+ Konu Cevaplama Paneli
3. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3
Gösterilen sonuçlar: 21 ile 25 ve 25
Like Tree28Beğeni

Konu: İnsan Hakkında

 1. #21
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  40
  Mesajlar
  4.292

  Standart Onuncu Söz / 11.hakikat

  Bâb-ı insaniyettir. İsm-i Hakk'ın cilvesidir.
  Hiç mümkün müdür ki: Cenab-ı Hak ve Mabud-u Bilhak, insanı şu kâinat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitabat-ı Sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatab ve mazhariyet-i esmasına en câmi' bir âyine ve onu ism-i a'zamın tecellisine ve her isimde bulunan ism-i a'zamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde en güzel bir mu'cize-i kudret ve hazain-i rahmetinin müştemilâtını tartmak, tanımak için en ziyade mizan ve âletlere mâlik bir müdakkik ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade müteellim ve bekaya en ziyade müştak ve hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayat-ı dünyeviyece en müteellim ve en bedbaht ve istidadça en ulvî ve en yüksek surette, mahiyette yaratsın da, onu müstaid olduğu ve müştak olduğu ve lâyık olduğu bir dâr-ı ebedîye göndermeyip, hakikat-ı insaniyeyi ibtal ederek kendi hakkaniyetine taban tabana zıd ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin!

  Hem hiç kabil midir ki: Hâkim-i Bilhak, Rahîm-i Mutlak; insana öyle bir istidad verip, yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip, yani küçücük cüz'î ölçüleriyle, san'atçıklarıyla Hâlıkının muhit sıfatlarını, küllî şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip; hem yerde en nazik, nazenin, nazdar, âciz, zaîf yaratıp; halbuki bütün yerin nebatî ve hayvanî olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp, onların tarz-ı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip, kâinattaki icraat-ı İlahiyeye küçücük mikyasta bir temsil gösterip, rububiyet-i Sübhaniyeyi fiilen ve kàlen kâinatta ilân ettirmek, meleklerine tercih edip hilafet rütbesini verdiği halde; ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebediyeyi vermesin? Onu bütün mahlukatının en bedbaht, en bîçare, en musibetzede, en dertmend, en zelil bir derekeye atıp; en mübarek, nuranî ve âlet-i tes'id bir hediye-i hikmeti olan aklı o bîçareye en meş'um ve zulmanî bir âlet-i tazib yapıp, hikmet-i mutlakasına büsbütün zıd ve merhamet-i mutlakasına külliyyen münafî bir merhametsizlik etsin. Hâşâ ve kellâ!

  Elhasıl:
  Nasıl hikâye-i temsiliyede bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp görmüş idik ki; hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düstur-u hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki; o zabit, o muvakkat meydan için değil, belki müstekar bir memlekete gidecek de ona göre çalışıyor. Aynen onun gibi; insanın kalb cüzdanındaki letaif ve akıl defterindeki havâs ve istidadındaki cihazat, tamamen ve müttefikan saadet-i ebediyeye müteveccih ve ona göre verilmiş ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehl-i tahkik ve keşf müttefiktirler. Ezcümle:

  Meselâ aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliyeye denilse ki: "Sana bir milyon sene ömür ile saltanat-ı dünya verilecek, fakat âhirde mutlaka hiç olacaksın." Tevehhüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla "oh" yerine "âh" diyecek ve teessüf edecek. Demek en büyük fâni, en küçük bir âlet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. İşte bu istidaddandır ki, insanın ebede uzanmış emelleri ve kâinatı ihata etmiş efkârları ve ebedî saadetlerinin enva'ına yayılmış arzuları gösterir ki; bu insan ebed için halkedilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve âhiretine bir intizar salonudur.

  Sözler

  *SAHRA* bunu beğendi.

 2. #22
  Pürheves gerceklervebiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  273

  Standart

  Ey insan! Senin vücudunun sahasında yapılan fiiller ve işlerden senin yed-i ihtiyarında bulunan, ancak binde bir nisbetindedir. Bâki kalan Mâlik-ül Mülk'e aittir. Binaenaleyh kendi kuvvetine göre yük al. Yoksa altında ezilirsin. Kıl kadar bir şuur ile, büyük taşları kaldırmak teşebbüsünde bulunma. Mâlikinin izni olmaksızın, O'nun mülküne el uzatma. Binaenaleyh gafletle, kendi hesabına bir iş yaptığın zaman, haddini tecavüz etme. Eğer Mâlikin hesabına olursa istediğin şeyi al ve yap. Fakat izin ve meşiet ve emri dairesinde olmak şartıyla. İzin ve meşietini de şeriatından öğrenirsin.

  Mesnevi-i Nuriye


  Yed-i ihtiyar: İhtiyarın eli, serbest hareket edebilme ve dilediğini yapabilme gücü.
  Mâlik-ül Mülk: Mülkün sahibi, kainatın ve içindekilerin gerçek sahibi.
  Binaenaleyh: Bundan dolayı.
  Gaflet: Düşüncesizlik ve ihmal sebebiyle, içinde bulunduğu gerçeklerden habersiz olma.
  Meşiet: İsteme, dileme, istediğini yapma.
  Şeriat: Allah'ın (cc) kanunları.
  *SAHRA* bunu beğendi.

 3. #23
  Pürheves gerceklervebiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2014
  Mesajlar
  273

  Standart

  İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey aziz bil, ey saygıdeğer şerefli bil.)

  İnsanı hayvandan ayıran şeylerden:

  Biri,
  Mazi ve müstakbel ile alâkadar olmasıdır. Hayvan bu iki zamanı bihakkın düşünecek bir idrake mâlik değildir.

  İkincisi,
  Gerek enfüsî, gerek âfâkî, yani dâhilî ve haricî şeylere taalluk eden idraki, küllî ve umumîdir.

  Üçüncüsü,
  İnşaata lâzım olan mukaddemeleri keşf ve tertib etmektir. Meselâ: Bir evin yapılması için lâzım olan taş, ağaç, çimento misillü lüzumlu mukaddemeleri ihzar ve tertib etmek gibi.

  Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi, tesbih ve tahmiddir. Evvelâ mazi, hal ve istikbal zamanlarında görmüş veya görecek nimetler lisanıyla, sonra nefsinde veya haricinde görmekte olduğu in'amlar lisanıyla, sonra mahlukatın yapmakta oldukları tesbihatı şehadet ve müşahede lisanıyla Sâni'i hamd ü sena etmektir.

  Mesnevi-i Nuriye  Mazi: Geçmiş, geçmiş zaman.
  Müstakbel: Gelecek, gelecek zaman.
  Alâkadar: Alakalı, ilgili.
  Bihakkın: Hakkıyla.
  İdrake: Anlayışa.
  Mâlik: Sahip. Mülk sahibi, mal sahibi.
  Enfüsî: İnsanın manevi yapısıyla ilgili, insanın manevi donanımlarıyla ilgili.
  Âfâkî: Dıştaki varlıklarla ilgili, kainat ve içindekilerle ilgili.
  Dâhilî: İçe ait, içle ilgili.
  Haricî: Harice ait, dışla ilgili, yaratılmış olmakla ilgili.
  Taalluk: Alakalı olma, ilgili olma, alakalanma, ilgilenme.
  İdraki: Anlayışı.
  Küllî: Kapsamlı genel, bütünün özelliğini taşıyan parçalardan meydana gelen.
  Umumî: Umumla alakalı, herkesle ilgili, genel.
  İnşaat: İnşa etme, yapma.
  Mukaddeme: Başlangıç, giriş, önsöz.
  Keşf: Açmak, ortaya çıkarmak, gizli gerçekleri açığa çıkarma, bilinmeyeni bulma.
  Tertib: Düzenleme, sıralama, dizme, düzene koyma.
  Misillü: Gibi, benzeri.
  İhzar: Hazırlama, hazır etme, huzura(yanına) getirme.
  Binaenaleyh: Bundan dolayı.
  Evvel: ilk.
  Tesbih: Allah`ın zâtında, sıfatında ve fiillerinde bütün noksanlardan uzak olduğunu ifâde etmek.
  Tahmid: Allah`a hamd etme, övme. ‘Elhamdülillah’ demek, şükretmek.
  Evvelâ: İlk önce, birinci olarak.
  İstikbal: Gelecek, gelecek zaman. *Karşılama.
  Nimet: İyilik, ihsan, lütuf. *Rızık, yiyecek.
  Nefs: (Nefis) Can, kişi, kendi, öz varlık. Bir şeyin zatı olan, kendisi. * Göz. * Şehvet ve gadabın mebdei olan kuvve-i nefsaniye. Fıtri meyil, bedenin hissi istekleri. * Ruh, hayat, asıl. * Maya. * Hamiyet.(Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimad eden bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır. M.)
  İn'am: Nimetlendirme.
  Mahlukat: Mahluklar, yaratılmış varlıklar.
  Şehadet: Şahitlik, tanıklık. *Şehitlik.
  Müşahede: Görme, seyretme, gözle görme.
  Sâni'i: Sanatkar yaratıcıyı.
  Hamd ü sena: Hamd ve sena eden, şükretme ve övme.
  *SAHRA* bunu beğendi.

 4. #24
  Müdakkik Üye CEVELAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2016
  Mesajlar
  828

  Standart

  Ey kanaatsız hırslı ve iktisadsız israflı ve haksız şekvalı gafil insan! Kat'iyyen bil ki: Kanaat, ticaretli bir şükrandır; hırs, hasaretli bir küfrandır. Mektûbat
  *SAHRA* bunu beğendi.

 5. #25
  Müdakkik Üye CEVELAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2016
  Mesajlar
  828

  Standart

  Gurur ile insan maddî ve manevî kemalât ve mehasinden mahrum kalır. Mesnevî-i Nuriye

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ey Kendini İnsan Bilen İnsan
  By mesel61 in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 24.02.09, 14:43
 2. "Şükür ve İnsan" Hakkında Olan Seminerimi Sizlerle Paylaşmak İstedim
  By asyanur_filiz in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 02.12.08, 20:49
 3. Üstün İnsan İnsan-ı Kamile Karşı
  By slim in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.10.08, 14:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0