; ümitsizliğe, karamsarl?ğa imkan b?rakmayan kesin bir ümit ve ezelî bir yard?m ifade eder. Rahîm s?fat? ise, yapt?ğ?m?z işlerimizin Allah taraf?ndan mükâfatland?r?lacağ?n? ifade etmektedir. Bu nedenle Rahman s?fat?n?n ifade ettiği mânâda mü'min ve kâfir eşit tutulup ay?r?m yap?lmam?ş; Rahîm s?fat?n?n belirttiği manada ise, mü'min ve kâfir aç?k bir farkla ayr?lm?şlard?r.
  5) el-MEL?K: Yüce Allah Melik'tir. Yani mülk sahibi, bütün eşyan?n ve yarat?lanlar?n tek mâlikidir. Bütün varl?klar üzerinde emretme, istediği gibi tasarruf etme, hiçbir şarta bağl? olmaks?z?n sahip olma O'na mahsustur. Yaratt?klar?na emretme, sak?nd?rma, cezaland?rma, istediğini zelil, dilediğini de aziz etme kudretine sahip olan yaln?z yüce Allah't?r. O yaratt?ğ? mülkünde ve orada olanlar?n hepsinde yegane hükümdard?r. Sonsuz kudretiyle onlar? idaresi alt?nda tutan tek Allah't?r..
  6) el-KUDDÛS: Her türlü hata, gaflet ve acizlikten uzak, eksiklikten beri, mutlak kemâl sahibi anlam?nda. Allah, sonradan olma ve hiçbir tasvir kay?tlar?na s?ğmayan, hakk?nda hiçbir eksiklik düşünülemeyen en mukaddes olan en yüce varl?kt?r (el-Haşr, 59/23; el-Cum'a, 62/1).
  7) es-SELÂM:Allah, her türlü eminliğin, salimliğin asl? olup, ay?ptan kusurdan ve her çeşit eksikliklerden uzak olan yüce yarat?c? anlam?ndad?r. Allah, yok olmaktan ve hat?ra gelen her türlü eksikliklerden uzakt?r. Buna göre dünyadan ve ahiretten emin olmak isteyenleri ve kurtuluşa ermek dileğinde bulunanlar?, kurtuluşa erdirecek olan da yaln?z Allah't?r (el-Haşr, 59/23).
  8) el-MÜM?N:Allah'?n iman ve güven veren her türlü şüphe ve tereddütleri kald?ran anlam?nda bir ismidir. Allah, korku içinde olanlara emniyet ve güven verendir. Bu bak?mdan her türlü korkudan emin olmak için Allah'a iltica edilmeli, O'na s?ğ?n?lmal?d?r.
  9) el-MÜHEYM?N: Allah'?n görüp gözeten, her şeye şahit olan, her şeyi korumas? alt?na alan, onlar? muhâfaza edip saklayan olduğu anlam?na gelir.
  10) el-AZ?Z:Allah'?n, hiçbir yönden mağlup edilemeyen, her işinde mutlak gâlip gelen, son derece izzetli ve yüce olduğu manas?na gelir. Hiçbir yönden benzeri olmayan dilediğini yapan ve buna güç yetiren, yüce varl?ğ?n? ve kudretini hiçbir gücün mağlup edemediği tek yarat?c? Allah't?r.
  11) el-CEBBAR:Allah'?n, yaratt?ğ? tüm varl?klar?n?n ihtiyaçlar?n? karş?layan, her konuda çok güçlü ve kudretli olduğu anlam?ndad?r. Ayr?ca Allah'?n yaratt?klar?n?n tümünü kendi iradesine mecbur eden, dilediğini de zorla yapt?rmaya gücü yeten, kesin hükmüne karş? gelinemeyen yarat?c? olduğu anlam?na da gelir. Yüce Allah'?n "Cebbâr" s?fat? sebebiyle insanlar?n, işlerine kendi iradeleri ve serbestlikleri olmad?ğ? san?lmamal?d?r. Çünkü Allah, bildirdiği emir ve yasaklar?na uyup uymama konusunda insanlar? kendi iradelerinde serbest b?rakm?şt?r. Şüphesiz insanlar?n, Allah taraf?ndan ak?ll? ve iradeli yarat?lmalar?n?n bir anlam? vard?r. Allah, insan? O'nun hükümlerini tan?y?p bilmesi için ak?ll?, kendi irade ve istekleri ile O'nun emrine uymalar? ve gösterdiği bu yolda yürümeleri için de serbest iradeli yaratm?şt?r.
  Ancak Allah'?n, insanlara işlerinde serbestlik tan?m?ş olmas?, onlar?n bütün isteklerini yerine getirmeye mecbur olduğu anlam?na gelmez. Örneğin Allah'?n emirlerini dinlemeyip O'na karş? gelen asiler, günahkârlar cezaya yanaşmak istemeseler de vakti gelince cezalar?n? çekmeye mecbur olacaklard?r. Allah'?n mutlak iradesi ve kudreti alt?na girmeyen hiçbir varl?k düşünülemez. "Allah'?n dininden başkas?n? m? ar?yorlar? Oysa göklerde ve yerde olanlar?n hepsi, ister istemez O'na teslim olmuştur ve O'na döndürülüp götürüleceklerdir" (Âlu ?mrân, 3/83).
  12) el-MÜTEKEBB?R: Allah'?n her hususta çok büyük ve azamet sahibi ulu bir yarat?c? olduğu anlam?ndad?r. Büyüklük O'nun hakk?d?r. Yarat?lm?şlar?n hiçbirinin böyle bir hakk? yoktur. Allah, zat?nda s?fatlar?nda ve işlerinde, mutlak manada büyüklüğün tek sahibidir. Hiçbir insan için bu mânâda bir büyüklükten söz edilemez. Kendilerini büyük sanan nicelerinin, Allah'?n sonsuz kudreti ve büyüklüğü karş?s?nda ne kadar küçüldükleri imkân imkâns?z olan bir gerçektir. Büyüklük sevdas?na kap?lanlar?n yok olmalar?na, bazen küçücük bir olay hattâ çok küçük bir yarat?k, bir mikrop bile yetmiştir. Bu gerçek karş?s?nda insanlar hangi büyüklükten söz edebilirler?..
  13) el-HÂL?K: Allah'?n yarat?c? olduğunu belirten bir s?fatt?r. Yaratmak ise bir şeyi var etmek, hiç benzeri olmayan bir şeyi meydana getirmek demektir. Bu manada Allah'tan başka hiçbir yarat?c? yoktur. Herşeyi yaratan O'dur. ?nsanlar?n ortaya koyduklar? şeyler yaratma değildir; var olanlardan yeni bir şey elde etmektir. Allah, yaratand?r; O'nun d?ş?ndaki tüm varl?klar ise yarat?lm?şt?r.
  14) el-BÂRÎ: Allah'?n, yaratt?klar?n? temiz ve sağlam bir nizâm üzere yaratmas?, olgunlaşt?rarak birbirinden farkl? niteliklerde meydana getirmesi mânâs?ndad?r. Şüphesiz varl?klar? seçip, düzenleyip olgunlaşt?rarak her birini ayr? bir özellikte yaratan Allah't?r.
  15) el-MUSAVV?R:Allah'?n yaratm?ş olduğu varl?klar?n şekil ve durumlar?n? takdir edip, dilediği şekilde meydana getirmesi, şekillendirmesi anlam?na gelir.
  16) el-GAFFÂR: Kullar?n?n günâhlar?n? affeden ve çok bağ?şlayan yüce varl?k anlam?na gelir. Günâh işlemek insanlar?n özelliği olduğu gibi, onlar?n günâhlar?n? örtmek ve bağ?şlamak da yüce Allah'?n ayr?lmaz s?fatlar?ndand?r.
  17) el-KAHHÂR: Allah'?n ziyadesi ile kahredici, yok edici yüce bir varl?k olduğu manas?na gelir. Sonsuz kudretinin karş?s?nda hiçbir kimsenin gücü ve kudreti olamaz. Ama serbest iradeleriyle O'nun karş?s?na ç?kma cüretini gösterenlere de lây?k olduklar? cezalar? tam olarak verecektir. Allah'?n kay?ts?z üstünlüğüne s?n?r koyacak hiçbir varl?k yoktur.
  18) el-VEHHÂB: Allah'?n çok hibe eden, çok fazla bağ?şlayan olduğu anlam?na gelir. Hak sahibi olmad?klar? halde yaratt?klar?na çok çok verendir.
  19) er-REZZÂK: Allah'?n bütün yarat?klar?n r?z?klar?n? veren olduğunu ifade eder. Her canl? için gerekli g?day? bahşedip yaratan ve bol bol veren Allah't?r.
  20) el-FETTAH:Kullar?n, her türlü güçlük ve s?k?nt?lar?n? açan ve kolaylaşt?ran manas?na gelir. Faydal? ilimlere karş? insanlar?n kalbini açarak, onlar?n islerini kolaylaşt?ran, bütün zorluklar?n? ortadan kald?ran yüce Allah't?r. Her işinde üstün gelen O'dur.
  21) el-ÂL?M: Allah'?n, çok bilen, bilgisi ezelî ve ebedî olan, her şeyi her yönüyle bilen tek yarat?c? olduğu manas?n? ifade eder.
  22) el-KÂBIZ:Allah'?n, her şeyi sonsuz kudreti alt?na alan, bu kudretiyle kuşat?p kavrayan, her şeyi emri alt?na al?p tutan en yüce varl?k oldu
  Bu anlam?na gelir.
  23) el-BÂSIT: Allah'?n, her hayr? veren, lütuf ve rahmetini kullar?na yayan yüce yarat?c? olduğunu ifade eder. Allah, insanlara r?z?k, neşe, rahatl?k ve bolluk vererek onlara lütuf ve rahmetiyle muâmele etmektedir.
  24) el-HÂFID: Allah'?n, emirlerini dinlemeyen, başkalar?n? beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tan?maz zorbalar? rezil, perişan eden anlam?na gelen bir ismidir.
  25) er-RÂF?: Kald?ran, yükselten ve yüksek olan anlamlar?na gelir. Gönülleri iman ve irfan ?ş?ğ?yla parlatan, yüksek gerçeklerden haberdar eden yüce Allah't?r. Her yönüyle yüce ve yüksek olan O'dur.
  26) el-MU'?ZZ: ?zzet ve ikrâm edici, şeref sahibi anlam?na gelir. Yalanc?l?ğa, samimiyetsizliğe itibar etmez.
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:29 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur x??x - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  66

  Standart

  Alıntı Sonsuz-Nur Nickli Üyeden Alıntı
  27) el-MÜZ?LL
  Alıntı Sonsuz-Nur Nickli Üyeden Alıntı
  Yüce Allah'?n, lây?k olanlar? zillete düşüren, zelil k?lan, onlar? hor ve hakir eden anlam?na gelen bir s?fat isimdir.
  Alıntı Sonsuz-Nur Nickli Üyeden Alıntı
  28) es-SEMI':?şiten, işitme kuvve tine sahip olan ve işitme gücünü verendir. O, hiçbir şartla ve kayda bağl? olmaks?z?n işitir.
  29) el-BASÎR: Herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yarat?klar?na da görme duyusunu veren anlam?n? taş?r.
  30) el-HAKEM: Hüküm koyan, emir veren, varl?klar hakk?nda hükmünü tamamen icra eden anlam?na gelir.
  31) el-ADL: Allah'?n herkese hakk?n? veren, koyduğu âdil hükümleriyle zulme raz? olmayan, zulmü ve zâlimi sevmeyen anlam?na gelen s?fat?n?n ismidir. O, hüküm verenlerin en hay?rl?s?d?r (el-A 'raf, 7/85; Yûnus, 10/109; Yûsuf, 12/80).
  32) el-LATÎF:En ince işlerin bile bütün inceliklerini bilen, nas?l yap?ld?ğ?na nüfuz edilemeyen en ince şeyleri de yapan, seçilmez yollardan da kullar?na çeşitli faydalar ulaşt?rand?r (el-En'âm, 6/103).
  33) el-HABÎR:Herşeyden haberdar olan, her şeyin iç yüzünden ve gizli taraf?ndan her yönüyle haber sahibi bulunan, onlara yumuşak davranarak cezalar?n? geriye b?rakand?r.
  34) el-HAL?M:Acele etmeyen, günahkârlar?n cezas?n? vermeye güç yetirdiği halde bunu acele yapmay?p, onlara yumuşak davranarak cezalar?n? geriye b?rakand?r.
  35) el-AZ?M: Çok yüce ve çok büyük olan; s?n?rs?z ve kay?ts?z büyüklük, üstünlük de yaln?z O'ndad?r.
  36) el-GAFÛR:Mağfiret eden, yarg?layan, suçlar? bağ?şlayan, affeden, insanlar?n beğenilmeyen taraflar?n? gizleyendir.
  37) eş-ŞEKÛR: Çok şükre lây?k olan, kendi r?zas? için şükredilen, şükür olarak yap?lan iyi işlerin daha fazlas?yla karş?l?ğ?n? veren, insanlara nimetlerini art?rarak şükür muamelesi yapand?r.
  38) el-AL?YY: Yüksek, büyük ve yüce olan; kudrette, bilgide, hükümde, irâdede ve diğer bütün kemâl s?fatlar?nda üstün oland?r. Herşey O'nun hükmü ve emri alt?ndâd?r.
  39) el-KEB?R: Büyük, yüce anlam?nda olup, Allah'?n kâinat? ve ondâkileri hüküm ve kudretiyle idâre eden, her şeyi hükmü alt?na alan s?fat?n?n ismidir.
  40) el-HAFIZ: Muhafaza eden, koruyup saklayan, yap?lan işleri bütün ayr?nt?lar?yla saklay?p, her şeyi belli vaktinde afet ve belâlardan koruyand?r.
  41) el-MUKÎT:R?z?klar? yarat?c?d?r.
  42) el-HASÎB: Herkesin yapt?klar?n? takdir eden, yap?lanlar? bütün ayr?nt?lar?yla bilip her insan? hesaba çekerek yapt?ğ?n?n karş?l?ğ?n? verendir (el-Ahzâb, 33/39).
  43) el-CELÎL: Büyüklük ve ululuğu pek yüce oland?r. S?fat ve-isimleriyle her türlü büyüklük kendine ait oland?r.
  44) el-KERÎM: Cömert, kerem sahibi; muktedir iken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getirendir.
  45) er-RAKÎB: Görüp gözeten, murâkebe eden, bütün varl?klar üzerine gözcü olup bütün işlerini kontrol alt?na aland?r (en-Nisâ, 4/1).
  46) el-MUCÎB: ?câbet eden, isteyene karş?l?k veren, teklifleri bilen ve O'na yalvaranlar?n isteklerine icâbet eden ve karş?l?k verendir (el-Bakara, 2/186).
  47) el-VAS?': Bağ?şlamas? bol ve rahmeti çok oland?r. Yaratt?klar?na maddi ve manevigenişlik verendir (el-Bakara, 2/247).
  48) el-HAKIM: Herşeyi inceliğiyle bilen, bu bilgisine göre emir ve yasaklar? vâzeden, buyruklar? ve bütün işleri yerli yerinde oland?r.
  49) el-VEDÛD: Çok şefkatli, muhabbetli, salih kullar?n? çok seven ve onlarca çok sevilen, onlar? rahmet ve r?zas?na erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazan?lmaya yegane lây?k oland?r. Sevgi ve dostluk hissini yaratand?r (Hud, 1 1/90).
  50) el-MECÎD: Şan, şeref, büyüklük ve kudretinden dolay? yüce olan ve güzel işlerinden dolay? da sevilip övülendir. Şeref, ancak kendi emir ve yasaklar?na uymakla elde edilebilir (Hud, 11/73).
  51) el-BA?S:Sebepleri yaratan ve ölüleri diriltendir. ?htiyaçlarma göre insanlara peygamberler gönderendir.
  52)EŞ-ŞEH?D:Herşeye şahit olan, her şeyi hakk?yla gören, bilen ve muamelesini de buna göre yapand?r.
  53) el-HAKK: Varl?ğ? hiç değişmeyen, hiç yok olmayan ve gerçek oland?r (el-Hacc, 22/6).
  54) el-VEK?L:Hayat?n?, O'na tevekkül ederek düzenleyen ve böylece O'na s?ğ?nanlar?n işlerinde kendilerine yard?m edendir; ?daresinde hiçbir kayda ve şarta bağl? olmayand?r.
  55) el-KAVÎ:Kudretli, güçlü ve s?n?rs?z kuvvet sahibi oland?r. Herşey O'nun kudret ve kuvveti karş?s?nda güçsüzdür; O'na boyun eğmek zorundad?r.
  56) el-MET?N:Metânetli, kuvveti çok şiddetli olup hiçbir iş O'na zor değildir.
  57) el-VELÎ: Emir sahibi ve iyi insanlar?n yani müminlerin dostu (velisi) olup onlara yard?m ederek işlerini yönetendir.
  58) el-HAMÎD: Çok övülen, övgüyle değer s?fatlar?yla hamd edilendir. Bütün varl?ğ?n diliyle övülmeye lây?k ve her an hamd edilen tek yüce varl?kt?r.
  59) el-MUHSÎÎ: Allah, çokça veren, sonsuz düşünülse bile her şeyin say?s?n? her yönüyle bilendir.
  60) el-MÜBDÎ: Hiç yoktan ortaya koyan, vareden, yaratand?r. O'ndan başka yarat?c? yoktur.
  61) el-MU'ÎD:Yarat?lm?şlar? yok ettikten sonra tekrar yaratand?r. O'ndan başka yarat?c? olamaz.
  62) el-MUHYÎ:Dirilten, canland?ran ve hayat verendir. O'nun öldürdüğüne kimse hayat veremez (Fussilet, 41/39)
  63) el-MÜMÎT: Öldüren, ölümü her canl?ya takdir edip bunu uygulayand?r.
  64) el-HAYY: Diri, canl? hiç ölmeyen, hayat? ezeli ve ebedi oland?r.
  65) el-KAYYÛM: Baki ve ebedi olan; her şeyin O'nun kudret ve iradesiyle varl?ğ?n? sürdürebildiği tek varl?kt?r (el-Bakara, 2/250; Âlu ?mrân, 3/1).
  66) el-VÂC?D: Var olan ve her şeyi vareden, icad eyleyen; varl?ğ? kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratand?r. O'na karş? hiçbir şey kendini gizleyemez.
  67) el-VAH?D: Tek, bir olmak, Allah ikincisi olmayan tek birdir. Zat?nda, s?fatlar?nda, işlerinde ve hükümlerinde asla ortağ?-dengi ve benzeri bulunmayand?r.
  68) es-SAMED:Hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm yarat?klar?n ihtiyac?n? gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvuruland?r.
  69) el-KADÎR: Kudret sahibi, tükenmez kudreti olan, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir oland?r. Her türlü güç ve kuvvet de O'ndand?r (el-Bakara, 2/20).
  70) el-MUKTED?R: Gücü her şeye yeten, her şeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf edendir.
  71) el-MUKADD?M:Herşeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddi ve manevi nimetler verip yükselten, öne geçiren, ilerlemelerini sağlayand?r.
  72) el-MUAHH?R:Herşeyden sonra yine var olan; emir ve yasaklar?na uymayanlar? zelil edip arkaya b?rakan, istediğini geri koyand?r. Sonunda yine sadece O var (olarak) kalacakt?r.
  73) el-EVVEL: Herşeyden önce, öncelerin öncesi, başlang?çlar?n yarat?c?s? ve varl?ğ?n?n öncesi olmayand?r.
  74) el-AH?R: Herşey son bulunca O, var olarak kalacakt?r. Varl?ğ?n?n sonu yoktur.
  75) ez-ZÂH?R: Görünen, varl?ğ?nda hiç şüphe olmayan, varl?ğ? her şeyden aşikâr oland?r. Her yarat?k yaratan?n?n görülen bir şâhididir.
  76) el-BATIN: Gizli, cisim olarak görülmeyen, varl?ğ? gizli olan, ancak varl?ğ? da kesin olarak bilinendir. (Hayal, duygu, ak?l ve düşüncenin de görülmeyip eserle varl?klar?n?n kesin olarak bilinmesi gibi).
  77) el-VALÎ:?dare eden bu büyük kâinat? ve onda her an olup bitenleri idare edip yönetendir. ?dare etme yeteneği O'nundur.
  78- el-MUTE'AL: Yüksek ve yüce varl?k... Bilinenlerin en üstün olan?... Ak?m yarat?lm?şlarda mümkün gördüğü her şeyden çok yüce oland?r.
  79) el-B?RR: ?yilik ve güzellik, bağ?şta bulunma, kullar?na yard?mc? olma anlamlar?nda Yüce Allah'?n bir s?fat ismidir. ?yiliği ve ihsân? çoktur. ?yilik ve ihsan gibi hisler de sadece ondad?r (et-Tûr, 52/28).
  80) et-TEVVÂB: Tövbeleri çok kabul eden, tövbe kap?s?n? aç?k tutarak tövbe etme imkân? verendir. Samimi olarak günahlardan dönüp tövbe edenleri bağ?şlayand?r.
  81) el-MÜNTEK?M: ?ntikam alan, günahkârlar?, adaletiyle yarg?layarak lây?k olduklar? cezaya çarpt?ran demektir.
  82) el-AFÜV: Merhametli, daima affeden, günâhlardan dilediğini affedip suçlar? bağ?şlayand?r.
  83) er-RAÛF: Çok merhamet eden, insanlar? yükümlü tutmada pek müsâmahal? ve yumuşak davranand?r.
  84) MAL?KÜ'L-MÜLK: Herşeyin tek sahibi, her ne varsa O'nundur. Herşey üzerinde mutlak tasarruf yetkisi sadece O'na aittir. O h;llde Ondan başkas?na kulluk edilmez.
  85) ZÜLCELÂL-? VE'L-?KRÂM: Celâl ve ululuk sahibidir. ?krâm ve ihsân edicidir. Hürmet ve sayg?ya yegane lây?k ve tüm büyüklüklere sahip oland?r.
  86) el-MUKS?T: Doğru hareket eden, bütün işlerini birbirine uygun ve yerli yerinde yapand?r.
  87) el-CÂM?: Derleyen, toplayan, her şeyi kudreti içinde bulundurup dilediğini istediği anda ve istediği yerde toplayand?r.
  88) GANÎ:Hiçbir şeye ihtiyac? olmayan, hakk?nda noksanl?k ve ihtiyaçtan sözedilemeyendir.
  89) el-MAC?D: Kerem ve müsâmahas? s?n?rs?z oland?r. ?nsanlara iyilikle muamele edip onlar? himâye etme lütfunda bulunan, her türlü s?k?nt?lar?n? giderendir.
  90) el-MÂN?':Herşey O'nun emir ve korumas?na bağl?d?r. O'nun emri olmad?kça hiçbir şey olamaz. ?stemediği şeyin, yani takdir etmediğinin olmas?na imkân yoktur.
  91) en-NÛR: Alemleri, bütün kâinât? nurland?ran, ayd?nlatan; istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur, ayd?nl?k ihsan edendir.
  92) el-HADÎ: Hidâyet eden, doğru yolu gösteren; hidayet yaratan; istediğini iyi işlerde başar?ya ulaşt?ran, kullar?na doğru yolu gösterendir.
  93) el-BEDÎ: Eşi ve benzeri olmayan, bir şeyi en mükemmel yapan, yaratan, eşsiz ve görülmemiş şeyleri varedendir. Varl?klar âleminde O'nun eşi ve benzeri yoktur. Hayret verici âlemleri yoktan var eden, icad eden O'dur.
  94) el-BÂKÎ: Sürekli var olan ve var olacak oland?r. Sonu olmayand?r. Allah'?n varl?ğ?n?n sonu yoktur.
  95) el-VAR?S: Tüm varl?klar?n gerçek sahibi, varisidir. Servetlerin geçici sahipleri yok olduktan sonra da varl?ğ? devam eden ve o servetlerin sahibi oland?r.
  96) er-REŞÎD: Doğru yolu gösteren: ?nsanlar?, peygamberlerin getirdiği ve tebliğ ettiği kitaplar vas?tas?yla doğru yola iletendir. Allah, bütün işleri ezeli takdirine göre yönetip, dosdoğru bir düzen içinde sonuca ulaşt?rand?r.
  97- es-SABÛR: Çok sab?rl?, hiçbir şeyde acele etmeyen; kendine isyan edenleri cezaland?rmada acele etmeyip, onlara süre verendir.
  98- ed-DAR: Elem ve zarar verici şeyleri hikmetinin gereği olarak yaratand?r. Yüce Allah, zarar veren şeyleri yaratm?şt?r. Fakat onlardan zarar görmemizi değil, akine maddi-manevi bütün zararlardan sak?narak korunmam?z? emretmiştir.
  99) en-NAF?:Hay?r ve fayda verici şeyleri yaratand?r. Bütün olaylar sebepleriyle meydana geliyorsa da, sebepler yok'u var edemez. Onlar ancak insanlar?n elinde birer vesîle ve Hakk'tan isteme vâs?tas? olmak üzere yarat?lm?şlard?r.
  Allah'?n zât?, bir: güzel isimleri (esmâü'l-hüsnâ) ise çoktur. Allah'?n doksan dokuz ismi hadis-i şeriflerde de bildirilmiştir. ?bn Kesir, tefsirinde, Buhâri ve Müslim'in Ebû Hureyre (r.a.)'den naklettikleri bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.s.)'den şöyle buyurduğu rivâyet ediliyor:
  "Yüce Allah'?n bir eksiğiyle yüz ismi vard?r. (yani doksandokuz). Kim onlar? sayarsa cennete girer. O tektir, tek 'i sever. "
  al?nt?
  eline sağl?k nereden buldun
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:31 ) değiştirilmiştir.
  Akıl "O"na işaret eder, aklı olan "O"nu bulur.

 3. #3
  Vefakar Üye Sonsuz-Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  339

  Standart

  Öyle Gezerken Rast Geld? Bende S?zlerle PaylaŞmak ?sted?m...
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 00:31 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Esma ül Hüsna
  By istanbull in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 26.12.11, 23:22
 2. Esma-ül Hüsna
  By slim in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.06.11, 17:46
 3. Esma-ül Hüsna
  By Scorponork in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.09.07, 20:07
 4. Esma-ül Hüsna
  By petünya in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.09.07, 13:32
 5. Esma-ül Hüsna
  By adnadn in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.08.07, 13:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0