büyük alimlerimiz hakkında bir nevi müşevvik olsun diye,günlük ibadetleri hakkında abartı rakamlar veriliyor..mesela;imam-ı azam 7000 kere hatim indirmiş ve her gece 500 ila 1000 rekat namaz kılarmış....Öyle Kur’an âşıkları vardı ki her anını Kur’an okumakla geçirirdi. Kimisi günde bir hatim, kimisi de gündüz bir hatim gece bir hatim indirirdi. es-Seyyid Celil b. Kâtip gündüz dört, gece dört olmak üzere günde sekiz hatim indirirmiş.''gibi.bu abartı rakamlara ne gerek var?

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman, ehl-i hakikatin ağzından çıkan bu tür ifadelerin mübalağa olmadığını, belki bir gerçeğin ifadesi olduğunu söyler ve 3. lema adlı eserinde de izah ve ispatını yapar şöyle ki;

Bu hakikate işareten, Leyle-i Kadir gibi birtek gece, seksen küsur seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu, nass-ı Kur’ân gösteriyor. (*) Hem bu hakikate işaret eden, ehl-i velâyet ve hakikat beyninde bir düstur-u muhakkak olan “bast-ı zaman” sırrıyla, çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman-ı Miraç, bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bilfiil vukuunu gösteriyor. Miracın birkaç saat müddeti, binler seneler hükmünde vüs’ati ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü, o, Miraç yolunda bekà âlemine girdi. Bekà âleminin birkaç dakikası, şu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir.

Hem şu hakikate bina edilen beyne’l-evliya kesretle vuku bulmuş olan bast-ı zaman hadiseleridir. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış, bazıları bir dakikada bir hatme-i Kur’âniyeyi okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehl-i hak ve sıdk, bilerek kizbe elbette tenezzül etmezler. Hem o derece hadsiz ve kesretli bir tevatürle bast-ı zaman (*) hakikatini aynen müşahede ettikleri medar-ı şüphe olamaz.

Şu bast-ı zaman, herkesçe musaddak bir nev’i, rüyada görünüyor. Bazan bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, geçirdiği ahvâli, konuştuğu sözleri, gördüğü lezzetleri veya çektiği elemleri görmek için, yakaza âleminde bir gün, belki günler lâzımdır.

Bediüzzaman, kehf suresinin 18. ayetini de bu hakikata delil gösteriyor. Ayet meali şöyledir; "İşte, onları nasıl uyuttuysak öylece de uyandırdık. Derken aralarında konuşmaya başladılar. Birisi: “Ne kadar uykuda kaldınız?” diye sorunca bazıları: “Bir gün, belki bir günden de az!” diye cevap verdiler. Diğerleri de: “Uykuda ne kadar kaldığınızı tam tamına ancakRabbiniz bilir” dediler. “

Selam ve dua ile...

Editör
www.sorularlarisaleinur.com