+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 14

Konu: Bu Dinin Fıkhı

 1. #1
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  بســـم الله الرحمن الرحيم
  1.bölüm

  Bu dinin f?kh?, ?slâmî pratikten yoksun bir boşluğun ürünü değildir.

  Ayn? şekilde bu f?kh?n ?slâmî bir pratik olmadan yaşan?p anlaş?lmas? da mümkün değildir. Çünkü ?slâm f?kh?, ?slâm? uygulayan bir toplumun içinden doğar. Bu toplumun hareketi içinden...
  Yani pratik ?slâmî hayat?n gereği olan davran?şlardan. Hiç kuşkusuz ?slâm f?kh?, ?slâm toplumunu doğurmam?şt?r. Çünkü - tam tersine - hareket halindeki ?slâm toplumunun eseridir, ?slâm f?kh?...
  Yani müslümanca bir hayat?n ihtiyaçlar?ndan doğan hareketlenmenin bir ürünüdür. Bu iki tarihsel gerçeği bilmenin büyük önemi vard?r.
  Zira ?slâm f?kh?n?n özgün yap?s?n? ve f?khî hükümlerin hareketlilik niteliğini anlamak bu iki gerçeği bilmeye bağl?d?r.
  Çağ?m?zda derlenmiş halde bulunan delil ve hükümleri; bu iki gerçeği kavramadan, delillerin nazil olup hükümlerin ortaya ç?kt?ğ? konum ve şartlar? bilmeden, bu delillerin cevaplay?p yönlendirdiği ve bu hükümlerin şekillenip içinde uyguland?ğ? hava, ortam ve durumu düşünmeden ele alan kimseler...
  Evet bunu yapan kimseler, kesinlikle fakih olamazlar. Sanki bu hükümleri, pratiği olmayan bir hayat?n ürünüymüş gibi, pratiksiz bir ortamda yaşamas? mümkünmüş gibi uygulamaya çal?şan günümüzün bu insanlar?, fakih olamazlar.
  Bu dinin de, f?kh?n da özgün yap?lar?n? kesinlikle kavrayamazlar. Çünkü hareket f?kh?, ölçü olarak pratik hayat? ele al?r. Nasslar?n indiği ve hükümlerin içinde biçimlendiği pratik hayat?...
  Sonra hareket f?kh?n?n gereği olarak bu pratik hayat, ilgili delil ve hükümlerle uyum içinde bulunan bir bütündür. Parçalar? birbirinden kopmaz bir bütün...
  Yani bir tek parçan?n kopmas?yla özellik ve ayr?lmazl?ğ? kaybolan bir bütün...

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:31 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 2. #2
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  ?şte bundan dolay?, ilk doğduğu andaki ortam?n, havan?n, durumun ve şartlar?n temel öğelerini yans?tmayan, yani pratiksiz bir ortamda başl? baş?na yaşayan bir tek f?k?h hükmüne rastlanamaz.
  Kesin olan şu ki, f?kh? hükümler pratiği olmayan hayat?n ürünü değildir. Pratiksiz bir ortamda yaşamas? da mümkün değildir. Çünkü hareket f?kh?, evrak üzerinde kalan f?k?htan tamam?yla ayr?lmaktad?r. Evrak f?kh?yla ayn? kaynağa ve ayn? dini nasslara dayand?ğ? halde ayr?lmaktad?r...
  Deneyler şunu kesinlikle gösteriyor ki; bu dinin gerektirdiği harekete kat?lmayan kimseler, bu dini anlayamazlar.
  Kitaplar üzerinde ne kadar araşt?rma yaparlarsa yaps?nlar, gene de anlayamazlar. Çünkü tüm bunlar, soğuk ve donuk araşt?rmalard?r.
  Çünkü bu dinin apaç?k gerçekleri, bu dinin insan hayat?na girmesi uğrunda cihad hareketi içinde olan kimselere görünüyor. Kitaplar?n aras?nda boğulup evraka bağlanm?ş kimselerin bu gerçekleri görmesine imkân yoktur.
  Bu dinin f?kh?, hareketli ortamlar?n ürünüdür.
  Bu dinin f?kh? hareketin zorunlu olduğu bir ortamda yerinde çak?l?p kalm?ş bir fakihten al?namaz.
  Hiç kuşku yoktur ki, ?slâm f?kh?, ?slâmî bir hareketle ortaya ç?kar, önce din bulunacak ki, f?k?h bulunsun. Bunun tersi mümkün değildir, doğru değildir.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:32 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 3. #3
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Yani en başta bulunmas? gereken şart, sadece Allah'a tedeyyün (boyun eğip, itaat)etmektir.
  Bundan sonra s?ra bunu kabullenen toplumun bulunmas?ndad?r.
  Allah'tan başkas?na tedeyyün (boyun eğip, itaat)etmeyen, cahiliyenin kanun, adet ve geleneklerini bir yana atan ve beşer kanunlar?n?n hiç bir hayat alan?nda egemen olmas?n? kabullenmeyen bir toplum...
  Bu toplum varolduktan sonra hiç kuşkusuz fiilen yaşamaya başlayacakt?r, ?slâm şeriatinin genel ilkeleri doğrultusunda bir yaşama...
  Bunun yan?nda şeriatin asl?nda varolan cüz'i hükümlere de uyulacakt?r. Ve sadece Allah'a tedeyyün (boyun eğip, itaat etmek)esas?yla ve bu tedeyyünü (boyun eğip, itaat etmeyi) sağlayan ?slâm şeriatinin uygulanmas?yla fiilen hayata başland?ğ? anda bir tak?m hukukî sorunlar ortaya ç?kacakt?r. Yeni pratik hayat?n gereği olan yeni durumlara karş? bir tak?m cüz'i sorunlar...
  ?şte burada, sadece burada f?kh? hükümler ç?kar?lmaya başlan?r. Ve sadece burada ?slâm f?kh? gelişmeye başlar.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:33 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 4. #4
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Demek ki bu dinin gereği olan hareket olmadan f?k?h da olamaz.
  F?kh?n gelişmesini sağlayan tek şey, bu dinle harekete geçmektir. Görülüyor ki, bu dinin f?kh?, pratik hayat?n s?cak havas?ndan tamamen uzak olan soğuk ve donuk kağ?t y?ğ?nlar?ndan ç?kmam?şt?r...
  Bu dini anlayan gerçek fakihlerin, tüm bilgilerini bu dinle hareket etmelerinden edindiklerini görüyorsak, nedeni budur.
  Bu dini anlayan fakihlerin, toplumsal bir fiili hareket kaynağ? olan ?slâm dininden f?k?h ald?klar?n? görüyorsak, nedeni budur.
  Çünkü ?slâmî bir hayat yaşamak, ?slâm yolunda savaşmak ve f?kh?, pratik bir hayat hareketinin gereği olarak uygulamak; söz konusu hareketin varl?ğ?na bağl?d?r.
  Ya bugünümüzde olan ne?
  Hani Allah'tan başkas?na tedeyyün (boyun eğip, itaat) etmeyi reddeden müslüman toplum?
  Hani hiç bir kula fiilen tedeyyün (boyun eğip, itaat) etmeyen toplum?
  Hani sadece Allah'?n şeriatini kendisine kanun alan toplum?
  Hani bu temel şeriat kaynağ? d?ş?ndan herhangi bir kanun almay? fiilen reddeden toplum?
  Böyle bir ?slâm toplumunun fiilen varolduğunu hiç kimse iddia edemez. Bu bak?mdan islâm'?n metodunu ve tarihini anlayan hiç bir müslüman, ?slâm f?kh?n?n biricik yaşam kanunu olmas?n? peşinen kabullenmeyen toplumlar?n gölgesindeyken "?slâm F?kh?n?n Gelişimi" çabalar?na kat?lamaz.
  Çünkü ciddi müslüman?n as?l görevi, en başta sadece Allah'a tedeyyün (boyun eğip, itaat) edilmesini sağlamakt?r.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:33 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 5. #5
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  "Hakimiyet sadece Allah'?nd?r" ve
  "Allah'?n şeriatine dayanmayan bir yasama tan?nmaz" ilkelerini yerleştirmektir.
  Çünkü Allah'?n şeriati olmadan, Allah'a dindarl?k yap?lamaz. Baz? kimselerin, ?slâm f?kh?n? uygulay?p hayat?na esas yapmayan bir toplumun gölgesinde "?slâm F?kh?n?n gelişimiyle" uğraşmalar? gerçekten boş, anlams?z ve bu dinin ciddiyetiyle bağdaşmayan bir şeydir.
  Kitap ve soğuk evrak y?ğ?nlar? içinde boğulmuş bir kimsenin bu dinde fakih olacağ?n? beklemek, bu dinin tabiat?yla hiç bağdaşmayan yüz k?zart?c? bir cehalettir. Çünkü olanca dinamizmiyle akan hayattan ve bu dinin pratik yaşamdaki hareketliliğinden d?şlanm?ş bir şeriatten f?k?h kurallar?n? ç?karmaya imkan yoktur.
  - Müslüman toplum, sadece Allah'a tedeyyün (boyun eğip, itaat) etmenin bir ürünüdür.
  - ?slâm f?kh? ise, bu ?slâm toplumunun bir ürünüdür.
  Bu s?ralaman?n bulunmas?, bir zorunluluktur.
  - Yani en başta sadece Allah'a tedeyyün (boyun eğip, itaat) edip sadece Allah'?n şeriatini uygulamaya azmeden bir müslüman toplum bulunacak.
  - Bu yeni doğan toplumun durumuna uygun olan ayr?nt?l? bir ?slâm f?kh? ise, bundan sonra - önce değil - bulunacakt?r. Yani önceden haz?rlanm?ş bekleyen bir ?slâm f?kh? söz konusu değildir.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:33 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 6. #6
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Bunun nedeni şu: Özgün yap?s? gereği olarak her bir f?k?h hükmü, genel şeriat kanunlar?n?n uygulamas? demektir. Belirli bir yap?daki ve belirli şartlardaki pratik bir vakaya uygulan?ş?...
  Bu vakalar? doğuran şey ise, ?slâmi çerçevenin - d?ş?nda değil - içindeki hayat hareketidir. Bu vakan?n durumunu, şeklini ve biçimini de belirleyen bu harekettir. Dolay?s?yla bulunan hüküm de bu vak'aya göreydi. Kitaplar?n içinde haz?r halde bulunan hükümler, ilahî Şeriatin fiili egemenliğine dayal? müslümanca bir hayat?n yaşand?ğ? zamanlar için konulmuştur. Yani o gün için varolan vakalar için...
  Bu hükümler o zaman için soğuk ve donuk değildi. Tam tersine diri ve canl?l?k dolu hükümlerdi, öyleyse bugün bize düşen görev, ayn? yola bu tür vakalar için başvurmakt?r.
  Buysa en başta, müslüman bir toplumun bulunmas?n? gerektiriyor.
  Yani kanunlar?nda Allah'tan başkas?na tedeyyün (boyun eğip, itaat)etmeyen ve - başkas?ndan değil - sadece Allah'?n şeriat?ndan hükümler ç?karan bir toplumun...
  Bu dinin ciddiyetiyle bağdaşan ciddi ve verimli çabalar o zaman gerçekleşir. Basiretleri açan cihad, o zaman gerçekleşir. Bu dinin gerçek fakihi olmak, o zaman gerçekleşir. Bunun d?ş?nda yap?lacak bir şey, ?slâm'?n doğal özelliğiyle çelişen bir ciddiyetsizlikten öteye geçmiyecektir.
  "?slâm F?kh?n?n Gelişimi" perdesi alt?nda gerçek cihad görevinden kaç?ştan öteye gidemeyecektir. Evet gerçek cihaddan bir kaç?ş...
  Oysa ki, bunun yerine yap?lmas? gereken şey, kusur ve zaaflar?n itiraf edilmesidir. Cihadtan geri kalanlarla yan yana oturulduğu için Allah'tan af dilemektir.
  Şimdiki görevin Allah yolunda cihad olduğunu bilmektir.
  Allah'?n tüm yeryüzünde ?lahl?ğ?n?n yerleşmesi ve Allah'?n egemenliğini gasb eden tağutlar?n uzaklaşt?r?lmas? için cihad...
  ?slâm f?kh?, kesinlikle pratiksiz bir hayattan doğmaz.
  Pratiği olmayan bir ortamda yaşayamaz. Evrak ve beyinlerden doğamaz. Çünkü o, pratik bir hayat?n ürünüdür. Ama herhangi bir hayat?n da değil...
  Kesinlikle müslümanca yaşayan bir toplum hayat?n?n ürünüdür, öyleyse en başta bu müslüman toplum bulunmal?d?r. Doğal nitelikteki yap?s?yla varolan bir müslüman toplum...
  ?şte ?slâm f?kh?n?n içinde doğup geliştiği ortam budur. Bu toplumun oluştuğu durumda ise işler tamamen değişiktir.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:33 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 7. #7
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Günümüz araşt?rmac?lar?n?n as?l talihsizliği; mevcut cahili yaşam?, Allah dininin kendisini uydurmak zorunda olduğu bir esas olarak düşünmeleridir.
  Gerçekte ise durum böyle değildir. Çünkü aslolan, Allah'?n dinidir, ?nsan, kendisini ona uydurmak zorundad?r. Cahiliye hayat?n? y?k?p değiştirmek zorundad?r. Çünkü başka türlü kendisini bu dine uyduramaz.
  Ne var ki bu devirip y?kman?n da - tabii olarak - bir tek yolu vard?r. O da cahiliyeye karş? harekete geçmektir. Allah'?n yeryüzündeki ilâhl?k ve alemlere Rab'liğini gerçekleştirmek ve insanlar?, sadece ilahi şeriat? egemen k?lmak suretiyle tağutlar?n kulluğundan kurtarmak için harekete geçmek...
  Bu hareketin bela, çile ve s?navlarla karş?laşmas? kaç?n?lmaz bir şeydir. Bunun sonucunda kimileri fitneye kap?l?p gider, kimileri dinden döner, kimileri Allah'a verdiği sözünde durup görevini yaparak şehid olur, kimileri de sab?rla yoluna devam eder. Allah, kendileriyle kavimleri aras?nda hakla hükmedinceye değin ve yeryüzünde dininin hükümranl?ğ?n? sağlay?ncaya kadar sürecek bir deneyim ve s?navd?r bu...
  ?şte ?slâm nizam?n?n hayata geçmesinin tek yolu budur. Bu nizam? kurmak için harekete geçen kimselerin ?slâmî özellik ve ölçülerle bezenmelerinin yolu budur. Bu nizam kurulduktan sonra ise elbette ki, bu insanlar?n değişik nitelikteki hayati ihtiyaçlar? olacakt?r. Cahiliyye toplumlar?n?n ihtiyaçlar?ndan - özü itibar?yla - farkl? olan ihtiyaç ve arzular?...
  Ve bunlar? farkl? şekillerde giderme yollar?...
  ?şte f?khî hükümler, böyle bir ortamdaki müslüman toplumun hayat? ?ş?ğ?nda ç?kar?labilir. Diri ve hareketli bir ?slâm f?kh? böyle bir toplumda doğmaya başlar. ?slâm'dan yoksun bir ortamda değil...
  ?stekleri, ihtiyaçlar? ve problemleri belirlenmiş olan bir ortamda...
  Yukar?da değindiğimiz gibi günümüz insanlar?n?n as?l aldanma noktas?, mevcut toplumlar?, ?slâm toplumlar? diye varsaymakt?r.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:34 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 8. #8
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Evrak y?ğ?nlar?ndan edindikleri ?slâm f?k?h hükümlerini bu toplumlara uygulamak istemeleridir. Yani söz konusu cahiliye toplumlar? bu organik yap?lar?yla, bu düşünce, bu duygu, bu değer ölçü ve yarg?lar?yla ayaktayken evrak f?kh?yla uğraşmalar?d?r.
  Bu talihsizliğin bir diğer nedeni de mevcut cahiliye toplumlar?n?n pratik ve yap?sal durumlar?n? esas olarak kabullenmektir. Yani Allah dininin kendisini ona uyarlamak, ona göre değiştirmek, geliştirmek ve dönüştürmek zorunda olduğu bir esas olarak...
  Bu toplumlar?n, ?slâm d?ş? yaşam?ndan ve ?slâmî çerçeveyi b?rak?ş?ndan doğan ihtiyaç ve problemlerini gidermek için, "?slâmî hükümlerin değişmesi gerekir " diyor bu kimseler.
  Öyle san?yoruz ki, ?slâm'?n; davetçilerin gönlünde en yüce makam? işgal etme zaman? gelmiştir. Bu bak?mdan onu, cahiliye hayat şartlar?na, cahiliye toplumlar? ve cahiliye ihtiyaçlar?na uşak yapamazlar, insanlara ve kendilerinden fetva isteyen kimselere özellikle;
  "Önce siz ?slâm'a gelin, her şeyden önce onun hükümlerine siz boyun eğin!" demeleri zaman? gelmiştir.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:34 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 9. #9
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Çünkü ?slâm f?kh?, ?slâms?z bir alan?n ürünü değildir. T?pk? havaya at?lan tohumun üreyemeyeceği gibi...
  ?slâm f?kh?yla sadece düşünce plan?nda uğraşmaya gelince:
  Bu, yap?labilir. Çünkü bir tehlikesi yoktur. Bununla beraber bu, ?slâm yolunda bir çal?şma say?lamaz. Çünkü bu iş, bu dinin metodu ve doğal yap?s? gereği olan bir iş değildir.
  Asl?nda rahatl?k ve selamet taraftar? olan kimseler için en iyi yol, edebiyat, sanat veya ticaretle uğraşmakt?r. Böylesine ?slâms?z bir ortamda bu kimselerin yapt?ğ? gibi - ?slâmî bir iştir gerekçesiyle - f?k?hla uğraşmak; Allah en iyi bilir ya öyle san?yorum ki, ömrü ve ahiret sevab?n? boşa harcamaktan başka bir şey değildir.
  Çünkü Allah'?n dini, aşağ?l?k bir hizmet arac?, cahiliye toplumunun ihtiyaçlar?n? karş?lamaya amade bir uşak değildir.
  ?slâm'dan kaçan, onu red eden, şeriate ve şeriatin egemenliğine boyun eğmediği halde kimi sorun ve ihtiyaçlar? için zaman zaman hükmüne başvurmakla onu alaya alan bir cahiliye toplumunun...
  Çünkü bu dinin f?k?h ve hükümleri ?slâms?z bir ortamda doğamaz ve yaşayamaz.
  Çünkü ?slâm'?n doğuşu ve doğuş aşamalar?, sürekli olarak ayn?d?r.
  Cahiliyeden ?slâm'a geçiş, hiç şüphesiz kolay ve rahat değildir. Hiç, bir zaman da böyle olmam?şt?r. Boş bir ortamda f?kh? kal?plardan hükümler ç?karmakla başlang?ç yap?lamaz.
  "?slâm'?n toplumsal düzeni kurulduğu zaman bu hükümler uygulan?r" diye bu tür hükümler haz?rlamakla cahiliyeden ç?k?lamaz.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:34 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 10. #10
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Sonra pratiksiz bir ortamda peşinen haz?rlanan bu hükümler, hiç bir zaman başlang?ç noktas? olamaz. Cahiliyeden ?slâm'a geçişin başlang?c? olamaz.
  ?slâm'a geçişi istenen bu cahiliye toplumlar?n?n tek eksiği elde haz?r bekletilen f?khî hükümler değildir.
  Bu geçişteki zorluğun nedeni, ?slâm'?n mevcut f?k?h hükümlerindeki yetersizlik değildir ki bu, "kalk?nm?ş toplumlar?n ihtiyaçlar?na uyarlamak" gibi bir sorun ortaya ç?ks?n. Kimilerini aldatan ve kimilerinin aldanmas?na neden olan buna benzer daha nice oyalamaca söz konusudur.
  Hay?r!...
  - Çünkü cahiliye toplumlar?n?n ?slama geçişlerini engelleyen as?l sorun, Allah'?n hakimiyetini reddeden tağutlar?n varl?ğ?d?r. ?nsan?n yeryüzü hayat?nda Allah'?n rabl?k ve ?lahl?ğ?n? tan?mayan ve - dinin zaruri ve bilinen hükümleri dolay?s?yla - ?slâm'dan tamamen kopmuş tağutlar?n varl?ğ?d?r.

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:34 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Dinin Cahil Dostları?
  By elff in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 07.12.07, 12:41
 2. Dinin Afeti
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 23.04.07, 14:13
 3. Bu Dinin Tabiatı
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.04.07, 10:35
 4. Hak Dinin Kemale Ermesi
  By herem in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.11.06, 14:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0