Büyük müçtehit imamları mı, yoksa hak tarikatların şeyhleri ve kutub zâtlar mı daha faziletli ve üstündür?

Cevap: Bütün müçtehitler değil, belki Ebû Hanife, İmam Mâlik, İmam Şâfi ve Ahmet İbni Hanbel şeyhlerin, kutubların üstündedir. Hususi fazilette ise Şah-ı Geylânî gibi bazı harika kutublar bir yönden daha parlak makama sahiptir. Fakat küllî fazilet müçtehit imamlarındır. Hem tarikat şeyhlerinin bir kısmı aynı zamanda müçtehittir. Onun için bütün müçtehitler kutub zâtlardan daha faziletlidir, denilmez. Fakat dört büyük imam, sahabeden ve Mehdi'den sonra en faziletli olandır, denilir.


Kaynak: Kısmen kelimelerin tercüme edildiği Mektubat kitabından alınmıştır.


-------------Başta müçtehidîn-i izam imamları mı efdal, yoksa hak tarîkatların şahları, aktabları mı efdaldir?

Elcevab:
Umum müçtehidîn değil; belki Ebu Hanife, Mâlik, Şafiî, Ahmed İbn-i Hanbel; şahların, aktabların fevkındedirler. Fakat hususî faziletlerde Şah-ı Geylanî gibi bazı hârika kutublar, bir cihette daha parlak makama sahibdirler. Fakat küllî fazilet imamlarındır. Hem tarîkat şahlarının bir kısmı, müçtehidlerdendir; onun için umum müçtehidîn, aktabdan daha efdaldir denilmez. Fakat Eimme-i Erbaa, Sahabeden ve Mehdi'den sonra en efdallerdir denilir.

Said Nursi


Müçtehidîn-i izam: En büyük müçtehidler.
Efdal: Daha faziletli, daha üstün.
Aktab: Kutuplar, ermiş kişi olan velilerin başları.
Müçtehidîn: Müçtehidler, içtihad edenler, ayetlerden ve hadislerden gerektiğinde hüküm çıkarabilen büyük din alimleri.
Fevkındedirler: Ustündedirler.
Cihet: Yön, taraf.
Küllî: Kapsamlı genel.
Fazilet: Yüksek değer, üstün ahlak derecesi.
Eimme-i Erbaa: Dört mezheb imamı (imam-ı Azam, imam-ı Şafii, imam-ı Malik, imam-ı Ahmed ibn-i Hanbel).