+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Hakikat Nerede?

 1. #1
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart Hakikat Nerede?  ..öğrendikçe daha çok merak ediyorum doğrusu,bizlere hakikat diye sunulanlar?,hangi mihengi neye vurarak değerlendiriyoruz!?
  samimiyetimiz rüsva..dine herşeyi bulaşt?rmşz.
  sadakatimiz zay?f..
  acziyet mi..h?h.. ne kadar çok an var bunu unuttuğumuz..
  şefkatimiz ise tahkiki bir iman olmad?kça,bize bela..


  "zihnimiz dinden tecerrüd etmiş felsefe ile dolu.
  henüz farz ilimleri bile bilmiyoruz.!"

  ilim öğrendikçe insan cehlini anl?yor..
  "?nsan,ilim tahsil ettikçe insan cehlini anlar.ilmin de nihayeti yoktur.!"

  bizlerin hatas? ise şu:aray?ş içinde olmay?ş.!
  bulduğumuza inan?yoruz,bulduğumuzu san?yoruz;
  yahut 'aray?ş' olmal? desek de,'bulmuş' gibi yaş?yoruz.!
  Sahi buldum demek var m?,oldum demek var m??
  “Her grup kendi tuttuğu yoldan memnundur ve sevinmektedir.!” (herkes kendi f?kras?n? hak bilir..ve her grup kendi tuttuğu yoldan memnundur ve sevinmektedir.”
  Dosdoğru bir yol bulmak bu kadar kolay m??

  Rabbim için için Sana s?ğ?narak gitmekten başka hangi yol doğru olabilir.!?

  "Subhans?n ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  doğru yol ne idi;


  -->"Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar hidayet bulmuş kimselerdir."(Yasin 21)

  -->” Sizden buna karş? sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafat?m alemlerin Rabbine aittir.”(Şuara 109)

  -->"Şüphesiz bu (insanlar) bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir; ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise benden sak?n?n" (denildi). (Müminun 52)
  -->53. “Ne var ki insanlar kendi aralar?ndaki işlerini parça parça böldüler. Her gurup kendilerinde bulunan (fikir ve davran?ş) ile sevinip böbürlenmektedirler.
  -->54. Şimdi sen onlar? bir zamana kadar gaflet ve sap?kl?klar? ile başbaşa b?rak!
  -->55. San?yorlar m? ki, onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile.
  -->56. Kendilerine faydalar sağlamak için can at?yoruz? Hay?r, onlar işin fark?na varam?yorlar. “

  -->"Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralar?ndaki çekememezlik yüzünden ayr?l?ğa düştüler. Eğer belli bir süreye kadar Rabbinden bir (erteleme) sözü geçmiş olmasayd?, aralar?nda hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba vâris k?l?nanlar da onun hakk?nda derin bir şüphe içindedirler. (Şura 14)

  -->15. ?şte onun için sen (tevhide) dâvet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onlar?n heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah'?n indirdiği Kitab'a inand?m ve aran?zda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aram?zda tart?ş?labilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş de O'nad?r.”(Şura 15)


  (Âyette Hz. Peygamber in insanlar? davet edeceği prensipler aç?klan?rken, uyacağ? esaslar da beyan edilmiştir. Buna göre davete devam edilecek, inanma yanlar?n teklifve ?srarlar? dinlenmeyecektir.)
  görülüyor ki Cenab-? Hakk birleşmeyi emrediyr.


  **onun için, yani şeriat?n emri, öyle dini ayakta tutma, şu an da böyle "bağy" (çekememezlik, k?skançl?k, dünya h?rs?) ile tefrika (ayr?l?k), şüphe ve tereddüt içinde olduğundan dolay? ey Muhammed! sen hemen davet et, o doğru dine tevhid ve ?slâm dinine çağ?r, ve emrolunduğun gibi doğruluk et, doğru git, de onlar?n -yani gerek müşriklerden ve gerek ehli kitaptan davet eylediğin halk?n- heveslerine uyma. Onlar?n çeşitli, hakka ayk?r? bat?l arzular?na tabi olma, çünkü dinin eğilmesi, tefrikan?n sebebi hep heveslere tabi olmakt?r. Onlara uyma ve de ki ben Allah'?n indirdiği her kitaba iman ettim, baz?s?na inan?p da baz?s?na inanmamazl?k etmem ve şüphe üzere değilim. Ve emrolundum ki aran?zda adalet yapay?m. Allah'?n hükümlerini ve şeriatini adalet ile tebliğ ve icra eyliyeyim. O zulüm kaynağ? olan, şunun bunun hevesi ile yap?lan şirk ve azg?nl?k hükümlerini at?p, Hak hükmüyle Allah için herkes aras?nda adalet edeyim. Bundan anlaş?l?r ki dini doğrultman?n en önemli görüntülerinden birisi zulüm hükümlerini kald?r?p adalet etmekti. Bu da Allah'? bir bilip dinine, doğru sar?lmakla olur. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Hepimizin yarat?c?m?z, hakimimiz, mevlam?zd?r. Bizim amellerimiz bizim, iyiliğinden kötülüğünden siz sorumlu olmazs?n?z, karş?l?ğ?nda sevab? veya cezas? bize aittir.Sizin amelleriniz de sizindir. Onun da sorumluluğu sizin, kâr ve zarar?, cezas? size aittir. Sizinle bizim aram?zda "huccet" yok, tart?şmaya ve birbirimize delil getirmeye gerek yok ey Kitap ehli! Çünkü bu aç?klama ve ispat ile Hak ortaya ç?km?ş, başkaca münakaşaya ihtiyaç kalmam?şt?r. Allah aram?z? birleştirecek, toplanma günü olan k?yamet günü hepimizi bir araya toplay?p hükmünü verecek. Ve hep O'na gidilecektir. Her neye tap?l?r, her ne emele hizmet edilirse edilsin nihayet herkesin var?p hesap vereceği merci yaln?z Allah't?r.(Elmal?l? Hamdi tefsir.)"Sizinle bizim aram?zda hüccet yok." ifadesinin mânâs?n? aç?klamak için buyuruluyor ki:-->burda 16. ayete geçilyr--
  16- O'na uyulduktan sonra, yani Allah'a uyulduktan, bu beyan gereğince bütün indirdiği kitaba iman edilip, emri dosdoğru tutulduktan sonra, Allah hakk?nda, veya Allah'?n dini hakk?nda münakaşaya kalk?şacak olanlar?n delilleri Rableri kat?nda çürüktür. Ne teorik, ne pratik, ne naklî ne aklî hiçbir tutanaklar? kalmaz. Delil ancak eğriliğe ve eğrilere karş? yönelik olur. ?lmî ve amelî aç?dan ortada olan "Hak" ve "?stikamet" karş?s?nda yap?lan münakaşa, s?rf bir azg?nl?k ve haks?zl?k ilan?ndan ibaret kal?r. Onun için Allah kat?nda delilleri çürük olmaktan başka hem aleyhlerine bir gazab hem de haklar?nda şiddetli bir azab vard?r.(Elmal?l? Hamdi tefsir.)
  -->“?nsanlar sadece bir tek ümmetti, sonradan ayr?l?ğa düştüler. Eğer (azab?n ertelenmesi ile ilgili) Rabbinden bir söz (ezelî bir takdir) geçmemiş olsayd?, ayr?l?ğa düştükleri konuda hemen aralar?nda hüküm verilirdi (Derhal azap iner ve işleri bitirilirdi).”(Yunus 19)

  **?nsanlar asl?nda bir tek ümmetten başka bir şey değil idi. Yani ilk yarat?l?şta hepsi ayn? hukuk ve ayn? dine bağl? bir tek türden ibaret idi. Bugünkü gibi birbirini insan yerine koymayan çeşitli milletler ve cemaatlar yoktu. "Yeryüzünde yürüyen hiç bir hayvan ve iki kanad?yla uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmas?nlar." (En'âm, 6/38) âyetinin de işaret ettiği gibi, hayvanlar?n ve kuşlar?n her türü kendine mahsus bir yarat?l?ş kanununa bağl? bir ümmet olduğu gibi, insanlar da bir tek ümmet idi. (Bu âyetin Bakara Sûresi'nde geçen benzerinin tefsirine bkz. 2/213) Rivayet olunduğuna göre: Âdem Aleyhisselam devrinden Kabil ve Habil (Maide 5/27-31) olay?na kadar insanlar bir tek ümmet idi. ?dris Aleyhisselam zaman?na kadar böyleydi diyenler de olmuştur. Nuh tufan?nda hiçbir kâfir kalmad?ğ?ndan, tekrar küfrün yay?lmas?na kadar bir tek ümmet olduklar?, ayr?ca bugün birbiriyle ihtilaf içinde bulunan birtak?m kavimlerin ?brahim Aleyhisselam zaman?nda bir tek ümmet halinde bulunduklar? da söz konusu edilmiştir..
  Daha sonra ihtilaf ettiler, ayr?l?klara düştüler. Bir k?sm? tevhid i-nanc?n? b?rakt?, şirke geçti, sap?tmalar ve yoldan ç?kmalar başlad?. Türlü türlü mabutlar peşine düşüp, birbirleriyle niza ve vuruşmaya başlad?lar. Birbirlerine karş? hak hukuk tan?maz, her zulmü reva görür çeşitli soylara, gruplara ve milletlere ayr?ld?lar. Öyle ki, başlang?çta bir tek tür olan insan soyu, hayvan türlerinden daha fazla say?da cinslere bölündüler.

  Allah'?n birliğine karş? küfür ve şirk ile zulüm ve tuğyandan dolay? ç?kan ayr?l?klar ve anlaşmazl?klar öylesine korkunç boyutlardad?r ki, bunun tabii sonucu ortaya ç?karacak tehlikeler düşünülürse, yeryüzünde beşeriyetin bir anda tepetaklak y?k?l?p gitmesine yeter bir sebep teşkil ettiği anlaş?l?r. Gerçekten de "Eğer Allah, insanlar?, elleriyle işledikleri (kötülükler) yüzünden hemen cezaland?racak olsayd?, yeryüzünde k?m?ldayan bir canl? b?rakmazd?. Fakat onlar? belli bir vakte kadar tehir etmiştir..." (Fat?r 35/45) âyetinde de aç?kland?ğ? üzere, ilâhî kelimenin böylesine belli bir mühlet ile ahirete ertelenmesinde bir taraftan ilâhî rahmetin gazab?na üstünlüğünü bildiren, öbür taraftan da gece ile gündüz, küfür ile iman gibi asl?nda mizaçlar? birbiriyle bağdaşmayan çeşitli z?tl?klar?, ayr?l?klar?na rağmen düzene koyup idare eden ilâhî kudretin tabiat üstündeki hakimiyetini gösteren bir âyet ve delil vard?r.(Elmal?l? H. tefsir)


  -->“(O müşrikler ki,) Kendi dinlerini f?rkalara ay?rm?ş ve kendileri de parça parça olmuşlard?r; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktad?r.”(Rum 32)


  **Burada Allah'? bir bilmenin tam z?dd? olan müşriklik, yaln?z meşhur anlam?yla aç?k şirkten ibaret zannedilmeyip aç?k ve gizli şirkin her türlüsünden kaç?n?lmas? için, bedel yoluyla aç?klanarak şöyle buyuruluyor: Onlardan ki, dinlerini ay?rd?lar da grup grup, öbek öbek oldular. Yani genel f?trat? kavrayacak aç?k bir ruh ve geniş bir hak vicdan? ile hareket etmeyip herbiri kendi özelliğine, kendi ç?kar?na, dar kafas?yla kendi kuruntusuna göre bir heva ile dinini ay?r?p, ayr? bir başbuğ arkas?na düşerek grup grup, bölük bölük olmuşlar, her bölük kendilerindekine güvenmektedirler. F?trattan ayr?l?p tutuculukla hakk? gözetmemektedirler. Halbuki "Sizin yan?n?zdaki tükenir, Allah'?n yan?ndaki ise tükenmez." (Nahl, 16/96) dir.(Elmal?l? Hamdi tefsir)
  Konu zerre06 tarafından (19.01.08 Saat 11:42 ) değiştirilmiştir.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 2. #2
  Dost nur-ay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  36

  Standart

  Kardeşim çok güzel bir konu
  Allah raz? olsun ,bizi bilgilendirdiğin için.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Gül Nerede
  By Gözyaşım_Cile in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.09.08, 09:36
 2. Umut Nerede!!!
  By melek_nur in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.06.08, 16:27
 3. Acaba Nerede Hamd, Nerede Şükür Etmeliyiz?
  By delailinnur in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.11.07, 11:53
 4. Av Nerede?
  By acizizfakiriz in forum Mizah
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 23.08.07, 11:59
 5. Adalet Nerede?...
  By m_safiturk in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 13.08.07, 08:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0