+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Risalet ve Resuller

 1. #1
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  "?şte bu resulleri baz?s?n?n baz?s?na üstün k?ld?k. Allah onlardan kimisiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu ?sa'ya da apaç?k deliller verdik ve onu Ruhul-Kudüs ile destekledik." (Bakara-253)
  Bu konuda dikkati çeken şey, resuller hakk?nda kullan?lan "Bu resuller" deyimidir. Bu deyim, insanda yak?nl?k ve ünsiyet duygular?n? uyand?r?yor.
  "Bu resuller..." birer insan olmalar?na rağmen, özel tabiata sahip bir topluluk...
  Kimlerdir onlar?...
  Risalet nedir ve tabiat? nas?ld?r?...
  Bu müessese ne zaman ve nas?l tamamland??...
  Niçin sadece onlar resul oldular?...
  Neden?... sorular uzad?kça cevap bulmakta güçlü çekiyorum.
  Haf?zam tarifsiz duygularla dopdolu olmas?na rağmen, bu duygular? ifade edecek kelime bulmakta güçlük çekiyorum. Buna rağmen bu yüce duygular? ifade etmek için kelimelere başvurmaktan başka çarem de yok.
  ?çinde yaşad?ğ?m?z ve bir parças? olduğumuz şu varl?k aleminin baz? temel yasalar? vard?r. Bunlar Yüce Allah'?n, kendilerine uygun seyretmesi, gerektiği biçimde hareket etmesi ve yükümlülüklerine uygun işlemesi için varl?k alemine yerleştirdiği yasalard?r, insanoğlu bilgi basamaklar?nda yükseldikçe bu varl?k yasalar?n? daha bir etrafl?ca alg?lar. K?sa bir müddet için kendisine tevdi edilen yeryüzündeki hilafet görevini yerine getirmede yard?mc? olacak kadar s?n?rl? kavrama yeteneği oran?nda bu yasalar? keşfedebilir. Bununla beraber insanoğlu, kendisini kuşatan varl?k yasalar?n? etrafl?ca anlayabilmek için sürekli iki yola başvurmuştur. Tabiatlar? itibariyle cüz'i, sonuçlar? itibariyle de nihai ve kesin olmayan fakat uzun zaman zarf?nda insan?n evrendeki gezisinde öncülük edebilmiş iki araç:
  Düşünce ve deney...
  Bundan dolay?, insan?n evren hakk?ndaki bütün bilgisi s?n?rl? ve eksik olagelmiştir. Çünkü varl?k yasalar? aras?ndaki ilgi s?rr?, tamamen gizlidir. Ne kadar zaman geçerse geçsin insan?n sahip olduğu bu cüz'i ve s?n?rl? düşünme yeteneğiyle bu s?rra erişilemez.
  Kuşkusuz zaman, bu alanda insan için nihai belirleyici unsur değildir. O, sadece insan?n varl?k içindeki rolüne ve varl?ğ?na uygun takdir edilmiş bir s?n?rd?r. Nitekim insan?n varl?k içindeki rolü de, yeteneklerine orant?l? bir şekilde s?n?rl?d?r, ?nsan için zaman?n s?n?rl? oluşu, yeryüzündeki k?sa ve s?n?rl? yaşama uygun düşmektedir.
  Bundan dolay? bütün bilgi araçlar? ve insan?n bu araçlar vas?tas?yla elde ettiği bilgiler, bu nisbi ve k?s?tl? ortamla s?n?rl? kalm?şt?r. ?şte bu noktada risaletin rolü devreye girer. Varl?ğ?n dayand?ğ? yasalarla beraber ancak eserlerini idrak edebildiğimiz fakat mahiyetini kavrayamad?ğ?m?z tabiat?n derinliklerine nüfuz edebilen ve Allah taraf?ndan özel tabiata sahip k?l?nm?ş resullerin önemi ortaya ç?km?ş olur. Ve bu resuller, vahiy yükünü taş?yabilecek bir tabiata da sahip k?l?nm?şlard?r. Doğrudan doğruya varl?k yasalar?yla irtibat kurmalar?, diğer insanlardan farkl? tabiata sahip olmalar?n? gerektirmektedir. Muhatap olduklar? ilahi işaret aç?s?ndan bu farkl?l?k kaç?n?lmazd?r. Ancak bu işaret nas?l al?n?r?...
  Hangi duyularla alg?lan?r. Bu sorulara cevap verebilmemiz için, Allah'?n, risalet görevi için seçtiği kullar?na bahsettiği özel tabiata sahip olmam?z gerekmektedir. Ancak;
  "Allah, risaletini tevdi edeceği yeri en iyi bilendir." (En'am-124) .
  Bu olay, insan?n vicdan?nda etki b?rakacak varl?klar alemindeki bütün mucizevi olaylardan daha etkileyici ve daha büyüktür.
  Evet, bütün resuller, gönderiliş gayeleri olan "tevhid" hakikatini kavram?şlard?r. Ve bu hepsinin ayn? kaynaktan geldiğini gösteren önemli bir hakikattir. Hepsi de değişmez bir hidayete çağ?r?yordu. Bu hidayet değişmez. Çünkü, şayet temel esaslar? farkl? olsayd?, hitap ettikleri toplumlar üzerindeki etkileri de farkl? olurdu. Oysa beşeriyet, birbirini tamamlayan risaletler sayesinde öylesine büyük gerçekleri ortaya ç?karm?şt?r ki, düşünce ve deney yoluyla bu gerçekleri elde etmesi imkan dahilinde değildir.
  Bütün resuller, bir olan Allah'a kulluk etmeye davet etmişlerdir.
  Allah'tan ald?klar? ve tebliğine memur edildikleri bu yüce hakikate davet konusunda hiçbir zaman tereddüte düşmemişlerdir. Davet'e bu derece samimiyetle sar?lmalar? ve tebliğ için her zorluğu göze almalar?, sağlam ve sars?lmaz inançlar?n?n sonucudur. Onlar?n bu özelliklerini, kendilerini ya da mücadele süreçlerini anlatan Kur'an surelerinde aç?kça görebiliriz. Evet, bu belirgin özelliklerini Nuh'un kavmine söylediklerini aktaran Kur'an ayetlerinde görebildiğimiz gibi, Salih, ?brahim, Şuayb ve Yakub (a.s.)'in mücadelesini anlatan ayetlerde de görmemiz mümkündür.
  "(Nuh) dedi ki: "Ey kavmim! Bak?n; ya ben Rabbim'den bir delil üzerindeysem ve (O) kendi kat?ndan bir rahmet vermiş de o sizin gözlerinizden gizli b?rak?lm?ş ise? "Şimdi siz onu istemezken, biz sizi ona zorla m? sokacağ?z?
  "Ey kavmim! Buna karş?l?k sizden bir mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ben iman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rabblerine kavuşmay? dilerler. Fakat ben, sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.
  "Ey kavmim! Şayet onlar? kovarsam Allah'a karş? bana kim yard?m edebilir. Düşünmüyor musunuz? " (Hud-28,29,30)
  "(Salih): "Ey kavmim!" dedi. "Bak?n, ya ben Rabbim'den bir delil üzerindeysem ve O, bana kendinden bir rahmet vermiş ise? Peki ona karş? gelirsem, ona karş? kim bana yard?m edebilir? Sizin bana ziyan?m? art?rmaktan başka bir katk?n?z olmaz." (Hud-63)
  " (Şuayb) dedi ki: "Ey kavmim! Bak?n, ya ben Rabbimden bir delil üzerindeysem ve bana kendinden güzel bir r?z?k vermişse? Ben, size menettiğim şeyi yapmak istemem. Sadece gücümün yettiği kadar düzeltmek istiyorum. Başar?m ancak Allah iledir. O'na dayand?m ve O'na yöneldim." (Hud-88)
  " Kavmi ?brahim'le tart?şmaya girişti. Dedi ki: "Ey Kavmim! Beni doğru yola ilettiği halde, Allah hakk?nda benimle tart?ş?yor musunuz? Sizin ortak koştuklar?n?zdan korkmuyorum. Ancak Rabbimin dilediği müstesna. Rabbim, ilmiyle herşeyi kuşatm?şt?r. Hem siz Allah'?n size, hakk?nda hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben nas?l sizin ortak koştuğunuz şeylerden korkar?m?" Biliyorsan?z söyleyiniz: ?ki topluluktan hangisi güvencede olmaya daha lay?kt?r." (En'am-80,81)
  "(Yakub) dedi ki: "Ben üzüntü ve tasam? yaln?z Allah'a şikayet ederim. Ve Allah'tan sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim." (Yusuf-96)
  ?şte böyle, resullerin sözlerinde ve hareketlerinde f?tratlar?n?n üzerindeki bu özel tabiat?n etkisini görmek mümkündür. Ancak, vicdanlar?n üzerindeki derin etkilerini kelimelerin ifade edebildiği kadar?yla...
  Günbegün varl?k alemindeki birliğe uzaktan işaret eden deliller, insanl?ğ?n bilgisine sunulmakta ve bilginler, varl?ğ?n yap?s?ndaki birliğe ve bu geniş varl?klar alemindeki hareket mekanizmas?ndaki vahdete aşina olmaktad?rlar. Şu anda, insan?n bileceği kadar?yla varl?ğ?n esas?n?n atom olduğu, atomun da enerji olduğu art?k bilinmektedir. Atom bombas? örneğinde olduğu gibi, madde enerjiye dönüştü. Uzun süre, maddeye vurulan kay?t parçaland?.
  Görüldü ki, maddenin özünü atom oluşturmaktad?r. Madde ise, enerjiye dönüşmüş oldu. Ayn? şekilde insan, s?n?rl? bilgisi nisbetinde, atomun kendi içinde bir hareket mekanizmas?na sahip olduğunu, atomun kalbi say?lan nötronun etraf?nda dönen elektronlardan oluştuğunu, bu sistemin bütün atomlarda mevcut olduğunu ve Ferudiddin-i Attar'?n dediği gibi, atomun da güneşimiz gibi etraf?nda gezegenlerin döndüğü bir sistem olduğunu bilmektedir.
  Varoluşun birliği ve varl?k alemindeki hareket mekanizmas?n?n birliği, insan?n kavrayabildiği iki görünür gerçektir. Bu iki gerçek, insan bilgisinin, düşünce ve deneyle ulaşabileceği oranda sonsuz ve kapsaml? birlik yasas?na, uzaktan birer işarettirler sadece...
  Fakat özel tabiata sahip kimseler, bu kapsaml? ve sonsuz birlik yasas?n? bir göz aç?p kapama an? gibi k?sa bir zaman zarf?nda alg?layabilirler. Çünkü onlar sadece kendilerinin taş?yabilecekleri ilahi işaretlerin muhatab?d?rlar.
  Onlar bu birlik hakk?ndaki görünen delilleri, bilimsel yöntemlerle elde etmediler. Ancak onlara, kuşat?c? birlikten gelen uyar?lan alg?layacak iç iletişi cihaz? bahşedilmiştir. Onlar sars?lmaz bir inançla bu sinyallerin bir tek kaynaktan ç?kt?ğ?n? biliyorlar. Bu özel tabiatl? kişilere bahşedilmiş "iç iletişim" araçlar?, gelen uyar?y? gönderen kaynağ?n birliğini ve bu varl?k aleminde etkin irade ve faaliyetin birliğini bir anda kavrayacak kadar hassas kapsaml? ve mükemmeldirler.
  Böylece varl?k üzerindeki tasar?m yetkisine haiz Tek îlah'a iman üzere sabit kal?rlar. Modern bilim, evrenin yap?s?ndaki birlik yasas?na işaret eden bir veya birkaç delilini zikrederken, amac?m peygamberlerin doğruluğuna bilimsel kan?tlar getirmek değildir asla...
  Çünkü bilim, birşeyi kendi yöntemleriyle kabul ya da reddeder. Hiçbir zaman, tart?ş?lmaz nihai bir gerçeğe ulaşamad?ğ?ndan, elde ettiği bütün bulgular, nisbi,cüz'i ve s?n?rl? olagelmiştir. Bundan dolay? baz?lar?nca çürütülürken, başkalar?nca doğrulanan bilimsel kuramlarla peygamberlerin getirdiği evren hakk?ndaki nihai gerçekler aras?nda bir ilgi kurmaya çal?şmam mümkün değildir. Amac?m, varl?ğ?n gerçekliği hakk?nda doğru, eksiksiz ve kapsaml? bir bilgi edinmek için başvurulacak kaynağ? göstermektir.
  Bilim bizzat dosdoğru olan özel f?trata sahip kimselerin bütün kapsay?c?l?ğ?yla alg?lad?klar? kapsaml? ve büyük birliğe ilişkin baz? yarat?l?ş gerçeklerine vak?f olabilir. Ancak bilimsel teoriler, araşt?rma ve bilgi edinmeye dayand?klar?ndan öncelikle kesin değiller. Sonra nihai ve mutlak değiller. Bu yüzden ister doğrulans?n, ister doğrulanmas?nlar, hiçbir zaman risalet müessesesi için bir ölçü konumunda olmazlar. Çünkü ölçütün, değişmez ve mutlak olmas? gerekir. Halbuki sadece risalettir ki, değişmez ve mutlak ölçüt konumundad?r. Bu gerçekten hareketle de önemli bir sonuca varm?ş oluyoruz:
  Sadece varl?ğ?n büyük yasas?yla doğrudan ilişki içinde olan bu özel f?trata sahip kişiler, insanl?ğ?n gidişat?na yön verme yetkisine sahiptirler. Çünkü sonuçta kendilerini gizli ve değişmez varl?ğ?n yasalar?na doğru yöneltecektir bu gidişat...
  Çünkü onlar, yan?lmayan, sap?tmayan, yalan söylemeyen, hakk? gizlemeyen, zaman ve mekandan kaynaklanan faktörlerden etkilenmeyen Yüce Allah'?n vahyine doğrudan mazhar olmuşlard?r. Evet onlar, zaman ve mekandan münezzeh Yüce Allah'tan alm?şlard?r bu hakikati.
  Bu hedefi zaman ve mekan ağ?ndan etkilenen insan değil, zaman ve mekandan münezzeh, Yüce Allah görür. Ancak yolun tümünü bilen gerekli olacak direktifleri verebilir, insan ise, değil yolun tümünü; yans?n? hatta az bir k?sm?n? bile göremez, insan?n önüne, gerisinde olup bitenleri anlamas?na imkan b?rakmayan perde üstüne perde gerilmiştir. O halde insan nas?l bir k?sm?n? bile görmediği meçhul bir yol için direktifler verebilir?!..
  ?şte bu nokta sap?kl?k, alçakl?k ve bunal?mla varl?ğ?n yarat?c?s?ndan uzanan risaletlerin, resullerin varl?k ve varl?ğ?n yarat?c?s?yla ilişkisi olan metodun aras?nda yol ay?r?m?d?r.
  Resuller birbiri ard?nca gelip insanl?ğ?n elinden tutarak onu nur ve hidayete götüren yolda yücelere doğru yükseltmişlerdir. Arkas?ndan insanl?k, uyanlar? unutarak tekrar sap?kl?ğa doğru sürüklenmiştir. F?tratlar? bozuldukça kendilerini doğru yola iletecek yeni elçiler gönderilmiş ve her defas?nda beşeriyetin akli olgunluğuna paralel olarak hakikatler, biraz daha inkişaf etmiştir. Beşeriyetin hayat?n? bu nihai çizgi doğrultusunda düzenlenmesi için gelen bu son risalet ise, bütün hakikatleri kapsay?c? bir mahiyette gönderilmiştir. Bundan sonra, bir resule gerek duyulmayacak kadar aç?kt?r bu hakikatler. Müfessir ve mücedditler ise, as?rlar boyu sürüp gelecektir.
  Başka bir yolla asla ulaşamayacağ? mutlak hakikate ulaşmas? için beşeriyet ya çal?şmas?na, gelişmesine ve ilerlemesine müsait bu kapsaml? yolda hareket edecek ya da yolun işaretlerinden uzak bir çölde kaybolup gidecektir.

  Konu MuhammedSaid tarafından (07.06.07 Saat 21:16 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risalet-ün Nur'da o saat var; çalış, o saati bul.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 01.06.20, 10:22
 2. 19. Söz Neden Risalet-i Ahmediye?
  By hic_ender_hic in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 31.03.09, 21:17
 3. Yalancı Resuller
  By alanyali in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.11.07, 12:03
 4. 19.Söz-Risalet-i Ahmediyeye Dairdir
  By ademyakup in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 17.04.07, 08:17
 5. Risale-i Nur'da..::Risalet::..
  By HakanBa in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 27.12.06, 22:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0