+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Allah'tan Başka Malik Yoktur!

 1. #1
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  B?SM?LLAH?RRAHMAN?RRAH?M.

  Yüce Allah yaratma mucizesini gerçekleştirmede bir olduğu gibi, mülkünün üzerindeki egemenliğinde de birdir.
  "Göklerde ve yerde olanlar?n hepsi O'nundur." (Nisa-171)
  Bu kapsaml?, ayn? zamanda mutlak bir mülkiyettir. Bu, hiçbir kay?t ve şarta bağl? olmayan, zayi olmas?ndan korkulmayan ve üzerinde Allah'tan başkas?n?n ortakl?ğ? söz konusu olmayan bir mülkiyettir. Ayn? zamanda biricik uluhiyetin özelliklerinden biridir.
  Bir olan Allah, tek baş?na diri, otoriter ve maliktir: Bu olgu, insanlar?n zihinlerinde ve idraklerinde yer eden bütün şirk çeşitlerini söküp atmaktad?r.
  Ayr?ca bu gerçeklik, insanlar?n dünyas?ndaki mülkiyetin gerçek mahiyetini de yerleştirmede etkin olmaktad?r.
  Mülkiyetin tamamen Allah'a ait olduğu anlaş?l?nca:
  ?nsanlar?n hiçbir şeyin üzerinde mutlak mülkiyete sahip olmad?klar?, ancak her şeyin maliki, biricik ilah?n halifesi olarak tasarrufla bulunma yetkilerinin olduğu gerçeği yerleşir. Bu yüzden de kendilerini bu mülke halife tayin edenin şeriat?nda belirttiği şartlara boyun eğmeleri gerekir. Bunun aksine bir davran?ş, hilafet sözleşmesinden doğan mülkiyet haklar?n?n iptali olduğu gibi onun üzerindeki tasarruflar? da geçersiz k?lar. Yeryüzünde, Allah'a iman edenlerin bu tasarruflar? reddetmeleri imanlar?n?n gereğidir.
  ?slami düşüncenin etkisini, ?slami hükümlerde ve bu ilkelerin üzerine kurulu pratik hayatta görmemiz mümkündür.
  Yüce Allah, Kur'an-? Kerim'de :
  "Göklerde ve yerde olanlar?n hepsi O'nundur" derken:
  Sadece bir itikadi düşünceyi yerleştirmeyi dilemiyordu. Bununla birlikte, beşer hayat? için gerekli temel kurallardan birini koymak suretiyle beşeri ilişkilerin uyacağ? ilkeyi de belirtiyordu.
  "De ki: "Hamd, çocuk edinmeyen, mülkünde ortağ? olmayan ve düşkün olmay?p yard?mc?ya da ihtiyac? olmayan, Allah'a mahsustur. O'nu büyüklükte yücelt." (?sra-111)
  Bu hakikatin vicdanda yer etmesi, insan?n göklerde ve yerde olanlar?n gerçek malikini bilmesi, "mal?m" diyebileceği her şeyden elinin boş olduğunu, bunlar? göklerde ve yerde olanlar?n gerçek malikine vermeyi, elinde olanlar?n s?n?rl? bir süre için kendisine ödünç verildiğini duyumsamas? ve bunlar? kendisine ödünç verene geri vereceğini s?rf düşünmesi bile insan?, kötülüğün, tama'?n, cimriliğin h?rs ve yak?c? arzunun pençesinden kurtarmaya yeterlidir.
  Ayn? şekilde, kazand?ğ? r?z?k karş?s?nda kanaat, varl?kta cömertlik ve hoşgörü ilham etmeye ve yoklukta da varl?kta da kalbe istikrar vermeye yeterli bir güvencedir.
  Bundan sonra nefis, kazanamad?ğ? veya kaybettiği şeylerin hasretiyle yanmaz. Kalb de arzulad?ğ? şeyleri elde edememenin h?rs?yla kavrulmaz.
  Bu biricik uluhiyet makam?ndan kaynaklanan bir hakikattir.
  Bir tek ilah...
  Bir tek malik...
  "De ki, mülkün Maliki, Allah'?m! Dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de al?rs?n." (Al-i ?mran-26)
  O, mülkün ortaks?z malikidir. Dilediğine mülkünden belli bir süre için ödünç verir. Sonra da dilediği zaman onu geri al?r. O halde hiç kimsenin dilediği gibi tasarrufla bulunacağ? bir mülkiyeti yoktur. Aksine asli malikin direktifleri doğrultusunda, tasarrufta bulunulacak ödünç bir mülkiyet söz konusudur. Ödünç alan, mülkün üzerinde gerçek malikinin şartlar?na z?t bir tasarrufla bulunursa, haliyle bu tasarruf geçersiz olacakt?r. ?man edenlerin bu mülkü geri almalar? kaç?n?lmazd?r. Ahirette ise gerçek malikin şartlar?na göre tasarrufta bulunmaman?n cezas?n? çekeceklerdir.
  Yüce Allah, dilediğini yüceltir dilediğini de alçalt?r. Verdiği hükümden, sorumlu tutulmaz, O bir şeye zorlanmaz. Takdirini geri çevirmek mümkün olmaz. O, Allah olduğundan bütün işlerin yegane sahibidir de. Bu özelliklerden hiçbirini Allah'tan başkas?na vermek doğru değildir.
  Her ne zaman, Yüce Allah'?n uluhiyette birlenmesi söz konusu olmuşsa, malikiyette, hükmü alt?na al?p idare etmede, otoritede ve egemenlik bak?m?ndan da birlenmesi kaç?n?lmaz olmuştur.
  "Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'?nd?r. Ve Allah her şeyi kuşatm?şt?r.'' (Nisa-126)
  ?slam'?n tevhid düşüncesi sadece Allah'?n zat?n?n birliğiyle alakal? bir konu değildir. O, evrende etkisi görülen, pratik hayatta hareket halindeki bir tevhittir. Otoritenin ve hükmü alt?na al?p idare etmenin birliğidir, bu.
  Kişide göklerde ve yerde ne varsa hepsinin Yüce Allah'a ait olduğu O'nun her şeyi kuşatt?ğ? ve hiçbir şeyin, ilminin ve gücünün d?ş?nda olmayacağ? gerçeği yer edince, kaç?n?lmaz olarak, O'nun uluhiyette ve ubudiyette birlenmesi metoduna ve şeriat?na uymak suretiyle r?zas?n? elde etmeyi gerektiren bir düşünce meydana gelecektir.
  Her şeyi O'nun mülkü her şey O'nun kontrolünde ve O her şeyi kuşatm?şt?r.
  Yüce Allah, göklerin, yerin ve onlar?n içindeki her şeyin malikidir:
  "Göklerin ve yerin ve ikisinin aras?ndakilerin mülkü, Allah'?nd?r. O, her şeye kadirdir." (Al-i ?mran,189)
  Tabiatiyle malik olan?n mülkünde, hükmetmesi gerekir. Bütün mesele budur. Uluhiyet meselesi, tevhid meselesi...
  Uluhiyetin birlenmesi ve tevhidin gerçekleşmesi için, Allah'?n indirdikleriyle hükmetme meselesi...
  Mal, nefis, gökler, yer, hayat, ölüm, dostluk ve yard?m, her şey Allah'?n elindedir, başkas?n?n değil...
  "Þüphesiz, göklerin ve yerin mülkü Allah içindir. Diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve yard?mc? da yoktur." (Tevbe-116)
  Bu, Allah'a bağlanmad?r. Yaln?zca Allah'a bağlanma, başkas?na bağlanmay?, gerektirmeyecek kadar yeterli bir güvencedir insan için.
  Göklerde ve yerde mutlak egemenlik Allah'?nd?r.
  "O ki, göklerin ve yerin mülkü O'nundur." (Furkan-2)
  Bu, malikiyetten ve yücelikten kaynaklanan bir egemenliktir. Her şeyin üzerinde, tasarruf ve idarede bulunma ve her şeyi değiştirip başka şekle dönüştürebilme tasarrufudur.
  Mülkün sahibi olan, her şeyden münezzehtir.
  "Her şeyin mülkiyeti (melekutu) elinde olan ve sonunda kendisine dönülecek olan Allah, münezzehtir." (Yasin-83)
  Melekut kelimesi, bu büyük alakay?, var olan her şeyin üzerindeki mülkiyet alakas?n? ve mülkteki her şeyin üzerindeki kapsaml? egemenliği bak?m?ndan özenle seçilmiştir.
  "?şte Allah; sizin Rabbiniz O'dur. Mülk O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. O halde nas?l oluyor da yüz çeviriyorsunuz? " (Zümer-6)
  "Göklerde ve yerde olanlar O'nundur. O yücedir, azimdir." (Þura-4)
  Böylece Yüce Allah, göklerde ve yerde olan her şeyin kendisine ait olduğu gerçeğini yerleştiriyor. Birçok insan, sahip olduğu, kendisine musahhar k?l?nm?ş, dilediklerini kulland?klar? ve yararland?klar? birçok şeyin mutlak sahipleri olduklar?n? zannederek aldan?yorlar. Oysa, bu gerçek anlamda sahiplik değildir.
  Mülkün gerçek sahibi, var eden, yok eden, dirilten, öldüren, insana dilediğini bahşeden, dilediğinden mahrum b?rakan, ellerinde olan? alan ve tekrar onun yerine başkas?n? koyabilen Yüce Allah't?r.
  Allah'?n bu sonsuz mülkü, eşsiz olmas? bak?m?ndan da son derece azametlidir. Her şey O'na k?yasla son derece düşük kal?r. Bu hakikat böylece vicdanlarda yer edince, insanlar kendileri için, iyilik, r?z?k ve kazanç dileyecekleri mercii de tan?m?ş olurlar. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'?nd?r. Gerçek malik, kullar?na bağ?şta bulunabilendir. Dolay?s?yla mülk, tek baş?na Allah'?nd?r.
  "O, kendisinden başka ilah bulunmayan ve mülkün maliki olan Allah't?r." (Haşir-23)
  Allah'?n malikiyet s?fat?, diğer s?fatlar?n üzerine kaim olduklar? bir kaidedir.
  Mülkün, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a ait olduğu gerçeği vicdanlarda yer edince, yani mülkiyet birlenince kullar?n başka efendilere yönelmesi ve hizmet etmesi olay? da ortadan kalkm?ş olur. Bir insan ayn? anda iki efendiye hizmet edemez...
  "Yüce Allah bir adama iki kalb vermemiştir." (Ahzab-4)
  Yaln?zca Yüce Allah, evrenin ve varl?ğ?n maliki, hükmü alt?na al?p idare edeni ve kontrolünde tutup tasarrufta bulunan?d?r.
  "Mülk elinde olan Allah yücedir ve her şeye kadirdir." (Mülk-1)
  Bu hakikat, vicdanlarda yer ettiği zaman gidilecek yol ve yön belirlenmiş olur. Dolay?s?yla insan, her şeyin maliki, hükmü alt?na al?p idare edeni ve ortaks?z tasarrufta bulunan? olan Allah'tan başkas?na yönelmekten ve güvenmekten kurtulur.
  Ayn? şekilde, mülkün tek maliki ve biricik efendisinden başkas?na kul olmaktan da kurtulmuş olur.
  "O, her şeye kadirdir."
  Hiçbir şey O'nu aciz b?rakamaz. Gözünden kaçmaz, izni olmadan, hiçbir şey meydana gelemez. O'nun dilemesini hiçbir şey s?n?rland?ramaz. Dilediğini yarat?r, dilediğini yapar ve O irade ettiğini yapmaya kadirdir. Emrinde galip oland?r, iradesine bir s?n?r ve kay?t da vurulamaz. Bu hakikat vicdanlarda yer ettiği oranda düşünce, akl?n, hislerin ve hayallerin al?şkanl?klar?ndan kurtulup doğrudan Allah'?n iradesine bağlan?r.
  Allah'?n kudreti insan?n hayal edebildiği her şeyin ötesindedir, insanlar?n ilmi, çevrelerinde olup bitenlerden edindikleri bilgilerle s?n?rl? olduğundan Allah'?n gücünü takdir edemezler. Çünkü Yüce Allah, onlar?n s?n?rl? olmalar? ve çevrelerinin etkisinde kalmalar? hasebiyle bağl? bulunduklar? şeylerden yücedir,-münezzehtir.
  Hayat metodunu ve nizam?n?, eşya ve olaylar hakk?ndaki düşüncelerini bu sonsuz güçten almad?kça insanlar, çevrelerindeki çeşitli kay?tlar?n ve s?n?rlamalar?n etkisinden kurtulmayacaklard?r.
  Konu elff tarafından (27.05.07 Saat 22:35 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bilirsiniz ki, Allah'tan başka mabud ve hâlıkınız yoktur.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.09.14, 11:33
 2. "Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben ..
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.07.14, 13:47
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.02.14, 18:50
 4. Allah’ın Kudret Ve Gücünden Başka Kudret Ve Güç Yoktur.
  By m_safiturk in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.07.08, 18:14
 5. ALLAH'tan Başka Kim Olabilir?
  By semavi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 26.06.07, 12:02

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0