+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 29

Konu: İnsanlığın Ortak Düşmanı Şeytan

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart İnsanlığın Ortak Düşmanı Şeytan

  İnsanların En Büyük Düşmanı
  Her kim olursanız olun sonsuz bir azap çekmenizi isteyen, bütün varlığını buna adamış olan, son derece tehlikeli bir düşmanınız var: Şeytan. Bir başka deyişle, Allah'ın lanetlediği ve huzurundan kovduğu İblis ve onun takipçileri.

  O en büyük düşmanınız. Bir efsane ya da bir masal değil, gerçeğin ta kendisi. İnsanlık tarihinin her aşamasında var oldu. Yaşamış ve ölmüş milyarlarca insanı ateşin içine çekti ve halen çekiyor. Hiçbir zaman ayırım yapmaz. Genç, yaşlı, kadın, erkek, devlet başkanı veya dilenci fark etmez. Her insan bu düşmanın hedefidir.

  Bu yazıyı okurken de sizi gözlüyor ve planlar yapıyor. Tek arzusu var; olabildiği kadar çok insanı -siz de dahil- kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek.

  Zafer kazanması için insanların kendisine tapınması veya çok uç sapkınlıklar yapmaları gerekmiyor. İnsanlardan mutlaka Allah'ı inkar etmelerini de istemiyor. Zaten Allah'ı kendisi inkar etmiyor ki, insanlardan özellikle bunu istesin. Onun tek isteği insanları Allah'ın dininden ve Kuran'dan uzak tutmak, halis olarak Allah'a ibadet etmelerini engellemek, bunun sonucunda sonsuz azap çekmelerini sağlamak. Hatta kimi zaman dindarlık maskesi altında, Allah'ın adını kullanarak insanları gerçek dinden uzaklaştırıp, saptırıyor. Bu da insanları kendisiyle beraber cehennem çukurunun içine çekmek için yeterli. Hangi vesileyle olursa olsun, onu takip edenlerin sonu hiç değişmiyor:
  Ona yazılmıştır: "Kim onu veli edinirse, şüphesiz o (şeytan) onu şaşırtıp-saptırır ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir." (Hac Suresi, 4)
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?BL?S'?N ALLAH'A ?SYANI
  Kuran'a göre şeytan, ilk insan olan Hz. Adem'den bu yana insan neslini Allah yolundan sapt?rmak için çaba harcayan ve k?yamete kadar da harcayacak olan varl?klar?n genel ad?d?r. Tüm şeytanlar?n atas? ise, Hz. Adem'in yarat?lmas?yla birlikte Allah'a isyan eden ?blis'tir.

  Kuran'dan öğrendiğimize göre, Allah Hz. Adem'i yaratm?ş ve meleklerden ona secde etmelerini istemişti. Melekler Allah'?n emrini yerine getirirken, cinlerden olan ?blis Hz. Adem'e secde etmedi. Kendisinin insandan daha üstün bir yarat?k olduğunu öne sürdü. Bu itaatsizliği ve küstahl?ğ? yüzünden Allah'?n huzurundan kovuldu.*

  Allah'?n huzurundan ayr?lmadan önce, insanlar? da kendisi gibi sapt?rmak için Allah'tan süre istedi. Allah da ona k?yamet gününe kadar süre tan?d?. Böylece ?blis'in insana karş? verdiği mücadele başlad?. Allah ?blis'i ve ona uyanlar? cehenneme dolduracağ?na hükmetti. Allah, Kuran'da bu olay? şöyle haber vermiştir:
  Andolsun, biz sizi yaratt?k, sonra size suret (biçim-şekil) verdik, sonra meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da ?blis'in d?ş?nda secde ettiler; o, secde edenlerden olmad?.
  (Allah) Dedi: "Sana emrettiğimde, seni secde etmekten al?koyan neydi?" (?blis) Dedi ki: "Ben ondan hay?rl?y?m; beni ateşten yaratt?n, onu ise çamurdan yaratt?n."
  (Allah "Öyleyse oradan in, orada büyüklenmen senin (hakk?n) olmaz. Hemen ç?k. Gerçekten sen, küçük düşenlerdensin."
  O da: "(?nsanlar?n) dirilecekleri güne kadar beni gözle(yip ertele.)" dedi.
  (Allah "Sen gözlenip-ertelenenlerdensin" dedi.
  Dedi ki: "Madem öyle, beni azd?rd?ğ?ndan dolay? onlar? (insanlar? sapt?rmak) için mutlaka senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) oturacağ?m."
  "Sonra muhakkak önlerinden, arkalar?ndan, sağlar?ndan ve sollar?ndan sokulacağ?m. Onlar?n çoğunu şükredici bulmayacaks?n."
  (Allah) Dedi: "K?nan?p alçalt?lm?ş ve kovulmuş olarak oradan ç?k. Andolsun, onlardan kim seni izlerse, cehennemi sizlerle dolduracağ?m." (Araf Suresi, 11-18)
  ?blis böylece Allah'?n huzurundan kovulduktan sonra, k?yamete kadar sürecek olan mücadelesine başlad?. ?nsanlar? aldatarak sapt?rmak için onlara sokuldu. ?lk büyük tuzağ?, cennette yaşamakta olan Hz. Adem'i ve eşini kand?rarak onlar? Allah'?n emrine isyana sürüklemesiydi. ?nsanl?k tarihinin başlang?c?ndaki bu olay Kuran'da şöyle anlat?l?r:
  Ve ey Adem, sen ve eşin cennete yerleş. ?kiniz dilediğiniz yerden yiyin; ama şu ağaca yaklaşmay?n. Yoksa zalimlerden olursunuz.
  Şeytan, kendilerinden "örtülüp gizlenen çirkin yerlerini" aç?ğa ç?karmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu ağac? yasaklamas?, yaln?zca, sizin iki melek olmaman?z veya ebedi yaşayanlardan k?l?nmaman?z içindir."
  Ve: "Gerçekten ben size öğüt verenlerdenim" diye yemin de etti.
  Böylece onlar? aldatarak düşürdü. Ağac? tatt?klar? anda ise, ay?p yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklar?ndan örtmeye başlad?lar. (O zaman) Rableri kendilerine seslendi: "Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim? Ve şeytan?n sizin gerçekten apaç?k bir düşman?n?z olduğunu söylememiş miydim?"
  Dediler ki: "Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi bağ?şlamazsan ve esirgemezsen, gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağ?z."
  (Allah) Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta (geçim) vard?r."
  Dedi ki: "Orda yaşayacak, orda ölecek ve ordan ç?kar?lacaks?n?z." (Araf Suresi, 19-25)
  Hz. Adem Allah'a tevbe etti ve Allah onu bağ?şlad?. Ancak ?blis'in insanlar?n aleyhine yürüttüğü mücadelesi bu olayla son bulmad?. Kuran'?n Maide Suresi'nde bildirildiği gibi şeytan Hz. Adem'in iki oğlundan birini aldatt? ve onu kardeşini öldürmeye sürükledi. (Maide Suresi, 27)

  O tarihten sonra da ?blis insan neslinden pek çok kişiyi kand?rd? ve kendi saf?na çekti. Öte yandan diğer cinlerden de pek çok yandaş? oldu. ?blis'in yolunu izleyen bu cinler, ayn? onun gibi insanlar? sapt?rmak için onlara sokulmaya, onlar?n "kalplerine gizlice vesvese vermeye" (Nas Suresi, 4) başlad?lar. ?blis'in yandaş? olan bu cinler ve insanlar da onun sahip olduğu "şeytan" s?fat?n? kazand?lar.

  (Şeytan, "uzak olmak" kökünden gelen bir kelimedir ve Allah'?n rahmetinden kovulup uzaklaşt?r?lm?ş her azg?n ve isyankar kulun s?fat?d?r.)

  Dolay?s?yla insanoğlunun karş? karş?ya olduğu en büyük tehlike olan şeytan, liderliğini ?blis'in yapt?ğ? bir grup cin ve insand?r. Bu cin ve insanlar, ?blis'in yolunu izlerler, kendileri sapt?klar? gibi diğer insanlar? da sapt?rmaya çal?ş?rlar. "Cinni" (cinlerden olan) şeytanlar, insanlar taraf?ndan görülmedikleri için kendilerini onlara fark ettirmeden yanaş?r, zihinlerine sapt?r?c? düşünceler sokarlar. "?nsi" (insanlardan olan) şeytanlar ise diğer insanlara aç?kça sokulur, onlar? Allah'?n yolundan al?koymak için telkinde bulunurlar. Bu, insan?n yak?n dostu gibi görünen bir insan olabileceği gibi, toplumda kabul gören bir "fikir adam?" da olabilir. Kuran'da, bu tehlikeye karş? müminlere şu dua öğretilmektedir:
  De ki: ?nsanlar?n Rabbine s?ğ?n?r?m.
  ?nsanlar?n malikine,
  ?nsanlar?n (gerçek) ilah?na;
  "Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran" vesvesecinin şerrinden.
  Ki o, insanlar?n göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu f?s?ldar);
  Gerek cinlerden, gerekse insanlardan. (Nas Suresi, 1-6)
  Şeytan insana bu denli sinsice yaklaşabilen bir düşman olduğuna göre, ondan sak?nmak için azami dikkat göstermek gerekir. Bunun en başta gelen şart?, şeytan? tan?makt?r. Şeytan? tan?mak için ona bakt?ğ?m?zda ise, oldukça garip, oldukça esrarengiz bir mant?ğa sahip olduğunu görürüz. Önce ?blis taraf?ndan kullan?lan ve sonra da onun tüm takipçileri taraf?ndan devral?nan bu mant?ğ?n temelinde, kibir ve büyüklenme yatmaktad?r.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ŞEYTAN'IN ESRARENG?Z MANTIĞI
  Kuran'daki şeytan k?ssas?nda, ?blis'in Allah'a isyan?n?n sebebi şöyle bildirilir:
  (Allah) Dedi: "Sana emrettiğimde, seni secde etmekten al?koyan neydi?" (?blis) Dedi ki: "Ben ondan hay?rl?y?m; beni ateşten yaratt?n, onu ise çamurdan yaratt?n." (Araf Suresi, 12)
  ?blis kendisinin daha üstün bir varl?k olduğunu öne sürerek, insana secde etmeyi reddeder. Ancak isyan?n? dayand?rd?ğ? temel oldukça zahiri ve çürüktür. Kendisinin ateşten, insan?n çamurdan yarat?ld?ğ?n? belirtir ve ateşin çamura göre daha üstün bir madde olduğunu öne sürer. Yani kibirlenmesinin bütün nedeni, iki madde aras?ndaki fiziksel yap? fark?d?r. Ancak yap?lar? ister çamur ister ateş olsun, ?blisi de insan? da Allah yaratm?şt?r. Yarat?lm?ş bir varl?ğ?n, kendisini yaratan?n emrine, yarat?ld?ğ? maddeyi öne sürerek isyan etmesi, hem büyük bir ak?ls?zl?k, hem de büyük bir nankörlüktür. Ancak ?blis'in insana karş? duyduğu k?skançl?k ve içindeki büyüklük hissi bunu kavramas?n? engeller, fiziksel bir farkl?l?ğa tak?l?r ve kendisini yaratan Allah'?n emrine isyan eder. ?blis'in şuurunun, kendisini üstün ve farkl? gördüğü için kapand?ğ? diğer ifadelerinden de anlaş?l?r:
  Dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balç?ktan yaratt?ğ?n beşere secde etmek için var değilim." (Hicr Suresi, 33)
  ?blis kendisini Allah'?n yaratt?ğ?n? inkar etmez. ?syan?n?n nedeni bu değildir. Aksine kendisini yaratan?n Allah olduğunu bizzat söyler. Ancak "ben ondan daha hay?rl?y?m, beni ateşten yaratt?n, onu ise çamurdan yaratt?n" der. Bu ak?lalmaz isyan?n hiçbir mant?ğ? yoktur.
  ?blis'in mant?k bozukluğunu gösteren bir diğer ifadesi ise şöyledir:
  Hani, meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik. ?blis'in d?ş?nda (hepsi) secde etmişlerdi. Demişti ki: "Bir çamur olarak yaratt?ğ?n kimseye ben secde eder miyim?" (?sra Suresi, 61)
  Buradaki son ifade, ?blis'in ne kadar büyük bir gaflet ve yan?lg? içinde olduğunu çok aç?k gösterir. Hz. Adem'in yüceltilmesi, kendisinin ise geri planda kalmas?, hatta o kimseye secde etmesinin istenmesi onu korkunç bir k?skançl?ğa sürükler. Bu ruh hali içinde, Allah'a karş? itaatsiz bir tav?r tak?n?r:
  (Allah) Dedi ki: "Ey ?blis, iki elimle yaratt?ğ?ma seni secde etmekten al?koyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan m? oldun?"
  Dedi ki: "Ben ondan daha hay?rl?y?m; sen beni ateşten yaratt?n, onu ise çamurdan yaratt?n." (Sad Suresi, 75-76)
  ?blis'in Hz. Adem'e secde etmeyi reddetmesindeki şeytani zihniyet, Allah'?n elçisini kabul etmeyen, ona itaat etmeyi reddeden kişilerde -bir başka deyişle insi şeytanlarda da- görülmüştür. Bu kişiler görünüşte kendileri gibi bir insan olan peygamberleri Allah'?n elçisi olarak kabul etmeyi reddetmişlerdir. Allah'?n elçisi olarak kabul edecekleri kimsede çok büyük bir üstünlük görmek istediklerini söylemiş, bu üstünlüğün siyasi veya maddi bir güce dayanmas? gerektiğini iddia etmişlerdir. Hz. Muhammed (sav) dönemindeki inkarc?lar?n ifadeleri buna bir örnektir:
  Ve dediler ki: "Bu Kuran, iki şehirden birinin büyük bir adam?na indirilmeli değil miydi?" (Zuhruf Suresi, 31)
  Ya da inkarc?lar elçiye iman etmek için, doğa üstü bir güç veya başka boyuttan bir delil görmek isterler. Kuran'?n birçok ayetinde bu kişilerin isteklerine örnekler verilmiştir:
  Dediler ki: "Bize yerden p?narlar f?şk?rtmad?kça sana kesinlikle inanmay?z. Ya da sana ait hurmal?klardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralar?ndan şar?l şar?l akan ?rmaklar f?şk?rtmal?s?n.Veya öne sürdüğün gibi, gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmeli ya da Allah'? ve melekleri karş?m?za (şahit olarak) getirmelisin. Yahut alt?ndan bir evin olmal? veya gökyüzüne yükselmelisin. Üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar senin yükselişine de inanmay?z."
  De ki: "Rabbimi yüceltirim; ben, elçi olan bir beşerden başkas? m?y?m?" (?sra Suresi, 90-93)
  Elçilere muhalefet eden, onlara karş? savaşan insanlar?n kabullenemedikleri noktalardan biri işte budur. ?nkarc?lar kendileri gibi normal bir insana elçilik verilmesini ve bu insana itaat etmeyi gururlar?na yediremezler. Bu haset ve kibir dolu isyan, ?blis'in Hz. Adem'e secde etmeyi reddetmesiyle ayn? temel üzerine kurulmuştur. Ayetin devam?nda insanlar?n çoğunun s?rf bu yüzden hidayete eremediklerinden bahsedilir:
  Kendilerine hidayet geldiği zaman, insanlar? inanmaktan al?koyan şey, onlar?n: "Allah, elçi olarak bir beşeri mi gönderdi?" demelerinden başkas? değildir. (?sra Suresi, 94)
  ?blis'in isyan?na bir esrarengizlik hakimdir. ?blis ilim sahibi bir varl?kt?r, Allah'?n varl?ğ?na bizzat şahittir. Etraf?nda melekler vard?r, insan?n yarat?l?ş?ndan haberdard?r. Allah'?n izzetini, gücünü ve sonsuz cehennem azab?n? da bilmektedir.

  ?şte ?blis'in ve onu izleyen tüm şeytanlar?n esrarengiz mant?ğ? burada gizlidir: Allah'?n varl?ğ?n? ve birliğini bildiği halde onun hükmüne karş? gelebilmek ve kafirlerden olmak... Bu son derece mucizevi bir olayd?r. Çünkü bu bilgilere ve ilme sahip olan ?blis'in, çok üstün bir imana sahip olmas? gerekir. Şuur seviyesi de ayn? oranda yüksek olmal?, Allah'a son derece itaatli ve sayg?l? olmal?d?r. Oysa ?blis en şuursuz kişinin bile cesaret edemeyeceği bir işe kalk?şm?şt?r.

  ?blis'in yap?s?ndaki esrarengizlik bununla da kalmaz. ?nsanlara inkar? telkin etmek gibi çok büyük bir günah işlediği halde asl?nda Allah'tan korktuğunu söyler. Bu da oldukça hastal?kl? bir mant?ğa işarettir:
  Şeytan?n durumu gibi; çünkü insana "inkar et" dedi, inkar edince de: "Gerçek şu ki ben senden uzağ?m, doğrusu ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkar?m" dedi. (Haşr Suresi, 16)
  Bir başka ayette şeytan?n kafirleri müminler aleyhine k?şk?rtt?ktan sonra, onlar? yüz üstü b?rakt?ğ? ve Allah'tan korktuğunu itiraf ettiği bildirilir:
  O zaman şeytan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara: "Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yard?mc?n?z?m" demişti. Ne zaman ki, iki topluluk birbirini görür oldu (karş?laşt?) o, iki topuğu üstünde geri döndü ve: "Şüphesiz ben sizden uzağ?m. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum, ben Allah'tan da korkuyorum" dedi. Allah (ceza ile) sonuçland?rmas? pek şiddetli oland?r. (Enfal Suresi, 48)
  ?blis'in bir yandan Allah'?n varl?ğ?n?, O'nun sonsuz gücünü ve ilmini kabul edip, bir yandan da O'na bile bile isyan etmesi son derece çelişkili bir durumdur.

  Ayn? şekilde, Allah'?n Kuran'da bildirdiği emirleri yarg?lamaya, reddetmeye, Allah'?n hüküm verdiği bir konu hakk?nda kendi kafas?na göre muhakemeler yap?p, ilahi hükmü geçersiz göstermeye çal?şan herkesin durumu, ?blisin hali gibidir. Bu kimseler de Allah'?n varl?ğ?n? t?pk? ?blis gibi bilirler, ancak kendilerini bilmez tav?rlar?yla onun konumuna düşerler.

  ?blis itaatsizliği yüzünden küçük düşürülür, aşağ?lan?r ve Allah Kat?ndaki konumundan horlanarak kovulur. Gururu ve kibiri yüzünden isyan eden ?blis, bu karakterine en ağ?r gelecek muameleyle, aşağ?lanmayla kovulur. Allah'?n huzurundan ayr?lmadan önce Allah'tan süre ve izin ister. Ancak bu süreyi Allah'tan bağ?şlanma dilemek, O'na tekrar yönelmek ve pişmanl?ğ?n? dile getirmek için istemez. Amac? insan? da ayn? aşağ?l?k konuma düşürebilmektir.

  ?şte şeytan?n insana karş? düşmanl?ğ? ve mücadelesi böyle başlam?şt?r. Ancak unutulmamal?d?r ki şeytan? da bütün özellikleriyle birlikte Allah yaratm?şt?r, o da Rabbimiz'in kontrolünde olan bir güçtür. Yani şeytan?n Allah'a karş? hiçbir müstakil gücü yoktur. Ancak cahiliye toplumunda yayg?n olan sapk?n inanca göre, şeytanla Allah aras?nda bir mücadele mevcuttur. Yine bu insanlara göre şeytan, insanlar? sapt?rmay? başard?ğ? zaman Allah'a karş? zafer kazanmaktad?r. (Allah'? tenzih ederiz)

  Oysa şeytan bütün faaliyetlerini Allah'?n izni ve dilemesiyle gerçekleştirebilmektedir. Ancak bu sayede insanlar?n büyük bir k?sm? üzerinde etkili olabilir. Allah'?n izni d?ş?nda birşey yapamaz. Kuran'da şeytan?n istediği süre ve Allah'?n verdiği izin şöyle bildirilmiştir.
  (Şeytan) Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onlar?n dirileceği güne kadar bana süre tan?."
  (Allah) Dedi ki: "Öyleyse, sen (kendisine) süre tan?nanlardans?n." (Hicr Suresi, 36-37)
  Bir başka ayette şeytan?n ald?ğ? izin şöyle belirtilmiştir:
  (Şeytan) Demişti ki: "Şu bana karş? yücelttiğine bir bak; andolsun, eğer bana k?yamet gününe kadar süre tan?rsan, onun soyunu -pek az d?ş?nda- kuşkusuz kendime bağl? k?lacağ?m.
  (Allah) Demişti ki: "Git, onlardan kim sana uyarsa, şüphesiz sizin cezan?z cehennemdir; eksiksiz bir ceza." (?sra Suresi, 62-63)
  Ayetlerden de anlaş?ld?ğ? gibi şeytan Allah'?n irade ve takdiri içinde faaliyet gösterir. Faaliyetleri insana zarar vermek içindir. Zaten şeytan Allah'?n alemlerin Rabbi olduğunun bilincindedir. Hatta ?blis, insanlar? azd?racağ?n? belirtirken, Allah'?n büyüklüğü ad?na yemin eder:
  Dedi ki: "Senin izzetin ad?na andolsun, ben, onlar?n tümünü mutlaka azd?r?p-k?şk?rtacağ?m." (Sad Suresi, 82)
  Şeytan?n insanlar? sapt?rmak için kullanacağ? taktikler bile yine Allah taraf?ndan belirlenmiştir. Allah şeytan? huzurundan kovmadan önce bunlar? ona bildirir:
  Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sars?nt?ya uğrat, atl?lar?n ve yayalar?nla onlar?n üstüne yaygaray? kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaadlerde bulun. Şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vaadetmez. (?sra Suresi, 64)
  Şeytan?n, Allah'?n izni dahilinde kulland?ğ? taktikleri önümüzdeki sayfalarda ayr?nt?lar?yla inceleyeceğiz. Ancak burada unutulmamas? gereken çok önemli bir nokta vard?r:

  Şeytan?n Allah'?n kendisine tan?d?ğ? imkan d?ş?nda bir gücü yoktur. Şeytan?n görevi, cehennem için yarat?lm?ş insanlar?n, ait olduklar? yere gitmelerine vesile olmakt?r. Şeytana uyanlar, Allah'?n cennetine lay?k olmayan, ahlak olarak hayvandan daha aşağ?l?k olan varl?klard?r. Allah bunu ayetlerinde şöyle aç?klar:
  Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok say?da kişi yaratt?k (haz?rlad?k). Kalpleri vard?r bununla kavray?p-anlamazlar, gözleri vard?r bununla görmezler, kulaklar? vard?r bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağ?l?kt?rlar. ?şte bunlar gafil olanlard?r. (Araf Suresi, 179)
  Bunun yan? s?ra şeytan?n Allah'?n muhlis kullar? üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Allah izin vermediği için, şeytan, müminleri sapt?rmaya güç yetiremez. Allah, kendisini Allah'a adayan ve O'na ortak koşmayan ihlasl? kullar?n? şeytan?n sapt?r?c? etkisinden korumuştur.
  Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytan?n) hiçbir zorlay?c?-gücü yoktur. (Nahl Suresi, 99)
  Sonuç olarak şeytan? da tüm diğer varl?klar gibi, Allah görevlendirmiştir. Görevi, Allah'?n cennet için yaratt?ğ? müminler ile cehennem için yaratt?ğ? diğer insanlar?n birbirlerinden ayr?lmalar?na vesile olmakt?r. Bu bir nevi temizlik anlam?na gelir. Kalbinde hastal?k ve pislik bulunanlar, şeytan sayesinde müminlerden uzaklaş?r, ayr?l?rlar. Ayette şeytan?n etkisinin yaln?zca bu kimseler üzerinde olacağ? bildirilmiştir:
  Şeytan?n (bu tür) kat?p b?rakmalar?, kalplerinde hastal?k olanlara ve kalpleri (her türlü) duyarl?l?ktan yoksun bulunanlara (Allah'?n) bir deneme k?lmas? içindir. Şüphesiz zalimler, (gerçeğin kendisinden) uzak bir ayr?l?k içindedirler. (Hac Suresi, 53)
  Dahas? şeytan?n müminlere vermeye çal?şt?ğ? s?k?nt?lar, müminlerin dünyada Allah'a yak?nlaşmalar?na, Allah'a daha s?k? sar?lmalar?na ve hidayetlerinin artmas?na vesile olur:
  (Bir de) Kendilerine ilim verilenlerin, bunun (Kuran'?n) hiç tart?şmas?z Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için; böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmuş olarak bağlans?n. Şüphesiz Allah, iman edenleri dosdoğru yola yöneltir. (Hac Suresi, 54)
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Şeytan'?n Özellikleri
  Şeytan her insan?n hayat? boyunca binlerce defa karş?laşacağ? en büyük düşman?d?r. Düşmand?r çünkü, insan yüzünden Allah Kat?ndaki makam?n? kaybetmiştir. Yeryüzünde bulunmas?n?n tek nedeni de insanlar? sapt?rmak için Allah'tan ald?ğ? izindir. K?yamete kadar, bu izin doğrultusunda olabildiği kadar çok insan? cehennem ateşine sürükleyecek, bunu başarmak için her türlü yolu deneyecektir. Bu amaçla şeytan, insanlar? her an gözler (Araf Suresi, 27), insana zarar verecek planlar ve oyunlar haz?rlar.

  Çoğu insan şeytan?n ne kadar büyük bir tehlike olduğunun fark?nda bile değildir. Şeytan bu insanlar?n mant?ğ?na göre, uzak, hatta hayali bir varl?kt?r. Onlara göre yaln?zca çok büyük kötülükleri yapan, vahşi, cani kimseler şeytana uyarlar. Kendilerini ve kendileri gibi insanlar?, şeytanla hiçbir alakas? olmayan, temiz kalpli kişiler olarak görürler. Ancak arada yap?lan ufak tefek hatalar için "şeytana uydum" denir.

  Oysa bu gaflet, insan?n hayat? boyunca yapabileceği en büyük hatalardan biridir. Çünkü şeytan -iman eden küçük bir grup d?ş?nda- insanlar?n tamam?na yak?n?n? kendi kontrolü alt?na alm?şt?r. Bu insanlar fark?nda olmadan en büyük düşmanlar? olan şeytan?n istediği hayat? yaşar ve onun peşinden cehenneme giderler. Oysa insanlar?n yapmas? gereken, şeytan? çok iyi tan?mak ve onu düşman edinmektir. Allah bunu insanlara Fat?r Suresi'nde emretmiştir:
  Gerçek şu ki, şeytan sizin düşman?n?zd?r, öyleyse siz de onu düşman edinin... (Fat?r Suresi, 6)
  Şeytan?n fark?na varmak, onu bir düşman olarak kavramak insan? kurtuluşa götüren ad?mlardan biridir. Bunun için öncelikle şeytan?n özelliklerini, daha sonra da kulland?ğ? taktikleri bilmek gerekir. Birçok Kuran ayetinde ayr?nt?l? olarak tarif edilen bu özellikler aşağ?da ana başl?klar alt?nda s?ralanm?şt?r.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  S?NS? VE YALANCIDIR
  Şeytan, insanlar? doğru yoldan al?koyabilmek için öncelikle gerçekleri örter. Bunun en geçerli yolu ise sinsice yalan söyleyerek insanlar? kand?rmakt?r. Yalan yoluyla, sahte ve boş vaadler vererek insanlar? kendi taraf?na çekmeye çal?ş?r. Daha iyi bir sosyal statü, daha çok para, daha çok cinsellik, daha rahat bir hayat, hatta ahirette daha üstün bir konum bile vaad eder. Ancak yalan söylediğini ve boş vaadlerde bulunduğunu ahirette kendisi itiraf edecektir:
  ?ş hükme bağlan?p-bitince, şeytan der ki: "Doğrusu, Allah, size gerçek olan vaadi vaadetti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan söyledim...(?brahim Suresi, 22)
  Fakat bu itiraf ancak dünya hayat? sona erdikten sonra, şeytan ve dostlar? k?yamet günü haşredildikleri zaman gerçekleşir. Elbette bu gerçeği öğrenmek şeytan?n dostlar?na hiçbir fayda sağlamaz. Hepsi tarih boyu şeytana tabi olan diğer insanlarla beraber cehenneme girerler.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?TAATTEN ÇIKMIŞ, SAYGISIZ VE NANKÖRDÜR
  Şeytan kendisini yoktan var eden ve sahip olduğu bütün özellikleri veren Allah'a karş? büyük bir nankörlük içindedir. (?sra Suresi, 27) Bu nankörlük ve kendini bilmezlik içinde başkald?rm?ş ve itaatten ç?km?şt?r.
  AZGIN VE KAYPAKTIR
  Şeytan?n dikkat çekilen bir başka özelliği de hem azg?n, hem de kaypak (Hac Suresi, 3) oluşudur.
  DÜZEN? ?NANANLAR ?Ç?N ÇOK ZAYIFTIR
  Şeytan?n iman edenlere karş? kurduğu tuzaklar ve hileli düzenler d?ştan bak?ld?ğ?nda güçlü gibi gözükse de bu asl?nda bir aldan?şt?r. Çünkü gerçekte şeytan?n hileli düzeni zay?ft?r ve y?k?lmaya mahkumdur:
  ?man edenler Allah yolunda savaş?rlar; inkar edenler ise tağut yolunda savaş?rlar, öyleyse şeytan?n dostlar?yla savaş?n. Hiç şüphesiz, şeytan?n hileli-düzeni pek zay?ft?r. (Nisa Suresi, 76)
  GÜCÜ YALNIZCA ÇAĞIRMAYA YETER
  Şeytan?n insan üzerinde zorlay?c? bir gücü yoktur. O yaln?zca insanlar? davet eder. Bu davete uyan insan?n kendisidir. Yani insan bir vicdans?zl?k yapt?ğ?nda, bunun sorumluluğunu şeytana yükleyip b?rakamaz. As?l k?namas? gereken şeytana uyan nefsidir. Şeytan bu gerçeği ahirette kendisini suçlayan inkarc?lara karş? şöyle bildirecektir:
  ...Benim size karş? zorlay?c? bir gücüm yoktu, yaln?zca sizi çağ?rd?m, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni k?namay?n, siz kendinizi k?nay?n. (?brahim Suresi, 22)
  ?NSANLARIN DÜŞMANIDIR
  Şeytan?n insan?n başdüşman? olduğu birçok ayette belirtilmiştir. (Enam Suresi 142, Kehf Suresi 50, Yasin Suresi 60) Çünkü şeytan?n insana vermek istediği zarar, yeryüzünde hiç kimsenin veremeyeceği kadar büyüktür. Şeytan insan?n cehennemde sonsuza kadar yanmas?n? ister. Bu sebeple de insan?n en büyük düşman?d?r. Bu gerçek ayetlerde bildirilmektedir:
  Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytan?n ad?mlar?n? izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaç?k bir düşmand?r. (Bakara Suresi, 168)
  Çünkü şeytan, insan için apaç?k bir düşmand?r. (Yusuf Suresi, 5)
  ?yilikten ve Hay?rdan Yana Hiçbir Yönü Yoktur
  Varl?ğ?n? insana zarar ve s?k?nt? vermeye adam?ş olan şeytan, insanlar için hiçbir hay?r ve iyilik sahibi değildir. Şeytan?n bu özelliği ayetlerde de "her türlü hay?rla ilişkisi kesilmiş" (Nisa Suresi, 117) olarak bildirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?NSANLAR ÜZER?NDE B?R P?SL?KT?R
  Şeytan?n insan üzerindeki etkisi, Kuran'da "pislik" olarak tan?mlan?r:
  ...Sizi kendisiyle tertemiz k?lmak, sizden şeytan?n pisliklerini gidermek, kalplerinizin üstünde (güven ve kararl?l?k duygusunu) pekiştirmek ve bununla ayaklar?n?z? (arz üzerinde) sağlamlaşt?rmak için size gökten su indiriyordu. (Enfal Suresi, 11)
  ALLAH KATINDAN KOVULMUŞTUR
  Şeytan itaatsizliği ve nankörlüğü yüzünden Allah Kat?ndan aşağ?lanarak ve horlanarak kovulmuştur. Zaten "şeytan" kelimesi de bizzat bu kovulmuşluk anlam?n? içermektedir. Şeytan?n bu özelliği Tekvir Suresi 25 ve Hicr Suresi 17. ayetlerde bildirilmektedir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Şeytan'?n Taktikleri
  K?yamete kadar sürecek mücadele sonucunda şeytan, milyarlarca insan? kendisiyle birlikte cehennem ateşinin içine sürükler. Ancak bir grup vard?r ki şeytan onlara karş? asla zafer kazanamayacakt?r; müminler. Çünkü müminler Allah'tan korkarlar, Allah'?n yeryüzündeki halifeleridir ve O'nun korumas? alt?ndad?rlar. Dolay?s?yla şeytan?n telkinleri onlar üzerinde etkisiz kal?r. Şeytan taraf?ndan da itiraf edilen bu gerçek Kuran'da şöyle haber verilir:
  Dedi ki: "Rabbim, beni k?şk?rtt?ğ?n şeye karş?l?k, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana başkald?rmay? ve dünya tutkular?n?) süsleyip-çekici göstereceğim ve onlar?n tümünü mutlaka k?şk?rt?p-sapt?racağ?m. Ancak onlardan muhlis olan kullar?n müstesna." (Hicr Suresi, 39-40)
  Ayetten de anlaş?ld?ğ? gibi şeytan?n gücü gerçek müminleri sapt?rmaya yetmez. Ancak hiç kimse de kendisini kesin olarak "cennetlik" göremez. Mümin bir kimse "şüphesiz Rablerinin azab?ndan emin olunamaz" (Mearic Suresi, 28) ayeti gereğince iman?n? korumak için, her zaman "Allah'?n ipine s?ms?k? sar?lmak" (Al-i ?mran Suresi, 103) zorundad?r. Şeytan, insanlar?n "dosdoğru yollar?na oturacağ?" (Araf Suresi, 16), onlar?n "ayaklar?n? kayd?rmak" (Al-i ?mran Suresi, 155) isteyeceği için, mümin onun hile ve oyunlar?na karş? uyan?k olmal?d?r. Aksi takdirde hiç fark?nda bile olmadan bu tuzaklara düşebilir ve hatta bir süre sonra dinden dahi ç?kabilir. Şimdi şeytan?n insanlar? cehenneme sürüklemek için kulland?ğ? taktikleri ayr? ayr? inceleyelim.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  ngn
  ngn isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Gayyur ngn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  91

  Standart

  waaaaaaa malam?neeeeeee

 10. #10
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı ngn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  waaaaaaa malamıneeeeeee
  Hayret ifadesi

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bombalar, İnsanlığın Vicdanını Kanatıyor
  By BiÇçare in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.12.08, 14:29
 2. İnsanlığın Kemal Bahçesi...
  By istiğna in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.09.08, 16:43
 3. İnsanlığın Kurtuluşu ve Hazret-i Muhammed (a.s.m.)
  By Müellif-e in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.04.08, 18:21
 4. İnsanlığın Evrensel Kurtuluş İlanı
  By mirkat in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.07.07, 14:28
 5. İnsanlığın En Büyük İhtiyacı
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.05.07, 15:10

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0