Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 10 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 100

Konu: Şia Mezhebini Tanıyalım

 1. #1
  Vefakar Üye Kur'aniyyun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  47
  Mesajlar
  577

  Standart Şia Mezhebini Tanıyalım

  Şia Mezhebini Tan?yal?m (3. Bölüm)  TEMEL ?NANÇLAR


  ?slam tarihi boyunca Müslümanlar aras?nda farkl?l?klar olmas?na rağmen, birçok inançsal ve f?khî konularda ayn? görüşü savunmuşlard?r. Kurân-? Kerim ve Peygamberin (s.a.a) yüce kişiliği ve Müslümanlar?n da bunlara samimice sevgi ve muhabbet beslemeleri, ortak kültür ve hedefler doğrultusunda birlik olmalar?na sebep olmuştur. ?slam? yok etmek isteyenlerin düşmanl?klar? ve onlar karş?s?nda yaşanan sorunlar ve ortak çözüm bulma çabalar?, Müslümanlar aras?nda birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesine sebep olmuştur. Kurân-? Kerim ve Peygamberin (s.a.a) Müslümanlar? birlik ve beraberliğe davet etmesi çeşitli ?slami mezheplerin büyük şahsiyetleri taraf?ndan sürekli vurgulanm?şt?r.

  ?nanç alan?nda bütün Müslümanlar Allah'?n (c.c.) varl?ğ?na ve birliğine, Allah taraf?ndan gönderilmiş bütün peygamberlere özellikle Hz. Muhammed'in (s.a.a) insanlar için gönderilmiş son ilahî peygamber olduğuna, ölümden sonraki hayata ve k?yamet gününde herkese, yapt?ğ? ameller karş?s?nda adilce davran?lacağ?na inanmaktad?rlar. Bütün Müslümanlar?n inanmas? gerektiği bu akideler, ?slam?n en temel konular?d?r. D?şar?dan bir gözlemci düşüncelerine dayanarak Şiî ve Sünnî Müslümanlar aras?nda ki birlik ve beraberliğin ölçüsünü şu şekilde aç?klayabiliriz:

  Son zamanlarda Müslümanlar, Şialar?n da Ehl-i Sünnet gibi ?slam?n temel inançlar?na dayand?klar?n? öğrendiler. Yani Şiîler de Ehl-i Sünnet gibi Allah'?n (c.c.) birliğine, ayn? Kurâna, ayn? Peygamber'e (Hz. Muhammed'e) (s.a.a), k?yamet gününe ve ondan sonras?na, namaz, oruç, hac, zekat ve cihat gibi dinin temel ibadetlerine inanmaktad?rlar. Bu ortak noktalar ihtilafl? konulardan daha önemlidir. Şiî ve Sünnî'nin bir cemaat namaz?nda beraber ayn? safta namaz k?lmalar?n?n her iki taraf?n görüşüne göre hiçbir sak?ncas? yoktur. Ama uygulamada geçmişte baz? sorunlarla karş?laş?lm?ş ve şimdi de karş?laş?lmaktad?rlar.

  Şimdi ise usul-u din (dinin temel inançlar?) ve Ehl-i Sünnet'te olmayan, Şia'n?n baz? özel inançlar?n? s?ras?yla inceleyeceğiz:
  http://tebyan.net/Islam/JafariReligi.../24/50442.html
  الحمدلله على نور الايمان والقرآن

 2. #2
  Vefakar Üye Kur'aniyyun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  47
  Mesajlar
  577

  Standart

  USUL-U D?N


  1- Tevhid

  La ?lahe illallah ve Muhammedur-Resulüllah (Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Muhammed Allah'?n Resulüdür.) cümlesi ?slam'a girmenin ilk şart?d?r. Bu iki şahadeti getiren herkes Müslüman olur. Bütün Müslümanlar Allah'?n (c.c.) bir olduğuna, ortağ?n?n, eşinin, benzerinin ve çocuğunun olmad?ğ?na inanmaktad?rlar. Allah (c.c.) her şeyin başlang?c?d?r. Allah (c.c.) her şeyi bilmekte, her şeye gücü yetmekte ve her yerdedir. Kurân-? Kerim'e göre Allah (c.c.) insana şah damar?ndan daha yak?nd?r. Hiçbir göz Onu göremez ve hiçbir ak?l Onun varl?ğ?n?n hakikatini derk edemez.
  ?mam Ali (a.s) dualar?ndan birinde Allah'a (c.c.) şöyle sesleniyor:

  Allah'?m, ben senden rahman ve rahim isimlerini vas?ta k?larak istekte bulunuyorum. Ey azamet ve büyüklük sahibi! Ey hiç kimseye muhtaç olmayan! Ey ezeli ve ebedi, senden başka hiçbir ilah yoktur.
  http://tebyan.net/Islam/JafariReligi.../24/50442.html
  الحمدلله على نور الايمان والقرآن

 3. #3
  Vefakar Üye Kur'aniyyun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  47
  Mesajlar
  577

  Standart

  2- Adalet

  Şiîler Allah'?n (c.c.) s?fatlar? içerisinden tevhit s?fat?ndan sonra adalet s?fat?n? çok önemsemektedirler. Elbette, bütün Müslümanlar Allah'?n adil olduğuna inanmaktad?rlar. Yani Allah (c.c.) hiçbir kuluna haks?zl?k ve zulüm etmez. Bu hakikat Kurân-? Kerim'de aç?kça beyan edilmiştir:

  Allah kullar?na, zulmetmez.

  Rabbin kullar?na zulmedici değildir.

  Şüphe yok ki Allah zerre kadar haks?zl?k etmez.

  Şüphe yok ki Allah kullar?na zerre kadar zulmetmez.

  Şüphe yok ki Allah insanlara zulmetmez fakat insanlar kendilerine zulmederler.

  Yukar?da aç?klanan delile ve adaletin çok mühim önemine ilave olarak Şiîlerin Allah'?n (c.c.) adaleti üzerinde durmalar?n?n başka bir delili de şudur:

  Baz? Ehl-i Sünnet âlimlerinin görüşlerine göre iyi ahlak ve kötü ahlak için direkt olarak belli bir ölçü yoktur. Onlara göre Allah?n yapt?ğ? ve emrettiği her şey iyi ve adil say?lmaktad?r. Bu söz şunu gerektirmektedir; eğer Allah bizden yalan söylememizi isterse, yalan söylemek iyi bir şey olacak ve eğer dindar ve takval? insanlar? cehenneme gönderirse onlara adilce davranm?ş olacakt?r. Elbette onlar Allah?n doğru konuşmay? emrettiğine ve iyi insanlar? da cehenneme göndermeyeceğine inanmaktad?rlar. Ama buna sadece Allah?n (c.c.) böyle karar almas?ndan dolay? inanmaktad?rlar.

  Ehl-i Sünnet âlimlerinden olan bu gruba Eşarî denilmektedir. Bunlar ayn? şekilde insanlar?n kendi yapt?klar? fiillerinde dahi, özgür olmad?klar?na inanmaktad?rlar. Yani; Allah (c.c.) insanlar?n fiillerini yaratmaktad?r ve onlar?n bu fiillerin yarat?lmas?nda hiçbir irade ve rolleri yoktur.

  Şia ve Ehl-i Sünnet'in Mutezile âlimleri iyilik ve kötülük, dürüstlük ve hilekâr gibi ahlakî s?fatlar?n belirli aklî ölçülerinin olduğuna inanmaktad?rlar. Yani onlar hüsn (iyilik) ve kubh (kötülük) zâtî, adalet ve zulmün de gerçekten birbirleriyle tam olarak farkl? olduğuna ve Allah?n adil olmam?z?, hatta düşmana dahi zulmetmememizi, bizden boş yere istemediğine inanmaktad?rlar. Onlar ayn? şekilde, insanlar?n kendi fiillerinde özgür ve yapt?klar? ameller karş?s?nda da sorumlu olduklar?na inanmaktad?rlar.

  Elbette Mutezile Tefvize yani Allah'?n insanlar?n fiillerine olan hakimiyetini tamamen onlar?n kendilerine b?rakt?ğ?na ve böylece de onlar?n kamil bir iradeye sahip olduklar?na inanmaktad?rlar. Ama Şiîler insanlar?n irade sahibi olduklar?na inanmakla beraber, onlarda ki bu irade ve kudretin s?n?rl? olduğuna ve fiillerinin Allah'?n iktidar ve hakimiyetinin d?ş?nda olmad?ğ?na da inanmaktad?rlar. Şia'n?n bu inanc? imam Cafer-i Sad?k'?n (a.s) sözünde şöyle beyan edilmiştir:

  Ne cebirdir (zorlama yoktur) ne de tefviz (tamamen baş?boş b?rakmak) bilakis bu ikisinin aras?nda bir şeydir.

  Şiîler sürekli bütün önemli düzenler için ilahî adaletin gerekliliğini vurgulam?şlar ve onu bütün Müslümanlar?n hatta bütün semavî dinlerin kabul ettiği tevhit, nübüvvet ve meâd inançlar?n?n yan?nda usul-u din olarak zikretmişlerdir.

  Şia ilahî adalete sadece inançsal aç?dan bakmakla yetinmeyip, bunun yan? s?ra adalet konusunu ?slam dininin temel metotlar?ndan saymakta ve toplum içerisinde de mutlaka uygulamaya geçmesi gerektiğine inanmaktad?r. Bu yüzden ?slam tarihi boyunca adalet için yap?lan birçok hareket Şiîler taraf?ndan gerçekleştirilmiştir.
  http://tebyan.net/Islam/JafariReligi.../24/50442.html
  الحمدلله على نور الايمان والقرآن

 4. #4
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  Haşa kuluna zulmetmez Huda's?

  Herkesin çektiği kendi cezas?

 5. #5
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Ya çok sağolll. Okumad?m henüz şimdi okuyacağ?m ama şimdiden sağol.

  Şia'lar? hakikaten çok merak ediyordum ama internetteki bilgilere çok güvenemiyordum.

  Şimdi okuyacağ?m. Eline sağl?k

  ALLAH ilmini artt?rs?n

 6. #6
  Vefakar Üye Kur'aniyyun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  47
  Mesajlar
  577

  Standart

  3- Nübüvvet

  Allah (c.c.) insanlar? hikmet ve hedef üzerine yaratm?şt?r. (Zariyat, 56) Allah insanlara, kemal ve saadete doğru giden yolu kendilerinin seçmesi için ak?l ve irade vermiştir. Allah (c.c.) ayn? zamanda insan akl?n? gönderdiği vahiyler yoluyla da tamamlam?şt?r. Allah (c.c.) adalet ve hikmetinden dolay? hiçbir topluluğu peygambersiz b?rakmam?ş ve her birine onlar? eğitip hidayet edecek peygamber veya peygamberler göndermiştir. (Rum. 47, Nahl.36)

  ?lk peygamber Hz. Adem (a.s) ve son peygamber de Hz. Muhammed'dir. Kurân-? Kerim yirmi beş tane peygamberin ismini zikretmiştir. Ayr?ca say?lar?n?n bundan daha çok olduğunu da beyan etmiştir. (Mümin. 78)

  Müslümanlar hadislere dayanarak Allah taraf?ndan yüz yirmi dört bin peygamber gönderildiğine inanmaktad?rlar. Kurânda isimleri geçen peygamberleri şu şekilde s?ralayabiliriz:

  Adem, Nuh, ?smail, ?shak, Lut, Yakup, Yusuf, Eyüp, Mûsa, Harun, H?z?r, Davut, Süleyman, Musa, Zekeriya, Yahya, ?sa ve Hz. Muhammed (s.a.a)

  Peygamberler içinden şeriat ve genel risalet sahibi beş tane peygamber vard?r. Bunlar; Nuh, ?brahim, Mûsa, ?sa ve Hz. Muhammed'dir. Bu beş peygambere Ulul-Azm Peygamberler denmektedir.

  Kurân'a ilave olarak dört ayr? semavî kitap Kurân-? Kerim'de şöyle zikredilmiştir:

  ?brahim'in (a.s) sahifesi, (el-Âlâ. 19), Davut'un (a.s) Zebur'u (?srâ. 55), Musa'n?n (a.s) Tevrat'? (Bakara. 87, Âl-i ?mran.3-4) ve ?sa'n?n (a.s) ?ncil'i (Maide. 46)

  Müslüman?m diyen herkesin bütün semavî kitaplara ve bütün peygamberlere inanmas? gerekmektedir. (Bakara.4-285, Nisa. 152) ileride değineceğimiz gibi Şiîler peygamberlerin masum (günahs?z) olduklar?na inanmaktad?rlar. Onlar da diğer Müslümanlar gibi ?slam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.a) risaletinin k?yamet gününe kadar kal?c? olduğuna inanmaktad?rlar. Şiaya göre Hz. Muhammed (s.a.a) Allah'? (c.c.) en iyi tan?yan, O'na en güzel bir şekilde tevekkül eden, O'nun isteklerine ihlasl? bir şekilde itaat eden ve bütün insanlara karş? merhametli ve şefkatli olan en kamil ve güzel örnektir.

  Hz. Muhammed (s.a.a) son ve en kâmil olan ilahî dini insanlara ulaşt?rmas? için Allah (c.c.) taraf?ndan şansa, gelişi güzel seçilmemiştir. Bir insan?n Allah ile muhatap olmas? ve ondan vahiy alabilmesi için birçok yönden liyakat ve kapasiteye ihtiyac? vard?r ve doğal olarak da vahyin en güzel en kâmil bir şekilde al?nabilmesi için yeterli kapasite ve liyakatin olmas? gerekmektedir.

  Peygamberimiz'in (s.a.a) şahsiyeti, ahlak?, tabiat? ve davran?şlar?n?n, ?slam?n ilerlemesinde çok büyük bir rolü olmuştur. Peygamber (s.a.a) küçüklüğünden beri Emin s?fat?yla tan?nmakta idi. Hz. Muhammed (s.a.a) peygamberliği boyunca ?slam?n temelleri ve değerlerine göre hayat?n? sürdürmüş, zor ve kolay, emniyet ve korku, bar?ş ve savaş, başar? ve yenilgi günlerinde de her zaman mütevaz?, adil, vakarl? ve ağ?r başl? olmuştur. Peygamber (s.a.a) o kadar mütevaz? ve alçak gönüllü idi ki hiçbir zaman kendisini beğendiği, övdüğü ve başkalar?ndan üstün gördüğü duyulmam?ş ve hiçbir zaman şatafatl?, gösterişli ve lüks hayat? istememiştir.

  Ne yaln?zl?k ve zay?f zamanlar?nda, nede Arabistan yar?madas?na hakim olduğu ve bütün Müslümanlar?n onu kalpten sevdiği bir zamanda, hatta abdest için kulland?ğ? suyun damlalar?n? teberrük için ald?klar? zaman dahi, yaşant?s?nda hiçbir değişiklilik yapmam?şt?r. Onun yaşant?s?, halk?n içinde özellikle fakirlerin yan?nda geçmiş, hükümet saray? ve korumalar? olmam?şt?r. Ashab? ile beraber oturduğu zaman, yeni gelen birisi onu oturduğu yerden, oturuş şeklinden ve giyiminden peygamber olduğunu anlayamazd?. Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) sadece konuşmalar? ve maneviyat? onu başkalar?ndan ayr? k?l?yordu.

  Peygamber (s.a.a) o kadar adaletliydi ki hiçbir zaman düşman? dahi olsa, birisinin hakk?na zulmedilmesini reva görmezdi. O Kurân-? Kerim'in şu temel ilkesini hayat?na esas olarak alm?şt?:
  Ey iman edenler! Allah için hakk? ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu Allah korkusuna daha çok yak?şan bir davran?şt?r. Allah'a isyandan sak?n?n. Allah yapt?klar?n?z? hakk?yla bilmektedir.

  Peygamber (s.a.a) her savaştan önce, askerlerine kad?nlara, çocuklara, yaşl?lara ve teslim olanlara sald?rmamalar?n?, bağlara, bahçelere ve tarlalara zarar vermemelerini, savaş meydan?ndan kaçanlar? takip etmemelerini ve esirlere iyi davranmalar?n? emrederdi.

  Peygamber (s.a.a) vefat?ndan k?sa bir süre önce, bir gün mescitte halka; üzerinde hakk? olan veya zulmettiği kimse varsa öne ç?k?p hakk?n? istemesini söyledi. Müslümanlar Peygamberin (s.a.a) bu isteğinden etkilenerek gözyaşlar?na hakim olamad?lar. Onlar Peygamberin (s.a.a) hiçbir zaman kendi isteklerini diğer insanlar?n isteklerinden önde tutmayacağ? ve kendi rahatl?k ve emniyetini onlar?nkine tercih etmeyeceğini çok iyi bilmekteydiler.

  Bundan dolay? mescitte bulunan Müslümanlar teşekkür ve minnettarl?k duygular?n? Peygamber'e (s.a.a) iletmeye başlad?lar. Ama o s?rada orada bulunanlardan birisi ayağa kalkarak Peygamber'in (s.a.a) üzerinde hakk? olduğunu iddia etti. Onun anlatt?klar?na göre savaşlardan birinde Peygamber (s.a.a) Müslüman askerlerin s?ralar?n? düzene sokarken, elinde ki sopa o şahs?n karn?na çarpm?şt?.

  Peygamber (s.a.a) hemen yak?nlar?ndan birine evine giderek o sopay? getirmesini buyurdu ve sopay? o şahsa vererek k?sas uygulamas?n? istedi. O şah?s sopan?n ç?plak karn?na çarpt?ğ?n? ve bu yüzden kendisinin de ayn? şekilde vurmak istediğini söyledi. Peygamber (s.a.a), o şahs?n k?sas uygulayabilmesi için gömleğini biraz yukar? doğru çekti. Müslümanlar sinirli ve şaşk?n bir halde bu sars?c? sahneyi izlemekteydiler ki birden o şah?s eğilerek Peygamber'in (s.a.a) bedenini öptü. ?lginç olan o ki bütün söylenen sözler sadece Peygamberin (s.a.a) bedenini öpebilmek içindi.
  http://tebyan.net/Islam/JafariReligi.../24/50442.html
  الحمدلله على نور الايمان والقرآن

 7. #7
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Yaln?z ben anlamad?m. Bunlar sünni inanc?ndan farkl? değil ki?

  Ehl-i Şia olarak ?ran'? görebiliriz. Şeriat? nas?l uygulad?klar?n? da görüyoruz?
  Ben şeriata girdiğimiz zaman ?randan farkl? olacağ?m?za inan?yorum.
  Ehl-i Sünnet'in ?slam? yaşay?ş şekli daha duru değil mi?

  Şialar da bir farkl?l?k görmedim ama ben?

 8. #8
  Vefakar Üye Kur'aniyyun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  47
  Mesajlar
  577

  Standart

  4- ?mamet

  Bundan önce de aç?kland?ğ? gibi Şia, Peygamberimiz'in (s.a.a) getirmiş olduğu dinin k?yamet gününe kadar korunabilmesi için, imamet konusunun gerekliliğine inanmaktad?r. Arapça'da imam kelimesi önder ve yol gösterici anlam?na gelmektedir. Bu sözlük anlam?na göre imam kelimesi iyi ve kötü önderlerin her ikisi için de kullan?labilir. Ayn? şekilde imam?n önderlik s?n?r? bir millet veya bir ülkenin liderliği gibi çok geniş olabileceği gibi bir mescitte cemaat imam? gibi çok dar bir manada da kullan?labilir.

  Ama Şiî inanc?nda imam kelimesinin özel bir anlam? vard?r. Bu anlama göre ?slam topluluğunun siyasi ve dinî konular?n?n yönetimi için Allah (c.c.) taraf?ndan görevlendirilen birisine imam denilmektedir. Yani imam, ?slam topluluğunun önderliği, dinî ve şeri kanunlar?n beyan? ve korunmas? ve hayat?n çeşitli alanlar?nda halk?n k?lavuzluğu için Allah (c.c.) taraf?ndan seçilen Peygamber (s.a.a) ya da bir önceki imam yoluyla halka bildirilen kimsedir. ?mam Allah?n Peygamberden (s.a.a) sonra yeryüzündeki halifesidir. Bu yüzden mutlaka günahs?z ve Kurân-? Kerim'in bat?n? ve zahirine kâmil bir ilmi olmas? gerekmektedir.

  Ehl-? Sünnet'in Görüşü:Ehl-i Sünnet mezhebine bağl? olan Müslümanlar imam kelimesini halife kelimesi ile ayn? anlamda kullanmaktad?rlar. Arapçada halife kelimesi bir öncekinin yerine geçen ve onun görevini üstlenen anlam?na gelmektedir. Bu unvan? hükümetin baş?na geçen ve Peygamberin (s.a.a) vefat?ndan sonra ?slam topluluğuna hükmeden herkese vermektedirler. Halifenin halk taraf?ndan seçilmesi ya da önceki halife taraf?ndan atanmas? ya da belli bir şuran?n seçmesi, hatta güç kullanarak başa geçmesi dahi mümkündür. Halifenin günahs?z veya iman ve ilim gibi s?fatlarda başkalar?ndan üstün olmas? gerekli değildir.

  Şiîler (?sna aşarî) aşağ?daki s?raya göre Peygamber (s.a.a)den sonra on iki imam?n geldiğine inanmaktad?rlar:

  1- ?mam Ali b. Ebu Talip, el-Murteza (40 h.k şehit oldu)

  2- ?mam Hasan b. Ali, el-Müctaba (50 h.k şehit oldu)

  3- ?mam Hüseyin b.Ali,Seyyidüş-Şüheda (61 h.k şehit oldu)

  4- ?mam Ali b. Hüseyin, Zeynül-Abidin (95 h.k şehit oldu)

  5- ?mam Muhammed b. Ali, el-Bâk?r (114 h.k şehit oldu)

  6- ?mam Cafer b. Muhammed es-Sâd?k (148 h.k şehit oldu)

  7- ?mam Musa b. Câfer, el-Kâz?m, (183 h.k şehit oldu)

  8- ?mam Ali b. Musa, er-R?za (203 h.k şehit oldu)

  9- ?mam Muhammed b. Ali, el-Cevâd (220 h.k şehit oldu)

  10- ?mam Ali b. Muhammed, el-Hâdi (254 h.k şehit oldu)

  11- ?mam Hasan b. Ali, el-Askerî (260 h.k y?l?nda şehit oldu)

  12- ?mam Muhammed b. Hasan, el-Mehdî (Şu anda hayatta gözlerden uzak bir şekilde yaşamaktad?r.)

  Bütün ilahî dinlerde, bir kurtar?c?n?n geleceği inanc? vard?r. ?slam dininde ise bu kurtar?c?ya olan inanç, mehdilik öğretisinde konu olmuştur. ?mam Mehdi (a.f) yeryüzü zulümle dolduktan sonra Allah'?n (c.c.) izni ile k?yam edecek ve yeryüzünü baştan sona adaletle dolduracakt?r. Müjdelenmiş kurtar?c? veya dünya için iyi bir son inanc? Kuran?n birçok ayetlerinde ve Peygamber'in (s.a.a) hadislerinde beyan edilmiştir:

  And olsun Zikir'den sonra Zebur'da da Yeryüzüne iyi kullar?m vâris olacakt?r diye yazm?şt?k.

  Biz ise, yeryüzünde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onlar? önder yapmak ve onlar? vâris k?lmak istiyoruz.

  Burada Ehl-i Sünnet'in önemli kaynaklar?nda bulunan kurtar?c? ile ilgili hadislere değineceğiz:
  1- Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyuruyor:

  Dünyan?n sadece bir günlük ömrü kalsa bile Allah (c.c.) o günü o kadar uzat?r ki, ta soyumdan ismi benim ismimle ayn? olan birisinin, yeryüzüne hâkim olsun.

  2- Peygamber (s.a.a) şöyle buyuruyor:

  Mehdi, benim Ehl-i Beytim'dendir. Allah-u Teala onun için gerekli şartlar? bir gecede haz?rlar.
  3- Peygamber (s.a.a)'den şöyle naklediliyor:

  Vaat edilmiş Mehdi, benim Ehl-i Beytim'den ve Fat?ma'n?n evlatlar?ndand?r.

  4- Cabir b. Abdullah Ensarî Peygamber (s.a.a)'den şöyle naklediyor:

  Ümmetimden bir topluluk k?yamet gününe yak?n bir zamana kadar hakk? ayakta tutmak için savaşacaklard?r. O s?rada Meryem oğlu ?sa gökyüzünden yeryüzüne inecektir. Ve o topluluğun imam?, ?sa b. Meryem'den kendilerine cemaat namaz? k?ld?rmas?n? isteyecek; ama Hz. ?sa bunu kabul etmeyerek şöyle buyuracakt?r: Hay?r, Allah bu ümmeti şereflendirmek için imamlar? sizin aran?zda karar k?lm?şt?r.

  Özet olarak, Hz. Mehdi (a.f), bütün insanl?k için görevlendirilecek ve k?yam?n?n başlang?c? da Arap yar?madas?nda olacakt?r. Onun ismi Peygamber'in (s.a.a) ismi olan Muhammeddir ve o Hz. Fat?ma'n?n (s.a) neslinden gelecektir. Peygamberin (s.a.a) hadisleri ve Ehl-i Beyt'in (a.s) sözlerine göre Mehdi on birinci imam Hasan Askeri (a.s)'in oğludur. Hz. Mehdi (a.f) 255 h.k y?l?nda dünyaya gelmiş ve 260 h.k y?l?nda ise imam Hasan Askerinin şehit olmas?n?n ard?ndan gaybete çekilmiştir. ?mam Mehdi (a.f) hayattad?r ve ne zaman ortam müsait olursa zuhur edecektir.

  Ehl-i Sünnet âlimlerinin birçoğu da ayn? şekilde bu konuyu kendi kitaplar?nda zikretmişlerdir. Ama bunun karş?s?nda Ehl-i Sünnet âlimlerinin bir başka çoğunluğu ise Mehdi'nin henüz dünyaya gelmediğine inanmaktad?rlar.

  Ünlü Şiî araşt?rmac? Seyit Muhsin Emin Ayanüş-Şia kitab?nda Mehdinin, imam Hasan Askeri'nin (a.s) oğlu olduğuna inanan Ehl-i Sünnet âlimlerinden on üç kişinin ismini zikretmiştir. Örnek olarak; Muhammed b. Yusuf el-Kenci eş-Şafiî el-Beyan fi Âhbarî Sahibiz-Zaman ve Kifayetüt-Talib fi Menakibî Ali b. Ebu Talib kitab?nda; Nuruddin Ali b. Muhammed el-Mâlik el-Fusulul-Mühimme fi Maifetil-Eimme kitab?nda ve ibn-i Cûzi Tezkiretül-Havas kitab?nda bu konuyu zikretmişlerdir.
  http://tebyan.net/Islam/JafariReligi.../24/50442.html
  الحمدلله على نور الايمان والقرآن

 9. #9
  Vefakar Üye Kur'aniyyun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  47
  Mesajlar
  577

  Standart

  5- Mead

  Bir gün bu dünya k?yametin gelmesi ile sona erecektir. Bütün insanlar yeniden dirilip Allah'?n huzurunda toplanacaklard?r. Allah bütün insanlar?n inanç ve amellerini hesaba çekerek salih ve iyi işlerde bulunanlara sevap verecek ve sap?kl?klar?nda inat eden, kötü amellerde bulunanlar? da cezaland?racakt?r. (Hac.6-9); Al-i ?mran.185; Enam.62)

  Allah, herkese adaletli bir şekilde davranacakt?r. Bununla birlikte bu adaletin uygulanmas?nda, Allah daha çok rahmet s?fat?yla kullar?n? hesaba çekecektir. (Enam.12)
  http://tebyan.net/Islam/JafariReligi.../24/50442.html
  الحمدلله على نور الايمان والقرآن

 10. #10
  Vefakar Üye Kur'aniyyun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  47
  Mesajlar
  577

  Standart

  Alıntı Yusufi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yalnız ben anlamadım. Bunlar sünni inancından farklı değil ki?

  Ehl-i Şia olarak İran'ı görebiliriz. Şeriatı nasıl uyguladıklarını da görüyoruz?
  Ben şeriata girdiğimiz zaman İrandan farklı olacağımıza inanıyorum.
  Ehl-i Sünnet'in İslamı yaşayış şekli daha duru değil mi?

  Şialar da bir farklılık görmedim ama ben?
  Kisi bilmediginin dusmanidir.Duydugumuza degil,okuyup.arastirip,anlayip,analiz ettigimiz yargilara inanirsak her sey daha guzel ,net ve kalici olur kanaatindeyim.
  الحمدلله على نور الايمان والقرآن

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nuru Tanıyalım
  By hicap in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.02.12, 16:12
 2. Önce Kendimizi Tanıyalım!
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.09.11, 23:40
 3. Münafıkları Tanıyalım
  By yatağanlı in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 04.04.08, 14:42
 4. Harika Kur'an'ı Tanıyalım
  By nâme-i nur in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 40
  Son Mesaj: 21.03.08, 16:41
 5. Nefsimiz Tanıyalım.!
  By aShuRe in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.01.07, 23:17

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0