+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Dinin Afeti

 1. #1
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  بســـم الله الرحمن الرحيم

  Genellikle bu dinin afeti, bu dinin adamlar? olan gruptan ileri gelmektedir. Din adamlar?n?n afeti ise, fesada uğrad?klar? s?ralarda sözü konusundan yani gerçekleri, "din adaml?ğ?" ad? alt?nda sapt?rmaya yarayan bayağ? bir araç haline dönüştükleri s?ralarda...

  Kur'an-? Kerim, kitap ehlinden bir grubu anlat?rken bu hali dile getirmektedir:
  "Onlardan bir grup var ki, kitapta olmad?ğ? halde kitaptand?r sanas?n?z diye dillerini eğip tahrifat yaparlar ve "Bu, Allah kat?ndand?r" derler. Halbuki o, Allah kat?ndan değildir. Ve onlar bile bile Allah ad?na yalan söylerler." (Al-i ?mran: 78)
  Bu kimseler, kendi kitaplar?nda bulunan ayetleri sapt?r?yorlard?. Belirli bir tak?m kararlara varmak için dil oyunlar?yla tahrifat yapmaya kalk?ş?yorlard?. Üstelik bu tahrifat?n, ayetlerin gerçek anlam?n? ifade ettiğini ileri sürüyorlard?. Allah'?n kast?n?n böyle olduğunu iddia ediyorlard?. Gerçekte ise bu kararlar?, Allah'?n diniyle temelinden çat?ş?yordu.
  Bu davran?şlar?yla onlar, pek çok dinleyicinin gerçek dini ve ayetlerin gerçek anlam?n?; yeltendikleri bu yalanc? ve sahte kararlardan ay?ramayacağ?n? hesapl?yorlard?.
  Günümüzde biz, baz? din adamlar? aras?ndaki bu tip kimseleri çok iyi tan?yoruz.
  Yani bu dine zulmen nisbet edilen kimseleri...
  Dini, ç?karlar? uğrunda kullanan kimseleri...
  Dini, her tür keyfiliğe amade k?lan kimseleri...
  Ayetleri keyfice yönlendirenleri...
  Naslar? heva ve heveslerin peşinde sürükleyenleri...
  Maslahat ve ç?kar gördükleri her yerde, elde edilecek bir dünyevi hedefin söz konusu olduğu her zaman, bu dinin nasslar?n? başka yönlere çekenleri...
  Havai arzular?n peşinde koşa koşa yorulan ve bu nasslar? egemen olan havailiklere uydurabilmek için eğip büken kimseleri...
  Kelimeleri; bu dinle ve bu dinin gerçekleriyle çat?şan düşüncelere uydurabilmek için as?l yerinden sapt?ranlar?...
  Her hangi bir Kur'an ayetini, uğrunda yüz suyu döktükleri egemen bat?l görüşlere uydurabilmek için çaba harcay?p en ufak bir lafzi ilginin peşinde koşanlar?...
  "Bu, Allah'?n kat?ndand?r" derler.
  Halbuki o, Allah'?n kat?ndan değildir. Ve onlar bile bile Allah ad?na yalan söylerler.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 21:33 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 2. #2
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Bu afet, sadece kitap ehliyle ilgili olan bir afet değildir. Allah dinini hafife alan her ümmetin baş?na gelen bir afettir bu.
  Dünyevî bir menfaat uğruna yüz suyu dökerek beşeri arzular? raz? etmeye çal?şmak bu afetin bir sonucudur, ilmi dürüstlüğün yozlaş?p kalbin günahla dolmas?; yani Allah'?n üzerine yalan söyleme günah?n?n yüklenilmesi de bunun sonucudur.
  Çünkü hak kelimeler; Allah'?n kullar?na yaranabilmek için, Allah'?n diniyle çat?şan serseri zevklere uydurabilmek için as?l yerlerinden sapt?r?lmaktad?r.
  ?şte bu din adam? örnekleri; yani Allah'?n kitab?n? dil oyunlar?yla bir sapt?rma maddesi haline getiren, kelimeleri as?l yerlerinden kayd?ran, Allah'?n ayetlerini bir dünyal?k ç?kar uğruna keyfi görüşlerin doğrultusunda yorumlayan bu tür din adamlar?; hiç kuşkusuz eğri yolda yürüyenlerdir. S?rat-? müstakimi istemeyen kimselerdir. ?stikametten kopup eğrilikten yana olanlard?r.
  ?stikametin, yani dosdoğru yolun, bir tek biçimi vard?r. O da Allah'?n gösterdiği yolda yürümektir. Allah'?n metod ve şeriat?n? izlemektir.
  Bunun d?ş?ndaki her şey, hiç kuşkusuz eğriliktir. Eğrilikten yana olmakt?r. Ve Ahiret hayat?n? inkârla sonuçlanan tav?r da budur. Çünkü Ahiret ve inan?p Rabbine döneceğini bilen bir kimse, Allah yolunda bir engel olamaz. Allah'?n metod ve şeriatinden ayr?lamaz.
  "?nsanlar? Allah'?n yolundan (?slâm'dan) önleyip onu eğri olarak (halka göstermek) isteyen kimselerdir, (o melun zalimler.) Ve onlar kesinlikle Ahireti de inkar ediyorlar." (Hûd: 19)

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 21:33 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 3. #3
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Allah'?n şeriatini beşerî zevklerin doğrultusunda yorumlayan kimselerin gerçek tasviri (tan?m?), işte budur.
  Bu tür kimselerin gerçek niteliklerini ve içlerindeki as?l niyetleri ortaya koyan bir tan?mlamad?r, bu...
  Din adamlar?n?n afeti, hiç kuşkusuz dinin bir ç?kar ve kazanç arac? haline gelmesiyle gerçekleşir. ?ticiliği ve s?cakl?ğ? üzerinde olan bir inanç olmaktan ç?k?nca baş gösterir.
  Dini bir kazanç arac? olarak gördükleri içindir ki, kalblerinde olmayan? dilleriyle söylerler.
  Hay?r yapmay? emreder; ama kendileri yapmazlar.
  ?yiliğe davet eder; ama kendilerini unuturlar.
  Böylece hak kelimeleri, as?l yerlerinden sapt?r?rlar.
  Beşerin zevk ve arzular?na uysun diye ayetleri yorumlarlar.
  D?ş görünümüyle nasslara uygun, ama gerçekte dinin hakikat?yla çelişir fetva ve teviller ç?kar?rlar.
  Ve tüm bunlar? ellerinde mal veya iktidar bulunan kimselerin zevk ve amaçlar?na gerekçe bulmak için yaparlar.
  ?şte afet de budur. Kişinin, davet ettiği iyiliğe davran?şlar?yla ters düşmesidir, afet...
  Gönüllere kuşku düşüren afet budur..
  Sonra bu yaln?z davetçi için değil, dava için de bir afettir. ?nsanlar?n kalb ve düşüncelerini bozan afettir. Çünkü güzel bir söz duyup da çirkin bir davran?şla karş?laşan insanlar?n, "söz-davran?ş çelişkisinden" hayrete düşmemelerine imkan yoktur. Ruhlar?n akideyle canlanan ?ş?ğ?n? ve gönüllerin imanla yanan nurunu kaybeden insanlar?, - din adamlar?na güvenlerini kaybettikten sonra - dine güven duymaya devam etmeleri zor bir şeydir.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 21:34 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 4. #4
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Eğer bir kelime tüm cazibesine, tüm güzellik ve t?nlamas?na rağmen ona inanan kimsenin kalbinde bir hareket meydana getirmiyorsa; ölmeye ve kaybolup gitmeye mahkumdur.
  Eğer bir insan söylediği şeyin canl? bir örneği ve yaşayan bir tercümesi haline gelmemişse, en başta kendisi onun hakkaniyetine inanmam?ş demektir.
  ?nsanlar?n bu kimseye inan?p güvenmesi de buna bağl?d?r.
  Çünkü eğer bir kelime, kişinin fiili hayat?nda yerini bulmuşsa, parlakl?k ve güzelliği olmasa da insanlar? etkiler. Zira o kelime, as?l gücünü, güzelliğinden değil realitesinden alm?şt?r. Güzelliğini, parlakl?ğ?ndan değil, doğruluğundan alm?şt?r. Çünkü hayat?n içinden f?şk?ran o kelime, bir hayat kaynağ? haline dönüşmüştür.
  Ama her şeye rağmen sözle - eylem inançla - davran?ş aras?nda uyum sağlanmas?, kolay bir iş değildir. Basit bir yol da değildir.
  Çünkü bunun eğitime, çabaya ve çal?şmaya ihtiyac? vard?r.
  Allah'a bağl? olmaya, Allah'tan yard?m ve hidayet beklemeğe ihtiyac? vard?r.
  Hayat?n şart, gerek ve zorunluluklar?, bir bireyi güçten düşürecek kadar çoktur. Gönülden inan?p çağr?s?n? yapt?ğ? davaya k?yasla pratik hayat?n pek çok zorluklar?yla karş?laş?r.
  Fani olan bir fert eğer sonsuz bir güçle ilişkide değilse zay?f kalmaya mahkûmdur. Ne kadar güçlü olursa olsun zay?f kalmağa mahkumdur.
  Çünkü şerrin, tağutun ve iğvan?n güçleri ondan daha büyüktür. Bu güçleri bir, iki, üç yenebilir; ama onun da bir zaaf an?na yakalanmas? kaç?n?lmazd?r. O zaman da yenilgiye uğray?p uçuruma yuvarlan?r, geçmişini de, geleceğini de, mevcut halini de elden kaç?r?r. Ama eğer o, sonsuz ve öncesiz bir güce dayanm?şsa hep güçlü kalacakt?r. Tüm güçlerden daha güçlü...
  Arzu ve zaaf?na karş? güçlü...
  S?k?nt? ve zaruretlere karş? güçlü...
  Kendisine karş? koyan tüm güç sahiplerine karş? güçlü...
  Allah'?n dinini hakikaten bilipte buna rağmen sap?t?p başkalar?ndan yana tav?r koyan nice alimler gördük. ?lmini geçici dünya iktidarlar?n?n isteklerine amade edip, kas?tl? tahrifat ve bozuk fetvalar yönünde kullanan pek çok alim...
  Allah'?n yeryüzü egemenliği ve hürmetlerine (dokunulmaz değerlerine) sald?ran bu iktidarlar? ayakta tutmaya çal?şan nice alim...
  "Onlara, kendisine verdiğimiz ayetlerden (ilimden) uzaklaş?p şeytan? peşine takan ve sonuçta sapt?ranlar?n saff?na giren kişinin olay?n? anlat. Eğer dileseydik onu bu ayetlerimizle yüceltirdik. Ama o, alçalmay? istedi. Heva-heveslerine uydu. Onun durumu, kendisini uyarsan da uyarmasan da dilini ç?kar?p soluyan bir köpeğin durumu gibidir. ?şte ayetlerimizi yalanlayan kimselerin durumu da böyledir. Bu olay? anlat ki, üzerinde düşünebilsinler. Ayetlerimizi yalanlay?p nefislerine zulmeden kimselerin bu durumu ne de kötü bir örnektir." (el-A'raf: 175-177)

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 21:34 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 5. #5
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Bu olay, Allah'?n ayetlerini bile bile yalanlayan, bildikleri halde istikamette yürümeyen herkesi kapsamaktad?r. Beşer hayat?nda ne s?k görülen bir olaym?ş bu!?
  Allah'?n dinini bildikleri halde doğruya yönelmeyen kimseler ne de çokmuş!?
  Bir dünyal?k ç?kar uğruna ilimlerini, hak kelimeleri sapt?rmaya araç yapan, heva-heveslerine uyan ve böylece kendilerine sahip sand?klar? hevaperest zorba hükümdarlar? memnun etmeye çal?şan kimseler ne kadar da çokmuş!?
  Çok gördük böylelerini.
  "Yasama hakk? sadece Allah'?nd?r. Bunu, kendisi için iddia eden kimse ilahl?k iddias?ndad?r, ilahl?k iddia eden kimse kafir olmuştur. Onun bu iddias?n? kabul edip kendisine uyan kimseler de kafir olmuştur" diye söyleyen "bilenleri" gördük.
  Ama bu ilmine rağmen, yani dinin bu zorunlu gerçeğini bilmesine rağmen, yasama hakk?n? iddia eden ve bu iddias?yla da ilahl?k davas? peşinde koşan tağutlar? destekleyen "bilenleri"...
  Yani kendisinin haklar?nda küfür hükmünü verdiği tağutlar? destekleyen kimseleri...
  Bu tipten kimisinin, bir zamanlar faizin tümüyle haraml?ğ?, başka bir zaman da faizin helalliği konusunda yaz?lar yazd?ğ?n? gördük.
  Kimisini, fuhuşu ve fuhuşun halk aras?nda yay?lmas?n? överken gördük. Bu ahlaks?zl?k batağ?n? dini giysisiyle, dini unvan ve kariyeriyle örtmeye çal?şanlar? gördük.
  Acaba bu, "Kendisine verdiğimiz ayetlerden uzaklaş?p şeytan? peşine takarak sapt?ran kişinin olay?n?" en aç?k temsil eden bir örnek değil midir?
  Acaba bu Yüce Allah'?n söz konusu adamla ilgili olarak:
  "Eğer dileseydik onu yüceltirdik. Ama o, heva-heveslerine uyarak alçalmay? seçti. Onun durumu, üzerine varsan da varmasan da dilini ç?kar?p soluyaduran bir köpeğin durumu gibidir" diye ifade ettiği bünye bozukluğu değil midir?
  Evet eğer Allah dileseydi, kendisine verdiği ayetlerin ilmiyle onu yüceltirdi. Ama şan? yüce olan Allah, bunu dilememiştir. Çünkü ayetleri bilen bu kimse alçalmaktan yana tavr?n? koymuştur. Heveslerine uyup ayetleri b?rakm?şt?r.
  Bu, Allah'?n kendisine verdiği ayetler ilminden yararlanmayan, iman yolunun istikametinden ayr?lan, iman nimetinden s?yr?l?p şeytan?n alçalm?ş bir uşağ? olan ve sonuçta hayvan derecesindeki bir "mesh " durumuna düşen herkes için geçerli bir örnektir.
  Sonra bu sonu gelmez soluma da ne?
  Bu, dünyal?k ç?kar uğrunda tüketilen nefeslerden başka bir şey mi?
  Allah'?n verdiği ilimden s?yr?lma pahas?na dünyal?k peşinde koşma...
  Bu uğurda nefes tüketme...
  Hiç bir zaman sükuna kavuşmayan endişe dolu bir nefes tüketişidir bu...
  Kişiyi; uyarsan da uyarmasan da öğüt almaz hale getiren bir nefes tüketişidir bu...
  Tüm uyanlara rağmen kendi bildiğini okuyanlar?n nefes tüketişidir, bu...
  ?nsanl?k hayat? her zaman, her yerde ve her ortamda bu tip örnekleri önümüze ç?kar?p durmaktad?r. Bu tipteki alimlerin göze çarpmas? bir an meselesidir. Fazla, bir zaman geçmeden görülebilen alim tipleridir bu kimseler. Tabi ki Allah'?n koruduğu pek az kişiler müstesnad?r.
  Yani Allah'?n kendisine verdiği ayetlerden s?yr?lmayan, yeryüzüne yap?ş?p kalmayan, heveslerine uymayan, şeytana uşak olmayan ve iktidar sahiplerinin ellerindeki dünyal?k ç?karlar peşinde nefes tüketmeyen kimseler...
  Ama her şeye rağmen varl?ğ? hiç eksilmeyen bir örnektir bu tip alimler...
  Bu, sadece belirli bir zamanda yaşan?p gitmiş bir örnek tip değildir. Yüce Allah, Hz. Peygamber (s.a.s.)'e bu örnek tipi, Allah'?n inen ayetlerine muhatap olan kavmine anlatmas?n? emretmiştir. Ta ki, kendilerine verilen ayetleri bir kenara atmas?nlar. Ta ki hep okuna gelsin bu olay...
  O zaman için ve daha sonralar? için okuna gelsin...
  Amaç, Allah'?n ilminden bir şeyler bilen kimselerin, bu umutsuz sondan sak?nmas?d?r. Bu tükenmez nefes tüketişlerine mahkum kal?nmamas?d?r. Kendilerine - düşman?n düşmana yapamayacağ? - bu zulmü yapmamalar?d?r. Çünkü bu korkunç sona yakalananlar, sadece kendi nefislerine zulüm etmiş olurlar. Biz de zaman?m?zda - el-iyazu billah - bu tip kimseler gördük. Nefsine zulmetmek için amans?zca çaba gösteren, başka bir deyişle cehennemdeki yerinden kopmamak için ter döküp direnen kimseler...
  Hem de bu yar?şa kat?lanlar?n kendisini geçeceğinden korkarcas?na...
  ?şi gücü bu uğraş? vermektir bu tip alimin. Cehennemdeki yerini koruyabilmek içindir her sabah işe kuşanmas?...
  Bu dünya hayat?ndan kopacağ? ana değin tükenmek bilmez bir nefes harcamakt?r bu aç gözlü alimin işi.
  Allah'?m! Sen bizi koru. Ayaklar?m?z? sabit k?l. Üzerimize sab?r yağd?r ve müslüman olarak can?m?z? al.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 21:34 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 6. #6
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Hiç kuşkusuz Kur'an-? Kerim, müslüman toplumun vazgeçilmez hayat rehberidir.
  Böyle kalmağa devam da edecektir. Çünkü o, müslüman toplumu yetiştiren, yönlendiren ve büyük göreve haz?rlayan bir hayat kaynağ?d?r.
  Bu Kur'an'?n, hareketli davet alan? olmadan anlaş?lmas? mümkün değildir. Bu Kur'an'?, hareket halindeki insanlardan başkas?n?n anlamas? mümkün değildir.
  Ve işte bu Kur'an-? Kerim, as?l amac? ?slâm'a zarar vermek olan ?slâmî perdeyle gizlenmiş fitne örgütüne kat?lmaktan sak?nd?rmaktad?r:
  "Zarar vermek, küfür (getirmek), mü'minleri parçalamak, Allah ve Resulüne savaş açan (düşmanlara) gözcülük yapmak için önceden planlayarak bir mescid açanlar ki, "Bunu açmakla sadece iyilik yapmak istedik" diye yemin de edeceklerdir. Oysa ki, Allah, bu kimselerin kesinlikle yalanc?lar olduğuna şehadet etmektedir." (et-Tevbe: 107)
  Evet Hz. Peygamber'in zaman?nda s?rf müslümanlara bir tuzak olsun diye bir "Dirar Mescidi" aç?lm?şt?. Açanlar?n gerçek amac? müslümanlara zarar vermek, Allah'? inkâr etmek, ?slâm cemaatine perde gerisinden tuzak haz?rlayan düşmanlar? korumak ve bu dinin düşmanlar?yla din perdesi alt?nda işbirliği yapmak idi.
  Her zaman ve her yerdeki davetçiler şunu bilsin ki:
  Dirar mescidi planlar? kurulmaya devam edecektir. Ama değişik şekillerde. Bu din düşmanlar?n?n başvurduğu bayağ? yöntemlerin tekamülüne uygun şekillerde...
  D?ş görünüşüyle ?slâm, as?l maksad?yla da ?slâm'?n y?k?lmas? için girişilen faaliyetler biçiminde...
  ?slâm'?n çarp?t?lmas?, buland?r?lmas? ve sapt?r?lmas? biçimlerinde...
  Dini bir etiketi olan yönetimler biçiminde...
  Arkas?na gizlenen dini bir etiket...
  ?slâm'?n boğazland?ğ?n?, ortadan kald?r?ld?ğ?n?, görüp de endişe duyan kimseleri uyar?p yat?şt?ran örgütler, kuruluşlar, kitaplar ve araşt?rmalar biçiminde...
  ?slâm'?n iyi bir halde bulunduğunu, korku ve huzursuzluğun gereksiz olduğunu anlatan kuruluş ve araşt?rmalar...
  Ve daha nice "dirar" örnekleri...
  ?şte böylesine çok olan "dirar mescitlerine" karş? davetçilere düşen zorunlu görev; bu "dirar" Iar?n iç yüzünü ortaya koymakt?r.
  Sahte etiketleri alaşağ? edip insanlara bunlar?n gerçek niteliğini, geride saklanan kötü niyetleri aç?klamakt?r.
  Çünkü Peygamber (s.a.s.)'in zaman?ndaki "dirar mescidinin" iç yüzünü ortaya ç?karan bir örnek ve Yüce Allah'?n güçlü ve apaç?k buyruğu elimizin alt?nda bulunmaktad?r.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 21:34 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 7. #7
  Dost BEDR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  20

  Standart

  asl?nda hocam bahsettiğiniz konu ile ilgili ,kimi zaman sizin üzerinde durduğunuz çok uç ,yada çok belli,aşikar örneklerden ziyade, gizli,hemen anlaş?lmayan,içe doğru durumlarda olabiliyor.ALLAH muhafaza...
  mesela bu özellikle bu forumdaki insanlar gibi,din literatürüne aşinal?ğ? bulunan,dini bilgilere haiz ,dindar insanlar aras?nda fark?nda olunmadan,düşülebilen bir sağdan oklanma diyeceğim,esasen kimseyi yerme amac? ile değil....

  forumda böyle yap?l?yor demiyorum,ama bazen çevremde hissediyorum bunu fesatm?y?m neyim akl?ma geliyor işte....

  mesela bir mevzu ile alakal? bir z?t fikir oluşuyor birisi ile ,o kişi kur'an dan ,ya da hadis kaynakl? sanki s?rf sizin yanl?ş fikirde olduğunuzu ispatlamak istercesine o na vurgu yap?yor.halbuki herkes herşeyden ayn? manay? ç?kartmad?ğ? gibi,herkesin ayn? konuştuğu cümlelere farkl? yüklediği anlamlar?da vard?r.
  ya da vs. işte san?r?m anlaş?ld?.

  bu duruma düşmekten Allah a s?ğ?n?r?m,ama nefsinizi öne ç?karmak için,dinin afete düşmesine örnek olabilir diye düşündüm.
  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 21:35 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  ALLAH RAZI OLSUN,KARDEŞ?M.TAB?K? iSLAMIN FARKLI YORUMLARI B?R GÜZELL?KT?R,GÖRENE.aLLAH'A EMANET KALINIZ..
  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 21:35 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Boşanma Afeti
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.12.19, 06:14
 2. Dilin 21 Afeti
  By intifada in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 13.12.07, 14:42
 3. Dinin Cahil Dostları?
  By elff in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 07.12.07, 12:41
 4. Bu Dinin Fıkhı
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 16.04.07, 20:08
 5. Bu Dinin Tabiatı
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.04.07, 10:35

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0