+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Şeyh Edebali

 1. #1
  Gayyur herem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  75

  Standart Şeyh Edebali

  Osmanl? Devletinin kuruluşunda hizmeti geçen büyük ?slâm âlimi. Osman Gâzinin kay?npederi ve hocas?. Karaman civâr?nda 1206 (H.603) y?llar?nda doğduğu tahmin edilmektedir. 1326 (H.726) y?l?nda Bilecik'te vefât etti.

  ?lk tahsîlini memleketinde yapt?ktan sonra Şam taraflar?na gitti. Hadîs-i şerîf, tefsîr ve f?k?h ilimleri tahsîl etti. Tasavvuf yoluna meyletti. Zamân?n?n büyük âlimlerinden feyz ald?. Memleketine döndü. Bir rivâyette Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin sohbetleri ile kemâle geldi. Bu esnâda Selçuklu Devleti çöküntüye doğru gidiyor, Anadolu'da bir kar?ş?kl?k hüküm sürüyordu. Moğollar?n önünden kaçan Oğuz boylar? Anadolu'ya büyük gruplar hâlinde gelerek çeşitli bölgelere yerleşiyorlard?. Bu boylardan biri de önce Karacadağ, sonra da Söğüt m?nt?kas?na yerleşen Kay?lar idi ve başlar?nda Ertuğrul Bey bulunuyordu. Daha ilk zamanlardan îtibâren Ertuğrul ve oğlu Osman Gâzinin baş?ndan geçen hâdiseler ve onlar?n velîler ile olan münâsebetleri büyük bir devletin müjdesini veriyordu.

  Ertuğrul Gâzi bir gece ulemâdan bir kimseye misâfir oldu. Sohbet esnâs?ndaErtuğrul Gâzi, yüksekçe bir yerde duran kitab? göstererek ne olduğunu sordu. Ev sâhibi; "Bu kitap Allahü azîmüşşân hazretlerinin Resûl-i ekremine indirdikleriKur'ân-? kerîmdir." cevâb?n? ald?. Sonra ev sâhibi uyumak için gittiğinde, Ertuğrul Gâzi mushaf?n bulunduğu odada sabaha kadar mushaf-? şerîfin huzûrunda hürmet ve tâzim ile ayakta durdu. Fakat sabaha karş? bir ara dayanamay?p uykuya dald?. Bu s?rada rüyâda kendisine; "Sen benim kelâm?ma hürmet ve tâzimde bulundun, ben de senin evlâd?na k?yâmet gününe kadar dâim olacak bir ulu devlet ihsân eyledim." diye hitâb olunduğunu işitti.

  Diğer taraftan Ertuğrul Gâzi zaman zamanKonya'ya gelir ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerini de ziyâret ederdi. Bir gelişinde henüz küçük yaşta olan Osman Gâziyi de berâberinde Mevlânâ'ya getirip hay?r duâlar?n? ricâ etti. O s?rada Selçuklu Sultan? bulunan kimsenin, Kalenderî tarîkatinden olan bir şahsa bağland?ğ?n? işiten hazret-i Mevlânâ; "Hoş şimdi hükümdâr kendine bir baba bulduysa, biz de kendimize bir oğul bulduk." diyerek küçük Osman'?n elinden tuttu ve hay?r duâlar eyledi.

  Bu hususta üçüncü büyük müjde ise, Osman Gâzi ile Şeyh Edebâlî hazretleri aras?nda cereyân etti. Edebâlî hazretleri Konya'dan gelerek cihâd s?n?r?n?n en uç bölgesi olan Eskişehir yak?nlar?nda ?tburnu denilen bir köyde yerleşmişti. Burada tâliplerine ilim öğretmek, insanlara huzur dağ?tmakla meşgûl olurdu. Dînî meselelerde herkes ona mürâcaat eder, dünyâ ve devlet işlerini ona dan?ş?rd?. ?slâm dünyâs?nda eskiden beri mevcûd olan "Fütüvvet ehli" ve Anadolu'da mühim bir yer tutan "Ahîler" ile irtibât? vard?. Ayr?ca Ertuğrul Beyin oğlu Osman Bey de bu büyük âlimi s?k s?k ziyârete gider, ilim ve feyzinden istifâde ederdi. Edebâlî hazretlerinin kendi paras?yla yapt?r?p talebelerine ders verdiği Bilecik'teki zâviyesini ziyâretlerinden birinde, Osman Bey bir rüyâ gördü. Rüyâs?n? hocas? Edebâlî hazretlerine anlatt?. Osman Beyin rüyâs?nda, Edebâlî hazretlerinin koltuk alt?ndan ç?kan bir nûr, gelip Osman Beyin göğsüne girdi. O nûrun girmesiyle, Osman Beyin karn?ndan bir ağaç peydâ oldu. Birden dallan?p budakland?. Dallar? çok yükseklere ulaşt?. Alt?ndaki nice dağlar ve nehirleri gölgeledi. Onun gölgesindeki dağ ve nehirlerden birçok insan gelip istifâde etmeye başlad?ğ? s?rada, Osman Bey uyand?. Edebâlî hazretleri, Osman Beyin böyle bir rüyâ görmesine çok sevindi. Onun yapacağ? büyük hizmetlerde, kendisinin de nasîbi olmas?na çok şükretti. Osman Beyin bu güzel rüyâs?n? şöyle tâbir etti: "Oğul sen, Ertuğrul Gâzi oğlu Osman, babandan sonra "Bey" olacaks?n, k?z?m Mâl Hâtunla evleneceksin. Benden ç?k?p sana gelen nûr budur. Sizin asîl ve temiz soyunuzdan nice pâdişâhlar gelecek. Onlar, nice devletleri bir çat? alt?nda toplayacaklar. Allahü teâlâ, nice insan?n huzur ve saâdete kavuşmas?na, dîn-i ?slâmla şereflenmesine senin neslini vesîle edecek." dedi. Osman Beyi tebrik etti. gözünün nûru k?z?n?, bu mübârek insana nikâh etti.

  Osman Beyin, Mâl Hâtunla izdivâc?ndan Orhan Bey dünyâya geldi.Edebâlî hazretleri, dâmâd? taraf?ndan kurulan Osmanl? Devletine mânevî güç verdi. Sultan Osman Gâzinin hürmet ettiği, her hususta istişâre edip dan?şt?ğ? en yak?n yard?mc?lar?ndan oldu.

  Osman Gâzi, Yenişehir'i ald?ktan sonra memleketi beş idârî bölgeye ay?rd?. Karacahisar'? oğlu Orhan Beye, Subaş?l?ğ?n? da kardeşi Gündüz'e verdi. Yarhisar'? Hasan Alp'a, ?negöl'ü Turgut Alp'a verdi. Kaynatas? Edebâlî'ye Bilecik gelirini timar verdi. Han?m?n? babas? ile Bilecik'te b?rakt?. Kendisi Yenişehir'e giderek yan?ndaki gâzilere evler yapt?.

  Şeyh Edebâlî, Bilecik'te f?k?h, tefsîr ve hadîs ilimleri üzerinde dersler verdi. Bu sûretle son günlerini Bilecik'te geçiren Edebâlî hazretleri 120 yaşlar?nda iken 1326 (H.726) y?l?nda vefât etti. Cenâzesi, y?llarca huzur saçarak insanlara saâdet yolunu gösterdiği zâviyenin yan?na defnedildi. Eskişehir'de Odunpazar? üstündeki kabristanda da bir makâm? vard?r. Yerine kendi talebesi Dursun Fakih geçip, ders verdi.

  Edebâlî hazretlerinin Rahmet-i Rahmâna kavuşmas?ndan bir ay kadar sonra Mâl Hâtun, dört ay sonra da Osman Gâzi vefât ettiler. Edebâlî hazretlerinin feyz ve bereketleri, yol göstermesi ile alt? as?rdan fazla devâm edecek olan cihan devletinin temellerini atan Osman Gâzi, âlimlere ve evliyâya yak?n olman?n ehemmiyetini de belirttiği vasiyetnâmesinde kendisinden sonra gelecek oğluna dolay?s?yla evlâtlar?na şunlar? vasiyet etti:

  "Allahü teâlân?n emirlerine muhâlif bir iş işlemeyesin! Bilmediğini, dînimizin ulemâs?ndan sorup anlayas?n! Sana itâat edenleri hoş tutas?n! Askerine inâm?, ihsân? eksik etmeyesin ki, insan ihsân?n kulcağ?z?d?r. Zâlim olma! Âlemi adâletle şenlendir ve Allah için cihâd? terk etmeyerek beni şâd et! Ulemâya riâyet eyle ki, şerîat işleri nizâm bulsun! Nerede bir ilim ehli duyarsan, ona rağbet, ikbâl ve hilm göster! Askerine ve mal?na gurur getirip, dînimizin âlimlerinden uzaklaşma! Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksad?m?z Allah'?n dînini yaymakt?r. Yoksa, kuru kavga ve cihângirlik dâvâs? değildir. Sana da bunlar yaraş?r. Dâimâ herkese ihsânda bulun! Memleket işlerini noksans?z gör! Hepinizi Allahü teâlâya emânet ediyorum." Osmanl? sultanlar?, bu vasiyetnâmeye candan sar?ld?. Bu vasiyetnâme, devletin alt? yüz sene hiç değişmeyen anayasas? oldu.

  Alt? as?r, insanlara huzur ve saâdet, onlar?n eli, onlar?n yard?m? ile dağ?t?ld?. Allahü teâlâ, o büyük devleti bu mübârek insanlara nasîb etti.

  ASIL ÖLÜM...

  Edebâlî hazretlerinin vefâtlar?na yak?n talebelerine vasiyet mâhiyetinde söylediği sözlerden bâz?lar? şunlard?r:

  "Tevâzu; zenginlere karş? kibirli, yoksullara karş? alçak gönüllü olmakt?r."

  "Toprağa bağlan?n?z, suyu isrâf etmeyiniz, mîrâs?n?z?n sağlam kalmas?na dikkat ediniz, veriniz, elleriniz yumuk, kapal? kalmas?n, ilim sâhiplerini koruyunuz, ağaç dikiniz, ödünç ald?ğ?n?z? fazlas? ile iâde ediniz, Kur'ân-? kerîmi güçlü olmak için okuyunuz, bağ?n?z? bahçenizi viran b?rakmay?n?z, Peygamber efendimizi çok iyi tan?y?n?z. Hadîs ezberleyiniz, bildiklerini öğretenler unutulmazlar."

  "As?l ölüm, ilimden pay?n? almayanlar içindir. Faydal? ile faydas?z? bilenler bilgi sâhipleridir."
  Konu MuhammedSaid tarafından (09.06.07 Saat 01:12 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Şeyh Edebâli
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Tarih
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.09.19, 18:21
 2. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 06.01.08, 01:40
 3. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e Öğüdü...
  By şakirt04 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.09.07, 23:06
 4. Şeyh Sudeysi ve Şeyh Şureym
  By Ehl-i telvin in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.02.07, 21:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0