+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Sindirme ve Yok Etme

 1. #1
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Bismillahirrahmanirrahim.
  "Galip geldikleri takdirde hakk?n?zda hiç bir yak?nl?k ve ahid gözetmeyecek olan kafirlerden nas?l emin olabilirsiniz ki? Onlar, sadece ağ?zlar?yla sizi raz? ediyorlar. Kalpleri ise bu r?zay? reddediyor. Ve onlar?n çoğu da fas?klard?r. Allah'?n ayetlerini (Kur'an'?) az bir paha karş?l?ğ?nda değiştirip Onun yolundan engellediler. Onlar?n bu işi, ne de kötü bir iştir. Onlar, bir mümin hakk?nda hiç bir yak?nl?k (akrabal?k) ve ahid gözetmezler. Onlar, haddi aşanlar?n ta kendileridirler." (et-Tevbe: 8-10)
  Tağut ve müşrikler, Hz. Nûh, Hz. Hûd, Hz. Salih, Hz: ?brahim ve diğer peygamberlere ve onlara inanm?ş kimselere neler yapt?lar?
  Müşrikler, Hz. Muhammed (s.a.s.) ve yan?ndaki mü'minlere neler yapt?lar?...
  Şuras? kesin ki galebe ve imkan sahibi olduklar? dönemlerde mü'minler hakk?nda hiç bir akrabal?k veya ahid gözetmediler. Kur'an-? Kerim, zaten bu konuyu tüm aç?kl?ğ?yla ortaya koymaktad?r.
  Modern tarihsel vakalar şunu ortaya koyuyor ki, Pakistan'?n ayr?l?ş? s?ralar?nda Budist hindular?n işlediği cinayet ve vahşet, Tatarlar?n Bağdat'ta işledikleri cinayetlerden daha az yüz k?zart?c? değildir. Budist hindular?n barbar ve vahşice uygulamalar? sonucu yurtlar?ndan kaç?p Pakistan'a hicret etmek zorunda kalan sekiz milyon müslüman muhacir, ancak üç milyon olarak Pakistan s?n?rlar?na varabilmiştir. Geriye kalan beş milyon müslüman ise, yeni Hindistan devleti taraf?ndan desteklenen budist örgütler taraf?ndan yollar?na devam ederlerken öldürülmüştür. Bu katil budist örgütlerden kimisini, bizzat Hint hükümetinde görev alan kimseler yönetiyordu. Evet işte bu örgütler, yol boyunca müslümanlar? kuzu keser gibi kesiyorlard?. Kestikten sonra da cesetlerini vahşi kuş ve hayvanlara b?rak?yorlard?, ölü cesetleri, belki de Tatarlar?n Bağdat'ta yapt?ğ?ndan da beter yöntemlerle kesip biçiyorlard?.
  Ya o korkunç ve yüz k?zart?c? tren cinayeti?!
  Hindistan'daki dairelerde çal?şan müslüman memurlar? Pakistan'a taş?yan tren cinayeti!...
  Hindistan'daki kurumlarda çal?şan müslüman memurlardan dileyenin Pakistan'a hicret edebileceği konusunda anlaşmaya var?lm?şt?. ?şte bu memurlardan elli bin kişi söz konusu trene binip Pakistan'a hareket etmişti.Bu memurlar? taş?yan tren, Hint-Pakistan s?n?r?ndaki Hayber Geçidi denilen tünelden ç?k?nca paramparça olmuş cans?z cesetlerden öte hiç bir şey taş?m?yordu.Çünkü eğitilmiş budist hindu örgütleri treni tünelin içinde durdurmuş ve elli bin kişiyi et ve kan y?ğ?n?na dönüştürmeden yoluna devam etmesine f?rsat vermemişti.Yüce Allah,elbette ki doğru söylemiştir.
  "Galip geldikleri takdirde hakk?n?zda hiç bir yak?nl?k ve ahid gözetmeyecek olan kafirlerden nas?l emin olabilirsiniz.?"
  Bu tür katliamlar şu ana kadar bile hiç kesilmeden devam etmiştir.
  Hindu örgütler, Behratbur, Ahwar ve Kaportala vilayetlerindeki müslümanlar? da soyk?r?mdan geçirdiler. Bu vilayetlerin her birinde s?ras?yla 110.000, 250.000 ve 213.704 müslüman yaş?yordu. Ama bunlardan hiç biri hayatta b?rak?lmad?. 1947 y?l?n?n Ağustos ay?nda Doğu Pencap Eyaletinde soyk?r?mdan geçen müslümanlar?n say?s? 472.000 idi. Ve bu rakam, resmi makamlar?n verdiği bir rakamd?.
  Tatarlar?n mirasç?lar? Komünist Çin ve Rusya' da neler yapt?lar müslümanlara?
  Çeyrek as?r denilebilecek bir süre içinde yirmialt? milyon müslüman? öldürdüler. Yani ortalama olarak y?lda bir milyon...
  Bu soyk?r?m eylemleri halen bile sürmektedir. Ayr?ca müslümanlara uygulanan çeşitli işkenceler...
  Tüyler ürpertici yöntemlerle yap?lan korkunç işkenceler...
  Bununla beraber dine karş? gerçek tutum ve gizli planlar?n? ustal?kla saklayarak halklar?n karş?s?na ç?kan bolşevizm, iktidar?n? sağlamlaşt?rmaya kadar kendisini sempatik göstermeye çal?şt?. Ama d?ş sald?r?lardan emin olur olmaz da dini kökünden çökertmeye yöneldi. En disiplinli şekilde örgütlediği hücrelerini Sovyetler Birliği'nin dört bir taraf?na dağ?tan Komünist Partisi, bu dinsizlik örgütleriyle dini ortadan kald?rmaya başlad?. Bunu başarmak için de en başta müftü ve kad?lar? öldürdü. Daha sonra öğretmen, vaiz, hatip, imam ve müezzinleri ortadan kald?rd?. Medrese, cami ve mescitleri işgal etti. K?r?m ve diğer ?slâmî bölgelerdeki şer'i mahkeme ve müftülükleri ortadan kald?rd?. Ve tüm bunlar, bir anda ortadan kalk?p birer hat?ra haline geldiler. Komünistler, bu kadarla da yetinmediler. Cami ve mescidlerin kimisini kolhoz atlar?na ah?r yapt?lar. Kimisini erzak ve zahire depolar? haline getirdiler. Kimisini gazinoya çevirdiler. Kimisini sinema salonu yapt?lar. Ve daha nice eylemler...
  Hiç bir şeriat ve kanunun kabullenemeyeceği uygulamalar...
  Ayr?ca Kur'an-? Kerim ve dini kitaplar? toplat?p yakt?lar. ?lkel barbar çağlarda bile eşi görülmemiş bir ahlaks?zl?k örneğini gösterdiler. Dinsizlerin elinden kurtulabilen pek az cami ise müze haline getirildi. Yahut Moskova, bu camilere dokunulmamas?n? özellikle emretti:
  Çünkü d?ş ülkelere s?zan haberleri çürütmek yahut kendilerince yalan ve uydurma say?lan haberlere, karş?l?k vermek için gerekirse bu camileri delil gösterebilmeliydiler. Sonunda K?r?m ve Sovyetler'deki diğer ?slâm bölgelerinde ezan-? Muhammedinin sesini kesmeyi başard?lar. Öte yandan Sovyetlerde yaşayan hiç bir kimse dinî ibadetlerini ifa etme cesaretini gösteremez hale geldi. Çünkü ölüm tehlikesi söz konusuydu. K?r?m'da din düşmanl?ğ? özellikle 1938 y?l?nda son haddine varm?şt?. Çünkü Kur'an ve dinî kitaplar tamamen yak?l?p cami ve medreseler komünist kurumlara dönüştükten sonra, memleketin alim ve büyükleri öldürüldükten veya Sibirya'ya sürgün edildikten sonra insanlar?n din ad?na bir tek şey görmesine imkan kalmam?şt?. Kozlu'da 1938 y?l?n?n bir gecesinde geriye kalan en son alimler de tutuklanm?şt?. Daha sonra komünistler, işkencelerle halsiz düşürdükleri bu alimleri, Karadeniz k?y?s?nda Voda kanal? denilen yerde bulunan, şehir sular? kulesine ç?kar?p teker teker mekanik b?çakl? çarklar?n içine atarak öldürdüler. Komünist yönetim, bu ölüm makinelerini özel olarak bu iş için haz?rlam?şt?. K?r?m topraklar? üzerindeki "komünist cennette (!)" ?şte böyle öldürülüyordu insanlar."
  Bu iğrenç işi yapmakla görevlendirilen işçiler hâla hayattad?rlar. Kimisi Avrupa'ya, kimisi Türkiye'ye, kimisi de başka ülkelere iltica edip can?n? kurtarabilmiştir. Yaklaş?k olarak k?rkdört milyon müslüman?n yaşad?ğ? Doğu ve Bat? Türkistan'da işlenen bu tür cinayetler, K?r?m'dakileri çok gerilerde b?rakmaktad?r. Oradaki müslümanlar?n bu say?s?, iğrenç komünist soyk?r?mlar sonucu yirmi alt? milyona inmiştir.
  Şimdi sözü Rusya'n?n Bat? Türkistan'? ve isim olarak Çin'in, fiili olarak da Ruslar'?n elinde bulunan Doğu Türkistan' topraklar?nda yaşayan müslümanlara uygulanan korkunç işkence yöntemlerini anlatan bir yazara b?rakal?m, ?sa Yusuf Alptekin ad?ndaki bu yazar, tüyler ürpertici komünist yönetimden kaçt?ktan sonra kaleme ald?ğ? "Müslümanla Demirperde Gerisinde" kitab?nda okuyuculara "Öldürme ve işkence Biçimlerini" anlatmaktad?r. Bu yöntemlerden baz?s?n? atlayarak anlatmak zorunda kalacağ?z. Çünkü hiç bir ?nsan?n edebine s?ğmayacak iğrenç şevlerdir bunlar. Bu bak?mdan sadece anlat?labilecek biçimleri nakletmekle yetiniyoruz:
  1 - Beyne ulaş?ncaya kadar kafaya çivi yakmak.
  2 - Tutukluyu, üzerine petrol döküp ateşe vermek.
  3 - Askeri eğitim amac?yla kurşuna dizmek
  4 - Havas?z ve loş zindanlara at?p açl?ktan ölüme terketmek.
  5 - Kafaya demir miğfer geçirip elektriğe vermek.
  6 - Ters yönde hareket makinalar?n aras?na bağlamak, böylece vücudu gah gerip, gah da gevşetmek. Tutuklu konuşana veya ölene dek bu işlemi sürdürmek.
  7 - Kor haline dönüşmüş demir çubuklarla vücudun her organ?n? dağlamak.
  8 - ?şkenceden geçmiş vücuda, kaynam?ş yağ dökmek.
  9 - Çivi veya gramafon iğnesini vücuda bat?rmak.
  10 - T?rnaklara öbür taraftan ç?kacak çivi çakmak.
  11 - Yatağa s?k?ca bağlay?p günlerce öyle bekletmek.
  12 - Tutukluyu k?ş ortas?nda ç?r?lç?plak kar üstünde uyumaya zorlamak.
  13 - Baştan yumak yumak saç çekmek. Böylece kafa derisini bile soymak.
  14 - Tutuklunun vücuduna k?zg?n demir taraklar geçirmek.
  15 - Tutukluyu s?k?ca bağlad?ktan sonra ağ?z, burun ve gözlerine kaynam?ş ve k?zg?n s?v?lar ak?tmak.
  16 - Eller arkaya bağland?ktan sonra s?rt?n üzerine kaya b?rakmak.
  17 - Tutukluyu ellerinden tavana as?p günlerce bekletmek,
  18 - Çivili sopalarla dayaktan geçirmek.
  19 - Kanat?ncaya kadar k?rbaçlad?ktan sonra vücudu k?l?ç veya b?çakla kesmek.
  20 - Vücutta delikler açarak içinden düğümlü ip geçirdikten sonra iki gün bekletmek.Daha sonrada bu ipi testere gibi kullan?p müzminleşmiş yaray? kesmek.
  21 - Tutukluyu kulağ?ndan duvara çivileyip ayakta bekletmek.
  22 - K?ş?n ortas?nda su dolu bir varile koyup bekletmek.
  23 - El ve ayak parmaklar?n? dikip birbirine bağlamak.
  24 - Kad?nlara da ayn? işkenceleri uygulamak. Ayr?ca onlar? soyduktan sonra göğüs ve memelerini kanat?ncaya değin vurmak. Kad?nlara uygulanan diğer işkence yöntemlerini ise ağz?m?za bile almak istemiyoruz. Çünkü işkenceye ald?klar? mahrem yerlerinden söz edip yazmaktan utanç duyuyoruz. (Bu bölüm "?slâmi Etütler" kitab?ndan al?nm?şt?r.)
  (Not: Seyyid Kutub ve arkadaşlar?na M?s?r Hapishanelerinde yap?lan eziyet Ve işkenceler için, Seyyid'in hayat?yla ilgili kitablara ve Ahmed Raif'in "HÜCREDE" kitab? na bak?n?z: (yay?nc?)
  Türkistan'?n Çin'de kalan bölümünde Tatarlar?n vahşetini bile geride b?rakacak işkenceler uygulanm?şt?r müslümanlara. Öyle ki tutuklanan bir müslüman lider, kalabal?k bir yolun üzerinde kaz?lan bir çukura at?l?yor. Müslümanlar, insan pisliklerini getirip çukurdaki müslüman liderin üzerine atmak zorunda b?rak?l?yor. Bu işleme üç gün aral?ks?z devam ettiriliyor. Sonunda bu müslüman adam pisliğin içinde boğulup gidiyor.
  Komünist Yugoslavya'n?n ?kinci Dünya Savaş?'ndan bugüne değin k?r?p geçirdikleri müslüman say?s? bir milyona varmaktad?r. Vahşice işkence ve barbarca soyk?r?mlar hâlâ devam etmektedir, örneğin kad?n erkek demeden müslümanlar? "Popolif" denilen etleri üreten kombinalara at?p öbür taraftan et ve kemik y?ğ?n? olarak ç?karmaktad?rlar. Ve bu işlem, şu ana kadar da devam etmektedir. Yugoslavya'da olup bitenlerin ayn?s? budist ve sair komünist devletlerde de mevcuttur. Şu ana kadar bile mevcut olan uygulamalar...
  Yüce Allah'?n buyruğunu doğrulayan uygulamalar:
  "Onlar bir mü'min hakk?nda hiç bir yak?nl?k ve ahid gözetmezler. Onlar, haddi aşanlar?n ta kendileridir."
  Çünkü bu sürekli, tabii ve zorunlu bir durumdur. Ortaks?z bir tek Allah'a kulluk eden mü'minlerle Allah'tan başkas?na kulluk eden müşrik veya dinsizlerin bulunduğu her zaman ve her ortamdaki zorunluluk...
  Zengibar'da yak?n zamanlarda meydana gelen olaylar? anlatmam?z yeterlidir, bu konuda. Müslümanlar?, kad?n - erkek demeden sindirdiler. Oniki bin müslümam öldürüp geri kalan dört bini de adadan sürerek denize att?lar. Ya K?br?s'ta olup bitenler?...
  Orada da yemek ve sudan önlediler müslümanlar?. Müslümanlar?n yaşad?ğ? bölgelerde bu uygulamaya geçtiler. Amaçlar?, onlar? açl?k ve susuzluktan öldürmekti. Bunun yan?nda bir sürü öldürme, k?y?m ve sindirme olaylar?n? gerçekleştirdiler. Ya Habeşlilerin, Eritre'de yapt?klar?...
  Ya Kenya'da Somali as?ll? yüzbinlerce müslümana yap?lanlar...
  Somali'ye geçmek isteyen bu müslümanlar?n uğrad?ğ? k?y?mlar...
  Haçl?lar?n müslümanlara nas?l bakt?klar?n? anlamak için George Brown ad?ndaki Avrupa'l? bir yazar?n 1944 y?l?nda yay?nlad?ğ? kitab?ndan bir pasaj nakletmekle yetiniyoruz:
  "Biz, değişik milletlerden gelecek tehlikelerle korkutularak büyüdük. Ne var ki yap?lan araşt?rmalar sonucu bu korkuyu hakl? gösterecek bir şey bulamad?k. Yahudi tehlikesi, sar? ?rk tehlikesi ve bolşevik tehlikesiyle korkutulup durduk. Ancak şimdiye kadar hayal edegeldiğimiz bu tehlikelerden hiç biriyle karş?laşmad?k. Bir kere Yahudileri, kendimize dost olarak gördük. Buna göre Yahudilerle uğraşan herkes, bizim de amans?z düşmanlar?m?z oluyor. Bolşeviklerin de bize müttefik olduklar?n? gördük. Sar? (Çin) tehlikesine gelince:
  Buna da karş? koyan büyük demokratik devletler bulunmaktad?r. Geriye bizim için gerçek tehlike olarak ?slâm Nizam?, onun yay?lma ve kabul görme gücüyle onun dinamizmi kalmaktad?r. O, hiç kuşkusuz Avrupa emperyalizminin karş?s?nda duran biricik engel durumundad?r."

  ?ST?KBAL ?SLAMINDIR!
  Konu MuhammedSaid tarafından (04.06.07 Saat 22:49 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Etme
  By lasiyyema in forum Şiirler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 19.09.19, 06:54
 2. Gelde Tefekkür Etme
  By _vatan_ in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 11.08.19, 20:26
 3. Namazı Cem Etme
  By Meyvenin Zeyli in forum Fıkıh
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 15.09.09, 13:31
 4. Rüzgara Lânet Etme ...
  By Lebid24 in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 11.01.08, 13:40
 5. Pes Etme Sabret Gönül
  By delailinnur in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.10.07, 06:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0