+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2
Like Tree1Beğeni
 • 1 tarafından *AHMET*

Konu: Tâ ki, "ahsen-i takvim" sırrı anlaşılsın.

 1. #1
  Müdakkik Üye CEVELAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2016
  Mesajlar
  828

  Standart Tâ ki, "ahsen-i takvim" sırrı anlaşılsın.

  İnsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidad ona verilmiş. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Ve insanı, o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için, şiddetli teşvikler ve dehşetli tehdidler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz. Tâ ki, "ahsen-i takvim" sırrı anlaşılsın.
  İstidad: Kabiliyet, yetenek.
  İstidadat: İstidatlar, kabiliyetler, yetenekler.
  Tevdi: Emanet olarak vermek, emanet olarak bırakmak.
  Gaye: Amaç, sonuç.
  Vazife-i insaniye: İnsana ait görev, insanî vazife.
  Ubudiyet: Kulluk, Allah'ın(cc) emir ve yasaklarına uymak.
  Esasat: Esaslar, temeller, kökler.
  İcmal: Özetleme, kısaca anlatma.
  Ahsen-i takvim: En güzel biçimde yaratılış.

  İşte insan, şu kâinata geldikten sonra "iki cihet ile" ubudiyeti var: Bir ciheti; gaibane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri; hazırane, muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır.
  Gaibane: Hazırda görünmeksizin. Gizliden.
  Tefekkür: Düşünmek, düşünceyi hareketlendirmek, düşünceyi çalıştırmak.
  Hazırane: Karşı karşıya imişcesine, göz önünde bulunur şekilde.
  Muhataba: Karşılıklı konuşma.
  Münacat: Dua, Allah'a(cc) yalvarma.


  Birinci vecih şudur ki:

  Kâinatta görünen saltanat-ı rububiyeti, itaatkârane tasdik edip kemalâtına ve mehasinine hayretkârane nezaretidir.
  Saltanat-ı rububiyet: Sahiplik ve terbiyeciliğin hakimiyeti, herşeyin sahibi ve terbiyecisi olma hakimiyeti.
  İtaatkârane: İtaat edercesine, boyun eğer şekilde, emri yerine getirir şekilde.
  Kemalât: Faziletler, iyilikler, kemâller, olgunluklar, mükemmellikler.
  Mehasin: İyilikler, güzellikler, iyi ahlaklar.
  Hayretkârane: Hayret edercesine.

  Sonra, esma-i kudsiye-i İlahiyenin nukuşlarından ibaret olan bedi' san'atları, birbirinin nazar-ı ibretlerine gösterip dellâllık ve ilâncılıktır.
  Esma-i kudsiye-i İlahiye: Allah'ın(cc) mukaddes isimleri.
  Nukuş: Nakışlar.
  Bedi': Hayret verici güzellikte, eşsiz ve benzeresiz.
  Nazar-ı ibret: İbretli bakış, ders alıcı bakış.

  Sonra, herbiri birer gizli hazine-i maneviye hükmünde olan esma-i Rabbaniyenin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymet-şinaslığı ile takdirkârane kıymet vermektir.
  Esma-i Rabbaniye: Herşeyin sahibi ve terbiye edicisi olan Allah'ın(cc) isimleri.
  Kıymet-şinas: Kıymet bilir, değer bilir.
  Takdirkârane: Takdir edercesine, takdir eder şekilde.

  Sonra kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sahifelerini, arz ve sema yapraklarını mütalaa edip hayretkârane tefekkürdür.
  Kalem-i kudret: Allah'ın(cc) yaratıcı ve yapıcı gücü.
  Mektubat: Mektuplar.
  Mevcudat: Varlıklar.
  Sahife: Sayfa.
  Mütalaa: Okumak, incelemek, tedkik etme, okuyup inceleme.
  Hayretkârane: Hayret edercesine.
  Tefekkür: Düşünmek, düşünceyi hareketlendirmek, düşünceyi çalıştırmak.

  Sonra, şu mevcudattaki zînetleri ve latif san'atları istihsankârane temaşa etmekle onların Fâtır-ı Zülcemal'inin marifetine muhabbet etmek ve onların Sâni'-i Zülkemal'inin huzuruna çıkmağa ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır.
  Zînet: Süs, güzellik.
  İstihsankârane: Beğenircesine, güzel bulurcasına.
  Temaşa: Seyretmek, hoşlanarak bakmak.
  Fâtır-ı Zülcemal: Sonsuz güzellik sahibi ve her şeyi benzersiz yaratan Allah(cc).
  Marifet: Bilme, tanıma.
  Muhabbet: Sevgi, sevme.
  Sâni'-i Zülkemal: Sonsuz mükemmellikler ve üstünlükler sahibi olan sanatkar yaratıcı.
  Mazhar: Sahip olma, ulaşma, kazanma, nail olma, erişme.
  İştiyak: Şiddetli arzu ve istek.


  İkinci Vecih, huzur ve hitab makamıdır ki;

  eserden müessire geçer, görür ki: Bir Sâni'-i Zülcelal, kendi san'atının mu'cizeleri ile kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile marifet ile mukabele eder.
  Müessir: Tesir eden, etkileyen.
  Sâni'-i Zülcelal: Sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi sanatkar yaratıcı.
  Mukabele: Karşılama, karşılık verme.

  Sonra görür ki: Bir Rabb-ı Rahîm, rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona hasr-ı muhabbetle, tahsis-i taabbüdle kendini ona sevdirir.
  Rabb-ı Rahîm: Çok merhametli ve şefkatli olan Rab(sahip ve terbiyeci).
  Hasr-ı muhabbet: Bütün sevgiyi bir noktaya toplama.
  Tahsis-i taabbüd: Yanlız O'na kulluk yapmak.

  Sonra görüyor ki: Bir Mün'im-i Kerim, maddî ve manevî nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. O da ona mukabil; fiiliyle, haliyle, kaliyle, hattâ elinden gelse bütün hâsseleri ile, cihazatı ile şükür ve hamd ü sena eder.
  Mün'im-i Kerim: İkram sahibi nimetlendirici, iyilik ve bağışı çok olan nimet verici.
  Perverde: Beslenmiş, yetiştirilmiş, terbiye edilmiş.
  Mukabil: Karşılık.
  Hâsse: Duygu organı.
  Cihazat: Cihazlar, kendilerine ihtiyaç duyulan maddî manevî âletler, lüzumlu aletler, azalar, organlar.
  Hamd ü sena: Şükretme ve övme.

  Sonra görüyor ki: Bir Celil-i Cemil, şu mevcudatın âyinelerinde kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini izhar edip nazar-ı dikkati celbediyor. O da ona mukabil: "Allahü Ekber, Sübhanallah" deyip, mahviyet içinde hayret ve muhabbet ile secde eder.
  Celil-i Cemil: Sonsuz büyüklük ve güzellik sahibi olan Allah.
  Mevcudat: Varlıklar.
  Âyine: Ayna.
  Kibriya: Azamet, büyüklük, ululuk, celâl. *Cenâb-ı Allah'ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü.
  Kemal: Kusursuz, tam ve eksiksiz olma; mükemmellik.
  Celal: Büyüklük, ululuk, haşmet.
  Cemal: Güzellik.
  Nazar-ı dikkat: Dikkatli bakma, dikkatli bakış.
  Allahü Ekber: Allah en büyük ve en yücedir.
  Sübhanallah: Allah'ı(CC) her türlü eksiklikten, ayıp ve kusurlardan, her çeşit noksan sıfatlardan tenzih eder, bütün mükemmel sıfatlarla muttasıf oduğunu kabul ederim manasına gelen zikir ve tesbih sözü.
  Mahviyet: Alçak gönüllülük.

  Sonra görüyor ki: Bir Ganiyy-i Mutlak, bir sehavet-i mutlak içinde nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil, ta'zim ve sena içinde kemal-i iftikar ile sual eder ve ister.
  Ganiyy-i Mutlak: Sonsuz ve sınırsız zenginlik sahibi ve hiç bir şeye ihtiyacı olmayan Allah(cc).
  Sehavet-i mutlak: Sınırsız cömertlik.
  Nihayetsiz: Sonsuz.
  Ta'zim: Hürmet.
  Sena: Medhetme, övme, övgü.
  Kemal-i iftikar : Son derece yoksulluk.

  Sonra görüyor ki: O Fâtır-ı Zülcelal, yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Bütün antika san'atlarını orada teşhir ediyor. O da ona mukabil: "Mâşâallah" diyerek takdir ile, "Bârekâllah" diyerek tahsin ile, "Sübhanallah" diyerek hayret ile, "Allahü Ekber" diyerek istihsan ile mukabele eder.
  Fâtır-ı Zülcelal: Sonsuz yüce ve büyük yaratıcı.
  Mukabil: Karşılık.
  Mâşâallah: Allah'ın(cc) istediği gibi, Allah'ın istediği olur. *Allah nazardan saklasın, ne güzel, Allah korusun. *Hayret ve memnunluk anlatır.
  İstihsan: Beğenme, güzel bulma.
  Mukabele: Karşılık verme.

  Sonra görüyor ki: Bir Vâhid-i Ehad, şu kâinat sarayında taklid edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hâtemleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damga-i vahdet koyuyor ve tevhidin âyâtını nakşediyor. Ve âfâk-ı âlemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve rububiyetini ilân ediyor. O da ona mukabil; tasdik ile, iman ile, tevhid ile, iz'an ile, şehadet ile, ubudiyet ile mukabele eder.
  Vâhid-i Ehad: Bir olan ve birliği herbir şeyde tecelli eden Allah(cc).
  Sikke: Ait olduğu yeri belirten ve gösteren damga, işaret. *Mühür.
  Hâtem: Mühür.
  Damga-i vahdet: Birlik damgası, Cenab-ı Hakk'ın birliğini gösteren delil, Allah'ın birliğinin mührü, izi.
  Âfâk-ı âlem: Dünyanın uzak çevreleri.
  Vahdaniyet: Birlik, Allah'ın(cc) birliği.
  Rububiyet: Rububiyet: Allah'ın(cc) terbiyecilik sıfatı.
  Ubudiyet: Kul olduğunu bilip Allah'a itaat ve ibadet etme.

  İşte bu çeşit ibadat ve tefekküratla hakikî insan olur, ahsen-i takvimde olduğunu gösterir. İmanın yümnüyle emanete lâyık, emin bir halife-i arz olur.
  İbadat: İbadetler.
  Tefekkürat: Tefekkürler, düşünmeler.
  Tefekkür: Düşünmek, düşünceyi hareketlendirmek, düşünceyi çalıştırmak.
  Ahsen-i takvim: En güzel biçimde yaratılış.
  Yümn: Kuvvet, uğur, bereket.
  Emin: Güvenilen.
  Halife-i arz: Allah'ın(cc) emir ve kanunlarını dünyada uygulama görevlisi.
  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye *AHMET* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2016
  Mesajlar
  3.440

  Standart

  Şu küçücük insan bedeni içinde bütün kâinatın fihristesini, bütün hazain-i rahmetin anahtarlarını, bütün esmalarının âyinelerini dercetmek; nihayet derecede bir hüsn-ü san'at içinde bir hikmeti gösterir. Sözler
  *SAHRA* bunu beğendi.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ahsen-i takvim sırrı
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27.12.19, 21:22
 2. "Ene" ve "Zerre"den İbaret Bir "Elif" Bir "Nokta"dır.
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:29
 3. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 4. "ahsen-i takvim" sırrı anlaşılsın
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 24.08.15, 12:18
 5. Ahsen-i Takvim'de Olmak İçin!
  By nâme-i nur in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 32
  Son Mesaj: 26.03.08, 09:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0