+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Hayat Kitabı, İlmihal, Istılahları Öğrenelim.

 1. #1
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart Hayat Kitabı, İlmihal, Istılahları Öğrenelim.

  Öncelikle böyle bir konu açmamdaki niyeti ifade edeyim..
  “Risale-i nur cemaati neden gruplara ayr?lm?şt?r” konusunda araşt?rmalar?m?z sonucunda Rabbimizin nasip ettiği k?ymetli bilgileri kardeşlerimizle paylaşmak isterken fark ettiğim bir mevzuu,
  ve asl?nda iyi niyetlerle bu güzel platformda mütalaaya aç?lan pek çok konuda, ilmihal bilgi eksikliğinden,kelimelerin ?st?lah anlamlar?n? bilmemekten gelen bir kavram kargaş? olduğunu bir kere daha görmek,Tevfik i yine Cenab-? Hakk tan dilenerek,özellikle baz? müşkül konular?n zihinde doğru şekillenmeleri aç?s?ndan,güvenilir kaynaklardan al?nt?lar yapmak suretiyle,bu konuyu açmaya sevketti..
  Giriş:

  “Uzunca zamân rûhlar âlemînde dünyâ sahnesineç?kacağ? zamân? bekleyen; daha sonra bir damlac?k su hâlinde ana rahmine yerleşen; bir çiğnem et parças? hâline gelen; aylar?n geçmesiyle elleri, ayaklar?, gözleri, yüz şekli ve vücûd azâlar? şekillenen; dokuz ay on gün anne karn?nda mucizevî bir şekilde beslenen insân, dünyâya gözlerini açt?ğ? anda çok çetin bir imtihâna ilk ad?m?n? atm?ş olur.

  Dikkatle incelendiğinde, bu dünyâ gerçekte bir imtihân salonuna benzemektedir. ?mtihân sorusu hem çok kolay, ama cevâb? verilemediği takdîrde çok! çok zordur. Her insâna sorulan üç temel soru şudur: Necisin?... Nereden geliyorsun?... Nereye gidiyorsun?..
  Muhteşem bir saray gibi donat?lm?ş, tavan? elektrik lâmbalar? gibi y?ld?zlarla süslenmiş, zemîni bin bir çeşit otlarla, çiçeklerle bezenmiş, dört yüz bin çeşit bitkilerle ve hayvânlarla şenlendirilmiş şu dünyâm?zda yaşayan insânoğlu; hiçbir devirde bu üç çetin suâlin cevâb?n? kendi ak?l feneriyle tam olarak bulamam?ş ve doğru cevâb? verememiştir. Onun içindir ki, bu kâinât saray?n?n Sâhibi, Mâlikî, Yarat?c?s?, tanzîm edicisi olan; her bir insân?n yüzünü, parmak izini, sesini, gözlerinin bak?ş?n?, hattâ her hücresini farkl? farkl? yaratarak bütün insânlar?n yarat?c?s? olduğuna dâir Ehadiyyet mührünü vuran; hattâ her bir kar tânesini, her bir çiçeği ve her bir otu dahi birbirine benzetmeyen Allâhu Teâlâ, insânl?ğ?n başlang?c?ndan beri bu saray? tarîf eden rehberlergöndermiş, ve o rehberlerin baz?lar?n?n eline, bu saray? ve üç mühim suâli îzâh eden kitâblar vermiştir. ?şte, ad?na peygamber denilen o rehberlere kulak veren, o rehberlerin ellerindeki kitâblar? dikkatle okuyan insânlar sorulara doğru cevâb vererek imtihân? kazânm?şlard?r.

  Hepimiz çok uzun bir sefere ç?km?ş olan yolcu gibiyiz. Âlem-i Ervâh tan, yâni rûhlar âlemînden başlayan bu yolculuğun gerçekte en k?sa ân?, şu dünyâda bulunduğumuz zamând?r. Ortalama 60-70 y?ll?k zamân, bu dünyâya gelmeden önce geçirdiğimiz ve Haşir sabah?nda uyan?ncaya kadar kabirde geçireceğimiz, ondan sonra ölümün olmad?ğ? ebedî hayâtta devâm ettireceğimiz zamân diliminin yan?nda ancak göz aç?p kapay?ncaya kadar tabîriyle ifâde edilebilecek kadar k?sad?r.
  Dedelerimize, Zamân nas?l geçti? diye soracak olsak, alacağ?m?z cevâb üç aşağ? beş yukar? ayn?d?r: Bilmem ki yavrum, göz aç?p kapay?ncaya kadar geçti. Bu yaşa nas?l geldiğimi, y?llar?n nas?l geçtiğini anlayamad?m.

  ?şte as?l hayât olan âhiret hayât?nda imtihân? başar?yla vermiş biri olabilmek için içerisinde bulunduğumuz ân?n k?ymetini çok iyi bilmeli ve vaktimizi çok iyi değerlendirmeliyiz. Bilhassa da gençlik çağ?ndaki zamân?m?z?...
  Nas?l ki dünyâdaki imtihânlara belli kitâblarla haz?rlan?yorsak, nas?l ehliyet almak için şoförlük bilgisini ihtivâ eden kitâb?n her sat?r?n? su gibi ezberliyorsak; aynen onun gibi, şu çok uzun seferîmizi kazâs?z belâs?z atlatabilmek, bu dünyâ sahnesindeki zamân?m?z? mesûd bir şekilde geçirmek, hem ebedî hayâtta mesûd olmak için rehber bilgileri edinmeli, o bilgiler ?ş?ğ?nda hayât?m?za çekidüzen vermeliyiz.

  ?şte yolculuğun dünyâ safhas?nda hayât?n hemen hemen her bölümünde bizlere lüzûmlu bilgileri ihtivâ eden eserlerin en başta gelenine k?saca ilmihâl kitâb? diyoruz. Bir başka deyişle, hayât kitâb?.
  Bu temel bilgiler öğrenildikten sonra, art?k ömrün sonuna kadar muhterem büyüklerimizin yazd?klar? eserlerden yeni yeni bilgiler edinilmeye devâm edilecektir. Bilgiler artt?kça insân?n ufku genişleyecek, kâinât?n sâhibsiz ve baş?boş olmad?ğ?n? daha iyi anlayacak, her bir esere bakt?ğ?nda o eserin sâhibi olan Allâhu Teâlây? düşünecek, kendisini, bütün sevdiklerini ve âlemi yokluktan kurtaracak olan Allâhu Azîmüşşân? daha çok sevecek, Cenâb-? Hakk?n en mükemmel model olarak yaratt?ğ? sevgili Peygamberimiz (asm)? kendine örnek alarak güzel ahlâk sâhibi olacak; böylece hem Allah?n isimlerini, fiillerini, şuûnlar?n? tan?y?p sevecek, hem bu vâs?tayla adam gibi adam olduğu için çevresindekilerce sevilecektir.

  Dünyây? Allah hesâb?na seven, sevgi dolu kalbi mutlulukla çarpan o gencimiz hayât yolunda mutlu bir şekilde yürümeye devâm edecektir. ?mtihân gereği karş?laşt?ğ? güçlükler karş?s?nda y?lmayacak, her hâdiseye Cenâb-? Hakk?n Hakîmve Rahîm isimlerinin penceresinden bakacak, her yaşta hayât kitâb?ndaki bilgiler ?ş?ğ?nda kendi vazîfesini yapacak ve vazîfe-i ?lâhiyyeyekar?şmadan şu dünyâ gemisindeki yolculuğunu gönül huzûru ile yap?p tamâmlayacakt?r inşallah.
  husûsan her Müslüman?n bilmesi gereken temel dînî bilgilere, yâni ?lmihâl kitâb?, bir başka isimle hayât kitâb? bilgilerine birlikte burada göz gezdirmeye çal?şal?m inşallah.

  Rabbimiz cümlemizi, her an kendisini hat?rlay?p, Kâinât?n Efendisi olan Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm?n yolunda yürüyenlerden eylesin. Âmîn.


  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 2. #2
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart islamın dini ve müctehidlik ?

  Dinin iki temel kaynağ? vard?r:

  1)Kitap(yani Kuran-? Azimüşşan)
  2)sünnet(yani peygamber Efendimiz asm sünnet-i seniyyesi)

  sahabeler ,peygamber efendimizi görüp ona iman eden mübarek zatlar,işte bu iki temel kaynağ? mükemmel bir şekildebiliyorlard?.Onun için hayat?n her safhas?nda ica ettiğinde,bu iki kaynağa göre davran?şlar?n?,sözlerini ,muamelelerini tanzim diyorlard?.tabiin’in(yani sahabeleri görenler)ekseriyeti de bu iki kaynağ? bilmektedi.ancak sonraki devirlerde,türlü sebeplerle “ bilgi edinmede noksanl?klar meydana gelmeye başlad?.

  onun için müçtehid dediğimiz mübarek zatlar,bütün mevzularda,akla gelen ve gelebilecek binlerce meselede bu iki kaynağa müracaat ederek,dinin hükümlerini anlatt?lar,onlardan baz?lar?n?n anlatt?klar? yaz?ya geçti.Böylece mezhepler doğdu.

  O müçtehidlerden birisi-haşa-bana göre şöyle,bana göre böyle dememiştir.
  Zaten dini konularda bana göre demek dalalettir.onlar hep kuran ve hadis e göre böyle,Kurandaki şu hükümlere dayanarak,şu şu hadis i şeriflere dayanarak,bu mevzuu da murad-? ilahinin bu şekilde olduğunu fehmediyorum,düşünüyorum demişlerdir.

  O müçtehidler bu gayretleriyle felsefenin y?k?c? tahrip edici faliyyetlerinin önüne set çekmiş,ameli felsefeyi zir üzeber etmişlerdir.

  Müçtehid olmak öyle kolay bir iş değildir.müçtehid şu ilimleri mükemmelen bilecektir.1)Sarf 2)Nahv 3)Mant?k 4)Münazara 5)Bedi’ 6)Beyan 7)Belağat 8)Usulü’d-din 9)Usul-i f?k?h..Ayr?ca Kuran ? azimüşşandaki bütün nasih ve mensuh ayetleri(bu kelimelerin anlamlar?n? da ileri de işleyelim inşallah.),bütün mensuh hadisleri bilecektir.

  Müçtehid olmak için s?rf ilim sahibi olamak da yetmez.o ilimleri mükemmelen yaşamas? laz?md?r.o da yetmez,Cenab-? Hak taraf?ndan seçilmesi ve hususi bir lutf-i ilahiyyeye mazhar olmas? laz?md?r.

  Müctehidlerin tamam? hem ilim sahas?nda derya,hem yaşay?şta bütün
  ümmete ve insanl?ğa örnek olmuş kimselerdir.mesela ?mam- ? Azam Hz 40 sene yats? abdesti ile sabah namaz?n? k?lm?şt?r.imam-? Şafii Hz her gün Kuran’? hetmetmeden yatmam?şt?r.

  ?şte bu şekilde olan seçilmiş zatlar Cenab-? Hak ?n lutfuna mazhar olur,ilimde tekabül eder.yemede içmede iktisad üzere hareket eder,günahladan kendini muhafaza eder;bu şekilde günahlardan mahfuz kala kala o kişi birden bire ruhen terakki eder.Cenab- Hakk da ona ilhamen(Allah ?n kelam s?fat?-7. şua-Allah ?n konuşmas? sonsuzdur.iki yol ile;vahiy ve ilham..vahyin muhatab? sadece nebiler,kendine kitap,suhuf indirilenlerdir ve melek vas?tas?yla..ilham,vas?tas?z,Cenab-? Hakk?n kulunun kalbiyle direk konuşmas?d?r e bunun da çok çeşitleri vard?r diyebiliriz”…denizler mürekkep olsa;Cenab-? Hakk ?n kelam? tükenmeden, denizler tükenir.”diye bir vecize vard? değimli?neyse biz konumuza dönelim inş.)

  Burada şunu da eklemeyi bir borç biliyorum ki,” Üstad?m?z içtihad yapmam?ş ve müçtehid değildir. Böyle bir şeyi dava etmek bu cümleyi ve ?çtihad Risalesini kabul etmemektir.”.müçtehid vas?flar?na sahip olsa da,içtihat risalesinde 6 maniyi mükemmel bir şekilde ifade etmiştir.

  Biliyorum uzun olunca okumak zorlaş?yor ve s?k?c? oluyor ama gerçekten ehemmiyetine binaen elimden geldiğince yazmaya çal?ş?yorum,inşallah s?k?lman okuyanlar da ç?kar ümid ediyorum Rabbimden..

  bu 6 maniye de yar?n devam edelim isterseniz..selametle..


  Konu zerre06 tarafından (23.01.08 Saat 20:55 ) değiştirilmiştir.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 3. #3
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Mecmua-i zühdiyye adl? f?k?h kitab?nda müctehidler hakk?nda şöyle bir tasnif yap?lm?ş,Katk?s? olur diye yaz?yorum..

  Dört mezhepteki fukaha yedi derecedir:

  1- Müctehidi fiş-şer: Mutlak ve müstakil müctehiddir. Dört mezhebin imamlar? böyledir.

  2- Müctehidi fil-mezhep: Mezhebde mutlak müctehiddir. Müntesib müctehid de denir. ?mam-? Ebu Yusuf, ?mam-? Muhammed gibi. ?mam-? Gazali, ?mam-? Rabbani gibi. (Üstad Bediüzzaman'?n "Ben ?mam?m" dediğini dikkate al?rsak,Üstad'?n müctehidi fil-mezhep makam?nda olduğu anlaş?l?yor.?mam-? Gazali ve ?mam-? Rabbani de bu makamdayd?lar,yeni ictihadlar yapmam?şlard?,4 mezhepten birisine intisap etmişlerdi.)

  3- Müctehidi fil-mesail: Bunlar meselede müctehiddir, mezhebinin delillerini bilir. Ortaya yeni ç?kan meselelerin hükümlerini bulurlar. Tahavi, Kerhi, Halvani, Serahsi, Pezdevi, Kad?han gibi derin âlimler bu tabakadand?r.

  4- Eshab? tahric: Bunlar müctehid değildir. Mücmel sözleri ve mübhem hükümleri aç?klarlar. Ebu Bekr Ahmed Razi bu tabakadand?r.

  5- Eshab? tercih: Rivayetlerin s?hhat derecelerini, sahih, evla olanlar? seçerler. Kuduri ve Hidaye sahibi böyledir.

  6- Eshab? temyiz: Kuvvetli, zay?f, zahir ve nadir haberleri birbirlerinden ay?ran mukallid âlimlerdir. Kenz, Muhtar, ?htiyar, Vikaye kitaplar?n?n sahipleri böyledir. Bunlar?n kitaplar?nda zay?f rivayet olmaz. (Ümmetimden hak üzere olan âlimler, K?yamete kadar bulunur) hadis-i şerifinde bildirildiği gibi, bu tabakadaki âlimler k?yamete kadar bulunurlar ve hakk? bat?ldan ay?r?rlar.

  7- Mukallid: Bunlar, öteki tabakalarda bulunan alimlerin kitaplar?ndan doğru nakil yapabilen âlimlerdir. Bunlar, meşakkat olmad?kça, mezhebe muhalif fetva veremezler. Tahtavi, ?bni Abidin ve Dürr-ül-muhtar sahibi bunlardand?r. (Mecmuai Zühdiyye-Seyyid Ahmed Zühdü Paşa)


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 4. #4
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  Allah raz? olsun Alanyal? kardeşim..kat?l?m?n?z çok güzel olmuş..
  ilmihalimizin devam?nda yer vermeyi düşündüğüm baz? meselelere değinmişsiniz..
  özellikle:
  (Üstad Bediüzzaman'?n "Ben ?mam?m" dediğini dikkate al?rsak,Üstad'?n müctehidi fil-mezhep makam?nda olduğu anlaş?l?yor.?mam-? Gazali ve ?mam-? Rabbani de bu makamdayd?lar,yeni ictihadlar yapmam?şlard?,4 mezhepten birisine intisap etmişlerdi.)
  bu not güzel bir ek olmuş.  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 5. #5
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  öyleyse biraz daha devam edelim,üstad?n ictihada 6 mani dediği manilerin 4 ünü buraya almaya çal?şal?m:

  K?saca:
  1)bu zamanda ecnebi adetleri ?slam dünyas?n? adeta istila etmiştir.bid’a lar alabildiğine çoğalm?ş,haramlar alenen işlenmektedir.öylesine f?rt?nal? ve çok soğuk havalarda binalardaki en ufak delikler dahi kapat?l?r.?ctihat ad? alt?nda,duvarlar?ndan tahrip edicilerin girmesine vesile olacak delikler açmak,islamiyete cinayettir.


  2)zaten dinin %90 k?sm? bellidir.içtihat sahas?na giren %10 luk k?sm?d?r.Bu k?sma giren binlerce meseleyi müçtehidler halletmiştir.%90 l?k yani namaz,oruç,zekat,hac gibi zaruriyet k?sm? hayati g?da hükmündedir ve bu as?rda terke uğram?şt?r..bu durumda içtihatmüçtehid imamlar?n?n içtihat elbisesini b?rak?p,s?rf hevesleri tatmin edecek ve nefsani arzulara uygun yaşay?şlara revac verdirecek ictihad yapmak,bidatkarane bir h?yanettir.


  3)islamiyetin ilk 3 asr?nda yani içtihat as?rlar?nda herkesin nazar?,”cenab-? hakk ? nas?l raz? edebilirim?ayet-i kerimelerin,hadsilerin murad? nedir? Sorular?n?n cvb?n? bulmaya çevrilmişti.Kalpler ruhlar hep Allah ?n emrini anlamaya müteveccihti.çevre böyle olduğu için 11 yaş?ndaki çocuk bile müctehid olabilirdi.4 yaş?nda haf?z olan ve 10 yaş?nda ictihat yapmaya başlayan süfyan ibn-i uyeyne hazretleri gibi.
  *Oysa,şu zamanda zihinler siyasetle,felsefeyle,dünya ile meşguldür.Şu zaman?n insanlar? içtihat asr?ndaki insanlar kadar zeki olsa bile,ictihat yapmaya ehil hale gelmeleri mümkün değildir.

  4) büyüme iki türlü olur.--> 1.- hayvan ot yer,vücuda hazmedilir,kana kar?ş?r,yeni zerreler diğer zerrelerin aras?na girer.bünyede genişleme meyli olduğu için, bünye genişler,cesed büyür.sağl?kl? büyüme olur.
  2.- o hayvan?n karn?n? yar?p,g?dalr? cesede doldurup sonra dikmektir.bu şekilde yap?l?rsa o vücud büyürmü?  ?şte mezhep imamlar? kuran?,hadis i hazmetmişlerdi ve 1. örnekteki gibi,?slam bünyesi de sağl?kl? bir şekilde büyümekteydi.
  Günümüzde ise müçtehid geçinenler d?şar?dan parçalay?p genişletmek istiyorlar.o zaman cesedi bozuyorlar.böyle yapanlar şeriat?n zincirini boynunlar?ndan ç?karm?ş oluyor.Bu ise tahriptir.

  diğer ikisi daha tafsilatl? olduğu için yar?n devam edelim inşaallah.

  Konu zerre06 tarafından (23.01.08 Saat 22:03 ) değiştirilmiştir.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 6. #6
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  5)şu asr?n insanlar? devaml? hikmeti ile ilet i
  kar?şt?rmaktad?r.mesela seferilikte namaz
  k?salt?l?r.hikmeti meşakkattir.bazan evin içinde de,çok meşakkat bulunur.o hikmet illet yerine geçemez.300 km yolu çok rahat gittiniz ama 4 rekatlik namaz yine 2 rekat k?l?n?r.Ama 90 km k?sa mesafe yolculukta,çok meşakket olsa dahi namaz kasredilmez,4 rekat,2 rekat olarak k?l?nmaz.


  ?slam?n hükümlerinin çoğu,yaklaş?k %90 ? taabbüdi dir.yani Cenab ?-Hak emrettiği için yap?l?r.hikmetini anlay?p anlamam?z mühim değildir.hikmeti vard?r ama çoğu bilinmez.islam?n baz? hükümleri de makulü’l-ma’na d?r.yani hikmetini herkes görür,faydas?n?,zarar?n? idrak eder.


  Taabbüdi demek;biz Allah ?n kuluyuz ne emretmişse onu yapmakla mükellefiz.

  Bu minvalde faiz i helal,sigaray? haram,örtü ç?kartmay? helal yapan fetvalar? da mant?ğ?m?n almad?ğ?n? değinmeden geçemeyeceğim.


  Ayr?ca “siyahland?ra siyahland?ra ta nuru iman? ç?kar?ncaya kadar” kalpleri karartan bu asr?n mütehass?s şeytan ve nefisleri karş?s?nda, asla içtihat yapmaya mecal olmayacağ?n? idrak ederek-24.Sözün 2.Dal?ndaki tabirle-“Zühreleşen insanlardan, ulema da olsa yeni fetvalar aramad?m. “
  13.Lem’an?n sonlar?ndan “nefsin müthiş Maglatas?n?, hele ademle bile çok tahripler yapabildiğini öğrenince, hakikaten ?stiaze etmeyi, dinin hükümlerine, sünnete, hakaik-i imaniyeye tam teslim olmay?, o bahislerdeki tabiriyle, o Rabbanî kal’alara s?ğ?nmay? zaruret olarak gördüm. “


  Bir diğer mani,bu asr?n insan? şeriat ruhundan uzaklaşm?ş,onun için din nam?na,şeriat nam?na içtihat edemz?niçin?çünkü nazar? uhrevi değil,dünyevidir.dünyan?n saadeti için ictihad yap?lmak istenmektedir,ahiret mesuliyeti için değil.
  beş liral?k zarar? olsa.hemen “fetvay? ç?kart” der.

  **Bu zamanda ictihad yapmak isteyenler zaruriyet haram? helal eder hükmünün arkas?na s?ğ?nmak istemektedir.oysa dinin bu hükmündeki zaruriyet hangi zaruriyettir
  Dinin kabul ettiği zaruriyet mutlak ölüm tehlikesidir.


  6)selef-i salihinin müctehid-i izam? nur asr?na ve hakikat asr? olan sahabelerin yaşad?klar? zamana yak?n olduklar?ndan,safi bir nur al?p,halis içtihad edebilirlerdi.o devirde,hususan sahabe devrinde hakla bat?l kesin hatlarla birbirinden ayr?lm?şt?.
  Bu zamanda ise doğru ile yanl?ş iç içe geçmiş,çirkin şeyler,en güzel şeylerle beraber bir dükkanda ayn? fiyatla sat?lmaktad?r.doğru ile eğri birbirine kar?şm?şt?r.bu bak?mdan ictihad ypmak mahzurludur.

  Mesela dağ baş?ndas?n,açl?ktan ölmek üzeresin,bir domuz ölüsüne rast geldin.o andan yiyebilirsin.ama tok oluncaya kadar da yiyemezsin,ancak ölmeyecek kadar yersin.

  (Bu bilgi ile akl?ma bi arkadaş?m?n yak?n zamanda istifa ettiğiiş geliyor..)”haram?n, zaruret halinde helal olduğunu; ancak, bu durumda da ölmeyecek kadar bir miktar?n kullan?labileceğini” çok daha iyi seçebiliyorum..”Hem de okumak ve çal?şman?n ille de resmi yollarla olmas?n?n da şart olmayacağ?n? idrakim” daha kuvvetli..
  “Resmi bir tahsil yerine,iyi bir kültürün daha doğru olduğuna dair tereddüdüm” ise yok bile diyebilirim..
  her ne ise konumuza geri dönelim;

  mezheplerin durumundan yar?n devam edelim inşaallah.!  Konu zerre06 tarafından (24.01.08 Saat 20:40 ) değiştirilmiştir.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 7. #7
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  Mezheplerin lüzumu

  İslam dini 3 halatlı zincir gibidir.

  1)müctehidler

  2)sahabeler

  3)peygamber (asm)Efendimiz.

  Bunlardan müctehidler zinciri koparılırsa diğerlerini koparmak kolaylaşır.
  İşte onun için bu zamanda müctehidlere ve mezheplere hücum edilmektedir.
  Mezheplerin hayati ehemmiyeti vardır.mezheplere hücum eden bir kimseye” mezhepleri taklid etmeden bir abdest al da görelim” denilince ne yapacaktır.

  Mezhep imamları ibadetle ilgili hususları old. Gibi fıkhın diğer kısımları ile ilgili hükümleri de açıklamıştır.
  Bu ictihadları kaldırdığımız zaman ortada din kalmaz.
  Yeri gelmişken fıkıh:islamda meşru olan ameli hükümler ve bu hükümleri mevzu edinen ilim.

  Tarifte sözü edilen ameli hükümler:

  1)ibadetler:namaz,oruç,zekat,hac gibi Allah a ibadet ile ilgili h.

  2)ahval-i şahsiye:şahıs ve aile hukuku evlenme boşanma miras gibi aile hayatıyla ilgili h.

  3)muamelat:halkın mallar ile alakalı muameleleri,bu mevzuda aralarında çıkan anlaşmazlıkların halli ile ilgili h.

  4)siyaset-i şer’iyye:devlet başkanının halk üzerindeki otoritesi ve salahiyeti,halk ile devletn karşılıklı hak ve vazifeleri hakkındaki hükümler.

  5)ukubat:suçluların cezalandırılması ve halk arasındaki içtimai ve dahili nizamın korunmasıyla alakalı hükümler

  6)siyer:İslam d. İle diğer devletler arasındaki karşılıklı alakaları,harb ve sulh düzenlerini tanzim eden hükümler

  7)edep(çoğulu adap)ahlak vakar,iyi ve kötü fiillerle alakalı h.

  Fıkhın bu 7 kısmı ile ilgili binlerce hükmü günümüze kadar sağlıklı bir şekilde gelmiştr.
  Her meslek erbabı mesela tüccarların kendi sahalarıyla ilgili hükümleri bilmeleri farzdır.
  O hükümleri bilmeden ticaret yapmaları caiz değildir.tüccarların doktorlarla ilgili fıkhi mes eleleri bilmeleri gerekmez.

  Kadın erkek her müslümanın bilmesi gereken yani üzerlerine farz olan fıkıh bilgisine meşhur şekliyle ilmihal bilgisi denilmiştir..şu an yazdığımız bilgiler gibi inşallah..


  ehl-i sünnet nedri?konusundan yarın devam edelim inşaallah.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 8. #8
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  Ehl-i sünnet nedir?
  Asr-? saadete ve selef-i salihin efendilerimiz zaman?nda mezhebe lüzum yoktu.çünkü onlar dini doğrudan efendimiz sav en ve tabiin ve sahabelerden öğrenmişlerdi.

  Sonradan bozuk mezhepler,sap?k bidatç? f?rkalar türeyince peygamber efendimiz ve sahabelerin yolundan giden alimler,itikad ve amelde hak ölçüleri tesbit etmişler,doğruyu yanl?ştan ay?r?p en saf haliyleislam dinini halka bildirdiler.
  Mezhep:gidilen yol
  Ist?lah manas?:meselelerin ihtiva ettiği hükümler
  4 hak mezhep:
  imam ? azam ebu Hanefi,imam malik,imam şafi,imam ahmed bin hanbel
  itikad sahas?nda,yani imani mevzularla ilgili sahada kuran a ve hadis i şeriflere dayanatak aç?klama yapan imamlar da 2 tanedir:
  imam matüridi ve imam eş’ari..
  Hanefi mezhebine mensup olanlar?n itikad da imam? imam maturidi;amel de imam? imam ? azam ebu Hanefi dir.


  k?sa oldu..
  devam?n? yazmak isterdim fakat farkl? meşguliyetler vakit bulamad?m..

  şimdilik vesselam..
  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 9. #9
  Dost sabıkun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  27

  Standart

  Kardeşim çok çok güzel bilgiler öğrendim paylaş?m?n?zla.. Allah u Teala ebeden raz? olsun..

  İnsan İçin En Büyük Kuvvet, Kendisini Olduğu Gibi Görebilmektir


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Biraz da İngilizce Öğrenelim :)
  By turabuakdamululema in forum Mizah
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 21.07.11, 23:33
 2. Bir Metod Kitabı Olarak Hayat ve Risale-i Nur - Levent Bilgi
  By BiKeS_ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.05.11, 09:53
 3. Bir Metod Kitabı Olarak Hayat ve Risale-i Nur
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.10.08, 15:45
 4. İlmihal Çalışmları
  By *TUĞBA* in forum Fıkıh
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 16.02.08, 14:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0