+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Dâbbetü'l-Arz nedir?

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Question Dâbbetü'l-Arz nedir?

  Süleyman KÖSMENE
  Dâbbetü'l-Arz nedir?  Eyüp Bey: “Dâbbetü’l-Arz nedir? Ne zaman, nas?l ve niçin ç?kar? Bu konudaki rivâyetler nelerdir?”  Dabbetü’l-arz kavram?na girmeden evvel, teklif s?rr?n? kavramam?z gerekiyor. Teklif s?rr?; teklifin ve kabulün, tamamen hür iradeye bağl? olarak yap?lmas? esas?d?r ve bütün hak dinlerde korunmuştur. Yani Cenâb-? Hak dinini bütün insanl?ğa teklif eder. Bunun için peygamberlerini tebliğci olarak gönderir. Peygamberler delil ve burhan gösterirler, dinin hakkaniyetini ve doğruluğunu ispat ederler, fakat kabulü, iman? ve teslimi insanlar?n kendi iradelerine b?rak?rlar. ?nsanl?ğa dini kabul hususunda icbar ve zor kullanmazlar. Çünkü esas olan içten kabuldür, hasbî imand?r, samimiyetle teslimiyettir. Bir tak?m kehanetlere dayal? bir teslimiyet, makbul ve muteber değildir. Dolay?s?yla dabbetü’l-arz? teklif s?rr?na zarar verecek bir boyutta ve biçimde beklemek gerçeklerle örtüşmez.
  Bedîüzzaman Saîd Nursî Hazretlerinin de ifade ettiği gibi, gelecekle ilgili haberler müteşâbih, örtülü, kapal?, yoruma aç?k ve doğru yorumlamaya muhtaç bir üslûp içinde bildirilmiştir. Çünkü bunlar nihayet nazarî meselelerdir, tamamen teferruatt?r, alabildiğine detayd?r. Böyle teferruat meseleler apaç?k cümlelerle bildirilmez; şayet bildirilmişse, bildirildiği gibi ç?kacağ? beklenmez. O aç?k ifadelerin, bir tak?m gaybî haberleri insanlar?n zihinlerine yaklaşt?rmak için birer temsil ve teşbih olmak üzere söylendiği düşünülür ve teklif s?rr?na uygun biçimde tevil edilir. Hakikat? ise Allah’?n ilmine ve iradesine b?rak?l?r. ?lmin ve realitelerin izzeti bunu gerektirir.1
  Bir defa Kur’ân, yeryüzünün yürüyen bütün canl?lar?na “dâbbe” diyor. Kanaatimizce, önce şu dâbbe kelimesinin gizeminden ve esrar?ndan bir kurtulmam?z lâz?m. ?şte örnekler:
  “…Allah’?n gökten indirip yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her türlü dâbbeyi (canl?y?) yeryüzünde yaymas?nda, rüzgârlar? ve yerle gök aras?nda emre amade duran bulutlar? döndürmesinde, düşünen kimseler için (Allah’?n kudretini gösteren) deliller vard?r.”2
  “Yerde yürüyen dâbbeler (canl?lar) ve kanatlar?yla uçan kuşlardan ne varsa, hepsi ancak sizin emsaliniz topluluklard?r (türlerdir).”3
  “Yeryüzünde yaşayan hiçbir dâbbe yoktur ki, r?zk? Allah’a ait olmas?n!”4
  “Hiçbir dâbbe yoktur ki Allah ona el koymam?ş olsun!”5
  “Göklerde ve yerde dâbbe (canl?) ve melek ad?na ne varsa hepsi büyüklük taslamaks?z?n Allah’a secde ederler.” (Dikkat: Secde âyetidir)6
  “Allah insanlar? haks?zl?klar?ndan ötürü yakalayacak olsayd?, yeryüzünde tek bir dâbbe b?rakmazd?. Fakat onlar? belirli bir süreye kadar erteler. Süreleri dolunca onu ne bir saat geciktirebilirler, ne de öne alabilirler.”7
  “Nice dâbbeler vard?r ki, r?zklar?n? kendileri elde edemezler. Onlar?n da, sizin de r?zklar?n?z? Allah verir. Allah işitir ve bilir.”8
  “Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yaratm?ş, sizi sarsmas?n diye yere de ulu dağlar koymuş ve orada her türlü dâbbeyi (canl?y?) yaym?şt?r. Gökten su indirip orada bitkileri çifti çift (erkekli dişili) faydal? bir biçimde yaratt?k.”9
  “Gökleri, yeri ve o ikisinde yayd?ğ? her bir dâbbeyi yaratmas? Allah’?n varl?ğ?n?n delillerindendir. O dileyince bunlar? bir araya toplamaya da kadirdir.”10
  “Ey insanlar! Sizin yarat?lman?zda ve her bir dâbbenin yeryüzünde yay?lmas?nda kesin olarak inanan kimseler için ibretler vard?r.”11
  Biz bu örnekleri, Kur’ân’?n canl?lar için çok s?k kulland?ğ? “dâbbe” kelimesinin esrar?ndan kurtularak, sağl?kl? düşünmemize daha çok yarayacağ?n? düşünerek verdik. ?nşallah yar?n devam edeceğiz.

  Dipnotlar: 1- Saîd Nursî, Şuâlar, s. 498 2-Bakara Sûresi, 2/164 3- En’âm Sûresi, 6/38 4-Hûd Sûresi, 11/6 5-Hûd Sûresi, 11/56 6- Nahl Sûresi, 16/49 7- Nahl Sûresi, 16/61; Kezâ bak?n?z: Fât?r Sûresi, 35/45 8- Ankebût Sûresi, 29/60 9- Lokman Sûresi, 31/10 10- Şûrâ Sûresi, 42/29 11- Câsiye Sûresi, 45/4
  http://www.yeniasya.com.tr/2007/05/2...r/skosmene.htm
  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 18:32 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 2. #2
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Dünkü yaz?m?zda dâbbenin, “yeryüzünde yürüyen canl?” mânâs?nda Kur’ân’da s?kça geçen bir kelime olduğunu ifade etmiş ve yeryüzü canl?lar?n? “dâbbe” olarak adland?ran âyetlerden örnekler vermiştik. Bugün de esrarl? bir ?st?lâh halinde gündemimize düşen “dâbbetü’l-arz” meselesi üzerinde dural?m.
  Kur’ân’da iki âyette “dâbbetü’l-arz” kavram? geçer. Bunlardan birincisinde, hak karş?s?nda kör, inatç? ve inkârc? olan insanlar?n başlar?na Allah’?n vaadi geldiği zaman yerden ç?kar?lacak dâbbetü’l-arz?n, onlara, Allah’? inkârlar?n?n büyük bir dalâlet ve felâket olduğunu söyleyeceğini haber vermekte; diğerinde ise, Hazret-i Süleyman’?n (as) asas?n? yiyip çürüten dâbbetü’l-arz?n, böylece cinlerin gayb? bilmediklerini ortaya ç?kard?ğ?n? bildirmektedir. Söz konusu âyetler şunlard?r:
  1- “O kavl (=söz) (k?yamet) başlar?na geldiği zaman, onlara arzdan bir dâbbe ç?kar?r?z da, bu onlara insanlar?n âyetlerimize kesin olarak iman etmemiş olduklar?n? söyler.”1
  2- “Süleyman’?n ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü cinlere ancak değneği yiyen dâbbetü’l-arz gösterdi. O, yere y?k?l?nca ortaya ç?kt? ki, şayet cinler gayb? bilmiş olsayd?lar küçük düşüren bir azap içinde kalmazlard?.”2
  Bu âyetlerin ilkinde, Allah’?n vaadi geldiğinde; Allah’?n, “konuşan bir yeryüzü mahlûku” meydana ç?karacağ? ve bu yeryüzü mahlûkunun insanlara ibret dersi vereceği bildirilir. Sonraki âyet ise, k?smen ilk âyeti tefsir eder mahiyettedir. Şöyle ki; sonraki âyet, ilk âyette ç?kacağ? haber verilen bu yeryüzü mahlûkunun, Hazret-i Süleyman’?n (as) asas?n? yiyen ağaç kurduna yak?n bir karakterde olacağ?na, kurtçuğu bu âyetin kavram? olan “dâbbetü’l-arz” tâbiri ile ifade etmek sûretiyle işaret eder.
  Bilindiği gibi Hazret-i Süleyman (as) cinleri emrinde çal?şt?r?yordu. Asas?na dayanm?ş olarak cinlere emir verdiği ve işlerini takip edip denetlediği bir s?rada vefat etti ve uzun süre asas?na dayal? vaziyette ayakta kald?. Cinler Hazret-i Süleyman’?n (as) öldüğünü hiç anlamad?lar. Ne zaman Hazret-i Süleyman’?n (as) asas?n? dâbbetü’l-arz denen kurtlar yedi, içini çürüttü; Hazret-i Süleyman’? (as) taş?yamaz hale gelen asa k?r?ld? ve Hazret-i Süleyman (as) yere y?ğ?ld?; işte o zaman cinler Hazret-i Süleyman’?n (as) öldüğünü anlad?lar.
  Âyet bunu cinlerin gayb? bilmediklerine delil olarak zikreder. Çünkü cinler eğer gayb? bilmiş olsalard?, yan? başlar?nda, âmirleri hükmünde olan bir Peygamberin öldüğünü, hiç olmazsa ölüm geldikten sonra olsun, anlayabileceklerdi. Ama kurtlar asay? yiyip, Hazret-i Süleyman’? (as) devirene kadar bunu bilmediler. Demek cinler gayb? bilmek bir yana, vak?alar?n görünen yüzünü bile kavramaktan çoğu zaman acizdirler.
  Süleyman (as) âyetinde geçen dâbbenin ağaç kurtlar? cinsinden, yani bildiğimiz odunun içini kemiren kurtçuklar, bitler ve mikroorganizmalar nevinden olduğu âyetin sarahatinden, yani aç?k mânâs?ndan ve genel çerçevesinden anlaş?lmaktad?r. Bu âyette ancak, önceki âyette geçen dâbbenin keyfiyeti hakk?nda bir ipucu aranabilir. Çünkü birçok âyetinde bilinen dünya canl?lar?n? “izafetsiz” dâbbe olarak adland?ran Kur’ân’?n, yaln?z bu iki âyette dâbbeyi arza izafe etmesinden ve bu izafede birinci dâbbenin asan?n içini yiyen bir mikroorganizma türü olmas?ndan; diğer âyette ç?kacağ? haber verilen ve yine arza izafe edilen dâbbenin de cüsse itibariyle “mikroorganizma” cinsinden olacağ? yönünde bir işaret ve ipucu yakalamak mümkün gözüküyor. Nitekim Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin tevili, dâbbetü’l-arz?n bir “mikroorganizma cinsi” olabileceği üzerinde yoğunlaşmaktad?r.
  Bu âyette, bir tak?m bilinmeyenler vard?r:
  1- Allah’?n, tahakkuk edeceğini vaad ettiği “Kavl=söz” nedir?
  2- Arzdan ç?kacağ? haber verilen dâbbenin keyfiyeti ve niteliği nedir? Nas?l bir dâbbedir?
  3- Dâbbenin konuşmas?n?n keyfiyeti nedir? Dâbbe nas?l konuşacakt?r?
  4- Dâbbe kimlerle konuşacakt?r?
  5- Dâbbe ne konuşacakt?r? Mesaj? nedir? Yar?n inşallah bu sorulara cevap arayal?m.


  Dipnotlar:
  1- Neml Sûresi, 27/82 2- Sebe’ Sûresi, 34/14
  http://www.yeniasya.com.tr/2007/05/2...r/skosmene.htm
  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 18:31 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 3. #3
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Önceki gün, dâbbetü’l-arz âyetinde bir tak?m bilinmeyenlerin bulunduğunu ifade etmiş ve bunlar? şöyle s?ralam?şt?k:
  1- Âyette, Allah’?n tahakkuk edeceğini vaad ettiği “Kavl=söz” nedir?
  2- Arzdan ç?kacağ? haber verilen dâbbenin keyfiyeti ve niteliği nedir? Nas?l bir dâbbedir?
  3- Dâbbenin konuşmas?n?n keyfiyeti nedir? Dâbbe nas?l, kimlerle ve ne konuşacakt?r?
  Şimdi bu sorulara s?rayla cevap arayal?m:
  1- Âyet, “O kavl (=söz) başlar?na geldiği zaman”1 cümlesiyle başlar. Bu Allah sözünün, insanl?ğ?n tümüyle bozulup aleyhlerinde hükmün hak olduğu vakti veya “k?yamet saatini” kastettiğinde şüphe yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) dâbbetü’l-arz? bir k?yamet alâmeti olarak haber verir.2 Buyurur ki: “Ç?kacak olan k?yamet alâmetlerinden ilki, güneşin bat?dan doğmas? ile bir kuşluk vakti insanlara karş? dâbbenin zuhurudur. Bu iki alâmetten biri diğerinden önce vaki olur. Diğeri de onun izi üzerine, hemen akabinde meydana gelir.”3
  2- Dâbbetü’l-arz?n keyfiyetine gelince; işte bütün meraklar? üzerinde toplayan ve çokça tart?ş?lan mesele budur. Bu nas?l bir hayvand?r? Niteliği ve keyfiyeti nedir?
  Dâbbetü’l-arz benzeri tecellilerin insanl?k tarihinde daha önce de meydana geldiğine dikkat çeken Bedîüzzaman Saîd Nursî Hazretleri, Firavun kavmine musallat olan çekirge âfât?n?n veya kuvvetli bir orduyla Kâbe’yi y?kmak için yollara düşen Ebrehe ordusuna musallat olan ve bir anda koca orduyu yerle bir eden ebabil kuşlar?n?n buna misâl teşkil ettiğini kaydeder. Saîd Nursî bu canl? ve tarihî misâlleri hat?rlatarak; insanlar?n bozulmalar?, her tarafta fitne ve fesad?n kol gezmesi, anarşistliğin, dinsizliğin, küfür ve küfran?n dünyaya tamamen hâkim olmas?, deccal fitnesiyle insanlar?n bilerek, severek ve isteyerek isyana ve tuğyana girmeleri, baştan ç?kmalar? ve beşerin tüm bu olumsuz başkald?r?lar?na rağmen emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker denilen kötülüklerden sak?nd?rma ve iyiliklere ve hayra yönlendirme çal?şmalar?n?n yap?lmamas? veya tamamen zaafa uğrat?lmas? üzerine, bu defa da dâbbetü’l-arz?n, şer ve şirretlik içinde yüzen insanl?ğ?n ortak korkusu olarak başlar?na musallat edileceğini ve şerli insanlar? perişan edeceğini bildirir.
  Saîd Nursî’ye göre o dâbbe, tek bir şah?s değil, bir tür ve cinstir. Çünkü bir tek şah?s ne kadar büyük de olsa, her tarafta herkese yetişmez. Oysa bu dâbbe bütün fitne ve fesat ehlini perişan edecektir. Demek bu, dehşetli bir hayvan türü olacakt?r. Buradan, Hazret-i Süleyman’?n (as) asas?n? kemiren kurtçuktan bahseden âyete intikal eden Bedîüzzaman Hazretleri, bu âyetin işaretiyle bir nev'î kurtçuklara benzeyen mikroplar, virüsler ve mikroorganizmalar cinsinden olacak o hayvan?n, yani dâbbetü’l-arz?n, insanlar?n kemiklerini ağaçlar gibi kemireceğini ve vücutlar?nda dişlerinden t?rnaklar?na kadar yerleşeceğini haber verir.
  3- Âyette söz konusu dâbbenin “konuşacağ?n?n” bildirilmesi, dikkatleri üzerine çeken bir diğer husustur. Bedîüzzaman’a göre bu konuşma, daha çok mesaj ağ?rl?kl? bir konuşmad?r, yani bu konuşmada söz dili değil, hâl dili kastedilmiştir. Yani bu hayvan ç?k?ş?yla ve korkunç tahribat?yla zaten konuşmuş olacakt?r. Hayvan?n konuşma dili, mü’minlerin iman bereketiyle ve sefâhetlerden sak?nmalar? neticesinde bu dehşetli hayvandan kurtulmalar?d?r. Yani fesatç?lar? perişan eden bu hayvan, mü’minlere zarar vermemekle hal diliyle konuşmuş olacak; Allah’?n âyetlerine inanmamalar?n?n başlar?na bu müessif olay?n gelmesine yol açt?ğ?n? hal diliyle bildirecektir. Doğrusunu Allah bilir.4 Cenâb-? Hak ümmet-i Muhammed’i (asm) âhir zaman fitnesinden muhafaza buyursun. Âmin.

  27-28-29.05.2007

  E-Posta: fikihgunlugu@yeniasya.com.tr  Dipnotlar:
  1- Neml Sûresi, 27/82
  2- Müslim, Îmân, 249; Müslim, Fiten, 39
  3- Müslim, Fiten, 118
  4- Said Nursî, Şuâlar, s. 511

  http://www.yeniasya.com.tr/2007/05/2...r/skosmene.htm

  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 18:34 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur Mesleği Nedir? Meşreb Nedir? Mizac Nedir?
  By MuM in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 28.07.09, 15:35
 2. RisaLe-i Nur Nedir? [ Öğrenmek İstiyorum İçeriği Nedir ? ]
  By KivirciX in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 22.07.09, 08:51
 3. Ip Gizleyin Ip Nedir? Host-hostin Nedir? Dns Nedir?
  By zeet06 in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 11.04.09, 17:49
 4. Hüsn-ü Zan Adem-i İtimat Nedir? Hizmette Bu Düşüncenin Yeri Nedir?
  By .zemzemi. in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 01.01.09, 19:14
 5. Kene Dabbetü'l Arz Olabilir mi?
  By selmanyildirim in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 16.07.08, 20:48

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0