+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Nifak ve Munafıklık

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart Nifak ve Munafıklık

  <N?FAK VE M&#220;NAFIKLIK HAKKINDA


  Fitne-i ahirzamanda nifak ve münaf?kl?ğ?n hususiyetleri gereği kadar bilinmezse, saf müslümanlar?n çokça aldanacaklar? ve aldat?lacaklar? ve nifak vesilesiyle millî ahlak?n dahi feci şekilde bozulmas? nazara al?narak Risale-i Nur Külliyat?ndan nifak hakk?nda baz? tesbitlerin yap?lmas?na ikaz için ihtiyac duyuldu.
  Bir müslüman?n dinde beyan olunan nifak hakk?ndaki hususiyetleri bilmesi, böyle bir şerli duruma düşmemesi için şartt?r. Günün bozuk cemiyetinde cehalet ve gaflet ve ahkâm-? diniyeye teslimiyetsizlik artm?şt?r. Binaenaleyh böyle meselelerin nazara verilmesi giderek ehemmiyet kazanm?şt?r
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ASIL M&#220;NAFIKLIĞIN TAR?F?
  Münaf?ğ?n ve münaf?kl?ğ?n dereceleri var. As?l münaf?k, dinsiz ve din düşman?d?r. Risale-i Nurdan Emirdağ Lahias? adl? eserin 78. sahifesinde: “münaf?k itikads?zd?r, kalbsizdir ve vicdans?zd?r, Peygamber (A.S.M.) aleyhindedir. (Şimdiki baz? z?nd?klar gibi.)” şeklinde tarif ediliyor.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  M?LLET?N ?K?YE BÖL&#220;NMES? R?VAYET?

  Keza Risale-i Nurdan Mektubat adl? eserin 439. sahifesinde, Türk milletinin ikiye bölüneceğini bildiren haberi tasdik eden bir rivayeti, Risale-i Nurun Kudsî Kaynaklar? adl? eserde şöle tesbitlidir:

  “Yekünü fi ümmetî firkateyni, seyesîrunnasü k?stateyni, k?statu îmanin lâ nifaka fihi, ve k?statu nifak?n lâ imane fihi.

  Meâli: "&#220;mmetimin içinde, yahut ümmetim iki f?rka olacak, insanlar iki gruba ayr?lacaklar. Birinci grup nifaks?z hakiki ehl-i iman grubu.. ikincisi de, imans?z nifak ehli grubu..." (Hadis s?ra no: 628)

  Evet, bu rivayet, âhirzamanda milletin nifak cihetindeki durumunu ihbar edip ikaz eder.

  Keza ilk meclis kurulduğunda Ankaraya giden Bediüzzaman Hazretleri, bu mezkür rivayetin haber verdiği milletce ikiye bölünme tehlikesinden bahseden beyannamesinin bir k?sm?nda şöyle diyor:

  “Şu ink?lâb-? azimin temel taşlar? sağlam gerek...Şu meclisin şahsiyet-i maneviyesi, sahip olduğu kuvvet cihetiyle, manâ-y? saltanat? deruhde etmiştir.

  Eğer şeair-i ?slâmiyeyi bizzat imtisâl etmek ve ettirmekle manâ-y? hilâfeti dahi vekâleten deruhde etmezse, hayat için dört şeye muhtaç; fakat an'ane-i müstemirre ile günde lâakal beş defa dine muhtaç olan, şu f?trat? bozulmayan ve lehviyat-? medeniye ile ihtiyacat-? ruhiyesini unutmayan milletin hâcât-? diniyesini Meclis tatmin etmezse; bilmecburiye, mânâ-y? hilâfeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve resme ve lâfza verecek; ve o mânây? idame etmek için, kuvveti dahi verecek.

  Halbuki Meclis elinde bulunmayan ve Meclis tarikiyle olmayan öyle bir kuvvet, inşikak-? asâya sebebiyet verecektir. ?nşikak-? asâ ise, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا &#194;yetine z?dd?r.” Tarihçe-i Hayat:142

  Yani, idare eden ve edilenler aras?nda, as?rlardan beri gelen ve millî vicdanda yerleşen mukaddesatta müştereklik olmazsa tezadî durumlar meydana gelir. Millî aheng bozulur ki, bunun çok vahim neticeleri olur.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  M&#220;NAFIK D?N D&#220;ŞMANLIĞINI G?ZLER

  Müslümanlar? aldatabilmek için münaf?k, dine düşmanl?ğ?n? gizler. Hatta zahiren dindar bile görünür.

  Keza münaf?klar, azg?nl?klar? itibariyle de derecelidirler. Yani baz?lar? din düşmanl?ğ?nda çok azg?nd?r.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?SL&#194;M DA?RES?NDE ZUHUR EDEN N?FAK&#206; DURUMLAR VE GIYBETLER

  Diğer bir k?s?m kimseler de var ki, din dairesinde bulunup din lehinde de faaliyet gösterirler. Fakat kal?n bir gaflete ve gizli münaf?klar?n tahrikiyle dünyevî garazkârl?klara itilerek sinsi münaf?klar?n aleti olmak durumuna da düşerler manas?ndaki ikazlar, k?smen Risalelerde nazara veriliyor. Mesela ?slam dairesinde yap?lan nifakî fesaddan bir örnek olarak, Risale-i Nur eserlerinden 216 sahifelik Barla Lahikas? adl? eserin 154. sahifesinde garazkârane iftira ve g?ybet hakk?nda ehemmiyetle nazara al?nmas? gereken ikaz?n çok k?sa bir parças? şöyledir:

  “ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً G?ybet, şu âyetin kat'î hükmüyle nazar-? Kur'anda gayet menfur ve ehl-i g?ybet gayet fena ve alçakt?rlar. G?ybetin en fena ve en şenii ve en zalimane k?sm?, kazf-? muhsanat nev'idir. Yani gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir insan, bir erkek veya kad?n hakk?nda zina isnad etmek; en şeni' bir günah-? kebair ve en zalimane bir cinayettir, hayat-? içtimaiye-i ehl-i iman? zehirlendirir bir h?yanettir, ...

  يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ tehdidiyle, öyleleri münaf?k gibi ehl-i iman?n ha&#173;yat-? içtimâiyelerini böyle işâalarla ifsad ediyorlar, ifade ediyor…” Barla Lahikas: 154 sahifelik ilk Envar bask? ve nesil Külliyat?n ayn? eseri , 2. bask?: sh: 1517

  (Bahs?n tamam?n? görmek isteyenler, gösterilen eserlere bakmal?d?rlar.)

  ?şte bu beyanda aç?kça görülüyor ki, bu tarz garazkârl?k yapanlar, münaf?kl?k vasfiyle tavsif ediliyor ve edilebiliyor ki çok ehemmiyetli bir ikazd?r.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  CEHALET, GAFLET VE GARAZLA M?LL&#206; EFK&#194;RI KARIŞTIRMAK

  Ve keza, ecnebilerden gelecek zarardan daha çok, müslümanlar?n cehalet ve gaflet ve ahkâm-? şer’iyeye teslimiyetsizlik gibi sebeblerle doğan zarar hakk?nda Bediüzzaman Hazretlerinin bir ikaz? da şöyledir:

  “Hem de düşmanlar?m?z onlar değil; as?l bizi bu kadar düşürüp i'lâ-y? Kelimetullah'a mani olan ve cehalet neticesi olan muhalefet-i şeriatt?r. Ve zaruret ve onun semeresi olan s&#251;'-i ahlâk ve harekettir ve ihtilaf ve onun mahsulü olan ağraz ve nifakt?r ki, ittihad?m?z bu üç insafs?z düşmana hücumdur.” Hutbe-i Şamiye:96

  Burada da, şeri’at hükümlerine ayk?r? hareket ve garazkârl?klarla ihtilaflar ç?karmaktan ve cemaat? kendine çekmek h?rsiyle riyakârl?k ve nifak yolunda yürümekten gelen zararlar cihetinde ikaz var.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  CEMAATLER ARASINDA CEREYAN EDEN REKABETLER

  ?slam dairesinde cemaatlar?n ortaya ç?k?ş?ndandan ihtilaf ç?kar şeklindeki iddiaya Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği ehemmiyetli cevab?nda diyor ki:

  “Evvelâ um&#251;r-u uhreviyede hased ve müzahamet ve münakaşa olmad?ğ?ndan bu cem'iyetlerden hangisi münakaşaya, rekabete kalk?şsa ibadette riya ve nifak etmiş gibidir.

  Sâniyen: Muhabbet-i din saikas?yla teşekkül eden cemaatlerin iki şart ile umumunu tebrik ve onlarla ittihad ederiz.

  Birinci şart: Hürriyet-i şer'iyeyi ve asayişi muhafaza etmektir.

  ?kinci şart: Muhabbet üzerinde hareket etmek, başka cem'iyete leke sürmekle kendisine k?ymet vermeğe çal?şmamak. Birinde hata bulunsa, müfti-i ümmet cem'iyet-i ülemaya havale etmektir.

  Sâlisen: ?'lâ-y? Kelimetullah? hedef-i maksad eden cemaat, hiçbir garaza vas?ta olamaz. ?sterse de muvaffak olamaz. Zira nifakt?r.” Hutbe-i Şamiye:98

  Yani ki burada müsbet ihtilaf ve cemaat ile menfi ihtilaf ve cemaat meselesi var ve bu husus şöyle izah edilir:

  “Hak nam?na, hakikat hesab?na olan tesadüm-ü efkâr ise; maksadda ve esasta ittifak ile beraber, vesailde ihtilaf eder. Hakikat?n her köşesini izhar edip, hakka ve hakikata hizmet eder. Fakat tarafgirane ve garazkârane, firavunlaşm?ş nefs-i emmare hesab?na hodfüruşluk, şöhretperverane bir tarzdaki tesadüm-ü efkârdan barika-i hakikat değil, belki fitne ateşleri ç?k?yor. Çünki maksadda ittifak lâz?m gelirken, öylelerin efkâr?n?n Küre-i Arz'da dahi nokta-i telakisi bulunmaz. Hak nam?na olmad?ğ? için, nihayetsiz müfritane gider. Kabil-i iltiyam olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hâl-i âlem buna şahiddir.” Mektubat:268

  Yani, bu k?s?mda, temel teşkil eden şer’î eserlerde, bilhassa Risale-i Nur kitablar?nda aç?kça beyan olunan esaslara ve düsturlara bağl? kal?p garazkârl?k yolunda te’vile sapmamak şart koşuluyor ve şartt?r ve zaruridir. Ortada ihtilaflar varsa, mezkür müstakîm yoldan gidilmiyor demektir. Çünkü, müsbet veya menfi neticeler, kendi şartlar?ndan doğar.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  K?ZB’?N N?FAK AL&#194;MET OLDUĞU

  “Kizb küfrün esas?d?r. Kizb nifak?n birinci alâmetidir.” ?şarat-ül ?’caz:82

  “S?dk, ?slâmiyetin üss-ül esas?d?r ve ulvî seciyelerinin rab?tas?d?r ve hissiyat-? ulviyesinin mizac?d?r. Öyle ise, hayat-? içtimaiyemizin esas? olan s?dk?, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevî hastal?klar?m?z? tedavi etmeliyiz.

  Evet s?dk ve doğruluk, ?slâmiyetin hayat-? içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakârl?k, fiilî bir nevi yalanc?l?kt?r. Dalkavukluk ve tasannu, alçakça bir yalanc?l?kt?r. Nifak ve münaf?kl?k, muz?r bir yalanc?l?kt?r. Yalanc?l?k ise, Sâni'-i Zülcelal'in kudretine iftira etmektir.

  Küfür, bütün enva'?yla kizbdir, yalanc?l?kt?r. ?man s?dkt?r, doğruluktur. Bu s?rra binaen kizb ve s?dk?n ortas?nda hadsiz bir mesafe var; şark ve garb kadar birbirinden uzak olmak lâz?m geliyor. Nar ve nur gibi birbirine girmemek lâz?m. Halbuki gaddar siyaset ve zalim propaganda birbirini kar?şt?rm?ş, beşerin kemalât?n? da kar?şt?rm?ş.”H:45

  Kütüb-u Sittede münaf?kl?k alâmetleri hakk?nda şu hüküm var:

  “?bnu Amr ?bni'l-As rad?yallahu anhüma anlat?yor: "Res&#251;lullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Dört haslet vard?r; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münaf?kt?r. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu b?rak?ncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: Emanet edilince hiyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, hus&#251;met edince haddi aşar."

  Buhâri, ?man 24, Mezâlim 17, Cizye 17; Müslim, ?man 106, (58); Ebu Dâvud, sünnet 16, (4688); Tirmizi, ?man 14, (2634); Nesâi, ?man 20, (8, 116).”

  Hülâsa: Meşruiyete dayanmayan inşikak ve gruplaşmalara; ve garazkârl?k gibi hissiyatla adam çürütmeye dayanan g?ybetlere; cemaatler aras? menfi rekabetlere ve kizb’in yayg?nlaşmas?na karş? müteyakk?z davranmak icab eder.

  ?şte çok k?sa olarak nazara verilen şu ikazlar, manevî mesuliyet hissine sahib olanlar için yeterli bir dersdir.
  ittihad
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Dost said72 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  36

  Standart

  y?llarca yay?mlanan nur risalelerinde,daha yeni yeni yay?mlanan ?şaretül ?'caz tefsirindeki münaf?klar bahsini okuyal?m okutal?m,ne yaz?kki baz?lar? bu dersten ürküp y?llarca üstad?m?z?n bu şaheser eserini yay?mlamad?lar taki Tenvir neşriyat yay?mlad?.slm.

 10. #10
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  • Düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur. Kandırıcı olursa daha habis olur. Aldatıcı olursa, fesadı daha şedit olur. Dahili olursa, zararı daha azim olur. Çünkü; dahili düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır. Harici düşman ise, bilakis, asabiyeti şiddetlendirir, salabeti arttırır. Nifakın cinayeti, İslam üzerine pek büyüktür. alem-i İslamı zelzeleye maruz bırakan nifaktır. Bunun içindir ki, Kur'an-ı Azimüşşan, ehl-i nifaka fazlaca teşniat ve takbihatta bulunmuştur
  1. İstihza,
  2. hud'a,
  3. ikiyüzlülük,
  4. hile,
  5. kizb,
  6. riya gibi kötü ahlaklar münafıkta var. Kafirde o derecede yoktur.
  İSTİHZÂ : Alay etme.
  HUD`A : Hile, oyun; aldatma, düzen

  İşaratül-İcaz | Münafıklar Bahsi

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mü’minlerde nifak ve şikak, kin ve ..
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.10.14, 04:56
 2. Nifak,Tefrika ve Sahte Müslümanlığımız...
  By Ene-Zerre in forum Şiirler
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 01.01.09, 13:50
 3. Nifak - Munafik < Ihsan - Muhsin
  By naksibendi in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 26.08.08, 01:29
 4. Küçük Küfür, Şirk, Nifak
  By Kur'aniyyun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.02.08, 22:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0