Kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman Cehennem'de hapis nasıl adalet olur?

ELCEVAB:
Sene, üçyüz altmışbeş gün hesabıyla, bir dakikada katl, yedi milyon sekiz yüz seksen dört bin dakika hapis iktizası kanun-u adalet iken; bir dakika küfür, bin katl hükmünde olduğundan, yirmi sene ömrünü küfürle geçiren ve küfür ile ölen bir adam, kanun-u adaletle elli yedi trilyon ikiyüz bir milyar iki yüz milyon sene beşerin kanun-u adaletiyle hapse müstehak olur. Elbette ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَٓﺎ ﺍَﺑَﺪًﺍ "Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar." Nisa Sûresi, 4:169.) adalet-i İlahî ile vech-i muvafakatı bundan anlaşılıyor.

Birbirinden gayet uzak iki adedin sırr-ı münasebeti şudur ki: Katl ve küfür, tahrib ve tecavüz olduğu için, gayre tesirat yapar. Bir dakikada katl, lâakal zahirî âdete göre onbeş sene maktulün hayatını selbeder, onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür, binbir esma-i İlahîyi inkâr ve nukuşlarını tezyif ve kâinatın hukukuna tecavüz ve kemalâtını inkâr ve hadsiz delail-i vahdaniyeti tekzib ve şehadetlerini reddetmek olduğundan.. kâfiri, binler seneden ziyade esfel-i safilîne atar, ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ "Ebedî kalıcılar..." Nisa Sûresi, 4:169.) de hapseder.


Said Nursî
Lemalar


Küfr: İnkarcılık, inanmamak.
Mukabil: Karşılık.
Hadsiz: Sınırsız, sayısız.
Elcevab: Cevabı şu.
Katl: Öldürme.
İktiza: Gerekme, lazım gelme.
Kanun-u adalet: Adalet kanunu.
Müstehak: Hak etmiş, layık olmuş.
Adalet-i İlahî: Allah'ın(cc) adaleti.
Vech-i muvafakat: Uygunluk yönü.
Sırr-ı münasebet: Bağlantısının(münasebetinin) derin ve ince manası.
Tesirat: Tesirler, etkiler.
Lâakal: En azından, hiç olmazsa.
Maktul: Öldürülmüş.
Selbeder: Kaldırır, giderir.
Esma-i İlahî: Allah'ın(cc) isimleri.
Tezyif: Küçük düşürme, küçümseme.
Delail-i vahdaniyet: Allah'ın(cc) kainattaki birliğinin delilleri.
Tekzib: Yalanlamak.
Esfel-i safilîn: Alçakların en alçağı.