+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Kader Utansin Kahrolsun Kader Gibi İfadeleri Kullanmak Doğru mudur?

 1. #1
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Question Kader Utansin Kahrolsun Kader Gibi İfadeleri Kullanmak Doğru mudur?

  "Kader utans?n, kahrolsun kader" gibi ifadeleri kullanmak doğru mudur ?

  KADER? SUÇLAYAN o kadar söz var ki, saymakla bitmez.

  Kendine söz geçiremeyen, kadere taş atar. Kimseyi suçlayamayan, kaderi taşlar. Karş?s?ndakine gücü yetmeyen kadere yüklenir. Böyle bir kör dövüşüdür gider. Kime vurduğunu bilemez, vurduğu yeri göremez, rast gele hücum eder. Beceriksizliğini, tembelliğini ve bilgisizliğini kendi üstüne almaz, eline geçen taş? kadere f?rlat?r, durur.

  "Kader utans?n" der. Kader ne yapm?ş ki utans?n, kaderin utanacağ? neyi vard?r? Gerçekten utanmas? gereken birisi varsa, o da kişinin kendisidir asl?nda… Kader bir suç işlememiş, bir hata yapmam?ş, bir yanl?şa girmemiştir. Suçu işleyen, hatay? yapan, yanl?şa giren kişinin kendisi olduğu halde; neden kader hatal? olsun?

  Geçen zaman içinde daha büyük bir kayba uğram?ş, daha büyük bir zarar etmiş, daha büyük bir belaya çarp?lm?şsa, kadere olan k?zg?nl?ğ?n?n dozunu biraz daha artt?r?r.

  Bu sefer ağz?ndan ç?kan? kulağ? duymaz halde, söylediği sözlerin nerelere vard?ğ?n? düşünmez biçimde, açar ağz?n?, yumar gözünü, Allah muhafaza “kahpe kader” deyiverir.

  Gerçekten insanoğlu garip bir varl?k, tuhaf bir yarat?k. Plâns?z, programs?z iş yapar, bir işe başlarken baş?n? sonunu düşünmez, ele ald?ğ? işin neye mal olacağ?n? hesaplamaz, kendi eliyle kendini tuzağa düşürür, köşeye s?k?ş?r kal?r.

  Bu sefer de ağz?n?n dolusuyla, “Kader unuttu beni”, “Gözü ç?kas? kader, ne istedin benden?” gibi bilir bilmez, ileri geri atar tutar. “Kader kötü bir oyun oynad?” der, fakat kendisi oyunu kural?na göre oynamam?şt?r.

  Bu gereksiz ve yersiz sözlerin hiçbirinin bir Müslüman’?n ağz?ndan ç?kmamas? laz?m… ?nanan bir insan böyle sözleri söylememesi gerekir. Söylenmemesi bir tarafa, bu sözlere karş? tav?r koymal?, böyle sözlerin toplumda bar?nmas?na, tutunmas?na meydan vermemelidir.

  Neden mi? Çünkü kader dediğimiz şey bizim dinimiz, iman?m?z, inanc?m?z ve itikat alan?m?zd?r. Daha ilk çocukluk y?llar?m?zda bize ilk öğretilen iman?n şartlar?ndan biri de kadere iman etmek değil midir? Hayr?n da şerrin de, iyiliğin de kötülüğün de Allah’tan geldiği değil midir?

  Kader, Allah’?n bilmesi, her şeyin O’nun bilgisi alt?nda olmas?d?r. Allah’?n ezelden ebede kadar meydana gelecek olaylar?n zaman?n?, yerini ve niteliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesidir. Yani Yüce Allah, olmuş olacak, gelmiş gelecek her ne varsa onlar? önceden plânl?yor, zaman? gelince de yarat?yor.

  Kader bir ölçüdür, bir miktard?r. Bir pland?r, bir programd?r. Kâinat ve içindekiler, insan ve geleceği her şey Allah’?n takdiri iledir, koyduğu bir ölçüye göredir.
  Kur’an diyor ki:

  Allah’?n emri biçilmiş bir kaderdir.”
  (Ahzab, 33:38)
  Biz her şeyi bir kaderle yaratt?k.”
  (Kamer, 54:49)
  Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri bizim kat?m?zda olmas?n. Ama biz onu ancak belirli bir kaderle/miktarla indiririz.”
  (Hicr, 15:21)


  Kaderin bizimle ilişkisi nas?l gerçekleşiyor? Bizim yetkimiz nereye kadar, yapt?ğ?m?z işlerde kaderin pay? ne kadar?

  Allah Teala insanlar? yaratm?ş, onlara diğer yarat?klardan farkl? olarak ak?l, irade ve güç vermiştir. ?nsan, akl?yla ve iradesiyle iyi olan? seçecek, kötü olandan sak?nacakt?r veya tam tersini yapacakt?r.

  ?nsan?n bu seçme gücüne cüz’î irade diyoruz. Yani kişisel istek, yapma niyeti, yapma eğilimi demektir.
  ?nsan bir şeyi yapmak ister, bir şeyi yapmaya niyet eder, birçok seçenek içinden birisini tercih eder, seçer. Allah da, insan?n tercih ettiği o şeyi yarat?r.

  Meselâ, elimizi kald?rmak istedik, indirmek değil de kald?rma tercihini yapt?k, işte o anda Allah elimizi kald?rma fiilini yarat?yor. Çünkü biz kaslar?m?za, kan?m?za, beynimize, hükmedemiyor, söz geçiremiyoruz. Bu yapma ve yaratma işini Allah yap?yor. Elimizi kald?rd?k ve karş?m?zdaki adam?n surat?na bir tokat indirdik.

  Tokat vurmay? isteyen kim? ?nsan.
  Tokad?, adam?n surat?na indirmeyi yaratan kim? Allah.
  Burada sorumlu kim? ?nsan.

  Yine kolumuzu kald?rd?k, karş?m?zdaki kişinin boynuna att?k, ona olan sevgimizi ifade ettik.

  Onun boynuna kolumuzu atmay? isteyen kim? Biz.
  Kolumuzu karş?m?zdaki kişinin boynuna atma fiilini yaratan kim? Allah.
  Burada sorumlu kim? Biz.

  Demek ki, biz ne istiyorsak, hangi işi yapmay? tercih ediyorsak o işi Allah yarat?yor. Ve biz de yap?lan işten sorumlu oluyoruz.

  ?şte Allah’?n bu yaratmas?n?n ad? kader program?n?n kaza edilmesi, uygulama alan?na konmas?d?r.

  Allah kâinat? ve kâinat içinde yaşayan bizleri, bizim bedenimizi, kaş?m?z?, gözümüzü bir plân içine alm?şt?r. Allah, plânlad?ğ? her şeyi zaman? gelince yarat?r. Ancak cüz’î irademize bakan k?sm?n? boş bir sayfa olarak elimize vermiştir. O boş sayfay? biz doldururuz. Oraya ne yazm?şsak Allah da ona göre yarat?r.

  Allah dilimizi yaratm?ş ve dilimize konuşma kabiliyeti de vermiş. Biz kötü söz söylemeyi tercih edince, Allah o kötü söz fiilini yarat?yor ve kötü sözler dilimizden dökülüyor. ?yi söz söylemeyi tercih edince de Allah o iyi söz fiilini yarat?yor ve o kötü sözler dilimizden dökülüyor. Kötü söz söyleyince sorumlu biziz, iyi söz söyleyince de sevilen biziz.

  Allah’?n dilimize konuşma özelliğini vermişdir. Fakat biz o dili kullanmada sorumluyuz. ?yi söz de söylesek, kötü söz de söylesek... ?yi söz söyleyince iyi sözü yaratan, kötü söz söyleyince de kötü sözü yaratan Yüce Allah’t?r.
  Allah insana ak?l gibi iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, hayr? şerden, doğruyu yanl?ştan, faydal?y? zararl?dan, iman? küfürden, cenneti cehennemden ay?rt edebilecek irade gibi bir nimet vermiş. Bütün bu birbirine ters olan şeyleri de önüne koymuş ve bunlar? seçme konusunda insan? serbest b?rakm?ş.
  Demiş ki: “Ey kulum, sen hangisini tercih edersen, hangisini yapmak istersen, Ben onu yarat?r?m.”

  Kul seçeneklerden birini tercih ediyor, Allah da o fiili, o işi yarat?yor. Niyet edip yapan insan m? sorumlu, yoksa o işi yaratan, var eden Allah m?? Tabii ki, insan… Niye, çünkü isteyen insan?n kendisidir.

  “Allah isteseydi, ben o kötü işi yapmazd?m, o zararl? yolu tercih etmezdim” denmez. Neden denmez? Çünkü Allah insana ak?l ve tercihini kullanma gibi imkanlar vermiştir. ?nsan bunlar? kullanmakla mükelleftir.

  Çal?şmay?p tembel tembel yatt?n, fakir düştün, perişan oldun, sorumlu kim? Sen.
  Güzel bir iş buldun, çal?şt?n, çabalad?n, rahat bir hayat geçiriyorsun, kazançl? kim? Sen.
  ?şveren ne yapt?? Senin yapt?ğ?n tercihler istikametinde seni değerlendirdi, hak ettiğini verdi.

  Yepyeni bir araba ald?n, dümdüz bir yolda giderken, yoldan ç?kt?n, yolun kenar?nda duran bir kayaya arabay? çarpt?n.
  Yolu yapan?, biraz sonra gelen trafik polisini, arabay? yapan fabrikay? suçlamaya kalkacak olsan, adama ne derler? Gülerler, değil mi? Çünkü dikkatsiz olduğun için bir tek suçlu varsa, o da sensin.
  Bir de “Zaten bu benim kaderimde varm?ş” deyip de suçu kadere atabilir misin?

  Veya yolda giderken, h?z?n? art?rd?n, biraz sonra önünde seyreden arabaya arkadan vurdun. Biraz sonra trafik polisi geldi, kimi suçlu ç?kar?r? Seni.
  Neden? Çünkü h?zl? giden sensin. “Öndeki araba çok yavaş gidiyordu, biraz h?zl? gitseydi vurmazd?m” diyebilir misin?
  Bir de üstüne üstlük, “Ne yapal?m kader bu” deyip sorumluluktan kaçabilir misin?

  Bir başka örnek: Geldin, viraja çok h?zl? bir şekilde girdin, arabay? toparlayamad?n ve uçuruma yuvarland?n. Az s?yr?klarla kurtuldun.
  Biraz sonra bir adam geldi, dedi ki: “Ben zaten senin böyle yapacağ?n? biliyordum, ben seni yukar?dan gördüm, o h?zla viraj? alamazd?n, mutlaka uçuruma yuvarlanacakt?n.”

  Şimdi kalk?p o adama, “Suçlu sensin, sen benim uçuruma yuvarlanacağ?m? bildiğin için ben bu kazay? yapt?m” diyebilir misin?
  Aynen bu misalde olduğu gibi, bir olay?n Allah taraf?ndan bilinmesi, bizi o olay?n sorumluluğundan kurtarmaz.

  Mehmet Paksu

 2. #2
  Dost risaleseven - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  11

  Standart kader utansın demek doğru değildir

  her yapılan kötü birşey kadere mal ediliyor.niyese intihar ediliyor,kader kaderinde var,evden kaçıyor kaderinde var,hırsızlık yapıyo kaderinde var,sanki insanın iradesi yok.tabiki bazı şeyler kaderle ilgili inanuyorum.ama Cenab_Allah insanoğluna irade vermiştir diyorum

 3. #3
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Kadere iman etmek..imanın altı rüknünden birisidir........

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 4. #4
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Ey insan! Bil ki, insanlar?n ağz?ndan ç?kan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var; ehl-i ?mân bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz.

  Birincisi: Evcedethu'l-esbab, yani, "Esbab bu şeyi icad ediyor."

  ?kincisi: Teşekkele binefsihî, yani, "Kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor."

  Üçüncüsü: ?ktezathu't-tabiat, yani, "Tabiîdir, tabiat iktiza edip icad ediyor."

  Evet, madem mevcudat var ve inkâr edilmez. Hem, her mevcut san'atl? ve hikmetli vücuda geliyor. Hem madem kadîm değil, yeniden oluyor. Herhalde, ey mülhid, bu mevcudu, meselâ bu hayvan?, ya diyeceksin ki, esbab-? âlem onu icad ediyor, yani esbab?n içtima?nda o mevcut vücut buluyor; veyahut o kendi kendine teşekkül ediyor; veyahut, tabiat muktezas? olarak, tabiat?n tesiriyle vücuda geliyor; veyahut bir Kadîr-i Zülcelâlin kudretiyle icad edilir.

  Lemalar | Yirmi Üçüncü Lem´a | 181
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 5. #5
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  allah raz? olsun ihtiyac?m varm?ş san?r?m 23. Lem'ay? açt?m okudum.Konunun devam?n? da verirseniz daha iyi olur.dua ile...

 6. #6
  Yasaklı Üye seyru suluk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  MERSİN,ANKARA
  Mesajlar
  989

  Standart

  bence bu kelimeler dediğiniz gibi Allah'a şirk koşma kelimeleridir.lanet olas? ve lanet okuma kelimeleride çook günah ve dinimizce ayk?r? kelimelerdir

 7. #7
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı serraben Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  allah razı olsun ihtiyacım varmış sanırım 23. Lem'ayı açtım okudum.Konunun devamını da verirseniz daha iyi olur.dua ile...
  Devamını bu linkten okuyabilirsiniz kardeşim:
  http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Lemalar&Page=182
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 8. #8
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Teşekkür ederim ben kitaptan okudum.Bel ki devam?n? okumak isteyenler varsa faydalan?rlar.Allah raz? olsun.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Fal Baktırmak Doğru mudur ?
  By gamze-i_dilruzum in forum Fıkıh
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.11.12, 20:17
 2. Allah Şaşırtmasın İİfadesini Kullanmak Doğru mudur. Allah İnsanı Şaşırtır mı?
  By Asrisaadete-Hasret in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.08.08, 10:18
 3. Anlatılan Bu Olay Doğru mudur?
  By HamzaAktas in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 18.02.08, 01:44
 4. İnsan Kader Mahkûmu mudur?
  By Çeşm-i Giryân in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.11.07, 15:34
 5. Kahrolsun Şeriat !!!" İfadesini Kullanmak Doğru mudur ?
  By ademyakup in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.09.07, 10:43

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0