+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Gösteriş ve Riya' nın Çeşitleri

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  GÖSTER?Ş VE R?YANIN ÇEŞ?TLER?


  Gösteriş ve riyan?n çeşitleri çok fazlad?r. Bunlardan bir bölümünü şu şekilde s?ralamak mümkündür :


  1. ?badet edenin maksad? sadece başka arzu ve isteklerdir ve o hiçbirşekilde yüce Allah ' a yak?n olma amac?nda değildir. Çeşitli yollarla dünyevi amaçlar?na ulaşmak için sadece kendsini şöyle veya böyle bilmelerini ister. Bu , gösteriş ve riyan?n en şiddetli ve en telikeli görünüşüdür.Böyle bir insan?n yapt?ğ? ibadetib ibadet olmayacağ? gibi , ibadetinin bat?l olmas? , yüce Allah ' ?n emrine uymamas? ve görevin üstesinden gelememesi bir yana , başka bir tak?m büyük günahlar? da işlediği , kendisi içib bir tak?m cezalar ve azaplar elde ettiği ve durumunun söz konusu ibadeti tümüyle terk eden bir insann?n durumundan daha kötü olduğu ortadad?r.Çünkü o , gerçekte henhangi bir ibadet yapmam?ş olmas?na ilaveten , ayn? zamanda Hakk' la alay etmiş , insanalra karş? sahtekarş?k yapm?şt?r ve bunlardan herbiri , özellikle de birincisi son derecede büyük ve korkunç günahlardan birisidir.


  2. ?badet edenin amac? diğer istekler , yani dünyevi ve nefsani istekelrdir. Onun birinci amac? şu veya bu kimseler gmrsün ve haberdar olsunlar da , o kendisini din ve ibadet ehli saymalar? yoluyla çeşitli şekillerde ki dünyevi hedeflerine ulaşs?n ve buarada dolayl? olarak Allah '?n emrini yerine getirme ve Allah'a yak?n olmas amac?nda da olsun . Öyle ki eğer birisi görmez veya dünyevi hedeflerine ulşama konusunda uygun bir konumda yer alamazsa , ibadeti yerine getirmeyecek ve sadece Hakk'?n emiren boyun eğmek onu o ibadetei yerine getirmeye zorlayamayacakt?r.Daha da aç?k bir ifade ile , eğer ortada gösteriş ve riya diye birşey olmazsa , nun varl?ğ?nda sadece Allah için o ibadeti yerine getirecel hiçbir ilah isebep yoktur.Gösteriş ve riyan?n bu türüde birinci türe yak?n olupamelin bat?l olmas?na sebep olur


  3. ibadet edenin amac? , hem Hakk'?nemrini yerine getirmek ve Hakk' a yak?n olmak , hemde inlanalr?n kendisini övmesi , onlar?n nezdinde iyi bir konuma sahib olmak , makam - mevki , şöhret elde etmek ,şunu bunun ibadetinden haberdar olmas? , kendisidnen övgü ile söz etmesi ve onalr?n kalplerini celb etme yoluyla ulaşacağ? dünyevi ve nefsani hedegler türünden diğer isteklere ulşamakt?r.Yani her iki yönde , yani hem gösteriş ve riya yönü hemde Hakk'?n emrini yerine getirme ve Hakk'a yak?n olma yönü birbirine eşittir ve hiçbirinin diğerine göre üstünlüğü yoktur.
  Nitekim eğer birisi grüp duymasayd? , diğe istekler has?l olmasayd? , Hakk'a ibadet emrine boyun eğme Hakk'a yak?n olmas sebebi tek baş?na onu şbadete zorlamazd? ve bu durumda o , o ibdeti yapmazd?.Ayr?uca eğer ortada Hakk'?n emrine boyun eğmek ve Hakk'a yak?n olmak diye birşey olmasayd? , sadece şuna buna gösteriş etmek için ve sadece nefsani istekler tek baş?na onu ibadete zorlamazd?.
  Gösteriş ve riyan?n bu türünde önceki türlerfarkl? olamkla birlikte ibaetin bat?l olacağ? ortadad?r.

  Resul-u Ekrem bir hadisinde şöyle buyurmaktad?r :
  '' Yüce Allah şöyle buyurdu : '' Benden başkas?na ban ortak koştuğu bir ameli yerine getiren bir insan?n bu ameli o ortak koşulana özgüdür ve Ben böyle bir amelden ve şirkden münezzehim ''(Cami'üs-Sadat c2 s370)

  Yine Efendimiz ( a.s ) şöyle buyuruyor :
  '' Yüce Allah içerisinde zerre kadar bile olsa gösteriş ve riya bulunan bir ameli kabul etmez '' ( Cami'üs-Sadat c2 s370)

  Başka bir hadis-i şerifde ise :
  ''En küçük gösteriş ve riya bile şirktir. '' ( Cami'üs-Sadat c2 , s370)


  4. Onun ibadet etmek ve yüce Allah emrine yerine getirmekde ki as?l maksad? ; Hakk'?n emrine boyun eğmek veHakk'a yak?n olmakt?r. Öyleki , o ister birisi bilsin ve haberdar olsun yada haberdar olmas?n ister görülmesin her halukarda o ibadeti yerine getirecektir.Ancak nefsani isteklerin tutsağ? olduğu için şunun bunun haberdar olmas?nda mutlu olur.Onlar?n huzurundayken veya birisi yada birileri kendisini görmekteyken özel bir mutluluğa sahib olur.Bu özel zevk ve mutlulukla ibadetini yerine getirir.Ancak yaln?z baş?nayken , hiç kisme görmezken , o mutluluğa ve zevke sahib değildir , ibadeti üşengeçlik ve uyuşukluk içinde yerine getirir.
  Bu gösteriş ve riyan?n bir başka türüdür.?badetin bat?l olmas? konusunda hiçbir görüş prtyaya koymuyoruz
  Bu konuda Hz. Ali ' den nakledilen şu rivayet oldukça dikkat çekicidir :
  '' Gösteriş ve riya sahibi insan için 3 alamet söz konusudur: ?nsanlar gördüğünde mutlu olurr, tek baş?na uyuşuk ve üşengeçtir ve yapt?ğ? bütün işlerde başkalar? taraf?ndan özülmeyi sever . ''


  5.Onun ibadet etmekteki ilk ve as?l maksad? , Hakk'?n emrine boyun eğmek ve O na yak?n olmakt?r.O sadec ebu amaçla ibadetini yapar.Ancak amelden sonra , yani sahih bir niyetle ve temiz bir amaçla ibadetini yerine getirdikten sonra , makam , mevki ve şöhret isteğine övgü sevme ve benzeri nefsani isteklere tutsak olma sonucunda çeşitli yollarlaibadetini şuan buna belli eder , kiğmi zaman aç?kça söyler kimi zaman dolayl? ve ima yoluyla anlat?r . Kimi zamanda özel bir hareketle bunu ortaya koyar.


  6. Onun ibadet etmek ve yüce Allah emrine yerine getirmekde ki as?l maksad? ; Hakk'?n emrine boyun eğmek veHakk'a yak?n olmakt?r.O hiçbir şekilde kulluk özelliklerini ibadetlerini belli edecek bir harekete sahib değildir.Ancak tesadüfen ve doğal oalrak bir tak?m sebeplerin gereği olarak onu ibadetleri ve nücadeleleri belli olmakta ve başkalr? taraf?ndan görülüp bilinmektedir. O da kulluk özelliklerini şunun bunun görüp bilmesinden dolay? mutlu olmaktad?r.
  Şunun bunun bilmesinden dolay? mutlu olmak ve bunun nefsani istek ve arzular nedeniyle olmas? durumunda buda gösteriş ve riya say?lmaktad?r. Gösteriş ve riyan?n bir şeklidir.Örneğin ;
  '' ?nsanlar?n ben belli etmeme rağmen , ebnim ibdaet ve mana ehli olduğuma bilmeleri iyi oldu.Bundan böyle bana doğal olarak farl? bir gözle bakacaklar , sayg? gösterecekler günden güne insalr?n gözündeki değerim artcak,şurada burada benim ad?mdan söz edecekler , benden büyük birisi diye söz edecekler , hem şöhret kazanacağ?m hemde insanlar?n ilgisini çekeceğim '' türünden istekler le mutlu olmas? , gösteriş ve riyan?n bir çeşididir

  Ancak onun yapt?ğ? ibadetlerden başkalar?n?n haberdar olmas?nda duyduğu mutluluk sadece nefsani ve dünyevi mutluluklar?n hiç bir rolu yoksa , bu durumda onu nmutluluğunu sebebi yüce Allah'?n ona özel bir inayye bulunmas? , onun iyi işlerini gözler önüne sermesi kötü işlerinide gizlemesidir.BU durumda onu nibadetlerini nsonunda sevinip mutlu olmas? gisteriş veriya say?lmaz .
  Konu elff tarafından (27.05.07 Saat 22:36 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Gösteriş ve riyaya yakalanan bir insanda ilk anda gözlenebilenleri şu şekilde s?ralamak münkündür ;
  *** Sesini alçalt?r , ruhi ve manevi bak?mdan bir tak?m hallere ve özellikere sahipmiş gibi ve bu hallerin etkişis alt?nda kal?yormuş izlenimi verecek bir tarzda konuşur


  ***Kendisinin saliklerden ve bat?n ehlinden olduğunu götermek için sakal?na , b?y?ğ?na , saç?na , baş?na ve yüzüne özel bir şekil verir .


  ***Yolsa yürürken özel ibr heybet ve vakara sahibtir veya baş?n? önüne eğer ve dünyadan ilişkisini kesenlerin sahib olduklar? vakara sahib olduğunu , ruhi ve manevi alemlere gömüldüğünü göstermek için sağa sola karş? ilgisizdir .


  *** Hakk'a yönelenlerin , zikir , secde ehlinden olduğunu göstermek için aln?nda ki secde izinin görünmesine gayret eder.


  *** Zühd ve takva ehlinden olduğunu göstermk için özel bir şekle ve görüntüye sahib olan elbiseler seçer .


  *** K?mseyle ilgilenmek ve konuşmak istemeyecek kadar zikir ve tefekküre gömüldüğünü , zikrine ve tefkkürünün kesilmesini ve seyirden al?konulmay? istemeyecek kadar bat?nla meşgul olduğunu göstermek için , sohbet s?ras?nda ve diğer zamanlarda gözlerini aşağ? indirir , baş?n? yükseltir , konuşmakm istemiyormuşcas?na , aksine sadece kendi sessizlik aleminde olmak istiyormuşcas?na özel bir sakinlik ve yavaşl?kla söz söyler


  Elbette bunlarla anlat?lmak istenen , Allah'?n salih kullar?n?n , kulluğa ilişkin ibadet ve mücahedeler sonucunda ve çeşitli mertebelerin hat ve makamlar?n gereği olarak sözünü ettiğimiz özelliklerin benzeri özelliklere sahib olabilecek olmalar? değdir , aksine anlat?lmak istenen bu özellikler nedeniyle ortaya ç?kabilecek olan riya ve gösteriştir.
  Konu elff tarafından (27.05.07 Saat 22:37 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Dostluk Çeşitleri
  By havf_reca in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 12.01.09, 16:40
 2. Kavurma ve Çeşitleri...
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 07.12.08, 21:51
 3. Bitki Çeşitleri
  By köylu in forum Sağlık
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.06.08, 22:07
 4. Riya
  By nâme-i nur in forum Şiirler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.09.07, 11:44
 5. Riya Hakkında
  By gulsah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 16.02.07, 15:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0