+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Araf Suresi'nden Dersler(Cumartesi Yasağı)

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart Araf Suresi'nden Dersler(Cumartesi Yasağı)

  Kur'an ayetleri çok ince s?rlarla ve derslerle doludur.Baz? hakikatler Kur'anda k?ssalar ve tarihi olaylar olarak anlat?l?r.Kur'an bir tarih kitab? değildir.Ancak tarihi k?ssalar ve olaylarla k?yamete kadar bizlere yol gösterir ve her asr?n insanlar?na özellikle müslümanlar?na yaşad?klar? s?k?nt?lardan ç?k?ş yollar? gösterir.Bu nedenle de Kur'an ayetlerinden peygamber k?ssalar? ve tarihi olaylara nas?l bakacağ?m?z?,bu ayetlerden nas?l dersler ç?karacağ?m?z? asr?m?z?n vazifeli müceddidi Bediüzzaman'?n eselerinden öğreniyoruz.Bizlerde Afar suresi 163 ile başlayan ayetleri buraya alarak tefekkür edelim istedik.Çünkü bu ayetlerde çok ince dersler var.Önce ayetleri alal?m.

  163- Bir de onlara deniz k?y?s?ndaki şehri(n uğrad?ğ? sonucu) sor. Hani onlar cumartesi (yasağ?n? çiğneyerek) haddi aşm?şlard?. 'Cumartesi günü iş yapma yasağ?na uyduklar?nda', bal?klar? onlara aç?ktan ak?n ak?n geliyor, 'cumartesi günü iş yapma yasağ?na uymad?klar?nda' ise, gelmiyorlard?. ?şte biz, f?ska sapmalar? dolay?s?yla onlar? böyle imtihan ediyorduk.
  164- Onlardan bir topluluk: "Allah'?n kendilerini helak etmek veya şiddetli bir azaba uğratmak istediği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz?" dediğinde "Rabbinize karş? bir özür için ve bir ihtimal sak?nabilirler, diye" dediler.
  165- Kendilerine hat?rlat?lan? unuttuklar?nda ise, biz de kötülükten sak?nd?ranlar? kurtard?k. Zulmedenleri yapt?klar? f?sk dolay?s?yla pek zorlu bir azab ile yakalad?k.
  166- Onlar, kendisinden sak?nd?r?ld?klar? 'şeyi yapmada ?srar edip başkald?r?nca' onlara: "Aşağ?l?k maymunlar olunuz" dedik.
  167- ?şte o zaman Rabbin, onlara en kötü azab? yapacak kimse(leri) k?yamet gününe kadar üzerlerine mutlaka göndereceğini bildirdi. Şüphesiz, Rabbin (ceza ile) sonuçland?rmas? pek çabuk oland?r ve gerçekten O, bağ?şlayand?r, esirgeyendir.
  168- Onlar? yeryüzünde ayr? ayr? topluluklar olarak paramparça dağ?tt?k. Kimileri salih (davran?şlarda) bulunuyor, kimileri de bunlar?n d?ş?nda olan aşağ?l?klard?r. Onlar? iyiliklerle ve kötülüklerle imtihan ettik, ki dönsünler.
  169- Onlar?n ard?ndan yerlerine kitaba mirasç? olan bir tak?m 'kötü kimseler' geçti. (Bunlar) Şu değersiz olan (dünya)?n geçici-yarar?n? al?yor ve: "Yak?nda bağ?şlanacağ?z" diyorlar. Bunun benzeri bir yarar gelince onu da al?yorlar. Kendilerinden Allah'a karş? hakk? söylemekten başka bir şeyi söylemeyeceklerine ilişkin Kitap sözü al?nmam?ş m?yd?? Oysa içinde olan? okudular. (Allah'tan) Korkanlar için ahiret yurdu daha hay?rl?d?r. Hâlâ ak?l erdirmeyecek misiniz?

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  K?saca ayetlere dayal? olarak müfessirlerin kitaplar?nda geçen ayr?nt?lr? paylaşal?m.

  Şimdi burada, ?srailoğullar? tarihinden, yukar?da zikredilen Allah'?n lütuf ve ihsanlar?na karş?l?k, yapm?ş olduklar? ve sonunda onlar? yavaş yavaş en feci y?k?ma görüten baz? ihanet ve isyan olaylar? anlat?lmaktad?r.

  Araşt?rmac?lar burada ad? geçen yerin, yeni ?srail devletinin ayn? isimle inşa ettiği bir liman? bulunan ve Ürdün'ün meşhur Akabe liman?na yak?n bir mesefadeki Eileh, Elat (veya Elot) yerleşim bölgesine işaret ettiği görüşündedirler. Bu liman şehri Sina Yar?madas?'n?n doğusu ile Arabistan'?n bat?s?nda, Akabe körfezinin ucundad?r. Buras? ?srailoğullar?'n?n parlak dönemlerinde çok önemli bir ticaret merkezi idi. Ve Hz. Süleyman (a.s.) bu şehri K?z?ldeniz'deki donanmas? için merkez liman yapm?şt?.

  Buras? ile alâkal? olay, Yahudilerin ne dinî, ne de tarihî kitaplar?nda zikredilmemiş fakat, Kur'an-? Kerim'in burada ve Bakara suresinde anlatt?klar? onun Kur'an'?n vahyi s?ras?nda, ?srailoğullar? aras?nda bilinen bir şehir olduğunu göstermektedir. Bundan dolay?, Medine Yahudileri, Yüce Peygamber (s.a)'e her konuda karş? gelme f?rsat?n? hiçbir zaman kaç?rmad?klar? halde, bu haberin doğruluğu konusunda itiraz edemediler.

  Sebt (Cumartesi)" ?srailoğullar? için, haftan?n kutsal günüdür. Rabb, Musa'ya "?srailoğullar?na söyle, benim sebt günlerimi gerçekten tutacaks?n, çünkü o, sizinle benim aramda nesillerdir süren bir alemettir... Onu bozan muhakkak öldürülecektir, o günde her kim iş işlerce o can, kavminin içinden at?lacakt?r... Ve nesillerince sebti ebedi bir ahit olarak ?srailoğullar? tutacaklar." Fakat evlerde ateş yakarak, kölelerini ve cariyelerini kullanarak ve dünyal?k herhangi bir iş için verilen ölüm cezalar?n? bu günde ifa ederek bu anlaşmaya karş? geldiler. O kadar ki, Peygamber Yeremya (M.Ö. 628-586)'n?n devrinde yüklerini bilhassa cumartesi günü Kudüs'ün kap?lar?ndan geçirerek taş?rlard?. Ve bu yüzden Yeremya peygamber "Eğer beni dinlemezseniz, o zaman onun kap?lar?nda ateş tutuşturacağ?m ve Yeruşalim saraylar?n? eritip bitirecek ve sönmeyecek" diyerek onlar? tehdit etmek zorunda kalm?şt?. Ayn? şekilde peygamber Hezekiel (M.Ö. 595-536)'da tüm bir ulus olan Yahudilerin Rabb?n sebtine karş? gösterdikleri hürmetsizliği "milli bir cürüm" olarak ilân etmişti. Bu al?nt?lardan da anlaş?l?yor ki, Kur'an'?n bu ayetinde mevzubahis olan Sebt gününe karş? lakaytl?k büyük bir ihtimalle bu dönemde olmuştur.

  Allah, kullar?n? çeşitli şekillerde imtihan eder. ?nsanlardan bir k?sm?n?n, ilâhî kanuna itaatten yüz çevirdiğini, küfr ve itaatsizliğe karş? eğilimin daha da artt?ğ?n? ve bunlar?n say?lar?n?n da çoğald?ğ?n? gördüğünde Allah, bu kimselerde çok cazip gelen iğva edici ve sapt?r?c? şeylere götüren kap?lar? önlerine açar. Böylece onlar?n, kötü niyetleri aç?ğa ç?kar ve sadece gerekli f?rsat ve imkân bulamad?klar?ndan bir türlü yapamad?klar? bu tip suçlar? işlerler.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  164- Onlardan bir topluluk: "Allah'ın kendilerini helak etmek veya şiddetli bir azaba uğratmak istediği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz?" dediğinde "Rabbinize karşı bir özür için ve bir ihtimal sakınabilirler, diye" dediler.
  Allah razı olsun Abdulbaki ağabey. Şu gaflet içinde geçirdiğimiz sıcak günlerde, açmış olduğunuz harika konularla tefekkürî ibadet sevabı kazandırıyorsunuz bize. Konuyu görünce Elmalılı'nın tefsirine baktım da şu ayet çok manidar geldi, Fesübhanallah dedirtti.

  "Onlardan bir toplum dedi ki:" Bu cümle cümlesi üzerine ma'tuftur. Ve o kasaba halkının yasağı çiğnemede sürekli ısrarı ve bu konuda söz dinlemeye yanaşmaması üzerine içlerindeki bazı iyilerin hâl ve akıbetlerini beyandır. Yani o vakitler içlerinden bir ümmet, iyiliksever bir cemaat onlara şöyle demişti. Allah'ın, helâkini murad ettiği, büsbütün helaklerini değilse bile, çetin bir azap ile cezalandırmayı murad ettiği böyle bir kavme ne diye va'z u nasihat edip duruyorsunuz? Yani, o kasaba halkı iki kısım idi. Bir kısmı fasık ve saldırgan takımı idi, bir kısmı da dindar ve iyiliksever insanlar idi ki, bunlar azınlıkta kalmış idiler, o saldırganlara söz geçiremiyorlar, onları önleyemiyorlardı.

  Bu iyiler de iki gruba ayrılmıştı: O iyilerden bir grup uğraşmış, didinmiş, acı tatlı dil dökmüş, zor veya kolay her yoldan giderek ve her usulü deneyerek zahmetler çekmiş, nasihat etmiş, ama onlara söz dinletememiş, nihayet bıkmış ve ümitsizliğe kapılmış, Allah'dan bu halka bir bela geleceğine karar vermiş, o halka kin ve öfke duymaya başlamış, sesini kesmiş, bir köşeye çekilip sinmiş idiler. Anlaşılıyor ki, bu bezginler o fasıklara göre sayıca az olmakla beraber, yine de ümmet denilecek kadar bir cemaat oluşturuyorlardı ve kendi aralarında bir takım toplantıları vardı. Bunlar içinde sayıca çok az denecek bir başka grup daha vardı ki, onlar ümitsizliğe kapılmıyorlar, bütün zorluklara göğüs gererek ve her türlü zahmete katlanarak, o söz dinlemez halka vaaz ve nasihata devam ediyorlardı. İşte bunlar, o azgın halkı yola getirmek için vaaz ve nasihate devam ettikçe, söz konusu o ümitsizler grubu da bunlara "Ne diye kendinizi boşuna yoruyorsunuz? Niçin boş yere vaaz ediyorsunuz?" yollu uyarılarda bulunuyorlar, "Siz niçin Allah'ın helâk edeceği veya bela vereceği böyle azgın bir kavme vaaz ve nasihat edip duruyorsunuz?" şeklinde sözler söyleyip, onları yaptıkları işlerden vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Onlar halkı büsbütün kendi haline bırakmak, ne görecekleri varsa görsünler, demek istiyorlardı. Ve böyle derken bir "farz-ı kifâye"nin büsbütün terkedilmiş olması ile hepsinin günahkâr olabileceklerini de düşünmemişlerdi. Lâkin onlar bu farz-ı kifâyeden; vaaz ve nasihat görevinden vazgeçmediler ve cevap vererek şöyle dediler: Rabbinize karşı bir mazeret olsun diye, bir de belki bir dereceye kadar sakınırlar diye, yani bizim vaaz ve nasihatımız iki sebebe dayanmaktadır: Birisi ve birincisi sırf Allah'a karşı bir mazeretimiz olsun diye, Allah tarafından hesaba çekileceğimiz vakit, "niçin kötülükten vazgeçirme görevinizi yapmadınız?" azarlamasına karşılık elimizde bir mazeret bulunsun diye, Allah katında böyle bir ithamla karşı karşıya kalmamak için. Çünkü kötülükten vazgeçirme henüz hayatta olanlara son nefese kadar bir farz-ı kifayedir. İkincisi de yeis yani ümitsizlik, dünyada hiçbir hususta caiz değildir. Ve ne kadar günahkar olursa olsun halkın tevbe ve ittikasını arzu ve ümid etmek de bir vazifedir. Gerçi bu hâl böyle devam ederse sonucunun bir helâke veya azaba varacağı muhakkaktır. Fakat insanların hali değişiktir, kaderin sırrı da vukua gelmeden önce bilinebilen bir şey değildir. Nereden bilebilirsin, bu güne kadar söz dinlemeyen bu halk belki yarın dinleyiverir ve belki yaptıklarından vazgeçer, kötülüklerden sakınmaya başlar. Büsbütün sakınmazsa bile kısmen sakınır, belki bu yüzden uğrayacakları azap da hafifler. Ne olursa olsun nasihate devam etmek, onu terketmekten daha iyidir. Nasihatı bütünüyle bırakmakta hiç bir ümit yoktur. Fakat nasihate devam etmenin hiç olmazsa azıcık da olsa sakındırmaya sebep olması umulur. Hiçbir tepki görmeyen fenalık her halde daha kolay yayılır ve kısa zamanda meydan alır. Herhangi bir fenalığın kökünü kurutmak mümkün olmazsa, hızını kesmek de önemli bir iştir, bunu gözardı etmemelidir. Felaket mukadder ise nasihat görevini yerine getirenler Allah katında mazur görülürler. Anlamalı ki, iyiler kötülerden ne çekmiş, ne kadar uğraşmışlar. Buna karşılık kötüler de ne kadar ısrar etmiş, her türlü nasihate rağmen kötülükte direnmişler.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Allah raz? olsun Myvenin Zeyli kardeşim.Hakikaten tefsirlerde bu olay?n ayr?nt?s? ile ilgili epey bilgi var.Ben de k?saca olay?n bal?k tutma ile ilgili bölümünden bahsetmek istiyorum.

  ?srailoğullar?na cumartesi günü kutsal bir gün olarak bildirilmiş ve bu günde bal?k tutmamalar? emredilmiştir.Yani cumartesi bal?k tutmalar? yasakt?r. Rabbimin çok hikmetleri sakl? olan bir imtihan?d?r bu hadise. ?mtihan devam ederken daha da şiddetlenir ve yasak gün olan cumartesi Cenab-? Hak deniz kenar?na çok say?da bal?k gönderir. Diğer günlerde ise bal?klar yok olur.Derken imtihan devam etmekte ve daha da şiddetlenmektedir. Cumartesi günleri geldiğinde bal?klar çoğal?yor diğer günlerde ise kayboluyor. Rabbimiz ince ince imtihanlardan geçiriyor kullar?n?.Bu durum karş?s?nda ?srailoğullar?ndan bir grup düşünüp taş?n?rlar ve bu duruma bir çözüm bulmak için hile-i şerriye yolunu seçerler.Bu yol şöyledir.Cumartesi günleri denize ağlar? atarlar ancak ağlara tak?lan bal?klar? Pazar günü denizden al?rlar.Böylece nefsi ve şeytani bir hile ile kendilerini aldat?rlar.Bu durum karş?s?nda diğer inanalar ise hemen uyar?ya geçerler.Bu gün yasak gündür,niçin bal?k tutuyorsunuz yoksa sizlere emre itaatsizlikten dolay? büyük bir azap gelecek diye uyar?lar?na devam ederler.Hile yapan grup ise çoktan bahaneyi bulmuş ve biz yasak gün olan cumartesi bal?k tutmuyoruz,baksan?za diğer günlerde bal?klar? denizden ç?kar?yoruz diye karş?l?k verirler.Tabi ki bu durum bir aldanma ve helakete giden yolun başlang?c? olmuştur. Olay böylece sürüp giderken uyaran iman ehli insanlar da ikiye ayr?lm?şt?r.Bir k?sm? uyar?ya devam etmiş,diğer k?s?m ise uyar?ya devam edenlere k?zmaya başlarlar.Niçin bunlar? uyar?yorsunuz?Bunlar zaten sap?tt?lar,daha doğru yola gelmezler diye uyar?c? grubun kuvve-i manevilerini k?rmaya çal?ş?yorlar.Uyar?c? taife sonuna kadar uyar?lar?ndan vaz geçmiyorlar,diğer inanan grupta uyar?c?lar? uyarmaktan vaz geçmezler.Böylece emri dinlemeyen gruba beklenen zulüm gelir.Rivayetlere göre bal?k tutanlarla bu tutanlar? uyaran grubu uyaran inananlar helak olur ancak uyar?ya sonuna kadar devam eden grubu Allah muhafaza etmiş ve gelen musibetten onlar? korumuştur.


  Şimdi yaşad?ğ?m?z bu ahirzaman asr?n?n en dehşetli fitnelerinin ve emre karş? gelişlerinin yaşand?ğ? bu zamanda acaba nerede duruyoruz?
  Allah’?n emirlerine karş? hileler yaparak nefsimizin ve şeytan?n yan?nda m??
  Emre isyan edenleri uyaranlar? uyarmaya çal?şanlar?n saf?nda m??
  Sonuna kadar hile ve emri nefislerinin arkas?na atanlar?n uyar?lmas?na devam eden taifenin yan?nda m?y?z?
  Rabbim bizleri sonuna kadar uyar?c?lar?n içinde olmam?z? nasip etsin inşallah.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Rabbim bizleri sonuna kadar uyarıcıların içinde olmamızı nasip etsin inşallah.
  Amin.......
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Kur'an'da uyar?c? topluluklarla ilgili ayetleri de konunun tekamülü için alal?m inşallah.Çok manidar ve derslerle dolu ayetler.Rabbim bizleri taraf?ndan övülen topuluklardan etsin.Amin.

  Sizden, hayra çağ?ran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. ?şte onlar kurtuluşa erenlerdir. (Al-i ?mran 104)

  Hepsi bir değildir; ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vard?r ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'?n ayetlerini okurlar.(Al-i ?mran 113)

  Ey iman edenler! Allah'?n size olan nimetini unutmay?n; hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah, onlar?n ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun ve müminler yaln?zca Allah'a güvensinler.(Maide 11)

  Musa'n?n kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde adil davranan bir topluluk vard?r.(araf 159)

  ?çlerinden bir topluluk: "Allah'?n helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz?" dedi. (Öğüt verenler) dediler ki: Rabbinize mazeret beyan edelim diye bir de sak?n?rlar ümidiyle (öğüt veriyoruz).(Araf 164)
  Konu Abdulbaki tarafından (30.07.07 Saat 08:29 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almas?n. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kad?nlar da kad?nlar? alaya almas?nlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ay?plamay?n, birbirinizi kötü lakaplarla çağ?rmay?n. ?mandan sonra fas?kl?k ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir.(Hucurat 11)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Yukar?ya ald?ğ?m?z ayetlerden anlaş?ld?ğ? üzere ümmetin istikamati için uyar?c? bir topluluğun vazife yapmas? gerekiyor.Bu durum diğer as?rlarda olduğu gibi bu gün de devam etmektedir.Kur'an?n uyar?c? topuluğun olacağ?n? beyan eden ayetleri bizleri de ilgilendiriyor ve uyar? yapmaya davet ediyor.Ancak bu topluluk hak ve hakikat ad?na vazife yapmal?,sadece ve sadece Allah r?zas?n? esas alarak bu vazifeyi deruhte etmesi gerekir.Bu uyar?c? topluluğa k?z?lsa da ,k?nan?lsa da ,hakaret edilse de,bu topluluktan ayr?lanlar olsa da,ayr?lanlar şevk k?r?c? ve moral bozucu davran?şlar yapsa da ,nefislerini temize ç?karmaya çal?şsa da inan?yorum ki Kur'an?n uyar?c? olarak bahsettiği topluluk uyar?lar?na hak nam?na devam edeceklerdir.Acaba bu uyar?c? ve istikamet üzere olan topluluk kimlerdir?Bunu Risale-i Nurlardan Kastamonu Lahikas?ndan bir hadisin işareti ile Üstad?m?z?n Nur Talebelerine işaret ettiğini anl?yorum.?şte o k?s?m:

  "Ümmetimden bir taife Allah'?n emri gelinceye kadar (yani k?yâmetin kopmas?na kadar) hak üzerinde galip olacakt?r." (Buhari, ?'tisam: 10)"
  "Ramazan-? Şerifte onuncu günün ikinci saatinde birden bu hadis-i şerif hat?r?ma geldi. Belki, Risale-i Nur şakirtlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi."(Kastamon?u Lâhikas? - Mektup No: 21 )

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cumartesi Avcısı (Film)
  By Matemkar in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.08.14, 19:34
 2. Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 06.06.14, 10:18
 3. İhlâs Sûresi’nden Bir Damla
  By abdussamedfani in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.06.08, 10:13
 4. Cumartesi Gecesi Meteor Şöleni
  By Ebu Hasan in forum Gündem
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 18.11.06, 14:46
 5. ArAf Doğmadan Öldürülmek İstendi
  By SeRDeNGeCTi in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 07.10.06, 15:21

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0