+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Tebliğ ve Uyarı

 1. #1
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  بســـم الله الرحمن الرحيم


  "Bu Kur'an, insanlara tebliğ olunmak, kendisiyle uyar?lmak, Allah'?n ortaks?z bir tek ilah olduğunu bilmek için ve ak?l sahiplerinin öğüt almas? için indirilmiştir." (?brahim: 32)

  Demek ki, as?l amaç, tebliğ ve uyar?d?r, insanlar?n "Allah'?, bir tek ilah" diye tan?mas?d?r. Allah'?n dini, hayat sisteminin dayanağ?d?r.Temel ilke budur.
  Güdülen amaç, hiç şüphesiz soyut bir ilim değildir. As?l istenen şey, insan hayat?n?n bu ilmi temele dayanmas?d?r. Yani amaç, sadece Allah'a tedeyyün (boyun eğmek, itaat) etmektir. Çünkü kendisinden başka ibadete lay?k bir ilah yoktur.
  "?lah", "rab" olmay?, yani hakimliği, efendiliği mutasarr?fl?ğ?, kanun koyuculuğu ve yönlendiriciliği hakkeden, demektir.
  Bu temele dayanan insan hayat?, kula kulluğa dayal? temellere; yani kulun kula egemenliği ve dindarl?ğ?na dayanan tüm hayat biçimleriyle kökünden çelişmektedir. Bu çelişki akide ve düşüncede söz konusu olduğu gibi, alamet türü ibadet ve adablarda, ahlâk ve davran?şlarda, ölçü ve değer yarg?lar?nda, ekonomik ve siyasal yönetimlerde ve k?saca bireysel veya toplumsal tüm hayat alanlar?nda - ayn? ölçüde - söz konusudur.
  Ortaks?z bir tek ilah inanc?, dörtbaş? mamur bir hayat sisteminin esas?d?r. Yani bu, vicdanlarda donup kalan mücerred bir inanç değildir. Akide, durağan tipte mücerred bir inanç çerçevesine s?ğmayacak kadar kapsaml?d?r. Akidenin gelişen ve büyüyen s?n?r?, hayat?n tüm alanlar?n? kapsayacak genişliktedir. ?slâm'da egemenlik sorunu tüm yönleriyle akidevî bir sorundur. Ayn? şekilde ahlâkî sorun da akidenin konusudur. Hayat sistemi kapsad?ğ? tüm k?ymet ve ahlakla beraber, akidenin bir ürünüdür.
  Bu hayat sistemi, kanuni ve siyasal şartlar? da ayn? ölçüde kapsamaktad?r.

  Bu dinin akidevi hududunu (akideden as?l kastettiğini, kapsad?ğ? alan?) ve "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" kelimelerinin (Allah'dan başka ibadete lay?k ilah olmad?ğ?na ve Muhammed (s.a.v)'in Allah'?n Kulu ve Rasulü olduğuna şahitlik etmenin) gerçek muhtevas?n?, ilgili olduğu geniş alan içinde bilip kavramadan, Kur'an'? da anlayamay?z. (içerdiği mesajlar? kavrayamay?z.)
  Sadece Allah'a tap?nmak (kulluk yapmak, ibadet etmek) demek; sadece O'na tedeyyün yapmak (boyun eğmek, itaat etmek) demektir.
  Bunu (Bu durumun) sadece namaz anlar?nda değil, hayat?m?z?n tümünde (hayatta karş?laş?lan her mesele için) geçerli olduğunu bilip, kavray?p kabullenmediğimiz sürece, Kur'an'? da anlayamayacağ?z. (Kur'an'?n içerdiği mesaj? kavrayamayacağ?z.)

  Hz. ?brahim'in, "Beni ve çocuklar?m? ibadetlerinden uzak tut" duas?yla reddettiği putlar, cahiliye çağ? Araplar?n?n düzedurduklar? ilkel putlardan ibaret değildir. Çeşitli devirlerdeki puta tap?c?lar?n yonttuklar? taş veya ağaçlardan, kutsad?klar? hayvan veya kuşlardan, ateş veya y?ld?zlardan, ruh veya hayaletlerden de ibaret değildir. Bu basit ve ilkel şekiller, hiç kuşkusuz Allah'a ortak koşma biçimlerinin tümü demek değildir. Başka bir deyişle Allah d?ş? varl?klara yap?lan kulluğun tümü değildir.
  Şirki, sadece bu ilkel biçimlerden ibaret saymak, müşrikliğin sonu gelmez diğer biçimlerini görmemizi önleyecektir. ?nsanl?ğ?n sar?ld?ğ? modern şirk ve cahiliye türlerini doğru bir şekilde tan?mam?z? engelleyecektir. Bu bak?mdan şirkin özelliğini ve putlarla ilişkisini, putun gerçek anlam?n? ve yeni türeme cahiliyyenin getirdiği modern şirk biçimlerini derinlemesine araşt?rmak zorunday?z.
  "La ilahe ilIallah (Allah'dan başka ibadete lay?k ilah yoktur.)" şehadetiyle çelişen müşriklik, tedeyyünün (boyun eğmenin, itaat etmenin) tüm hayat alanlar?nda sadece Allah'a ait olmad?ğ? her yönetim ve her durumda mevcuttur.
  Şirkin gerçekleşmesi için kişinin herhangi bir hayat meselesinde Allah'a, diğer konularda da Allah'tan başkas?na tedeyyün etmesi (boyun eğmesi, itaat etmesi) kafidir. Çünkü alamet türü ibadetlerle yetinmek, dindarl?ğ?n pek çok biçiminden sadece biridir. Bugünkü insanl?ğ?n hayat?nda izlediğimiz somut örnekler, ruhlar?n derinliklerinde kök salan müşrikliği daha net görmemizi sağlamaktad?r.
  Abdest, namaz, taharet, oruç, hac ve diğer ibadetlerde sadece ilahl?k yönüyle kendisine inand?ğ? Allah'a itaat edip de ekonomik, siyasal ve toplumsal hayat?nda Allah'tan gelmeyen kanunlara sosyal ölçü ve değer yarg?lar?nda Allah yap?s? olmayan düşünce ve kavramlara...
  Ahlak, adet, gelenek ve giyim konusunda kendisine tüm bunlar? - ilahi emir ve kanunlarla çelişmek pahas?na - reva gören beşerî baz? rablara...
  Evet Allah'?n ilâhl?ğ?na inand?ğ? halde bu şeylere tedeyyün yapan (boyun eğen, itaat eden) bir kimse, asl?nda en belirgin anlam?yla şirke girmiş ve "La ilahe illallah - Muhammedeun Resulullah" şahitliğinin özüyle çelişmiştir.
  Müşriklerin her zaman ve her yerde işleyebileceği şirk türleridir, bunlar. ?şte günümüz insan?n?n "malum şirk'e" girmez zann?yla kolayca benimsediği şirk budur. Putun, ilkel ve basit bir heykel şeklinde olmas? şart değildir. Putlar, tağutlar?n arkalar?na gizlendikleri belirli şekillerden başka ne ki?
  Bu şekillerin gerisindeki tağutlar?n as?l amac?, insanlar? köleleştirmektir. Putun ad?n? kullanarak köleleştirmek...
  Putun ad?yla kendisine itaat ettirmek...
  Put, hiç şüphesiz konuşamaz, işitemez ve göremez. Putlar?n gerisinde onlar?n ad?na konuşan; efsun ve nazarl?k yapan kahinler bak?c?lar ve yöneticiler vard?r. Putun ad?na dilediğini söyleyen, kitleleri alçalt?p köleleştirmek için konuşan, as?l bu kimselerdir.
  Nerede ve hangi zamanda olursa olsun kahin veya idarecilerin gölgesine s?ğ?n?p konuştuklar? kavramlar bulunuyor ve Allah'?n izin vermediği kanunlar, yetkiler, işler ve ölçüler bu tür kavramlar?n ad?na konuluyorsa; putlaşt?rma meydana gelmiş demektir.
  Yani bu kavramlar; hem özellik ve gerçek nitelikleri, hem de işlevleri yönünden putlaşm?ş demektir.
  Yani insanlardan - Allah'? b?rakma pahas?na - uyulmas?, izlenmesi ve yolunda mal, can, evlad, ahlak ve namusun feda edilmesi istenecek ölçüde kutsanan "millet", "vatan", "halk" veya "s?n?f" ilah durumuna geçen birer puta dönüşmüş demektir. Çünkü Allah'?n şeriatiyle, kanun ve buyruklar?yla bu bayraklaşt?r?lan putlar çeliştiği zaman Allah'?n değil, bu düzmece putlar?n iradesine uyulmaktad?r.
  Yani Allah'?n şeriat, kanun, emir ve direktifleri bir kenara at?l?p onun yerine bu putlar?n; daha ince ve yerinde bir ifadeyle; bu putlar?n gerisindeki tağutlar?n iradesi yürürlüğe girmektedir.
  ?şte Allah'? b?rak?p putlara tap?nmak budur.
  Putun, ille de bir taş veya tahta parças? olmas? şart değildir. Herhangi bir doktrin veya bayraklaşt?r?lan bir kavram da put olabilir.
  ?slâm Dini, sadece taştan veya tahtadan putlar? y?kmak için gelmemiştir. Peygamberler kervan?n?n bunca s?k? çal?şmas?, katland?klar? bunca fedakârl?klar, çektikleri bunca ac? ve işkenceler; sadece taş veya tahta putlar? y?kmak için değildi.
  ?slâm'?n geliş nedeni, her şeyde ve her konuda sadece Allah'a tedeyyün (boyun eğmek, itaat) etmektir.
  Tüm biçim ve nitelikleriyle Allah'tan başkas?na tedeyyün (boyun eğmeyi, itaat) etmeyi ortadan kald?rmakt?r.
  Kurulu düzen ve sistemlerin niteliğini tan?yabilmek için biçim ve konumlar? tüm boyut ve süreçleriyle izlemek gerekiyor. Tevhidin mi, yoksa şirkin mi egemen olduğunu; sadece Allah'a m?, yoksa çeşit çeşit tağut, rab ve putlara m? itaat edildiğini ancak bundan sonra tesbit edebiliriz.
  Diliyle "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" şehadetini getirdikten sonra alamet türü ibadetlerde, taharette, evlenmede, boşanma ve miras hukukunda Allah'a, bunun d?ş?ndaki konulardaysa Allah'tan başkas?na itaat eden kimseler, eğer bu halleriyle kendilerini "Allah'?n dininden" san?yorlarsa uyanmak zorundad?rlar.
  Bu darac?k çerçevenin d?ş?nda, çoğunluğuyla ilahi şeriatle aç?kça çelişen kanunlara, yani Allah'?n asla izin vermediği kanunlara itaat eden, canlar?n?, mallar?n?, namuslar?n? ve ahlaklar?n? isteseler de istemeseler de modern putlar?n arzular? uğruna feda eden bu kimselerin uyanmas? gerekiyor.
  Çünkü putlar?n arzusuyla çelişen her tür namus, ahlak ve dini değerleri bir kenara atarak, yani Allah'?n emirlerini çiğneyerek bu putlar?n emirlerini uygulad?klar? halde kendilerini müslüman ve Allah'?n dininden sayan bu kimselerin durumu budur.
  ?şte bu kimselere düşen şey, içinde bulunduklar? bu büyük şirkten ç?k?p kurtulmakt?r, Allah'?n dini, hiç kuşkusuz dünyan?n doğu ve bat?s?nda kendilerini müslüman sayan kimselerin düşündüğü gibi bir eğlence ve şaka değildir.
  Allah'?n dini, mükemmel bir hayat nizam?d?r. Günlük hayat?n tüm parça ve ayr?nt?lar?n? içine alan bir nizam..
  Günlük hayat?n temel ve ana çizgilerine ek olarak tüm parça ve ayr?nt?lar?nda sadece Allah'a itaat edilen bir nizam...
  Çünkü o, Allah'?n dinidir. O, Allah' in hiç bir insandan başkas?n? kabul etmediği ?slâm' d?r.
  Allah'a şirk koşmak, Allah'?n ilahl?ğ?na başkalar?n? katmaktan ibaret değildir. Çünkü Allah'la beraber başka rableri hakem k?lmak da şirktir.
  Şuras? kesin ki, putperestlik; taş veya tahtadan yontulmuş put tap?c?l?ğ?ndan çok, bu putlarla ayn? nüfuz hakk?na sahip k?l?nan modern kavramlarda söz konusudur.
  Her ülkede yaşayan insanlar bir düşünsünler. Acaba hayatlar?n?n en üstün makam? kimindir?
  Tam tedeyyün (boyun eğmek, itaat) kime yap?lmaktad?r?
  ?taat, tabiiyyet ve bağl?l?k kimedir?
  ?şte eğer tüm bunlar Allah'a aitse, o insanlar Allah'?n dinindendirler. Yok eğer bunlar - ya ortakl? veya tamamen - Allah'tan başkas?na aitse o insanlar da Allah'?n dininden değildir. Yani o insanlar, put ve tağutlar?n dinindendirler. Bundan da Allah'a s?ğ?n?yoruz...
  "Bu Kur'an, insanlara tebliğ olunmak, kendisiyle uyar?lmak, Allah'?n ortaks?z bir tek ilah olduğunu bilmek için ve ak?l sahiplerinin ak?llanmas? için indirilmiştir." (?brahim: 32)

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:53 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Uyarı Pencereleri
  By ahmetmustafa in forum Mizah
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 09.01.09, 00:10
 2. Risaleforum Sayfası Hata Diye Uyarı Veriyor
  By **Muttakİ** in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 04.11.08, 16:40
 3. ADSL Hattını Paylaşanlara Önemli Uyarı !
  By akıncı in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.06.08, 21:48
 4. Ülkemizdeki Su-Kuraklık Sıkıntısı Manevi Tokat ve Uyarı mı?
  By MuM in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 18.09.07, 18:00
 5. Osmanlı Uyarı Levhaları
  By Meyvenin Zeyli in forum Mizah
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03.08.06, 19:07

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0