+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Kuran-ı Kerimdeki Mucizeler ve Bilim Adamlarının Görüşleri

 1. #1
  Dost cuneyd_kul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  8

  Standart Kuran-ı Kerimdeki Mucizeler ve Bilim Adamlarının Görüşleri

  -GÖKYÜZÜNÜN 7 KAT OLDUĞU KUR`ANDA B?LD?R?LM?ŞT?R.
  Kuran ayetlerinde evren hakk?nda verilen bilgilerden biri, gökyüzünün yedi kat olarak düzenlendiğidir:
  Sizin için yerde olanlar?n tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de onlar? yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, herşeyi bilendir. (Bakara Suresi, 29)
  Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi... (Fussilet Suresi, 11)
  Böylece onlar? iki gün içinde yedi gök olarak tamamlad? ve her bir göğe emrini vahyetti... (Fussilet Suresi,12)
  GÖKYÜZÜNÜN B?L?MSEL OLARAK KATMANLARI
  1- Troposfer
  2- Stratosfer
  3- Mezosfer
  4- Termosfer
  5- Ekzosfer
  6- ?yonosfer
  7- Manyetosfer

  -YERYÜZÜNÜN 7 KATMAN OLDUĞU
  Kuran'da yeryüzü ile ilgili verilen bilgilerden biri, yeryüzünün, yedi kat olan gökyüzüne benzerliğidir:
  Allah, yedi göğü ve yerden de onlar?n benzerini yaratt?. Emir, bunlar?n aras?nda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'?n herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'?n ilmiyle herşeyi kuşatt?ğ?n? bilmeniz, öğrenmeniz için. (Talak Suresi, 12)
  YERYÜZÜNÜN B?L?MSEL OLARAK KATMANLARI
  1. Kat: Litosfer (su)
  2. Kat: Litosfer (kara)
  3. Kat: Astenosfer
  4. Kat: Üst manto
  5. Kat: Alt manto
  6. Kat: D?ş çekirdek
  7. Kat: ?ç çekirdek

  -F?RAVUN’UN CESED?N?N ÇÜRÜMEY?Ş? VE DEN?Z?N ?K?YE YARILMASI
  Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. Deniz hemen yar?l?verdi de her parças? kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri de buraya yaklaşt?rd?k. Musa'y? ve onunla birlikte olanlar?n hepsini kurtarm?ş olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Şüphesiz, bunda bir ayet vard?r. Ama onlar?n çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün oland?r, esirgeyendir. (Şuara Suresi, 63-68)
  Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk ç?karanlardand?n. Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni yaln?zca bedeninle kurtaracağ?z (herkese cesedini göstereceğiz). Gerçekten insanlardan çoğu, Bizim ayetlerimizden habersizdirler. (Yunus Suresi, 91-92)
  Kuran'da 1400 sene evvelden haber verildiği gibi, halen tarihsel bir belge olarak bulunan bu ceset Kahire'deki M?s?r Müzesi'nin Kraliyet Mumyalar? Odas?nda sergilenmektedir.

  -DÜNYA'NIN DÖNDÜĞÜNÜN KANITI
  Dağlar? görürsün, onlar? hareketsiz san?rs?n. Halbuki onlar bulutlar?n geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapm?şt?r. Şüphesiz O yapt?klar?n?zdan hakk?yla haberdard?r. (Neml Suresi, 88)

  -KORUNMUŞ TAVAN
  Kuran'da Allah, gökyüzünün son derece önemli bir özelliğine şöyle dikkat çeker:
  Gökyüzünü korunmuş bir tavan k?ld?k; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32)
  Dünya'y? çepeçevre kuşatan atmosfer, canl?l?ğ?n devam? için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünya'ya yaklaşan irili ufakl? pek çok göktaş?n? parçalayarak yok eder ve bunlar?n yeryüzüne düşerek canl?lara büyük zararlar vermesini engeller.

  -DEN?ZLER?N B?RB?R?NE KARIŞMAMASI
  Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi sal?verdi. ?kisi aras?nda bir engel vard?r; birbirlerinin s?n?r?n? geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20)
  Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda büyük dalgalar, güçlü ak?nt?lar ve gel-gitler vard?r. Akdeniz'in suyu, Cebelitar?k Boğaz?'nda Atlas Okyanusu ile karş?laş?r. Ama bu karş?laşma sonucu kendi s?cakl?k, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez. Çünkü iki deniz aras?nda görülmeyen bir s?n?r vard?r.

  -NUH TUFANI
  Böylelikle Biz ona: 'Gözetimimiz alt?nda ve vahyimizle gemi yap. Nitekim Bizim emrimiz gelip de tand?r k?z?ş?nca, onun içine her ikişer çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmiş onlar d?ş?nda olan aileni de al?p koy; zulmedenler konusunda Bana muhatap olma, çünkü onlar boğulacaklard?r' diye vahyettik. (Müminun Suresi, 27)
  Bilindiği gibi Kuran'da, geminin Tufan sonras? "Cudi"de durduğu bildirilmektedir ve Arkeolojik bulgulara göre Nuh Tufan? Mezopotamya ovas?nda meydana gelmişti.

  -DEM?R?N ?CAT ED?L?Ş?
  Demir, Kuran'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran'?n "Hadid", yani "Demir" adl? suresinde şöyle buyrulur:
  ... Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik... (Hadid Suresi, 25)
  Demir icat edildikten sonra geçmişten günümüze kadar demirden yap?lan eşyalar,araçlar,yap? malzemleri gibi... yararl? buluşlar keşfedilmiştir.Yani Allah?n yard?m? Olmasayd? Teknoloji ilerleyemezdi.

  -YARATILIŞTAK? Ç?FTLER
  Yerin bitirmekte olduklar?ndan, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) Yücedir. (Yasin Suresi, 36)
  Erkeklik–dişilik, "çift" kavram?n?n bir karş?l?ğ? olmakla birlikte, ayette bahsedilen "bilmedikleri nice şeylerden" ifadesi daha geniş bir anlam içermektedir.

  -ATOM PARÇACIKLARINI B?LD?RMES?
  ... Göklerde ve yerde zerre ağ?rl?ğ?nca hiçbir şey O'ndan uzak (sakl?) kalmaz. Bundan daha küçük olan? da, daha büyük olan? da, istisnas?z, mutlaka apaç?k bir kitapta (yaz?l?)d?r." (Sebe' Suresi, 3)

  -YAĞMURUN B?L?MSEL OLUŞUMU KURANDA B?LD?R?LMEKTED?R.
  Kuran'da yağmurun oluşumu ile ilgili aktar?lanlarda ise, tam da bu süreçlerden söz edilmektedir. Bir ayette bu oluşum hakk?nda şöyle bir bilgi verilir:
  Allah, rüzgarlar? gönderir, böylece bir bulut kald?r?r da onu nas?l dilerse gökte yay?p-dağ?t?r ve onu parça parça k?lar; nihayet onun aras?ndan yağmurun ak?p ç?kt?ğ?n? görürsün. Sonunda Kendi kullar?ndan dilediğine verince, hemen sevince kap?l?verirler.(Rum Suresi, 48)
  Bilimsel olarak yağmur bu şekilde oluşmaktad?r.

  -B?L?M ADAMLARININ KURAN-I KER?M HAKKINDAK? GÖRÜŞLER?

  Kesinlikle gördüğümüz şeyin harikulade olduğunu (belirtmek) isterim. ?ster bilimsel aç?klamay? kabul etsin ister etmesin, gördüğümüz bu yaz?lar? değerlendirmek için bizim s?radan bir insan tecrübesiyle anlayacağ?m?z?n çok daha ötesinde bir şey olmal?.
  (Prof. Armstrong, NASA'da görevli astronomi profesörü)

  Kuran'da doğru astronomik gerçekleri bulduğum için çok fazla etkilendiğimi söyleyebilirim ve bizim gibi evrenin en ufak parças?n? dahi inceleyen modern astronomlar için özellikle. En küçük parçay? dahi anlamak için çabalar?m?z? yoğunlaşt?r?yoruz. Çünkü teleskoplar kullanarak tüm evreni düşünmeden sadece gökyüzünün en küçük k?s?mlar?n? görebiliyoruz. Öyleyse Kuran okuyarak ve sorular? Kuran'dan cevaplayarak evren araşt?rmalar?m için gelecekteki yolumu bulabileceğimi düşünüyorum.
  (Prof. Yushidi Kusan, Japonya, Tokyo Rasathanesi Direktörü)

  Kuran geçmişte gönderilmiştir.Ve ne keşfettiysek teyit etmiştir. Bu demektir ki Kuran,Allah'?n sözüdür.
  (Prof. Joly Sumson, jinekoloji ve obstetrik profesörü)

  (Hz. Muhammed'in) evrenin ortak kökeni gibi konular? bilmesinin imkans?z olduğunu düşünüyorum, çünkü bilim adamlar? bunu son derece komplike ve gelişmiş teknolojik metotlar kullanarak son birkaç y?l içinde bulabilmişlerdir… 1400 y?l önce nükleer fizik hakk?nda hiçbirşey bilmeyen bir kişi, örneğin; yeryüzünün ve gökyüzünün ayn? kaynaktan geldiğini veya burada tart?şt?ğ?m?z diğer sorular?n cevaplar?n? kendi bulamaz.
  (Prof. Alfred Kroner, Almanya, Mainz Üniversitesi jeobilim profesörü, dünyan?n en ünlü jeologlar?ndan)

  Bu kitap (Kuran)geçmişten, yak?n zamandan ve gelecekten bahsediyor. Hz. Muhammed (sav)'in döneminde insanlar?n kültürel seviyesini bilemiyorum ve bilimsel düzeylerini de bilemiyorum. Eğer bu geçmiş dönemde bildiğimiz düşük bilim düzeyi ise ve teknoloji yok ise, hiç şüphe yok ki, bugünlerde Kuran'da ne okuyorsak hepsi Allah'?n ?ş?ğ?d?r. Bunu Hz. Muhammed (sav)'e ilham etmiştir. Böylesine mükemmel bir bilgi olabilir mi diye Ortadoğu'daki medeniyetin başlang?ç tarihi hakk?nda bir araşt?rma yapt?m. Bu Allah'?n Hz. Muhammed (sav)'i gönderdiği inanc?n? daha da güçlendirdi. Ona engin biliminden yak?n zamanda keşfettiğimiz küçük bir parça gönderdi. Jeoloji alan?nda Kuran'la bilimin sürekli bir diyaloğu olmas?n? umuyoruz.
  (Prof. Palmar, Amerika'da jeoloji alan?ndaki önemli bilim adamlar?ndan biri)

  ?nsan?n gelişimi hakk?nda Kuran'daki ifadelerin aç?klanmas?nda yard?mc? olmak benim için çok büyük bir zevk. Ben kesin olarak söylüyorum ki bu ifadeleri Hz. Muhammed (sav)'e Allah vermiştir, çünkü bu bilginin çoğu pek çok yüzy?l sonras?na kadar keşfedilmedi. Bu bana şunu kan?tl?yor ki, Hz. Muhammed (sav) Allah'?n elçisidir.
  (Prof. Keith L. Moore, Toronto Üniversitesi anatomi ve hücre biyolojisi profesörü, seçkin bir embriyolog ve pek çok t?p ders kitab?n?n yazar?)
  Konu cuneyd_kul tarafından (08.02.08 Saat 14:33 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Pürheves ruveyda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  290

  Standart

  Allah raz? olsun
  Dünya aldatmalarıyla süslendi, süslemeleriyle aldattı.(Hz. Ali)

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 20.08.09, 14:10
 2. Kuran-ı Kerimdeki Mucizeler ve Bilim Adamlarının Görüşleri
  By cuneyd_kul in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.08.08, 20:11
 3. Bilim Adamlarının Hayat Hikayeleri
  By ahmetsait59 in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 31
  Son Mesaj: 18.04.08, 10:31
 4. Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 03.02.08, 17:02
 5. Bilim Adamlarının Taklit Ettikleri Gözyaşı
  By BiKeS_ in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 01.09.07, 21:25

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0