Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 57

Konu: Reddi Risalei Nur Kitabı Hakkında

 1. #1
  Dost erhandubai - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  21

  Standart

  SLM ALEYKUM , ?NTERNETTE REDD? R?SALE?N NUR D?YE B?R K?TAP VAR SÜLEYMAN?YE VAKFININ S?TES?NDE O K?TAP R?SALE? NUR HAKKINDA ?LG?NÇ ?DD?ALLAR VAR KARDEŞLER BU K?TABI GÖRDÜLERM? ?


  NUR R?SALELER?’NE

  ELEŞT?REL B?R YAKLAŞIM  (R?SALE-? NUR’UN ?ÇYÜZ&#220

  ABDULLAH TEKHAFIZOĞLU
  NUR R?SALELER?’NE

  ELEŞT?REL B?R YAKLAŞIM  (R?SALE-? NUR’UN ?ÇYÜZ&#220

  ABDULLAH TEKHAFIZOĞLU
  ?Ç?NDEK?LER  Ön Söz............................................... .................................................. .................................................. ................. 9

  K?saltmalar Dizini............................................ .................................................. ................................................ 14  1. BÖLÜM: SA?D NURSÎ, NUR R?SALELER? VE ?L?M.............................................. .............. 15

  1.1. Said Nursî’nin Tahsil Hayat?............................................ ................................................. 15

  1.1.1 Said Nursî’nin Medrese Hayat?............................................ ......................... 15

  1.2. Nur Risaleleri’nin Kaynağ?........................................... .................................................. .... 18

  1.3. Nur Risaleleri Kimin Eseridir?......................................... ................................................ 24

  1.4. ?htarlar (?)............................................... .................................................. .................................... 34

  1.5. ?radesiz, ?htiyars?z (?) Said Nursî............................................. ..................................... 37

  1.6. Her Suale Cevap Vermek, Hiç Kimseye Soru Sormamak............................ 40

  1.7. Nur Risaleleri ?le ?ktifa............................................ .................................................. ............ 45  2. BÖLÜM: NUR R?SALELER? VE KUR'AN ?L?MLER?.......................................... ................... 48

  2.1. Tevafuklu Kur'an............................................ .................................................. ........................ 48

  2.1.1. Tevafuklu-Mucizeli Kur'an’?n Diğer Mushaflar?n Sayfa ve

  Sat?rlar?n? Muhafaza Ettiği ?ddias?........................................... .................. 50

  2.1.2. "Diğer Mushaflar?n ?ntizams?z" ve Buna Karş?n "Tevafuklu

  Kur'an’?n Levh-i Mahfuz’daki Gibi Yaz?ld?ğ?"

  ?ddias?........................................... .................................................. ............................ 51

  2.1.3. Niçin Böyle Bir Mushaf?........................................... ....................................... 58

  2.1.4. Tevafuk Uğruna ?şlenen Bid'at............................................ ........................ 59

  2.2. Bir Köpeğin ?smini Bile Kur'an’da Aramak............................................ ................... 62

  2.3. Kur'an Ayetlerinin Say?s?............................................ .................................................. ...... 64

  2.4. Kur'an Harflerinin Say?s?............................................ .................................................. ....... 67

  2.5. Bir Dakikada Kur'an’?n Hatmi............................................. .............................................. 68  3. BÖLÜM: NUR R?SALELER?’NDE EBCED VE C?F?R HESAPLARI............................ 70

  3.1. Nur Risaleleri’nde Ebced ve Cifir Hesaplar?na Tâbi Tutulan Ayetler...... 70

  3.2. Ebced............................................. .................................................. ............................................... 94

  3.2.1. Ebcedin Tan?m?............................................ .................................................. ....... 94

  3.2.2. Ebced Hesab?............................................ .................................................. ........... 96

  3.2.3. Ebcedin Kullan?ld?ğ? Yerler............................................ ................................ 98

  3.2.4. Ebcedle Tarih Düşürme........................................... ........................................ 101

  3.3. Nur Risaleleri’ne Göre Ebced ve Cifir Hesaplar?n?n Delilleri....................... 102

  3.3.1. Bir Hadis............................................. .................................................. ..................... 103

  3.3.2. Hz. Ali’ye Nisbet Edilen Bir Kaside............................................ ............... 107

  3.3.3. Cafer-i Sad?k, Muhyiddin ?bn Arabî............................................. ............. 107

  3.3.3.1. Bir Çarp?tma.......................................... ............................................... 112

  3.3.4. Ediplerin Ebced Hesab?n? Kullanmalar?...................................... ........... 115

  3.3.5. Tevafuklar........................................ .................................................. ....................... 115

  3.3.6. Diğer Deliller.......................................... .................................................. ............... 120

  3.3.6.1. Tâmmât Ehlinin Yorumlar?......................................... ................. 120

  3.3.6.2. Her Ayetin Zahiri ve Bât?n? Vard?r.......................................... 123

  3.3.6.3. ?şarî Tefsir............................................ ................................................. 133

  3.3.6.4. Kur'an’da Her Şey Vard?r (?)............................................... ...... 138

  3.3.6.4.1. "Kur'an’da Her Şey Vard?r" ?ddias? Hakk?nda

  Birkaç Söz............................................... .......................... 141

  3.4. Nur Risaleleri’nde Bir Hadisin Ebcedî Yorumu............................................ ......... 143

  3.5. Sonuç............................................. .................................................. ............................................... 148

  3.5.1. Kur'an ve Hadisler Arapçad?r......................................... .............................. 148

  3.5.2. Bât?nîyenin ve Şian?n Etkileri.......................................... ............................. 149

  3.5.3. Ebcedî-Cifrî Tefsir, Yahudilerin Tevrat’? Tahrifleri Gibi Kur'an’?

  Tahriftir......................................... .................................................. ............................ 150

  3.5.4. Ebcedî-Cifrî Tefsir, Ayn? Zamanda Rey ?le Tefsirdir...................... 151

  EK-1................................................. .................................................. .................................................. ..................... 155

  EK-2................................................. .................................................. .................................................. ..................... 159  4. BÖLÜM: NUR R?SALELER?’NDE HZ. AL?............................................... ................................... 161

  4.1. Keramet-i Aleviye (?)............................................... .................................................. ........... 161

  4.1.1. Celcelûtiye.................................. .................................................. ............................ 166

  4.1.1.1. ?mam Gazalî’nin Celcelûtiye Şerhi........................................ 172

  4.2. "Sekine" Sahifesinin Vahyi (?)............................................... ......................................... 176

  4.3. Keramet-i Gavsiye........................................... .................................................. ..................... 179

  4.4. Gayb Meselesi.......................................... .................................................. .............................. 184

  4.5. Nur Risaleleri’nde Hz. Ali ?le ?lgili Rivayetler........................................ .................. 190

  4.5.1. Ben ?lmin Şehriyim, Ali de Onun Kap?s?d?r......................................... . 191

  4.5.2. Cemel ve S?ffin Vak'alar? Hakk?nda.......................................... ................ 194

  4.5.3. Hz. Ali ?çin Güneşin Geri Doğmas?........................................... ................ 195

  4.5.4. Ya Rab! Soğuk ve S?cağ?n Zahmetini Ona Gösterme................. 207

  4.5.5. Resul-i Ekrem, Hz. Ali’nin Hilâfetini Arzu Etmiş (...)...................... 208

  4.5.6. Ulûm-u Evvelîn ve Âhirîn (...)............................................. .......................... 209

  4.5.7. Zât-? Ahmediye, Hz. Ali’ye Ferman Etmiş ki (...).............................. 210 4.6. Vehhabîlik ?tham?............................................ .................................................. ....................... 210 4.6.1. Vehhabîlik Nedir?............................................ .................................................. .. 212

  4.6.2. Vehhabîliğin ?bn Teymiye’ye Nisbeti........................................... ............ 214

  4.6.3. ?bn Teymiye’nin ?bn Arabî’yi ve Vahdet-i Vücud Telâkisini

  Tenkidi........................................... .................................................. ........................... 215

  4.6.4. ?bn Teymiye’nin ve ?bn Kayy?m’?n, Hz. Ali’nin K?ymetini Düşürüp

  Faziletlerini Basitleştirdikleri ?ddias?........................................... .............. 219

  4.6.5. Şiîlerin Hadis Uydurmadaki Yeri.............................................. .................. 235

  4.6.6. Nur Risaleleri’nin ?man, Kur'an ve Hz. Ali ?le

  Özdeşleştirilmesi................................. .................................................. ............... 241

  4.6.7. Nurcular Kabre ?manla Girerler, Cennetliktirler (?)......................... 242  5. BÖLÜM: NUR R?SALELER?’NDE HAD?SLER.......................................... ............................... 244

  5.1. Genel Hadisler.......................................... .................................................. .............................. 245

  5.1.1. Allah, ?nsan? Rahman’?n Suretinde Yaratt?.......................................... 245 5.1.2. Allah’?m Onun ?zini Kes!.............................................. .................................... 246

  5.1.3. Allâhumme Salli Alâ Seyyidinâ (...)............................................. ............. 247

  5.1.4. Baz? Peygamberler Çobanl?k Yapm?şlar......................................... ...... 248

  5.1.5. Benim ?nsanlara Cenâb-? Hak Taraf?ndan Bi'setim (...)............... 249

  5.1.6. Beşikten Mezara Kadar ?lim Peşinde Koşunuz.

  ?lim Çin’de de Olsa Gidip Al?n?z............................................ ...................... 250

  5.1.7. Bir Adam?n Seninle ?mana Gelmesi (...)............................................. ... 251

  5.1.8. Bir Rivayette, Lisan-? Ehl-i Cennet’ten Say?lan Fârisî Lisan?... 252

  5.1.9. Bir Saat Tefekkür, Bin Sene ?bâdetten Hay?rl?d?r............................ 253

  5.1.10. Boynuzsuz Olan Hayvan?n K?sas? K?yamette Al?n?r.................... 254

  5.1.11. Cehennemin Dibine Düşen Taş............................................... ................ 255

  5.1.12. Cenâb-? Hak Nefse Demiş ki (...)............................................. ............... 258

  5.1.13. Cevşen-ül-Kebîr............................................. .................................................. .. 260

  5.1.14. Dindar, ?htiyar Kad?nlar?n Dinine Tâbi Olun..................................... 265

  5.1.15. Dünya Ahiretin Tarlas?d?r........................................ ..................................... 267

  5.1.16. Dünya Sevgisi Bütün Hatalar?n Baş?d?r........................................... ... 268

  5.1.17. En Zay?f?n?z?n Yürüyüşüne Göre Yürüyün!....................................... 269

  5.1.18. Güneş Bir Saat Tevakkuf Etmiş............................................. .................. 270

  5.1.19. Hâme ?sminde Bir Cinni (...)............................................. .......................... 270

  5.1.20. Hz. Musa ?le ?lgili Bir Rivayet........................................... .......................... 271

  5.1.21. ?bn-i Huzem’in Sahîhi............................................ ......................................... 272

  5.1.22. ?nsanlar Helak Oldu, Âlimler Müstesna (...)..................................... 272

  5.1.23. ?ktisad Eden, Maîşetçe Aile Belâs?n? Çekmez................................ 274

  5.1.24. K?rkbin Başl?, Her Başta K?rkbin Dilli (...) Melekler...................... 275

  5.1.25. Kütüb-ü Sahîhadan Dâvud............................................. ............................ 279

  5.1.26. Kütüb-ü Sitte’den ?mam-? Hâkim’in Müstedrek’i............................ 280

  5.1.27. Mahşerde Ulema-i Hakikat?n Sarfettikleri Mürekkeb, Şehidlerin

  Kaniyle Müvazene Edilir; O K?ymette Olur....................................... 280

  5.1.28. Müminin Mümine Bağl?l?ğ?, (Tuğlalar?) Birbirine Kenetleyen

  Duvar Gibidir........................................... .................................................. ........... 281

  5.1.29. Namaz Dinin Direğidir......................................... ........................................... 281

  5.1.30. Nefsini Bilen Rabbini Bilir............................................. ................................ 282

  5.1.31. Nil-i Mübârek, Dicle ve F?rat (...)............................................. ................ 283

  5.1.32. (...) Osman Bidâyette Gelmiş, Îmân Etmiş....................................... 283

  5.1.33. Ölmek ?çin Tevellüd Edip Dünyaya Gelirsiniz, Harab Olmak

  ?çin Binalar Yap?yorsunuz...................................... ...................................... 284

  5.1.34. Sebîr Dağ? ?le ?lgili Bir Rivayet........................................... ....................... 285

  5.1.35. Sevr ve Hût.......................................... .................................................. ............... 285

  5.1.36. Kişinin Uyan?kken, Hz. Peygamber’i Görmesi................................ 297

  5.1.37. Ümmetim ?stikametle Gitse, Ona Bir Gün Var................................ 307

  5.1.38. Ümmetimin Alimleri Beni ?srail’in Peygamberleri Gibidir.......... 310

  5.1.39. Ümmetimin ?htilâf? Rahmettir......................................... ............................ 311

  5.1.40. Yaklaşan Bir Şerden Dolay? Vay Arab?n Hâline!........................... 311

  5.1.41. Ya Rabbî! Cebrâil, Mikâil, ?srâfil, Azraîl Hürmetlerine ve

  Şefaatlerine (...)............................................. .................................................. .. 313

  5.2. K?yamet Alâmetleri, Hz. ?sa, Mehdî, Deccal, Hristiyanl?k Hakk?ndaki

  Hadisler.......................................... .................................................. ............................................. 314

  5.2.1. Âhirzamanda, Allah Allah Diyecek Kalmaz......................................... 321

  5.2.2. Fitne-i Ahirzaman O Kadar Dehşetlidir ki (...).................................... 322

  5.2.3. Deccal?n Birinci Günü Bir Senedir (...)............................................. ...... 323

  5.2.4. Deccal?n Bir Yalanc? Cenneti Var (...)............................................. ........ 328

  5.2.5. Deccal?n Bir Gözü Kördür............................................ ................................... 329

  5.2.6. Hz. ?sâ’ya "Mesih" Nam? Verildiği Gibi (...).......................................... 332

  5.2.7. ?slâm Deccal? Horasan Taraf?ndan Zuhur Edecek......................... 337

  5.2.8. Yahudi Çocuklar? ?çinde Birisi (...)............................................. ................ 338

  5.2.9. Ahirzaman?n Dehşetli Bir Şahs?, Sabah Kalkar; Aln?nda "Hâzâ

  Kâfir" Yaz?lm?ş Bulunur........................................... ......................................... 340

  5.2.10. ?slâm Deccal? Sûre-i Ve’t-Tîni Ve’z-Zeytûni Mânas?n? (...)...... 341

  5.2.11. O Süfyan Bir Su ?çecek, Eli Delinecek......................................... ....... 342

  5.2.12. Deccal’?n Fevkalâde Büyük ve Minâreden Yüksek (...)............ 343

  5.2.13. Ahirzamanda Hazret-i ?sâ Aleyhisselâm Gelecek, (...)............. 348

  5.2.14. Said Nursî’nin Hristiyanlar Hakk?ndaki Görüşleri.......................... 356

  5.2.15. Said Nursî’nin Mehdîlik ?ddias?........................................... ...................... 373

  5.2.16. Yekûnu Fî Ümmetî (...)............................................. ..................................... 378

  5.2.17. Setekûnu Fitnetun (...)............................................. ...................................... 381

  5.2.18. Elâ Uhbirukum (...)............................................. .............................................. 382

  5.3. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakk?ndaki Hadisler.......................................... .............. 383

  5.3.1. Allah’?n ?lk Yaratt?ğ? Şey Nurumdur.......................................... ................ 383

  5.3.2. Eğer Bu Zât (A.S.M.) Olmasa ?di Kâinat da Olmazd?................... 392

  5.3.3. Velâdet-i Nebevî Gecesinde Meydana Gelen Olaylar................. 399  6. BÖLÜM: NUR R?SALELER?’NDE ?T?KADÎ MESELELER......................................... ........ 402

  6.1. Ölülerin Tasarrufu......................................... .................................................. ........................ 402

  6.1.1. Kişi Ayn? Anda Birden Fazla Yerde Bulunabilir mi? Ya Da

  Dirilere Güçlerinin Yetmeyeceği Şeylerin ?snad?............................. 408

  6.2. Allah’tan Başkas?ndan ?stigase.......................................... ............................................ 419

  6.3. Cennet ve Cehennem.......................................... .................................................. .............. 435

  6.3.1. Cenneti ?stemeyen Evliya............................................ ................................... 435

  6.3.2. Hz. Ebu Bekir’e ?snat Edilen Bir Söz............................................... ........ 439

  6.3.3. Said Nursî Cehenneme At?lmaya Haz?r!............................................ ... 452

  6.3.4. Cenneti ?stemeyen Nur Şakirtleri........................................ ....................... 461

  6.3.5. Cehennem ?çinde Özel Cennet (!)............................................... ............. 464

  6.3.6. Cehennem de Olsa Beka.............................................. ................................. 467

  6.3.7. Netice............................................ .................................................. ............................ 468

  6.4. Vahdet-i Vücud............................................. .................................................. .......................... 469

  6.4.1. Eşyan?n Gerçekliğinin ?nkâr?............................................ ............................. 469

  6.4.2. "Bilinmeyen Bir Hazineydim (...)" Hadisi............................................ ... 473

  6.4.3. "Yerlere, Göklere S?ğmad?m; Ama Mümin Kulumun Kalbine

  S?ğd?m"........................................... .................................................. ......................... 478

  6.4.4. Vahdet-i Vücud Öğretisi ve Muhyiddin b. Arabî............................... 479

  6.4.4.1. Seyr-i Sülûkte "Fenâ" Mertebesi......................................... .... 499

  6.4.4.2. Şatahatta Mazeret........................................... ................................ 512

  6.4.4.3. Şatahat?n Tevili............................................ ...................................... 513  7. BÖLÜM: ÇEŞ?TL? MESELELER......................................... .................................................. ............ 516

  7.1. Nur Risaleleri ve Mücedditlik....................................... .................................................. .. 516

  7.1.1. Mücedditlik Nedir?............................................ .................................................. . 520

  7.2. F?k?h Usûlüyle ?lgili Bir Mesele............................................ ............................................ 523

  7.2.1. Müçtehitlerce ?htilâf Edilmiş Bir Meselede, Yüce Allah’?n Birden

  Fazla m? Hükmü Vard?r?........................................... ...................................... 524

  7.2.2. Said Nursî’nin Verdiği Örnekler.......................................... ........................ 526

  7.2.3. Şeriat ?le F?kh?n Ayr?m?............................................ ......................................... 528

  7.2.4. ?bresi Bozuk Teraziler......................................... .............................................. 529

  7.3. Cuma Namaz? K?lmayan Müceddidimiz...................................... .............................. 530

  7.4. Falc? Müceddidimiz...................................... .................................................. ........................ 533

  7.5. Meşhur Bir Hikâye............................................ .................................................. .................... 536

  7.6. Hz. H?z?r Hayatta m?d?r?............................................ .................................................. ....... 538

  7.7. Abdulkadir Geylânî’ye ?snat Edilen Bir Hikâye............................................ ......... 541

  7.8. T?ls?mlar......................................... .................................................. .............................................. 544  8. BÖLÜM: NUR R?SALELER?’NDEK? GAR?P VE ACAY?P ?DD?ALAR........................ 548

  8.1. Nur Risaleleri ve Depremler......................................... .................................................. .. 548

  8.2. Nur Risaleleri ve Mevsimler, Hava Durumu............................................ ............... 552

  8.3. Nur Risaleleri ve Hayvanlar......................................... .................................................. ... 556

  8.4. Nur Risaleleri ve Gündelik Baz? Olaylar........................................... ........................ 558  9. BÖLÜM: SA?D NURSÎ’N?N TENEBB?S? (NAZ?RELER)....................................... .............. 579  Son Söz............................................... .................................................. .................................................. ............... 605

  Kaynakça.......................................... .................................................. .................................................. ................. 608

  ?ÇER?Ğ? BÖYLE ?LG?LENEN KARDEŞLER BAKSINLAR
  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:54 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart  Bu iddalara çok cevaplar verildi.


  Ancak; çamur at, tutmazsa da izi kalır misali tahribata devam ediyorlar..
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 3. #3
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Okur musunuz bilemiyorum ama ben ekliyeyim cevapları.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 4. #4
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Bay?nd?r'?n Tahribat?
  Süleymaniye Vakf?n?n Kurucu Başkan? ?lâhiyatç? Prof. Dr. Abdulaziz Bay?nd?r Hoca, özellikle son 2–3 y?ld?r kaleme ald?ğ? baz? yaz?larla pekçok din kardeşini derinden derine üzüyor, ac?mas?zca üzmeye de devam ediyor.

  Gerek kurucusu olduğu vakf?n web sitesinde yazd?ğ? yaz?lar?yla ve gerekse ayn? vak?f ad? alt?nda neşrettiği kitaplar?yla en çok hedef ald?ğ?, tenkit ettiği, hatta yer yer insaf ölçüsüyle bağdaşmayacak kadar ağ?r ithamlarda bulunduğu şahsiyet, hiç şüphesiz Bediüzzaman Said Nursî'dir.

  Tenkit oklar?n? merhametsizce savuran Bay?nd?r Hocan?n hedefinde, Üstad Bediüzzaman ile birlikte, o zât?n eserleri olan Risâlei Nurlar (bilhassa Birinci Şuâ, tevâfuklar, ebcedî hesap ve cifrî yorumlar) ve Nur Talebeleri de var.

  Baz? noktalarda Fethullah (Gülen) Hocaefendi ile Mahmut (Ustaosmanoğlu) Hocaefendiyi de aç?kça tenkit etmekten, hatta yer yer kendince onlara ders vermeye kalk?şmaktan çekinmeyen Bay?nd?r Hoca, "tarikat" ve "cemaat" ehline karş? adeta topyekûn bir taarruz harekât?na girişmiş bulunuyor.

  Böyle yapmakla, acaba kime ve neye hizmet ediyorlar? Ne menfaat elde ediyorlar?

  Dindarlar? y?k?c? bir üslûpla tenkit etmekten, ?slâm âlimlerini karalamaya çal?şmaktan, hele hele bunlar? "şirk"e girmiş gibi göstermekten nas?l bir zevk al?yorlar?
  (Bkz: Bay?nd?r Hocan?n "Arac?l?k ve Şirk" isimli kitab?.)

  Hem, dindarlar? tenkit ve karalama çabas?, nas?l bir hizmettir? Böyle bir şeyi kim hizmet diye kabul eder?

  Bu, düpedüz bir hezimet, bir tahribat değil midir?

  Dahas?, muhtelif cemaat ve tarikata bağl? iman kardeşlerini böyle küsüp dar?ltmakla, acaba bir kemâlât m? kazan?yorlar?

  Yoksa, dinî çevrelere böyle ateş püskürmekle, sadece ve sadece ehl-i dünya ve ehl-i dalâleti sevindirdiklerini bilemeyecek kadar vahim bir duruma m? düştüler?

  Yâ hû! Her insaf sahibinin düşünmesi gereken bu mühim noktalar? kendileri hiç düşünmüyorlar m?? Düşünmeleri gerekmiyor mu?

  Evet, Bay?nd?r Hoca, kaleme ald?ğ? serapa tenkit, itham ve karalama yaz?lar?yla maalesef imar ve bay?nd?rl?k değil, re'sen ve alenen tahribat yap?yor.

  Kendileri fark?nda veya değil; ancak, yapt?klar? doğrudan doğruya mü'min kardeşlerine taarruz şeklinde olup tahribat hesab?na geçiyor.

  T?pk?, geçmişte Ehl-i Sünnete karş? baz? Mu'tezile imamlar?n?n yapt?klar? gibi.

  Ve, t?pk? bir zamanlar (1935–43) "Risâle–i Nur'un medet beklediği ?stanbul âfâk?nda yap?lm?ş bir nevi taarruz" misâlinde olduğu gibi. (Bkz: Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 58. YAN)

  Herşeye rağmen, biz yine de Bay?nd?r Hocaya mukabele-i bilmisil yapmay?z, yapamay?z. Zira, onun kulland?ğ? kanat?c? üslûp ve y?k?c? tenkit tarz?ndan bizi men' eden bir hakikat ölçüsü var, şöyle ki:

  "...Böyle hadiselerin vukuunda (bundan 70 sene evvel benzer bir hadise olmuş), bizlere îtidâl–i dem ve sars?lmamak ve adâvete girmemek ve o muâr?z tâifenin rüesalar?n? çürütmemek gerektir.

  "...Evet, kardeşlerim, bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayat? ve cihan? sarsacak hadiseler içinde, hadsiz bir metanet ve îtidali dem ve nihayetsiz bir fedakârl?k taş?mak gerektir." (Age., s. 172.)

  ?şte, bütün bu ölçü ve prensipler sebebiyledir ki, din dairesindeki ve iman camias?ndaki şahsiyetlere karş? nisbeten daha yumuşak, daha mülâyim davranmak, onlara karş? herhangi bir kin ve adâvet hissiyat? içine girmemek durumunday?z.

  Yap?lacak olan ise şudur: Risâle-i Nur'a karş? medar-? itiraz olan noktalar? izah ile onlarla yine dost ve kardeşçe yaşamakt?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:58 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 5. #5
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Bay?nd?r Hoca kimdir?

  Bu yaz? münasebetiyle, tan?mayanlar haliyle soracaklard?r "Kim bu Abdulaziz Bay?nd?r Hoca?" diye.

  Muhterem hocam?z?n k?sa biyografisini de vererek konuya öylece devam edelim.

  Abdulaziz Bay?nd?r:

  1951’de Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu. 1976’da Atatürk Üniversitesi ?slâmî ?limler Fakültesini bitirdi. Temmuz 1976’dan 1997’ye kadar ?stanbul Müftülüğünde Müftü yard?mc?s? ve Uzman olarak çal?şt?. Bu süre içinde Fetva Kurulu Başkanl?ğ?n? ve Şer’iye Sicilleri Arşivi yöneticiliğini yapt?. “Şer’iyye Sicilleri Iş?ğ?nda Osmanl?larda Muhakeme Usulleri” isimli teziyle 1984’te ?slâm Hukuku dal?nda ?lahiyat doktoru; ?slâm iktisad?yla ilgili çal?şmalar?yla da 1987’de Kelâm ve ?slâm Hukuku dal?nda doçent oldu. 1993’te Süleymaniye Vakf?’n? kurdu. 1997 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi ?lahiyat Fakültesinde öğretim üyesi oldu. 2003 y?l?nda ise, ?slâm hukuku profesörü oldu. Halen bu görevi sürdürmekte olup, evli ve dört çocuk babas?d?r. Arapça, Frans?zca ve ?ngilizce bilmektedir. Yay?nlanm?ş birçok ilmî kitap ve makalesi var.  Bay?nd?r’?n Tahribat? (2)

  Yazd?ğ? "Arac?l?k ve Şirk" isimli kitab?yla tan?nm?ş dinî cemaat ve tarîkat liderlerini şiddetle eleştiren, düşünce ve kanaatleri itibariyle de onlar? şirke bulaşmakla itham eden Abdulaziz Bay?nd?r Hoca, belki de fark?nda olmayarak milyonlarca din kardeşinin kalbini k?r?yor, onlar? dilhûn ediyor.

  Bilhassa bu dindar kitlelerin "Hz. Hamza (ra), Şâh-? Geylânî (ks) gibi baz? büyük zâtlar?n, vefâtlar?ndan sonra da izn-i ?lâhî ile tasarruflar? devam ediyor" şeklindeki görüş ve kanaatlerini y?k?c? bir lisânla tenkid eden Bay?nd?r Hoca, ad? geçen kitab?n bir yerinde ise, kelimesi kelimesine ("Hz." yok meselâ?) şunlar? ifade ediyor: "Hamza'y?, Abdulkadir Geylânî'yi veya başkas?n? yard?ma çağ?ranlarla zaman zaman şöyle konuşmalar yapar?z:

  "Bay?nd?r: Onlar sizi tan?yor mu?"

  " Allah tan?tamaz m??"

  "Bay?nd?r: Onlar sizi duyabilirler mi?"

  "Allah duyuramaz m??"

  "Bay?nd?r: Onlar sizin konuştuğunuz dili bilirler mi?"

  "Allah öğretemez mi?"

  "Bay?nd?r: Peki, onlar ölmemişler midir?" (Age, s. 141.)

  Bu konuşma fasl?n?n geçtiği bölümde önce Fethullah Gülen, hemen ard?ndan Mahmut Hocaefendinin ismini zikreden Bay?nd?r Hoca, onlar?n fikir ve kanaatlerini tenkit etmekle de kalm?yor, itikatlar? hakk?nda ayr?ca "Katolik inanc?" benzetmesinde bulunuyor ki, maazallah...

  Onlara "Ölmüşler" mi denilecek?

  Şimdi hemen burada Bay?nd?r'?n "Peki, onlar ölmemişler midir?" şeklindeki sorusuna mukabil, biz de şehitler ve baz? mühim zâtlar hakk?nda "Peki, onlar ölmüşler midir?" diye bir suâl tevcih ederek, bu mevzuyla alâkal? olarak Risâle-i Nur'dan izahat getirmeye çal?şal?m.

  ?şte, şehitlerin hayat?yla ilgili olarak Birinci Mektup'ta yer alan ilgili bölümden baz? cümleler:

  "Dördüncü tabaka-i hayat: Şühedâ hayat?d?r. Nass-? Kur’ân’la, şühedân?n, ehl-i kubûrun (diğer ölenlerin) fevkinde bir tabaka-i hayatlar? vard?r. Evet, şühedâ, hayat-? dünyevîlerini tarik-i hakta feda ettikleri için, Cenâb-? Hak, kemâl-i kereminden, hayat-? dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayat? âlem-i berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yaln?z kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar, kemâl-i saadetle mütelezziz oluyorlar, ölümdeki firak ac?l?ğ?n? hissetmiyorlar.

  "Hadsiz vak?atla ve rivayâtla, şühedân?n bu tarz-? hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve katîdir. Hattâ, Seyyidü’ş-şühedâ olan Hazret-i Hamza Rad?yallahu Anh, mükerrer vak?atla, kendine iltica eden adamlar? muhafaza etmesi ve dünyevî işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vak?atla, bu tabaka-i hayat tenvir ve ispat edilmiş." (Mektûbât, s. 12.)

  ?şte, özellikle Hz. Hamza (ra) hakk?nda burada anlat?lanlar? kabul etmeyen ve kendince âyetten delil getirerek bu fikri reddeden Bay?nd?r, kitab?nda Mahmut Hocaefendi ile olan bir görüşmesini ise şu şekilde yans?t?r:

  "Mahmut Efendi: ...Biz evliyân?n ve büyük şeyhlerin ruhlar?n?n Allah ile kul aras?nda vas?ta olduğuna inan?r?z; onlar?n ruhaniyetinden medet umar, yard?m isteriz.

  "Bay?nd?r: Peki, ya '?yyâke nestaîn=yaln?z senden yard?m isteriz' âyeti nerede kald?? Bu âyeti her namazda okuruz. Bunun sebebi ne olabilir? Allah şâh damar?m?zdan yak?n olduğuna göre, büyüklerin ruhlar? nerede boşluk bulur da araya girerler?"

  "Mahmut Efendi: Abdulkadir Geylânî Hazretleri bir şiirinde buyururlar ki:

  'Müridim ister doğuda, ister bat?da;

  'Hangi yerde olsa da yetişirim imdada.'

  "Bay?nd?r: Bu çok say?da âyete aç?kça ayk?r?d?r..."

  "Mahmut Efendi: Abdulkadir Geylânî'ye inanm?yorsan, seninle konuşacak bir şeyimiz yoktur."

  "Bay?nd?r: Abdulkadir Geylânî'ye inanmak imân?n şartlar?ndan değildir. Biz ondan değil, Allah'?n kitab?ndan sorumlu tutulacağ?z." (Age, s. 142.)

  Burada tümüyle Cenâb-? Hakk'?n tasarrufunda olan "izin ve inayet" ile evliyân?n tasarrufuna ihsân edilmiş "himmet ve himaye"yi birbirine kar?şt?rd?ğ? anlaş?lan say?n Bay?nd?r'a, meselenin izah? sadedinde yine onun tenkit ettiği Risâle-i Nur'dan delil getirmeye çal?şal?m.

  Barla Lâhikas?n?n sonlar?nda yer alan bir mektupta—bir hikmete mebni olarak—vefattan sonra tasarruflar? devam eden üç büyük şahsiyet hakk?nda şu izahat yap?l?yor: "Sâniyen: Gavs-? Âzam gibi, memattan sonra hayat-? H?z?rîye yak?n bir nevi hayata mazhar olan evliyâlar vard?r. Gavs’?n hususî ?sm-i Âzam?, 'Yâ Hayy' olduğu s?rr?yla, sâir ehl-i kuburdan fazla hayata mazhar olduğu gibi, gayet meşhur, Mâruf-u Kerhî denilen bir kutb-u âzam ve Şeyh Hayâtü’l-Harrânî denilen bir kutb-u azîm, Hazret-i Gavs’tan sonra mematlar? hayatlar? gibidir. Beyne’l-evliya meşhûr olmuştur." (Barla Lâhikas?, s. 180.)

  Burada dikkatten uzak tutulmamas? gereken önemli bir nokta şudur: Vefatlar?ndan sonra da "bir nevi hayata mazhar" olan ve bir ölçüde mânevî tasarruflar? devam eden evliyân?n himmet ve yard?m? ile Allah'?n takdir ve inayetini asla ve kat'a birbirine kar?şt?rmamak lâz?m. ?kisi ayn? şey değildir ve olamaz.

  Cenâb-? Hakk, kemâl-i kereminden Hz. Hamza (ra) misüllü şehitlere bir ayr?cal?k tan?d?ğ? gibi, baz? büyük zatlara da—ki, bunlar istisnad?r—manevî tasarruf yetkisini ihsan etmiştir. Mü'minler, o zatlar?n yüzü suyu hürmetine ve onlar?n ruhaniyat?ndan istimdat ile, yine Cenâb-? Hak'tan baz? dileklerde bulunabilirler.

  Bir misâl olarak, "Bediüzzaman diyor ki" başl?kl? bölümde iktibas edilen hakikatli hat?ray? zikredilebiliriz.

  (Devam? var)  Bay?nd?r?n tahribat? (3)

  Köklü büyük tarîkatlara, tan?nm?ş, itibar görmüş ve büyük teveccühe mazhar olmuş dinî cemaatlere karş? kendi çap?nda adeta savaşa tutuşmuş olan Abdulaziz Bay?nd?r Hocan?n, bu tahribatç?l?ğ? neden ve hangi akla hizmet için yapt?ğ?n? anlamak kolay değil.

  ?nsan?n havsalas? alm?yor; ama ne ac?d?r ki, Bay?nd?r Hoca, en çok karş? geldiği ve adeta sald?r?rcas?na muhalefet ettiği camia, Risâle-i Nur Talebeleridir. Hatta, Risâle-i Nur'un varl?ğ?na dahi karş? olduğu söylenebilir.

  Öyle ki, vaktiyle Said Nursî'ye büyük âlimler taraf?ndan verilmiş olan "Bediüzzaman" lâkab?ndan ve bu âlim zât?n eserlerine isim olarak verdiği "Risâle-i Nur" tâbirinden bile büyük rahats?zl?k duyuyor; bu nâm ve lâkaplar? fütûrsuzca tenkid ediyor; nihayet lâf? evirip çevirerek, adeta "Olmaz böyle şey" demeye getiriyor. (Bak?n?z: "Arac?l?k ve Şirk" isimli kitab?n 145, 149, 150. sayfalar?.)

  Oysa, 80–90 y?ld?r hiçkimse, hele hele hiçbir âlim, bu isim ve lâkaplara Bay?nd?r Hoca tarz?nda itiraz etmedi, bunlardan böylesine bir rahats?zl?k duymad?.

  Tenkitler, itirazlar...

  Prof. Bay?nd?r'?n Üstad Bediüzzaman'a ve Risâle-i Nur'a karş? ileri sürdüğü tenkit ve itirazlar?n bir k?sm? hülâseten şöyledir:

  1) Said Nursî, Hz. Ali ve Abdulkadir-i Geylânî gibi büyük zatlar?n baz? gaybî şeyleri bilmelerinin "Allah'?n öğretmesiyle" mümkün olduğunu söylüyor ki, böyle bir inançtan Allah'a s?ğ?nmak gerekir. (Age, s. 113.)

  2) Katoliklere göre, Kutsal Ruh, vahiy ile oluşmuş. Tevrat ve ?ncil de ayn? kaynaktan f?şk?rd?ğ? için, bunlara da sayg? duyulur. Onlara göre, Katolik kilisesine girmeyen kurtuluşa eremez.

  Nurcular da böyle oluşmuştur. Onlara göre kurtuluşa ermek, ancak Nur cemaatine girmekle mümkün... (Age, s. 144.)

  3) Said Nursî'nin Kur'ân'a yer yer doğru yaklaşt?ğ? gözlenmektedir. Ama, o Kur'ân'a daha çok kendini, kitaplar?n? ve şakirtlerini kutsallaşt?rmak için başvurur. Ayetlerden bu tür anlamlar? ç?karmak mümkün olamayacağ? için, çok yanl?ş yollara başvurur.

  Meselâ, ona göre Kur'ân'?n 33 âyetinde kendisine ve Risâle-i Nur'a işaret edilmektedir. ?ddias?n? ispat için, ebced ve cifri kullanmaktad?r. Bu, çoğunlukla büyücülerin başvurduğu yoldur. Zaten, bu tür iddialar? başka bir yolla yapmak mümkün değil. (Age, s. 175.)

  * * *

  Bay?nd?r Hocan?n eleştirileri bu minval üzere devam edip gidiyor. Bilhassa Birinci Şuâ'da yap?lan ebcedî hesap ile cifrî yorumlara karş? geliyor ve kendince yapt?ğ? hesaplamalarla Üstad Bediüzzaman'?n değerlendirmelerini çürütmeye çal?ş?yor.

  Siz "ebced uzman?" m?s?n?z?

  Bay?nd?r Hoca, f?k?h, kelâm, ilmihal gibi konularda bir uzman kişi olabilir. Onun bu sahadaki bilgilerini hürmetle karş?lar?z.

  Ama, onun Müslümanlar aras?nda nifak ve şikak kokusunu yayan, ayn? zamanda nezahet ve nezaketen haylice uzak üslûb ve ifade tarz?n? beğenmediğimiz gibi, onun tak?nd?ğ? "ebced uzmanl?ğ?"na da zerrece bir sayg? duymuyoruz.

  Ebced ve cifir için, hem "Bu, çoğunlukla büyücülerin başvurduğu yoldur" diyeceksin, hem de kalk?p ayn? yolda uzman kesilerek sayfalarca karalamalarda bulunacaks?n.

  Evet, yapt?ğ? bir karalamadan öteye gitmiyor. Kald? ki, bu sahada ilim ehlince kabul görmüş muteber bir eseri de bulunmuyor. Hem nas?l eser versin ki? Hani, bu yol büyücülerin başvurduğu yoldur ya...

  Fakat, burada hemen ifade edelim ki, Bay?nd?r Hoca, velâyet mertebesine kadar ç?km?ş baz? büyük zatlara, bu hususta da hem bühtan ediyor, hem de onlara karş? büyük sayg?s?zl?kta bulunuyor.

  Zira, Necmeddin-i Kübrâ ve Muhyiddin-i Arabî gibi pekçok "ehl-i işârât"tan olan âlimler, "cifrî, ebcedî ve riyazî" ilimle meşgul olmuşlar ve bu sahada pek mühim eserlere imza atm?şlar.

  Evet, "cifr ve ebced", ?slâm tarihi boyunca da kabul edilmiş bir ilim dal?d?r ki, say?s?z derecede ?slâm bilgini, bu ilimle de meşgul olmuşlar.

  ?şte, bu ilmi büyücülere hasretmek, en az?ndan o zatlara karş? bir sayg?s?zl?kt?r.

  Hem "büyücülerin yolu" deyip, hem de o yolda gitmeye kalk?şmak ise, kişinin kendisine olan bir sayg?s?zl?ğ? olsa gerektir.

  Muteber âlimler ne diyor?

  Bay?nd?r Hocan?n hasmâne itirazlar?na karş?, kendimiz de elbette ki baz? cevaplar verebiliriz.

  Ancak, biz yine de, kendisinin bile kolay kolay itiraz edemeyeceği, yahut karş? gelemeyeceği Diyanet camias?na mensup muteber zâtlar?n ve heyetlerin—benzer tenkitlere mukabil—verdikleri cevaplara burada yer vermeyi tercih ediyoruz. Zira, kendisi de o camian?n bir emektar? ve emeklisi durumunda.

  ?şte, 1940'l? y?llar?n baş?nda, ayn? Birinci Şuâ'daki içtihat ve istihracî yorumlara karş? vaki olmuş itirazlara, eski "Fetva Emini" Ali R?za Efendinin vermiş olduğu cevab?n bir bölümü:

  "Bediüzzaman, şu zamanda, din-i ?slâma büyük hizmet ediyor. Eserlerinin tam doğru olduğunu ve böyle bir zamanda, mahrûmiyet içinde, feragat-? nefs edip, yani dünyay? terk edip böyle bir eser meydana getirmek hiç kimseye müyesser olmad?ğ?n? ve her suretle şâyân-? tebrik olduğunu ve Risâle-i Nur müceddid-i din olduğunu söyleyebilirim. Cenâb-? Hak, onu muvaffaku'n-bilhayr eylesin, âmin.

  "Bu misillü, Bediüzzaman’?n dahi elbette bir içtihâd? vard?r. ?tiraz edenler haks?zd?r.

  "Bediüzzaman’a kemal-i hürmetle selâm ederim. Telifat?n?n ikmâline h?rz-? can ile duâ etmekteyim. Baz? ulemâüssû’un tenkidine uğrad?ğ?na müteessir olmas?n. Zira ’Yemişli ağaç taşlan?r’ kaziyesi meşhûrdur.

  "Mücahedat?n?za devam buyurun. Cenâb-? Hak ve Feyyâz-? Mutlak, âcilen murad ve matlubunuza muvaffakü’n–bilhayr eylesin. Bâki Hakk?n birliğine emanet olunuz."

  Eski Fetva Emini

  Ali R?za

  "?şte böyle müdakkik ve ilim ve şeriat ve Kur’ân cihetinde bu zamanda söz sahibi en büyük âlim böyle hükmetmiş." (Kastamonu Lâhikas?, s. 150.)

  ..............................

  Yar?n da, vaktiyle Diyanet ?şleri Başkanl?ğ?nca teşkil edilen bilirkişi heyetleri taraf?ndan Risâle-i Nur hak?nda haz?rlanan raporlara yer verelim.  Bay?nd?r’?n Tahribat? (4)

  Diyanet: Risâle-i Nur, Kur'ân ve Hadis ilhâmât?d?r

  Bilhassa son y?llarda Risâle-i Nur'u tezyif ve Nur Talebelerini tahkir dolu yaz?lar yazmaya başlayan Bay?nd?r Hoca ve benzerlerine verilmiş en güzel cevab?, kendilerinin de emeklisi olduklar? Diyanet Başkanl?ğ? taraf?ndan haz?rlanm?ş ehil ve ehliyetli raporlarda görmekteyiz.

  ?şte, cevabî mahiyetteki o raporlardan birkaç?...

  1) TC Diyanet ?şleri Reisliği Dinî Eserleri Tetkik ve Müşavere Kurulunun 25.03.1956 ve 25.05.1958 tarihli raporu

  "Bu eserlerin (Risâle-i Nurlar?n) çoğu Said Nursî'ye ait eserler olup, münderecat?n?n yaln?z Kur'ân-? Kerim ve Hadis-i Şeriften ilham al?narak başka başka ünvanlar alt?nda ve karihas?na göre haz?rlad?ğ? birtak?m esrâr-? ilmiye ve hikemiyenin madde âleminden temsiller getirilerek izahlar? yap?lm?ş ve hal-i haz?rdaki nev-i beşeri ve bilhassa memleketimizdeki küçük ve büyük insan kitlelerini gafletten ikaz, fikrî ve şehevanî dalâletten, sû-i itikad ve sû-i ahlâk girivelerinden kurtarmağa matuf ifadelerinden ve devletimizce matlup olan güzel ahlâka sevk edebilecek yaz?lardan ibaret bulunduğu...

  "Bu kitaplar?n muhtevas?ndaki ...bilumum yaz?lar?n hülâsas? ve neticesi, vatandaşlar? ?slâmî itikad ve ibadetlerin ifâs?na, Kur'ân-? Kerim ve Sünnet-i Nebeviyeye ittibaa teşvik ve terğib eden ifadelerden başka, kànunlar?m?z?, nizamlar?m?z? ve devletimizin temel esaslar?n? ihlâl edecek mahiyette dinî vesâir mukaddesat? nüfuz ve menfaat temin etmek kasdiyle âlet ederek propaganda yap?ld?ğ?na delâlet eden bir ifade görülmemiş olduğu kanaatine var?lm?şt?r."

  Not: Ankara Birinci Ağ?r Ceza Yüksek Reisliğine sunulan bu raporun alt?nda, bilirkişi olarak şu âzalar?n isimleri yer al?yor: H. Fehmi Başoğlu, H. Hüsnü Erdem, Şehid Oral.

  (Ayr?ca bak?n?z: Eşref Edib, Tenkit ve Tahlil, s. 25/Sebilürreşad Neşriyat, 1963 ?st.)

  * * *

  TC Diyanet ?şleri Reisliği Müşavere ve Dinî Eserler ?nceleme Heyetinin Risâle-i Nurlar hakk?ndaki raporu

  Tarih: 19 Şubat 1960/Say?: 81

  "...?lişik listede gösterilen ve Said Nursî'ye ait olan eserlerin kâffesi, evvelce müteaddit mahkemelerden ayn? şekilde gönderilip, tedkik neticesinde, içlerinden dinî ve idarî ve siyasî mevzuata mugayir bir hüküm ve ifade görülmeyen ve yaln?z Kur'ân-? Kerim'in hakikatlar?na ait hikmetleri beyan eden 312 adet kitaplar içinde bulunduğunun bildirilmesi uygun görülmüştür. Keyfiyetin yüksek riyasete arz?na karar verildi."

  * * *

  Ayn? heyetin 08.09.1959 tarihli bir başka raporu: "?lişik eserde (?. ?'câz), baştan nihayetine kadar Kur'ân-? Kerim'in Fâtiha ve Bakara Sûresinin bir k?sm?n?n tefsirine ait bir ilim kaynağ? olup, Kur'ân-? Kerim'in izah?n? ve hikmetlerini, esrarlar?n? ve bilvesile itikadî meselelerde de ele al?narak, muhtelif akidelere karş? akaidin hakk?yla beyan edildiği anlaş?lm?ş ve münderecat?nda dinî bir mahzur görülmemiş olduğunun bildirilmesi uygun görülmüştür."

  * * *

  ?şte bunlar gibi tek tek risâle ve bütün külliyat hakk?nda Diyanet Başkanl?ğ? taraf?ndan haz?rlanm?ş daha birçok rapor var. Üstelik, hiçbirinde de herhangi bir sak?nca belirtilmiyor.

  Buna rağmen, ayn? camiadan gelen Bay?nd?r Hoca, kendince Risâle-i Nurlarda büyük sak?ncalar görüyor, hatta haddini aşarak "Katolik inanc?" benzetmesinde ve yak?şt?rmas?nda dahi bulunabiliyor.

  Müsbeti görmüyor, doğruyu hiç umursam?yor

  Bu münekkit hoca, "Arac?l?k ve Şirk" isimli kitab?n?n bir yerinde (s. 175) ve sadece bir tek cümle ile "Said Nursî'nin Kur'ân'a yer yer doğru yaklaşt?ğ? gözlenmektedir" deyip geçiyor. Ancak, bu müsbet ifadeyi açm?yor ve "suret-i haktan görünür gibi" yapt?ğ? bu nokta üzerinde hiç durmuyor. Çünkü, as?l derdi başka: Tenkit, hücûm, itham, isnat, karalama, tahkir, tezyif...

  Öte yandan, Risâle-i Nurlar ile dine, imâna hizmet edilmiş, nice bîçarenin dalâlet vadisinden kurtulmas?na vesile olunmuş, bu vatan ve milletin terör ve anarşi gibi belâlar?ndan muhafazas?na çal?ş?lm?ş... Ki, Risâlei Nur mîzanlar? ekseriyetle böyledir. Ama, bütün buhay?r, hizmet ve hasenat?n da tenkitçi hocam?z?n umurunda olmad?ğ? anlaş?l?yor.

  Şayet öyle olmasayd?, bunca tenkit ve itiraz?n yan?nda, herhalde Risâle-i Nur'un ve Nur Talebelerinin ekseriyetçe kabul gören hizmetlerinden de az buçuk söz edilmiş olacakt?.

  Ama, nerede o fazilet gösterisi, nerede o hakşinasl?k örneği...

  Kime yaranmak için?

  Bay?nd?r Hocadan çok zaman evvel (1935-43 y?llar?) bir başka hoca da özellikle Birinci Şuâ'ya ve orada cifir ve ebced yoluyla yap?lan izahlara şiddetli itirazlarda bulunmuştu. Onun bu muhalefetinden ehl-i dünya da haberdar olup yapt?klar?n? alk?şl?yordu.

  Ancak, bu müştereklik bir yere kadar sürdü. Hesapta olmayan baz? sebepler zuhûr etti. O ihtiyar hocay? âhir ömründe tutup sürgün ettiler, hayat?na hatime çektirdiler.

  Yani, Üstad Bediüzzaman'?n tâbiriyle, gerek meslek/meşrep muhalefetiyle ve gerekse ehl-i dünyaya yaranmak için yapm?ş "galiz g?ybet ve şen'i hakaret"ler, ona bir fayda sağlamad?, hatta "perişaniyet"ine sebebiyet verdi.

  Üstad Bediüzzaman ise, tâ o zamanlar tenkit edilen ve fakat çok ağ?r şartlar alt?nda telif edilen Birinci Şuâ hakk?nda—itirazlara cevap sadedinde—şunlar? beyan eder: "Ben, 'Senin içtihad?nda hatâ var' diyenlere ve ispat edenlere teşekkür edip ruh u canla minnettar?m. Fakat, şimdiye kadar o içtihad?m? tamam?yla tasdik edenler, binler ehl-i iman ve onlardan çoklar? ehl-i ilim tasdik ettikleri ve ben de dehşetli bir zamanda kudsî bir teselliye muhtaç olduğum bir hengâmda, s?rf ehl-i imân?n iman?n? Risâle-i Nur ile muhafaza niyet-i hâlisas?yla ve Necmeddin-i Kübra, Muhiddin-i Arabî gibi binler ehl-i işârât gibi cifrî ve riyazî hesab?yla beyan edilen bir müjde-i işariye-i Kur’âniyeyi kendine gelen bir kanaat-i tamme ile, hem mahrem tutulmak şart?yla beyan ettiğim ve o içtihad?mda en muannid dinsizlere de ispat etmeye haz?r?m dediğim halde, beni g?ybet etmek, dünyada buna hangi mezheple fetvâ verilebilir, hangi fetvay? buluyorlar? Ben herşeyden vazgeçerim, fakat adalet-i ?lâhiyenin huzurunda bu dehşetli g?ybete karş? hakk?m? helâl etmem. Titresin! Bütün sâdât?n ceddi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm?n Sünnet-i Seniyesini muhafaza için hayat?n? ve herşeyini feda eden bir mazlûmun şekvâs?, elbette cevaps?z kalmayacak." (S. Tasdik-i Gaybî, s. 56.)

  Bir sonraki yaz?: Bay?nd?r Hocaya son çağr?, son ihtar.
  Bay?nd?r'?n tahribat? (5)

  Y?llar önce Nur Talebelerinin organize ettikleri salon toplant?lar?na konuşmac? veya panelist olarak kat?lan Abdulaziz Bay?nd?r Hoca, ne hikmettir bilinmez, son birkaç senedir çok farkl? tav?r değişikliği içine girdi ve ayn? camian?n şiddetle aleyhinde bulunmaya başlad?.

  Bu aleyhtarl?k işini, daha evvel ekseriyetle internet üzerinden yap?yordu. Kurucusu bulunduğu Süleymaniye Vakf?n?n web sitesi olan "http://www.suleymaniyevakfi.org" adresinden yapt?ğ? inan?lmaz derecedeki tenkit ve karalama gayretkeşliğinin fark?ndayd?k. Ancak, yine de üzerine gitmiyor ve "Belki zamanla insafa gelir, düzelir" mülâhazas?yla sabrediyorduk.

  Ne var ki, Bay?nd?r Hoca, sanal âlemde yapt?ğ? tahribatla yetinmedi. Bir müddet sonra işi büsbütün aleniyete dökerek, hasmâne sald?r?lar?na bu kez kitap ve matbu neşriyat yoluyla devam etti.

  Daha, ayn? Matbuat lisan?yla ona ve onun gibi düşünenlere cevap vermekten başka çare kalmad?. O yüzden, biz de bu yolu ihtiyar ettik.

  Herşeye rağmen, biz yine de "dostluk kap?s?"n?n aç?k tutulmas?ndan yanay?z.

  Bu vesileyle, Prof. Dr. Abdulaziz Bay?nd?r'a buradan seslenerek şöyle bir çağr?da bulunmak istiyoruz: Muhterem Bay?nd?r Hoca!

  1) Eğer sizin yan?n?zda bir k?ymet ifade ediyorsa, Risâle-i Nur vas?tas?yla küfür ve dalâlet yolundan ayr?larak iman ve hidayet dairesine girmiş bulunan yüz binlerin var olduğunu düşünün ve onlara karş? hasmâne tutumunuzdan vazgeçin; onlarla dost olun. Zira, onlar?n size düşman olmak gibi, ne geçmişte bir teşebbüsleri olmuştur, ne de bugün için öyle bir niyetleri, arzular? var.

  2) Eğer sizin nazar?n?zda bir k?ymet-i harbiyesi varsa, Kürtçülük veya Türkçülük gibi her nevi ?rkç?l?k illetinden kurtularak ?slâm?n "uhuvvet dairesi"ne girmiş bulunan yüz binlerle Nur Talebesi olduğunu düşünün ve onlarla öyle muaraza meydan?nda değil, gelin kardeşlik dairesinde buluşun ve el s?k?ş?n. Böylelikle, adâveti muhabbete dönüştürün.

  3) Eğer sizin için bir değer ifade ediyorsa, her türlü anarşiden, terörden ve bölücülük belâs?ndan Risâle-i Nurlarla kurtulabilmiş say?s?z derecede Nur Talebesinin varl?ğ?n? düşünün ve gelin onlar? tebrik edin. Zira, böyle vatana-millete hay?rl? evlâtlar haline gelmiş kimseler, cidden tebrike, takdire şâyând?r.

  4) Yok, bunlar?n hiçbiri sizin umurunuzda değilse, yan?n?zda bu güzelliklerden hiçbirinin k?ymeti yoksa ve "Siz ne yaparsan?z yap?n, benim için değişen birşey yok, ben beldiğimi okumaya devam edeceğim" diyorsan?z, Hocam, lütfen hiç olmazsa aleni düşmanl?k yapmaktan vazgeçin. Yani, Üstad Bediüzzaman'a, Risâle-i Nur'a ve Nur Talebelerine aç?ktan aç?ğa hasmâne bir nazarla bakmaktan, onlara sald?rmaktan ve dolay?s?yla din düşmanlar?n?n ekmeğine yağ sürmekten vazgeçin.

  5) Şayet, bu çağr?y? da dikkate almaz ve söylenenleri umursamazsan?z, o takdirde sizi Sahib-i Kur'ân'a havale etmekten başka yapacak birşey kalm?yor.


  Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr/2006/05/01/yazarlar/lsalihoglu.htm  M. Latif SAL?HOĞLU
  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:58 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 6. #6
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Yine okur musunuz bilmiyorum kardeşim ama bu da Abdulkadir Bad?ll?'dan gelen cevap;
  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 22:59 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 7. #7
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  (Muz?r Mani'lere Zahir Bir Cevap)

  بِا سْمِهِ سُبْحَانَهُ
  وان من شئ الاّيسبّح بحمده

  Hazret-i Bediuzzaman Üstad?m?z?n (R.A.): "Mühim ve büyük her bir umur-u hayriyenin çok muz?r mani'leri olur." hadis-i şerif içerikli ikaz?na göre; Risale-i Nur mesleği ve cemaat? aleyhinde bir çok sinsi ve habis faaliyetler, tahripçi girişimler olacakt?r. Bu sinsi faaliyetler ve müfsit girişimler, bu işin başlamas?ndan beri bir çok defalar olmuş ve olmaya devam edegelmiştir. Cenab-? müellifin hayat?nda bir çok defalar bu tecavüzlü, ifsadkar tearruzlar vuku' bulmuş, ama her defas?nda ebedi hüsranla hezimet-i fahişeye uğrat?lm?ş, rezalet kabristan?na defnettirilmiştir.

  ?şte ibret için bir-iki örnek:

  1. 1948-49 tarihinde, Afyon C. savc?s? baz? donuk, zahirperest mollalara dayanarak, hz. Üstad?n (aşağ?daki yaz?da da görüldüğü gibi) -Haşa bin kere haşa!- peygamberlik hülyas?nda bulunmuş diye olan herzelerine karş? Bediuzzaman hazretleri şöyle demiştir:

  [... Risale-i Nur Kur'an'?n bir tefsiri olmas?ndan ve her vakit nübüvvetin şeriat?n? tatbik eden; ve veraset-i nübüvvet ve [ العلماء ورثة الا نبياء ] hadisine istinaden biçare Said'i o irsiyette, o Kur'an hizmetinde değil (peygambere) bir benzemek belki sünnete ittiba' etmek manas?ndaki ilmi ve ebcedi istihrac?n? medar-? mesulyet gören; hem تخلّقو ابأخلاق رسول الله manas?n? anlamayan elbette üç cihette yanl?ş etmiş. Zat-? Ahmediye'nin (asm) güneşinden tereşşuh eden bir zerrecik nuruna mazhariyetini bir saadet telakki eden Said'in elbette yüzbin derece kendi haddinden tecavüz edip, ona (peygambere) kendini benzetmeye çal?şt?ğ?n? söyleyen divanedir, peygamberimize ittiba? ve sünnetine iktida manas?n? anlamam?ş.] (14. Şua, Hatalar Cetveli)

  2. Yine ayn? manadaki iftira ve cehaletli isnadlara karş? şöyle cevap vermiştir:
  [Bunun bu iftira ve isnad ve hatas?ndan العياذبالله derim. Böyle hiç kimsenin hat?r?na gelmeyen; ve bizi bilen hiç kmseyi kand?ramayan isnadlar?, elbette kanun, siyaset ve idarenin haricinde bunda dehşetli bir mana hükmediyor ki; şeytan?n da kimseyi inand?ramad?ğ? iftiray? ediyor] (Ayn? eser)

  Afyon savc?s?ndan evvel, 1943'te Denizli hapis hadisesinde de, yine say?n savc? Nurlar?n dosyas?n? aceleye getirip iki lise öğretmenine (biri tarihçi, biri de edebiyatç?) ehl-i vukuf diye incelettirmiş, bu iki cahil adam da benzer şeyler herzelemişlerse de öyle bir cevap alm?şlar ki yerin dibine yuvarlanm?şlar. Denizli Ağ?r Ceza Mahkemesi de o cahilane raporu nazar-? itibara almam?ş, Bediuzzaman hazretlerinin talebi üzerine dosyay? Ankara'ya yüksek bir ehl-i vukuf heyetine tedkik ettirilmek üzere göndermiştir. Bütün Nur risalelerinin gönderildiği bu yüksek ilmi heyetten gelen rapor, müsbet ve risalelerdeki medar-? itiraz bütün noktalar kabul görmüştür. Tafsilat? görmek isteyenler, Mufassal Tarihçe-i Hayat - A.Kadir Bad?ll?, Cilt 2, Sh 1233-1236'ya bakabilirler.

  Evet, Risale-i Nur eserlerini ilk temel telif eserlerden başlasak tam yüz senedir Osmanl? ülkesindeki daha sonra Türkiye Cumhuriyetindeki ve alem-i ?slam'?n tamam?ndaki ehl-i sünnet ve'l-cemaat ulemas? başta olarak, bir k?s?m müteass?b vahhabi ulemas? da görmüş, takdir ve tahsin eylemişlerdir. Ehl-i sünnetin icma?na ve s?rat-? müstakin olan akidesine muhalif hiçbir meseleye rastlanmam?şt?r. Ama buna rağmen zaman zaman cahil ve idraks?z ve mana ve murad? kavrayamayan baz? nadanlar perde alt?nda sinsice ve saf ve ma'sum baz? zihinleri buland?rmak gayesiyle çatlak sesleri de eksik olmam?şt?r, olmamaktad?r. Her ne kadar "Her ... na birer taş atsan, küre-i arzda taş kalmaz" kaidesine uyma gereği varda da, fakat biçare ma'sum baz? zihinlerin vesvese kap?p bulanmamas? için k?sa baz? cevaplar yay?nlamak zarureti de doğmaktad?r.

  ?şte, Abdülaziz Bay?nd?r ad?ndaki şah?s, neffasati fil-ukad tarz?nda, hz. Üstad'?n mahz-? hak ve hakikat olan baz? ifadelerini hem tahrif hem de hatal? yorumlarla gayr-? murad bir zemine çekip bir tak?m vahi itirazlarda bulunmuş. Bu gerçekten nadanca itirazlar?n? da internette yay?nlam?ş ve alakas? olmayan baz? ayatlerin nak?s tercümelerine dayand?rm?şt?r.

  Biz de çok k?sa ve hakikat?n özü olan cevab?m?z? internet kanal?yla yay?nlamak mecburiyetinde olmakl?ğ?m?zla barebar, şu hatal? zeminde vahi itirazlar yapan şahsa ve onun zihniyetinde olanlara çağr?da bulunuyor, diyoruz ki: "Gelin Türkiye'deki ehl-i tahkik ve münsif ulemadan bir ilim heyeti toplayal?m. Ve umumun seyredebileceği bir geniş salonda, her kesin gözü önünde tart?şal?m. Özellikle bu ilmi heyet, ehl-i sünnet ve cemaat anlay?ş?n? iltizam etmiş ulemadan olmas?, yani ne şia, ne de vahhabi olmamas? şart? göz önünde bulundurulmal?d?r. Sadece Türkiye'deki ulemadan olmas?n. ?slam aleminden de ulema celbedelim.

  Evet biz bu ameliyeyi haz?r?z. Haz?r?z da, şart?m?z da şudur: Taraflar konuşacak, ulema heyeti raporunu haz?rlay?p hükmünü verecektir. Bu hükme taraflar kay?ts?z şarts?z uyacak, hangi taraf mülzem kal?rsa, öbür tarafa ram ve teslim olacakt?r.

  Evet, hodri meydan, sümme hodri meydan !..

  Yoksa, kellim-kellim layefna kabilinden boşuna nefesimizi tüketecek durumda değiliz ve olmayacağ?z.

  Şu hususu da erbab-? tahkik zatlar?n nazarlar?na şeksiz bir tarzda arzetmeliyiz ki; hz. Üstad Bediüzzaman Sad-i Nursi'nin (r.a.) ve telifat? olan risalelerinin mesleği, menheci, yolu, s?rat-? müstakim olan ehl-i sünnet vel cemaat?n mesleğidir. Evliyay? inkar eden, ilham-? hakk? reddeden, evliya kerametini kabul etmiyen, hatta bir cihette ruhlar?n bakiliğini teslim etmeyen (ki onlara göre peygamber olsun, evliyalar olsun öldükten sonra maddi, manevi hiçbir fonksiyonlar?n?n kalmad?ğ?n? davran?ş ve vaziyetleriyle izhar etmektedirler) camid, yobaz vehhabilerin mesleğinden uzak olduğu gibi; ehl-i beyt muhabbeti nam?na kendi imam ve ayetullahlar?na aş?r? guluvv ile bir çeşit uluhiyet veren şialar?n akidesinden de uzakt?r. Şu ifrat ve tefritli iki guruhun anlay?şlar?yla bir alakas? münsabeti yoktur.

  Buna göre, ehl-i sünnet ve'l-cemaatin müstakim mesleği ve akidesi olan Risale-i Nur yolunda, peygamberlerin kalb ve ruhlar?na ilka olunan vahy-? mahz hakikat?n? şeksiz kabul ettiği gibi, vahylerin bir hüccet ve burhan? olan hak ilhamlara da inanmamakta ve kabul etmememektedirler. Kur'an-? Kerim'in birçok yerinde geçen ( اَوْحى ) evha, ( اَوْحَيْنَا ) evhayna, ( اُوحِىَ ) uh?ye, ( يُوحى ) yuha, ( نُوحِيهَا ) nuh?yha gibi tabir veifadelerin mutlak ekseriyeti peygambere inen sarih vahiyleri haber verdiği gibi; bunlar?n bir k?sm? da ilhamdan haber vermektedir. Hatta bal ar?s?na (bal? haz?rlamas? için) vahyedildiğini, yani ilham edildiğini ayet-i kerime ferman buyurmaktad?r.

  Öyle ise, peygamberlik müessesesinin hakikati var olduğu gibi, peygamberlerin varisleri olan büyük ve nurlu ve hakk?n ilham?na mazhar ve peygamberliği ispat eyleyen evliyalar?n da olmas? zaruridir, katidir, şekszdir. Bu hususta, ehl-i sünnet ve'l-cemaat?n icma'l? akidesinin muhtasar ve öz beyan?n? hz. Bediüzzaman şöyle dile getirmiştir: [Velayet, bir hüccet-i risalettir. Tarikat, bir burhan-? şeriatt?r.] (29. Mektup, 3. Telvih)

  ?şte mesturiyet alt?nda çevrilen ve Nur mesleğine ve Nurun hamelesi olan erkanlar?na karş? gelişen umumî teveccühü k?rmaya yönelik ifsatç? bir taarruza mukabil müskit cevab?m?zd?r*:
  Bu günlerde vaki’ olan gizli ve sinsi taarruz, ilk ve yeni bir şey olmad?ğ? gibi, onun kökü çok derin ve eskidir. Nur müellifi Üstad?m?z Bediüzzaman hazretleri hayat? boyunca benzeri hücum ve sinsi taarruzlara maruz kalm?şt?r. Bu perdeli habis hücumlar onun mübarek zat?na ve nezih olan manevî şahsiyetine karş? vaki’ olduğu gibi; Nurun hameleleri olan kahraman, fedakar ve altun gibi halis, ihlasl? rükünlerine karş? da olmuştur. Nifak?n bir çeşidi olan gizlilik perdesi arkas?nda yap?lm?ş ve yap?la-gelmiş bedbahtça olan o iftiral? taarruzlar, yalan ve iftiradan mamul olduğu için, boşa ç?kmaya ve hiçe bürünmeye hep mahkum olmuştur.

  Tekrarla kaydediyoruz ki, ad? geçen sinsi ve iftiral? taarruzlardan Nur müellifi hayatta iken ihdas edilmiş birçok numuneleri vard?r. Biz izah?n? mukaddemeye b?rakarak özetini kaydettikten sonra, yani Nur müellifi dünyadan ayr?lmad?ğ? y?llarda uygulanm?ş olan geniş planl? hadiseye özetle dokunarak mevzua girmek istiyoruz.

  Sene 1947’nin ikinci yar?s?, hz. Üstad Afyon-Emirdağ’da sürgün ve kalenderdir. Tek baş?na iki odal? ahşap bir evde hayat geçirmektedir. Zaman?n Dahiliye Vekilinin direktifleriyle, öldürülmesi için iki-üç kez zehirler sinsi bir planla Üstad hazretlerine yutturulmuştur.[1] Daha sonra ayn? senenin Kas?m veya Aral?k ay?nda, bedbaht bir memur, bedbaht?n bedbaht? amirinden ald?ğ? direktif ile bir iftiraname haz?rlam?ş ve Emirdağ’?nda yaşayan insanlardan (bir iki kişi de olsa) imza ettirmeye çok çabalam?ş, lakin hiç kimseye iftiranameyi imzalatt?ramam?ş, nihayet y?rt?p çöpe atmaya mecbur kalm?şt?r. Bu hadisenin detay?na girmeyeceğiz. Tafsilat? tarihçelerde olduğu gibi; Emirdağ Lahikas?-1, sh.264’de de kay?tl?d?r. Ayr?ca bunun özeti, 26. Lem’an?n 15. Ricas?nda da yaz?l?d?r.

  Ve hz. Üstad dünyadan gittikten 3-4 y?l sonra, ?. ?nönü Başbakanl?ğ?nda kurdurulmuş hükümetin zaman?nda, Diyanet Riyaseti muavinliğine getirilen asker kökenli bir adam?n taht-? nezaretinde teşekkül eden bir heyetin uzun uzun düşünmeler neticesinde, zaman?n Ankara ?lahiyat Fakültesinin öğretim üyelerinden baz?lar?n?n kat?l?m?yla haz?rlan?p uygulanan iftiral? ve as?ls?z plan hadisesidir. Bu plan 1964-65 y?llar?nda uyguland?. Bu hadisenin de detay?na girmeyeceğiz. Tafsilat?n? arzu edenlerin, Sebilurreşad dergisi sahibi merhum Eşref Edip Fergan’?n, olay? s?k?ca ve derince araşt?rarak “Risale-i Nur Muar?z? Yazarlar?n ?snatlar? Hakk?nda ?lmî Bir Tahlil” ad?yla kitaplaşt?rarak 1965’te yay?nlad?ğ? esere bakmalar?n? tavsiye ederiz. Ayr?ca 3 ciltlik “Mufassal Tarihçe-i Hayat” kitabi, 3. cildi sonlar?ndaki “Zeyl” bölümüne de bak?labilir.

  Hadisenin özeti şu: Sözde M?s?r’da vefat etmiş, Osmanl? devleti, son Şeyh-ul ?slam? merhum, Mustafa Sabri Efendi hayatta iken Üstad Bediüzzaman’?n yazd?ğ? Risale-i Nur eserlerine karş? bir reddiye yazm?ş, hayatta iken neşretmemiş, vefat?ndan sonra neşrini vasiyet etmiştir.

  ?şte 1964-65 y?l?nda bu asl? fasl? olmayan hayalî reddiye, sahte isimli bir matbaada binlerce nüsha bast?r?larak Türkiye’nin bir çok dindar halk?n?n adresine postalanm?şt?r. Tabiki asl? yalan, fasl? yalan olan o ma’hut kitap, müfsitlerin tasavvurlar?n?n tam aksi ile, Risale-i Nur’a karş? rağbetleri kat kat uyand?rm?şt?r. Her neyse…

  Daha sonraki y?llarda, o zamanlar doçent olan, Çetin Özek ve sözde Muğla ?mam Hatip Müdürü imzas?yla yay?nlanan iftiral? neşriyatlar takip etmiştir.

  VE BU SENE: 2005 YILI

  Evet, bu sene yine o eski ve iflas etmiş ifsat mekanizmas?n? harekete geçirmeye dair baz? teşebbüslerin s?z?nt?lar? görülmektedir. Lakin bu defa Risale-i Nur’la alâkalar? olan baz? insanlar?n eliyle o köhnemiş mekanizma çal?şt?r?lmak istenmektedir. Hem bu defa hz. Üstad?n aziz şahsiyeti ve Nur mesleğine taarruz olmakla beraber, daha çok Risale-i Nur’un en halis, en sad?k ve en fedakar talebelerine ve hz. Üstad?n en çok itimat ettiği ve has meşrebinin hameleleri olarak bizzat terbiye edip yetiştirmiş olduğu evlad-? manevî ve âlicenap hizmetkârlar? olan Nurun büyük rükünlerine bir sald?r? tarz?nda olmuş ve olmaktad?r. Bu iftiral? taarruz dört koldan gelmekle beraber, eski ve müflis mekanizma merkezinin ayn?s?ndan idare edilmekte olduğu anlaş?lmaktad?r. Yani bilerek veya bilmeyerek Risale-i Nur’la münasebetleri olduğu halde ifsat komitesinin tuzağ?na düşmüş görünmektedirler .

  Önce isimsiz, ünvans?z, fakat sonra Abdülaziz Bay?nd?r ad?yla yay?nlanm?ş tenkitli yaz?ya bak?yoruz. Bu yaz?, sualli cevapl? bir eda ile haz?rlanm?ş. Ancak suali de cevab? da ayn? şahs?n üslûbu olduğu anlaş?l?yor. Yaz?, bir vahhabî yobazl?ğ? ve taklitçiliğiyle yaz?lm?şt?r. Asl?nda benzeri tenkitli yaz?lara cevab vermek abestir. Zira, asl? fasl? belli olmayan, kimlerin taraf?ndan haz?rland?ğ? anlaş?lmayan meçhul keyfiyetli tenkitler (yukar?da arzolunduğu gibi) mide buland?rmaya ve saf ve masum zihinleri idlal etmeye ma’tuf iblisâne bir harekettir. Eğer saf zihinlerin teşviş kaziyesi olmasayd? ve hz. Üstad?n Emirdağ Lahikas?-1 kitab?nda kendini bildirmeden tenkit yaz?s?n? Üstad hazretlerine yollayan meçhul şahsa, hz. Üstad da cevap vermemiş olsayd?, biz de cevap vermeye değer görmezdik. Her ne ise…

  ?şte, mezkur tenkit yaz?s?nda herzeledikleri sözlerinden birkaç numune verdikten sonra, cevaplar?m?z? yazacağ?z. ?şte bak?n?z bu iki yaz?da:

  1. Hazret-i Üstad Bediüzzaman?n Doğu Beyaz?t’ta Şeyh Muhammed-i Celalî’nin medresesinde usulen yirmi senede tamamlanabilen ilimleri üç ay zarf?nda bitirdiğine itiraz eder.

  2. Bediüzzaman’?n görmüş olduğu rü’yada Peygamberimizin ziyaretiyle müşerref olduğunda, ilim talebinde bulunduğu, Peygamberimiz (asm) ise, kendisine “ümmetinden sual sormamak şart? karş?s?nda ilm-i Kur’an’?n ta’lim edileceğini” müjdelemesi meselesine itirazlar? olmuş. Ve bir sürü alakas? olmayan ayet meallerini getirerek: “Peygamber kimseye ilim veremez” demiş. Ve gösterilen rü’ya gerekçesini doğru bulmad?klar?n? yazm?şlar ve bu inanç, “halk?n hurafelere olan inanc? cinsindendir” demişlerdir.

  3. Bediüzzaman’?n 14 yaş?nda iken, medrese ilimlerini bitirmiş olduğuna itiraz ederek; “Çünkü bu, Tarihçe-i Hayat?nda: ‘15-16 yaşlar?na kadar ma’lumat? sünûhat kabilindeydi’ ifadesiyle çat?şt?ğ?n?” ileri sürerek itirazlar? olmuş ve sünûhat ile ilim olmaz demişlerdir.

  4. Hz. Üstad?n 1. Şua’ risalesinin 24. ayetinin tahlilinde تنزيل الكتاب cümlesi münasebetiyle kaydetmiş olduğu aç?k ve bahir hakikate itiraz içinde iftiral? bir tahrif tarz?na çevirip: “Kur’an’?n gizli gerçekleri Risale-i Nur ile birlikte bize iniyor” diye yazm?ş… Ve devam?nda: “Peygamberlik; ve Risale-i Nur’un Kur’an’dan önemli olduğu” iddias? hz. Üstada bedbahtça isnat edilmiştir. (Az sonra cevap vereceğiz.)

  5. ?mam-? Ali’nin Celcelutiye Kasidesinde: وبالآية الكبرى امني من الفجت cümlesini şu müfteri-i meçhul kendi karanl?kl? kafas?na göre manaland?rarak, ?mam-? Ali Risale-i Nur’dan medet istemiş diye herzelediği gibi, daha benzeri bir çok iftiralarda bulunmuş!..

  6. Nurcular?n Kur’an okumad?klar?n?, Kur’an’a ehemmiyet vermediklerini, Kur’an yerine Risale-i Nur’lar? okuduklar?n? yazm?ş!.. (Yazm?ş ama, münaf?kane iftira etmiş, kezzabane yalan söylemiş.)

  Bu alt? maddeyi şu şahs?n bir çok iftiral? kezzapl?klar? içinden seçip aleme ibret numunesi olarak kaydettim. Bu kezzapl?klar? biiznillah tarûmar edecek cevaplar?n? vermeye başl?yorum.

  1. ?şte şahs?n birinci iftira ve isnad?n?n cevaplar?:

  Hz. Üstad?n hayat?nda görülmüş, bütün Şark vilayetleri şahitliğiyle, pek çok uleman?n tasdikiyle, tasdik imzalar?yla ispatlanm?ş, ondan dolay? Üstada başlang?çta halkça “Molla-i Meşhur”, daha sonralar? da “Bediüzzaman” lakab? verilmesine sebep olmuş harika halidir. Yani, sarf ve nahiv gramerinden olan “?zhar’’ kitab?ndan sonra üç ay içinde, dini ilimlerin temeli olan seksen kadar metin kitaplar? okuyup anlayarak bitirmesi hadisesidir. Bu üç ayl?k harika hadiseden sonra, iki sene Doğu vilayetlerinin, bir çoğunu dolaşarak, meşhur ulemalar?n ziyaretlerini yap?p, şu nail olmuş olduğu mazhariyetin hakikat olup olmad?ğ? hakk?nda kendini bir çok imtihanlardan geçirmiştir. Şark vilayetlerindeki en meşhur ve en seçkin alimlerin takdir ve tasdiklerini alm?şt?r. Doğu Beyaz?t’ta tahsilini bitirdiği sene, yaşlar? ondört olduğunda hiçbir şek ve şüphenin yeri yoktur. Şu iki senelik seyahatlerden sonra yaşlar? onbeşi geçince, buluğ çağ?na geldiğinden mi, başka sebepten mi tam bilinmeyen bir nedenle eski sünûhatl? ve coşkulu zihni, bir tevakkuf devresi geçirmiştir. Yani, imtihanlarda kendisine tevcih edilen sorulara hemen ve derhal cevap vermesi hali bir derece kay?p oluvermiş. Bunun üzerine o da, Bitlis’te iki sene zarf?nda vali Ömer Paşan?n konağ?nda ilm-i kelam, tefsir ve hadis gibi ulûm-u âliye denilen maksud ilimlere dair k?rk kadar metinleri h?fzeyledi.

  Daha sonra Van’a geçti. Van valisi Hasan Paşa, sonra Tahir Paşan?n konağ?nda kal?rken, bir medrese açarak ders vermeye ve talebe yetiştirmeye başlad?. Ayn? zamanda asrî ilim denilen kimya, astronomi, coğrafya ve saire gibi kitaplar? da okuyarak h?fz?na almaya koyuldu.

  Daha sonra, 1908 başlar?nda ?stanbul’a gitti ve son derece meşhur, sabit ve garip olan “Her çeşit ilimden herkesin kendisinden sual sorabileceklerini, ama kendisinin sual sormayacağ?n?” ilan etti.[2] ?ki ay boyunca her çeşit ilimden sualler kendisine soruldu ve hepsine doğru cevaplar verdi. Bunun üzerine ?stanbul ulemas? da onun bediüzzamanl?ğ?n? kabul ve tasdik etti.

  Ve 31 Mart olay?nda kendisi de Divan-? Harp mahkemesinde muhakeme edilerek isticvab edildi. Gerek Divan-? Harpte yapt?ğ? kahramanâne müdafaalar? s?ras?nda, gerekse emraz-? akliye hastanesi baştabibi ile yapt?ğ? konuşmada şu üç ayl?k tahsil hadisesi ve her çeşit suallere doğru cevaplar vermesi meselesini şöyle ifade etmektedir:

  [… Şâz olarak istidâd-? zaman?n fevkinde çok kimseler gelip gitmiş. Nas ibtida onlara cünun veya abes isnad?ndan sonra, sihir veya harikaya hamletmişler. Birinci ve ikinci noktan?n mabeyninde olan tezat, cinnetime hükümeden zevat?n delil ve müddealar?nda olan tezada imad?r. Zira ef’alleriyle demişler: “Divanedir, çünkü her mesâil-i müşkileye cevap veriyor. Böyle delil getiren delidir.]

  Yine ayn? yaz?s?nda: [Hem de “?zhar” dan sonra, üç mah ders gördüğümü söylemiştim. ?ki cihetle şu söz şüpheyi davet eder: Ya hilaft?r; halbuki ekser Kürdistan bunun s?dk?n? bilir…] (Osm. Asar-? Bediiye, 2. bask?, sh.750-754)

  Müellifin bu alenî, aşikâr ve tereddütsüz ifade ve beyanlar? “Divan-? Harb-i Örfî ve Said-i Kürdî” eserinde kay?tl? olup bu eser, 1909 ve 1911 de iki defa tab’edilip aleme yay?nlanm?ş ve bu eseri herkes görmüş, okumuş, hiç kimse itiraz etmemiştir. Demek ki hadise kat’idir, şeksizdir .

  2. ?kinci itiraz maddesinin cevab?:

  Şahs?n, Üstad Bediüzzaman hazretleri 12-13 yaşlar?nda iken babas?n?n evinde görmüş olduğu rü’ayada Peygamberimiz hazret-i Muhammed’ (asm) den ilim talebinde bulunduğuna…ilh. dair olan olaya, son derece kaba, camid ve hissizcesine itiraz?na karş? cevab?m?z şudur ki:

  Bediüzzaman?n 1919’lardan başlay?p şimdiye kadar yaz?la-gelen bütün tarihçelerinde rü’ya olay? kay?tl?d?r, kimse de itiraz etmemiştir. Rü’ya olay?n? kay?t eden tarihçeler, “Bediüzzamana ilmi Peygamber verdi” dememiştir. Sadece Peygamberimiz Kur’an ilminin verileceğinin müjdesini vermiştir. Müjdelenen ilmi veren, elbetteki ancak Allah’t?r. Hal böyle iken, soru ve cevaplar? (ifsad niyetiyle) haz?rlayan meçhul ve muhtefî şah?s mesele hakk?nda Kur’an-? Kerimin (mevzu ile hiç ilgisi olmayan) ayetlerinden tercümevari kuru ve ruhsuz baz? mealleri fuzulice s?ralam?ş, yani abesle iştigal etmiştir.

  Ruhlar?n bakiliğine inanmad?ğ? anlaş?lan meçhul şah?s, yobaz baz? vehhabîler tarz?nda peygamberler ve evliyan?n vefatlar?yla alakalar?n?n ve izn-i ilahiyle olan ilgili baz? tasarruflar?n?n büsbütün kuruyup kesildiğine zahip olduğu anlaş?lmaktad?r.

  Evet, peygamberliği ve delilleri olan mucizeleri, evliyaya da velilik ve kerametleri bahşeyleyen; ve ulemaya hakikî hakikat ilmini, sanat kâşiflerine buluş ilham?n? veren elbette ancak Allah’t?r. Ve bu mu’cizeler veya kerametler, peygamberler ve evliyalar?n sadece maddî ve dünyevî cesetleri ile alakal? değildir. Ruhlar? ve misalî olan manevî cesetleriyle de alakadard?r. Bunun yan?nda Allah’tan gayr? kimsenin bilmediği gayb ilminin baz? köşelerini peygamberlerinden ihtiyar eyleyip seçtiği baz?lar?na bildirdiğini Cinn süresi 27-28. ayet-i kerimeleri haber vermektedir. Demek ki, Peygambere (asm) Allah’?n bahşeylediği harika mu’cizeler gibi, gayb?n baz? k?s?mlar?na ?ttl?la? da i’ta eylediği vakidir. Ve özellikle Peygamberimizin (asm) izinden şaşmadan yürüyen büyük ruhlu baz? evliyas?na da mu’cizelerin bir çeşit delilleri olan keramet in’amlar?ndan nasip ettiği kat’idir.

  Kald?ki, rü’ya aleminde görülen vak?’alardan baz?lar?n?n şehadet alemi ile yak?n alâkas? vard?r. Hz. Yusuf aleyhisselam?n rü’yalar? tabir etme ve te’vil marifetine mazhariyetiyle rü’yalar, şah?slar?n hal ve vaziyetine göre değişikliklerinden gayr?, boş manas?z ve te’vilsiz bir olay değildir. Binaenaleyh rü’ya aleminde görülen hadiseler, şehadet alemi olan uyan?k halinin ölçüleri ile ölçülemez. Rü’yada insan, bazen bir saat içinde gördüğü işler, konuştuğu sözler, uyan?k aleminde onlar? belki bir senede de yapamaz, bitiremez .

  Bu hakikata binaen, farz-? muhal olarak diyelim: Bediüzzaman hazretleri rü’yada Resulullah Efendimizin Kur’an ilminden ders almak suretiyle öğrenim yapt?. Rü’ya alemi bir nevi ruh alemi olduğu için, o alemde bir-iki saat zarf?nda elde edilen ilim, öğrenilen dersler uyan?k aleminin belki birkaç senesini içine alm?ş olabildiği için, Resulullah Efendimiz Bediüzzamana Kur’an ilmini ders vermiştir denilse, vahhabî yobazlar?ndan gayr? ehl-i sünnetin bütün ulemas?nca kabul edilen bir keyfiyettir.

  3. Mu’terizin üçüncü maddedeki fuzûli itiraz?na cevab?m?z:

  Evet, Bediüzzaman?n mübarek yaşlar? henüz ondörde ulaşm?ş iken, Doğu Beyaz?t’ta Şeyh Muhammed-i Celalî hazretlerinin medresesinde üç ay zarf?nda medresede okutulan tüm dinî ilimleri içeren metinleri okuyup bitirdiği için, hocas? medrese ilmini bitiren Bediüzzamana sar?k-cübbe giydirerek değil, müntehî olduğunu belgeleyen icazetnâmesini yaz?p vermiştir.[3] Bu hadise ise hicri 1309, rumi 1308 senesinde olmuştur. Hazreti Üstad?n doğumu rumi 1293 olduğuna göre icazeti ald?ğ? gün, yaş? tam ondördü doldurmuştur.

  Şu maddedeki tenkit ve itirazlar?n cevaplar? k?smen birinci maddenin cevab? içerisinde verilmiş olduğundan oraya havale edildi.  4. Şahs?n dördüncü maddedeki itiraz?na cevab?m?z:

  Hazreti Üstad, 1. Şua’ risalesinin 24. ayetinin tahlili münasebetiyle yazd?ğ? ek izahta; bu cahil itirazc?n?n demagojilerle başka ve muharref bir şekle soktuğu ve öylece itirazlar?na serrişte etmiş olduğu ibarenin asl?n? aynen yaz?yorum:

  [Üçüncü nokta: Risale-i Nur baştan başa ism-i Hakim ve Rahim’in mazhar? olduğundan bu üç ayetin (Yani: Zümer, Casiye, Ahkaf surelerindeki üç ayet) ahirleri ism-i Hakim ile ve gelecek yirmi beşinci dahi Rahman ve Rahim ile bağlamalar? münasebet-i maneviyeyi cidden kuvvetlendiriyor. ?şte bu kuvvetli münasebet-i maneviyeye binaen deriz ki تنزيل الكتاب cümlesinin sarih bir manas? Asr-? Saadette vahy suretiyle Kitab-? Mübinin nüzulü olduğu gibi; mana-i işarisiyle de, her as?rda Kitab-? Mübinin mertebe-i arşiyesinden ve mu’cize-i maneviyesinden feyz ve ilham tarik?yla onun gizli hakikatlar? ve hakikatlar?n?n bürhanlar? iniyor, nüzûl ediyor diyerek, şu as?rda bir şakirdini ve bir lem’as?n? cenah-? himayetine ve daire-i harimine bir hususi iltifat ile al?yor.] (Şua’alar Envar-? Neşriyat, sh.711)

  Şimdi gelin bak?n ki, kas?tl? tahrifçi demagojisiyle, ya da basiretsiz cehliyle hazreti Üstad?n ifadesini, yaz?s?n?n üst metininde nas?l bozarak veriyor. Ayn?s?n? al?yorum.

  [Kur’an?n gizli gerçekleri Risale-i Nur ile birlikte iniyor.] deyip dipnotta da ayn? metni veriyor ise de, k?rparak veriyor. Yani: metindeki تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ayet cümlesini vermeden ve arkas?n? da getirmeden veriyor.

  Yaz?s?n?n ikinci sahifesindeki metin k?sm? şöyle devam ediyor: [Bu sözün aç?k anlam? Asr-? Saadette Kur’an’?n vahy suretiyle inmesi gibi, her as?rda o Kur’an’?n arşdaki yerinden ve manevi mu’cizesinden feyz ve ilham yoluyla onun gizli gerçekleri ve gerçeklerinin kesin delilleri iniyor.]

  Bu cümlesinin alt?nda da şöyle bir yorum getirmiş:

  [Yani Risale-i Nur, Kur’an’?n indirildiği yerden vahy suretiyle inmesi gibi inerek, Kur’an?n gizli kalm?ş gerçeklerini ve o gerçeklerin kesin delillerini getiriyor.]

  ?şte gelin bak?n ki, hz. Üstad Bediüzzaman?n sarih ve aç?k ifadesinin devam? ve kastettiği meram? ve Kur’an?n işarî manas?ndaki maksad? ne olduğu iki sahife sonra gelen tahlil k?sm?nda olduğu halde, o, oralara bakmay?p kendi reyi ile alakas? olmayan yorumlarla, amma kasdî bir ifsad niyetiyle yorumlam?şt?r. Hz. Üstad?n o sahifedeki ifadesi mealiyle şöyledir:

  [ تنزيل الكت من الله العزيز الحكيم ayet cümlesi harflerinin ebcedî değerine göre say?s?n?n toplam? 1342 ederek, (miladi 1926) Risale-i Nur’un büyük ve nurlu risalelerinden Mu’cizat-? Ahmediye ve Mu’cizat-? Kur’aniye isimlerinde olan iki risale, bu tarihten az sonra te’lif edilip yay?nlanmalar? tarihi olduğunu ve ayet cümlesinden yaln?z تنزيل الكتاب kelam? 951 ederek, Risalet-ün Nur’un ebcedî makam? olan 948’e üç farkla tevafuk etmektedir. Bu üç fark?n s?rr? ise, Risalet-ün Nur’un mertebesi üçüncüde olmas?d?r. Yani vahy değil ve olamaz. Hem umumiyetle dahi ilham değil, belki ekseriyetle Kur’an’?n feyziyle ve medediyle kalbe gelen sünûhat ve istihracat-? Kur’aniyedir.] (Şua’alar sh. 714)

  ?şte Bediüzzaman?n: [تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم cümlesinin sarih bir manas? Asr-? Saadette vahy suretiyle Kitab-? Mübinin nüzûlu olduğu gibi, mana-i işarisiyle de her as?rda o Kitab-? Mübinin mertebe-i arşiyesinden ve mu’cize-i maneviyesinden feyz ve ilham tarikiyle gizli hakikatkar? ve hakikatlar?n?n bürhanlar? iniyor, nüzul ediyor…ilh.] ifadesinin ne olduğu gayet aç?k ve net olarak ortadad?r.

  Amma gel görelim ki; şu şah?s, elhannas gibi saf zihinlere şüphe verdirmek gayesiyle Üstad?n bu ifadesini alakas? olmayan sözlerle manaland?r?yor. Evet bu şah?s üç paragraf üstte kay?tl? olan muzlim yorumundaki, “Kur’an’?n indiği yerden Kur’an’?n vahy suretiyle inmesi gibi inerek…ilh.” tarz?nda olan kerih, rezil ifadelerle hz. Üstad?n ifadesi aras?nda hiçbir münasebet ve alaka yoktur.

  Hz. Üstad?n üstteki ifadesinden evvelki olan ifadesi şunu söylüyor:

  “تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم cümlesi evvela ve bizzat ve hiç şüphesiz Asr-? Saadette vahy suretiyle nazil olan Kur’an’a bakar. Fakat işarî manas?yla da her as?rda o Kitab-? Mübinin arşl? olan mertebesinden ve manaya bakan mu’cizeliğinden feyz ve ilham yoluyla onun gizli hakikatleri[4] ve hakikatlerinin bürhanlar? (hüccet ve delilleri) iniyor, nüzul ediyor. ?nme ve nüzûl etme Kur’an’?n arşa mensup olan mertebesindendir.” diye gayet aç?k ve en gabi insanlar?n da rahatl?kla anlayacağ? bir ifadeyle söylüyor. Yobaz münekkidin iftiraen kaydetmiş olduğu “Risale-i Nur Kur’an’?n indiği yerden, Kur’an’?n vahy suretiyle inmesi gibi inerek…ilh.” diye bir şey demiyor. Ve hz. Üstad?n ifadesi böylesi bir herzelemekten uzakt?r, müberrad?r. Veyl, binler veyl, cehlin, fitnekârl?ğ?n, yobazl?ğ?n anlay?ş?na!..

  5. Şahs?n beşinci iftiral? tezvirine karş? cevab?m?z:

  Şahs-? müfterinin dördüncü maddedeki kabih bühtan?nda olduğu gibi, bu tezvirkâr iddias? da yalan?n yalan?, iftiran?n iftiras?d?r ki demiş: “Nurcular Kur’an okumuyor, ona ehemmiyet vermiyor. Kur’an yerine Risale-i Nur okuyorlar.” diye öyle fahiş, öyle rezil bir iftira etmiş ki, şeytan-? lâin dahi bundan utan?r.

  Biz bu iftiran?n cevab? olarak 1930’larda vaki olmuş benzeri münaf?kane bir iftiraya karş? hz. Üstad?n, plan? çevirenlerin ağ?zlar?na taşla vururcas?na olan celalli cevab?n? bu makamda kaydetmek istiyoruz.

  (29. mektubun üçüncü k?sm?n?n ikinci meselesinden) [Sözler nam?ndaki yaz?lan risaleler, Kur’an-? mu’ciz-ül beyan?n bir nevi tefsir-i hakikisi olduğu ve o tefsirin te’lifinde merci’ ve me’haz ve hakiki üstad ve tam rehber s?rf ayat-i Kur’aniye olduğu; ve fakir ve aciz bu müellifin hissesi onda s?rf bir tercüman olduğu; ve doğrudan doğruya o risaleler Kur’an’?n hakaik? ve o hakaikin bürhanlar? olduğu ve Kur’an’?n elinde bir k?l?nç hükmünde olarak, o kal’a-i kudsiyeye gelen tehacüme karş? davranan ve manen Kur’an’?n manas? ve layenfek ondan gelmiş manevi bir cüz’ü olduğunu; ve bütün kuvvetleriyle o Kur’an’a bakar ve işaret ederler. Ve onu hedef ittihaz ederler. Ve ayat?ndan gelen sünûhat ve ilhamat olduğunu ve müellifinin ihtiyar ve iktidar?n?n pek fevkinde bir tarzda olduklar?n? mükerreren ispat edip beyan ettiğimiz halde; Kur’an nam?na ve Kur’an hesab?na rakabetkârane bunlara (Risale-i Nur’a) bakmak ve onlardaki i’caz-? Kur’an’dan in’ikas eden cilvelerini Kur’an’?n hakiki i’caziyle muvazene etmek ve rakabetkârane onlar?n sukutunu ve kesad?n? ve çürüklüğünü arzu etmek elbette Kur’an’a sadakat değildir. Çünkü Kur’an’?n elindeki k?l?nc? Kur’an’a çevirmek ve Kur’an’?n sad?k hizmetkar?n? Kur’an’a karş? mübareze vaziyetini vermek; ve Kur’an’dan gelen ve Kur’an’?n nurundan ve mizan-? i’caz?nda bulunan nurlar?n? Kur’an’a karş? muvazene etmek, elbette bir h?yanettir ve bir cinayettir.] (Yazma 29. Mektup sh.34)

  Evet, bence hz. Üstad?n bu cevab? ve onun devam?, bütün fitnecilerin, desisecilerin, ya da dini bilmiyen yobazlar?n yalan dolan dedikodular?na karş? kafi ve vafi bir cevapt?r. Başka bir şey yazmaya da gerek yoktur. Fakat bir tetimme nevinden olarak şu hakikat? da ehl-i insaf?n nazar?na arzetmek isteriz ki; Türkiye’de Kur’an’? en çok okuyan ve ona en çok hürmet eden Risale-i Nur talebeleri olan NURCUlard?r. Bu hakikat?n şahit ve delili; Türkiye’nin her taraf?nda her kasaba ve köyünde binlerce bulunan nur dershanelerinde her zaman özellikle üç aylarda okunan Kur’an’d?r. Hergün her bir nurcu Kur’an’dan bir cüz’ okumak suretiyle (amma hassaten üç aylarda) hergün Türkiye genelinde yüzlerce hatim indirilmektedir. ?çinde bulunduğum Urfa’n?n birkaç cemaatinden biri olan “Zehraiye” Camiine gelen cemaat (evet yaln?z bu cemaat olarak) hassaten üç aylarda hergün dört-beş hatimle beraber Mevlid, Regaib, Mi’rac, Berat ve Kadir gecelerinin her birinde en az dörder-beşer hatm-i Kur’an yap?l?r. ?şte buna göre, Risale-i Nur talebeleri kadar Kur’an’? okuyan hiçbir cemaat yoktur. Varsa gösterilsin.

  6. Ve biçare şahs?n alt?nc?[5] sehvine karş? cevab?m?z:

  Düzmeceli cehalet-perver itirazc?n?n bir tenkidi de, ?mam-? Ali (ra) Celcelutiye kasidesindeki وبالآية الكبرى امني من الفجت münacat?na ve hz. Üstad?n bunu şerh ederek içindeki s?rlar?n? ve işarî manalar?n? izhar etmesine son derece cahilane ve camidane itirazlar? şeklindedir. Bakal?m hz. Bediüzzaman bu mevzuda ne demiş görelim. Daha sonra mu’terizin fuzuliyane tenkitlerine gelelim. ?şte hz. Üstad?n Kastamonu’da 1939’larda yazd?ğ? Sekizinci Şua risalesinde; kelimelerin çoğu Süryanîce olan ve baz? Kur’an surelerinin isimleri ve bir k?s?m ayetlerin şefaatleriyle yap?lan niyaz ve münacatlar?ndan ibaret olan ?mam-? Ali’nin Celcelutiye kasidesini ele alm?ş, kasidedeki بحق تبارك ثم نون وسا ئل deyip başlayan sureler ismini tadat ettiği yerden devam edip giden tarz-? ifadesinden ve bu ifadelerin telmihat?ndan olan ve müstetbeatut-terakib ve maarîzul- kelam denilen o kelam?n gizli bölmelerinden anlaş?lan manalarla, Risale-i Nur’un te’lif tarz?na ve s?ras?na işaret ettiğini ehline ispat ederek yazm?ş. Ve 53 senedenberi bu risale ile beraber benzeri sair risalelerle birlikte herkesin, bilhassa Diyanet Başkanl?ğ?ndaki bir çok hocalar?n eline geçtikleri halde hiç kimse itiraz edememiş, mahkemelerden de beraat kazanm?şlard?r. Hz. Üstad bu risaleden evvel, Isparta’n?n Barla nahiyesinde 1933’lerde yazm?ş olduğu 28. Lem’an?n birinci bölümünde Celcelutiye kasidesindeki esrar? ve ebcedi, cifri ve riyazi işaretlerini fevkalade ilmî bir meharetle kaydedip yazd?ğ? için, bu Sekizinci Şua’da Celcelutiye’yi bir başka uslupla te’lif etmiştir.

  ?şte biz Sekizinci Şua’daki mevzu ile alakal? bir paragraf? kaydedecek ve sonra mu’teriz ağaya döneceğiz.

  Evet وبالآية الكبرى cümlesi (Arabi 29. Lem’aya da bakt?ğ?n? ispat etmiş) […Sair işaretin karinesiyle hem Mektubat’tan sonra Lam’alar’a başka bir tarz-? ibare ile ima ederek Lem’alar’?n en parlağ?n?n te’lifi dehşetli bir zamanda ve hapis ve idamdan[6] kurtulmak ve emniyet ve selamet bulmak için mana-y? mecazî ve mana-y? işariyle Hazret-i Ali (ra) kendi lisan?n? büyük tehlikelerde bulunan müellifin hesab?na istimal ederekوبالآية الكبرى امني من الفجت Yani “Ya Rab beni kurtar, eman ver” dua etmesiyle…] (Şua’lar, Envar Neşriyat, sh. 128)

  Ayr?ca 8. Şua’ risalesinin te’lifinden sonra 1943’te Denizli hapsi hadisesi, Yedinci Şua olan Ayet-el Kübra’n?n gizli tab’? zahiri sebep olduğu için, onun baş?na koyduğu bir tarif yaz?s?n?n dip notunda da ?mam-? Ali’nin bu duas?n?n bir kerametini kaydetmiştir. Dip not aynen şöyledir: [Evet ?mam-? Ali (ra) Ayet-ül Kübra hakk?nda verdiği haberi Denizli hadisesi tasdik etti. Çünkü bu risalenin gizli tab’? hapsimize bir vesile oldu. Ve onun kudsî ve çok kuvvetli hakikat?n?n galebesi, beraat ve necat?m?za ehemmiyetli bir sebep oldu. Ve ?mam-? Ali’nin (ra) keramet-i gaybiyesini körlere de gösterdi ve hakk?m?zdaki وبالآية الكبرى امني من الفجت duas?n?n kabulünü isbat etti.] (Şualar sh.99)

  Elhas?l: Bu mevzularda hak, adalet ve hakikat ad?na araşt?rma yapmak istiyen bir insana, 28. Lem’a ile 8. Şua risalelerini tamamen okumak şart ve laz?md?r. Ta ki, hz. Üstad?n: “?mam-? Ali’nin verdiği haber…” veya “?mam-? Ali’nin tesmiyesiyle...” ve saire gibi ifadelerinin ne olduğu anlaş?labilsin. Yoksa mu’teriz-i muçhulun; [Ad?n? ?mam-? Ali’nin verdiği…] ve [?mam-? Ali nin şefaat dilediği…] ve [Risale-i Nur’un kurtar?c?l?k yapt?ğ?…] gibi iftiral? yorum ve kezzabane tahrifkar sözleri elbette cehennemi boylatt?racağ? muhakkakt?r.  --------------------------------------------------------------------------------

  (*) Bu yaz?m?zda dört koldan hücumlar?n birisine cevap vard?r. Geri kalan üç kollara ayr?ca cevaplar?m?z mail gruplar?nda yay?nlanm?şt?r.

  [1] Zehirler hadisesi Üstad?n bizzat Emirdağ? hayat?nda yazm?ş olduğu birkaç mektubunda kay?tl? olduğu gibi, hayat tarihçelerinde, özellikle Mufassal Tarihçe-i Hayat eserinde tafsilat?yla yaz?l?d?r.

  [2] Hadise hakk?nda Üstad Bediüzzaman hazretlerinin eserlerinin birkaç yerinde k?sa beyanlar? vard?r. Mesela; 22. Lem’an?n sonlar?nda: “...Ve hürriyetten evvel ?stanbul’da hem ulemay? ve hem de mekteplileri münazaraya davet edip kendisi hiç sual sormadan suallerine noksans?z olarak doğru cevap veren …” Ayn? hadise için Emirdağ Lahikas?-1 kitab? sh.55’te biraz daha izahat vard?r.

  Ve o günlerde ?stanbul’da bulunmuş, bizzat hadisenin şahidi olmuş ve bu konuda beyanat vermiş bir çok alim insanlar?n ifadelerinden numune için yaln?z bir kaç?n? zikrediyoruz: Kardeşi Molla Abdülmecid; imam, hatip ve mevlüthan haf?z Ali R?za Sağman; Temyiz Mahkemesi (Yarg?tay) eski reislerinden Ali Himmet Berki, Ord. Prof ?smil Hakk? Uzunçarş?l?, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, gazeteci Eşref Edip Fergan, Sait Şamil, Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülgen, S?tk? Tekeli ve saireler. (Not: ?simleri yaz?lan bu zatlar?n beyanatlar? Bediüzzaman Said Nursi Mufassal Tarihçe-i Hayat – A. Kadir Bad?ll?, 2. Bask?, sh.177- 202’dedir, bak?labilir.)

  [3] Son Devrin ?slam Akademisi Dar-ul Hikmet-il ?slamiye, Sad?k Albayrak, sh.215. Bu kitapta hz. Üstad?n Dar-ül Hikmet’e a’za olarak al?nd?ğ? günlerde, öz geçmişi hakk?nda vermiş olduğu malumat içinde, mezkûr icazetnameden söz etmektedir.

  [4] Ehl-i tahkik olan bütün ulema, Kur’an’?n bitmez, tükenmez bir manalar denizi olduğunda ve her as?rda şeriat ahkam? ve aç?k naslar d?ş?nda o as?rlar ehline yeni manalar ifaza ettiğinde müttefiktirler; Kur’an Allah kelam?d?r. “Denizler mürekkep ağaçlar kalem olsa yazsalar, yine Kur’an’?n manalar?n? bitiremezler” diye olan ayet de ayn? hakikata işaret etmektedir.

  [5] Bu alt? düzmeceli iftiraname sahibinin alt? sahifelik yaz?s?nda alt? tane sald?r?, iftira veya cehli var değildir, belki altm?ştan fazlad?r. Bu alt?lar medar- i ibret birer numunedirler.

  [6] 1935 y?l?nda idama mahkum etme plan?yla, Isparta, Antalya, Van ve Muğla’dan 120 mazlumu Isparta’da toplay?p sorgulamalar?ndan sonra, Eskişehir hapishanesine götürüldükleri zamanda en ağ?r bir vaziyette iken 27, 28 ve 29. Lem’alar risaleleri telif edildiler.


  Abdulkadir Bad?ll?
  08.06.2005
  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 23:00 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 8. #8
  Dost erhandubai - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  21

  Standart

  Yalniz Bu Ded?Ğ?m K?tabin Yazari AbdÜlaz?z Bayindir DeĞ?l BaŞka B?r K?Ş?
  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 23:01 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Dost erhandubai - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  21

  Standart

  ABDULLAH TEKHAFIZOĞLU

  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 23:01 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  BAhsettiğiniz kitap hakk?nda say?n Bay?nd?r şöyle yorum yapm?ş;
  "Değerli bir çal?şma olduğu ve ilgilenenlerin faydalanacağ? düşüncesiyle sitemizde yay?nlanmaktad?r. Bundan dolay? Say?n yazara teşekkür ederiz. "

  Çünkü iddalar? benzer,

  Siz yukar?daki cevaplar? okudunuz mu?
  Konu MuhammedSaid tarafından (06.06.07 Saat 23:02 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hayr-ı Kesîr İçin Şerr-i Kalîl Kabul Edilir Ne Demektir?Fasid Anlayışın Reddi..
  By iksir-i nurani in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.09.09, 22:54
 2. Cevaplar: 48
  Son Mesaj: 26.07.08, 23:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0