+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Nefs ve Nefsin Yaratılışı

 1. #1
  Pürheves mihrali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Erzurum@kütahya.
  Yaş
  53
  Mesajlar
  154

  Standart Nefs ve nefsin yaratılışı

  Nefsin yarat?l?ş? ve nefsin afetleri

  Allah insan?n fizik vücudunu yaratt?ktan sonra, ona nefs verdi. Ve Rabbimiz Secde Suresi 9'uncu âyette "Sonra onu nefsle dizayn etti" buyuruyor.

  32/ SECDE-9: Sümme sevvâhü ve nefeha fiyhi min rûhihî ve ce'ale lekümüssem'a vel'ebsâre vel'ef'ideh, kaliylen mâ teşkürûn.
  Sonra (Allah) onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve onu (onun ruhunun kalbine) sem'i (kalbin işitme hassas?) basar (kalbin görme hassas?) ve fuad (kalbin idrak etme hassas?) hassalar?na (sahip) k?ld?. Ne kadar az şükrediyorsunuz.
  Nefs, insan?n üç vücudundan bir tanesidir. Secde Suresinde, bu üç vücuda ait işaretleri görebiliyoruz. Allahû Tealâ;

  "sonra" sözüyle daha önce yaratt?ğ? fizik vücudu işaret ediyor.
  "dizayn etti" derken nefsten bahsediyor. (Nefs dizayn edilerek yarat?lm?şt?r. Şems 7 Ve Allah sem'i ve basar hassalar?n? nefs kalbin içine koyuyor. Bakara 7- Casiye 23 )
  Onun içine ruhundan üfürdü derken; üçüncü vücudumuz olan ruhun yarat?l?ş?n? anlat?yor. Demek ki, insan yarat?l?şta 3 vücutla yarat?lm?şt?r.

  NEFS?N ?K? YÖNLÜ YARATILMASI


  Ve Allahû Tealâ Şems Suresi 7'nci âyetinde de;
  91/ ŞEMS-7: Ve nefsin ve mâ sevvâhâ
  Yemin ederim ki o nefs sevva edildi (7 kademede). Buyurmaktad?r.


  Yukar?da sayd?ğ?m?z nefsin kademeleridir. Nefs bu dünyada yaşarken bu kademeleri yaşamas? ve 7'nci kademeye ulaşarak tezkiye olmas? gerekmektedir. Bu kademeler insan?n nefsiyle mücâdelesini göstermektedir. ?nsan neden nefsiyle mücâdele etmelidir? Çünkü her insan?n nefsinde 19 afet vard?r.

  Nefste mevcut olan bu 19 afet sebebiyle melekler Rablerine karş? şöyle diyorlar;
  2/ BAKARA -30: Ve iz kale rabbüke, lilmelaiketi inni ca'?lün fil ard? halifeh. Kalu etec'alü fiha men yüfsidu fiha ve yesfiküddimae, ve nahnü nüsebbihu bihamdike ve nukadd?sü lek. Kale inni e'lemü ma lâ tâ'lemun.

  Âyet-i Kerîme'nin ikinci k?sm?nda sözü edilen esfeli sâfilîn, ahiret hayat?nda, cehennemle cezaland?r?lan nefsin bulunduğu yerdir. Nefs burada rehinedir. Yeryüzünde ikâme edilen Âdemoğlunun, nefsini, Rabbimize verdiği tezkiye yeminine uygun bir şekilde tezkiye, terbiye etmediği sürece iblise tâbî olup, cehennemin en alt kat?yla cezalanacağ?n?, Rabbimiz aç?kl?yor.
  Demek ki, nefs baş?boş b?rak?l?p, tezkiye, terbiye ve tasfiye için, dünya hayat?n? yaşarken bir şey yap?lamazsa, şeytan?n insan vücudundaki melcei (s?ğ?nağ?) olan nefs, şeytan?n negatif telkinleriyle, cehennemin en alt kat? olan esfeli sâfilîne gidecektir.
  "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?"
  Dediler ki:
  "Evet (Sen bizim Rabbimizsin) Biz şahitleriz."
  K?yâmet günü: " Muhakkak ki biz bundan gâfilleriz." (Bizim bundan haberimiz yoktu) demesinler diye.
  Nefsin yemini, dünya hayat?nda 7 tezkiye kademesinde tezkiye olmakt?r. Ruhun misaki ise tezkiye olan nefsin her tezkiye kademesine paralel olarak 7 kat yükselerek, 7. kattan sonra 7 alemi aşarak, varl?klar âleminin son noktas?ndan (Sidret-ül Münteha'dan) yokluğa geçerek, yoklukta (ademde) Allah'?n Zat'?na ulaşmas?, orada yok olmas? ve Rabbine teslim olmas?d?r. Fizik vücudun yemini (ahd) ise Allah'a kul olmakt?r.
  Vücut ülkesinde Allah'?n bir temsilcisi olan ruhun, verdiği misaki yerine getirmemesi düşünülemez. Fakat, Rabbimiz, ruhun misak?n? yerine getirebilmesini, nefsin tezkiye olmas? şart?na, yani nefsin Rabbimize verdiği yemini yerine getirme şart?na bağlam?şt?r.
  91/ ŞEMS-9: Kad efleha men zekkâhâ.
  Andolsun ki nefsini tezkiye eden felâha erer (cennete girer).
  Bu da nefsimizin değişerek yar?dan daha fazla nurla dolmas? halidir.

  NEFS?N DEĞ?ŞEB?LME ÖZELL?Ğ?


  Peygamber Efendimiz (SAV)'in harpler tamamland?ktan sonra "art?k küçük cihadlar bitti, şimdi büyük cihad başl?yor" sözündeki büyük cihad nefse karş? aç?lan savaşt?r.
  Allahû Tealâ ve Tekaddes Hz. Hz. Adem'e (A.S) nefs verip de, diğer mahlûklara üstün k?l?nca, nefsi olmayan meleklerden Harut ve Marut isimli iki melek:

  " ... Yüce Rabbimiz bize de nefs ihsan eyle ve ona nas?l hakim olacağ?m?z? ispat edelim." demişlerdir.
  Allahû Tealâ bu talebi kabul ederek, bu iki meleği Babil şehrine indirmiş. Orada her ikisi de nefslerine yenilerek bir kad?n?n ?rz?na geçerek ve kad?n?n kocas?n? öldürerek, nefse hakim olman?n ne kadar güç bir şey olduğunu anlam?ş ve Allah huzurunda mahcup olmuşlard?r.

  ?slâm'?n temel fonksiyonu, nefsimizin tezkiye ve tasfiye edilmesidir. Var?lmas? murad edilen ise nefsimizi başlang?çta 7 tezkiye kademesinde tezkiye etmek ve buna devamla 7 velâyet kademesinde de terbiye ve tasfiye ederek, ruhun halleriyle hallenmesini sağlamakt?r. Yani nefsin, ruhun tüm hasletlerini muktesebat?na almak suretiyle, ruhun hoşland?ğ? şeylerden zevk almas?n? ve bunlardan vazgeçemez hale gelmesini sağlamakt?r.
  Nefs başlang?çta isyankârd?r. Onu tezkiye etmek lâz?md?r. Nefsin tezkiyesi ona istediklerini vermemekten geçer. Nefsine her istediği münkeri nehy edildigi halde, ikram eden, mâ 'ruf ile emrolunmas?na rağmen bundan içtinap eden kul, nefsinin emrindedir Yani Nefs-i Emmare'dedir.
  Nefs, bir azg?n ata benzer ki, zapt? rabt alt?na (kontrol alt?na) al?p da, kumanda edebilen kişinin ruhu, Rabbine vuslat olur ve Allah'?n Zat'?nda fani olarak, O'na teslim olur. Fakat at, (yani nefs) gemi az?y? al?rsa, sahibini şeytana götürüp teslim eder.

  Müridin, sülûkunu tamamlayabilmesi, nefsinin 7 tezkiye kademesinde tezkiye edilmesine, yani kontrol alt?na al?nmas?na s?k? s?k?ya irtibatl?d?r. Nefsin tezkiyesinde vas?ta emirler pek çoktur. Namaz, oruç, zekat, sadaka, hacc, zikir, dünya çal?şmas?n?n ibadet k?l?nmas? gibi yerine getirilmesi gereken pek çok emrin yan?nda, sak?n?lmas? gereken içki, kumar, puta tapmak, fal, dedikodu vb. birçok yasaklar da mevcuttur.

  Nefsin tezkiyesinde en önemli vas?ta zikirdir. Fakat zikrin yan?nda orucun önemi az?msanamayacak derecededir. Nefs için başlang?çta, oruç bir azapt?r (bir işkencedir). Nefs, ruhun hüviyetine sokulmak istendiği zaman önce isyan eder, fakat tezkiye ile kontrolü sağlan?p, ruhun hüviyetine girince, ruhun hoşland?ğ? şeylerden zamana paralel olarak hoşlanmaya başlar ve oruç da nefs için bir zevk olmaya başlar.

  NEFS KEND?S?NE ZULMEDER

  Allahû Tealâ ve Tekaddes Hz. Kur'ân-? Kerîm'de şöyle buyuruyor.
  10/YUNUS-44: ?nnallahe lâ yazlimünnâse şey'en ve lâkinnennâse enfüsehüm yezlimûn.
  Şüphesiz Allah insanlara asla zulmetmez. Lâkin insanlar kendi nefslerine zulmederler.
  Umumiyetle burada, nefsin talep ettiği şeyleri ona vermemek, ona yap?lm?ş bir zulüm olarak tefsir edilip, izahta büyük güçlük çekilmektedir.

  Ruhun Rabbine vuslat olabilmesi, nefsin tezkiye edilmesiyle mümkündür. Nefsin tezkiyesi ise, ona istediklerini vermemek ve Rabbimizin emir buyurduğu amilüssalihat? ona yapt?rmakla mümkündür. ?nsan?n dünya va ahiret saadetine erebilmesi kesin olarak, nefsin bu vas?ta emirleri belirli bir ölçü ve zaman içinde yerine getirebilmesine bağl?d?r. Fakat, başlang?çta cehaleti sebebiyle bunu fark edemeyen nefsimiz, dünya zevklerine meyyal olmas? ve h?rs afeti sebebiyle Allah'?n yap dediklerini yapmaz, emre karş? gelir, isyan eder, Allah'?n yasak ettiği şeyleri de kendisinin hoşlanmas?, zevk duymas? sebebiyle yapar. Bu ise sürekli Allah indinde, derecat kaybetmesine, yani kendisine zulmetmesine sebep olur. Zulüm, bir üzüntü kaynağ? olduğuna göre dünya ve ahiret hayat?nda hep pişmankâr bir davran?şla yapt?klar?na pişman olmaktad?r.

  Kimi kişiler, nefse istediklerini vermemeyi, nefse yap?lan bir zulüm olarak mütâlea etmektedirler. Bu kesinlikle yanl?şt?r. Meselenin çözümü basittir. Allah'?n bir temsilcisi olan ruhun emirlerinin vücut ülkesinde tatbik edilmesi halinde, yani amilüssalihat işlemek ve münkerden sak?nmak halinde derecat kazan?l?r. Nefsimizi, zikirle tezkiye kademelerinde tezkiye edip, sonunda emanet olan ruhumuzu sahibi olan Allahû Zülcelâl Hz.'ne ulaşt?rmam?z temel hedeftir. Nefsin bu emirleri yerine getirmemesi derecat kayb?na sebep olur. Kaybedilen derecat sebebiyle, ruh, sahibi olan Allahû Zülcelâl Hz.'ne yükselemez ve Rabbine kavuşma emri olan vuslat? gerçekleştiremez.

  Bu sebeple derecat kaybetmemiz, nefsimize zulmetmemiz anlam?na gelmektedir. Kim şerr işlerse o kişi derecat kaybeder. Her şerr işlemede insan s?k?nt? duyar. Her hayr? işlemede ise ferahl?k ve huzur duyar. ?şte nefse Allah'?n yasak ettiği şeyleri vermek şerr işlemektir, kişinin nefsine zulmetmesidir. Allah'?n emrettiği şeyleri yapmamak da ayn? sonuca ulaşt?r?r.

  Kişi şerr işlemiş olur ve derecat kaybeder. Bir insan?n cehenneme gitmesinin temel nedeni kaybettiği derecat?n kazand?ğ?ndan fazla olmas?d?r. cehennemde ise azap çekilir. Buna sebep olan da kişinin derecat kaybetmesi olduğuna göre derecat kaybeden kişi kendine zulmetmiş oluyor.
  Diğer taraftan nefsin her şerr işlemesi sonunda, ruh mutlaka nefse işlenen günahla paralel bir azap tatbik eder. Bu azaba halk aras?nda vicdan azab? denir.

  29/ ANKEBUT-40 : Feküllan eheznâ bizembih, feminhüm men erselnâ aleyhi hâs?bâ, ve minhüm men ehazethüssayhah, ve minhüm men hesefnâ bihîl-ard, ve minhüm men eğraknâ, ve mâ kânellâhü liyezlimehüm ve lâkin kânû enfüsehüm yezlimûn.
  Bunlardan herbirini kendi günahlar?yla muaheze ettik. Onlardan kimine taş f?rt?nas? yağd?rd?k, kimini de korkunç bir ses ald?. Kimini yere geçirdik, kimini suda boğduk, Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar, nefslerine zulmettiler.

  28/KASAS-16: Kale Rabbi innî zalemtü nefsî fağfirli feğafera lehü.
  Rabbim ben nefsime zulmettim. Art?k beni bağ?şla, dedi. Allah onu bağ?şlad?.

  16/NAHL-118: Ve alellezîne hâdû harramnâ mâ kasasnâ aleyke min kablü ve mâ zalemnâhüm ve lâkin kânû enfüsehüm yezlimûn.
  Yahudilere haram k?ld?ğ?m?z? daha evvel sana haber vermiştik. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar (bu yasaklara riayet etmemek suretiyle) nefslerine zulmettiler.

  Nefsin yapt?ğ? bu zulümler, ruh taraf?ndan nefse misliyle ödettirilmektedir. Ruhun, nefs üzerinde tatbik ettiği vicdan azab?, nefsin ruhun emirlerini tatbik etmeyip ruha zulüm yapmas?ndan kaynaklanmaktad?r. Eğer nefs, ruhtan gelen emir ve nehiylere, harfiyen uysa zulüm olmaz. Zulmün olmad?ğ? yerde ruhun nefs üzerine tatbik ettiği, manevî vicdan azab?ndan da bahsedilemez.

  Vicdan akl?n bir fakültesidir. Eğer ruh akl? ikna ederek fizik vücudun hay?r işlemesine sebep olursa vicdan rahatlar, huzur duyar. Ama nefs akl? ikna ederek fizik vücuda şerr işletirse, o taktirde ruh bu şerre ortak olmaz, vücuttan şerr işlenirken ayr?l?r. Ama vicdan istemese de nefsin oyununa alet olacakt?r. Daha sonra ruh tekrar dönerek insana azap eder. Tabiî vicdan da nefsle birlikte bu azab? yaşar.

  NEFS?N 19 AFET?

  Bilindiği gibi nefs 19 kötü afet taş?maktad?r.
  Bu afetlerden herbiri şeytan için bir s?ğ?nakt?r. Şeytan bu s?ğ?naklara ulaşarak bizi idlâle düşürmek için tesirlerini yani telkinlerini gönderir. Bu nefsânî telkinler bize hangi ölçüde tesir ederse, o ölçüde idlâle veya iğvaya düşeriz, nefsânî talep, ruhun talebiyle paralel olabilir.
  Bu noktada biz ihlâstay?z. Velâyetin 6. kademesindeyiz. Nefsânî talebiniz, ruhun talebinden farkl? olarak tezahür edebilir. Biz bu farkl? tezahür eden talebe uyarak bir amel işlersek derecat kaybediyoruz. Derecat kaybetmemiz ise, bizim nefsimize ve ruhumuza yap?lm?ş bir zulümdür.
  Allahû Tealâ buyuruyor:

  4/ N?SA-78: eyne mâ tekûnû yüdrikkümülmevtü ve lev küntüm fiy burûcin müşeyyedeh, ve in tüs?bhüm hasenetün yekuûlû hâzihi min indillâh, ve in tüs?bbüm seyyietün yekuûlû hâzihî min indik, kul küllün min indillâh, femâli hâulâilkavmi lâ yekâdûne yefkahûne hadiysâ.
  Nerede olursan?z olun ölümü idrak edersiniz, hatta sağlam kalelerde bulunsan?z bile senden dolay? onlara bir iyilik isabet ederse; bu Allah'tand?r derler. Bir kötülük isabet ederse; bu senin taraf?ndand?r derler. De ki; hepsi Allah'?n kat?ndand?r. Bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşm?yorlar.

  Bir peygamberin kendisinden sad?r olan davran?şlar?n?n hiçbirisi nefsânî değildir. Çünkü; peygamber Allah'?n tasarrufundad?r.

  4/ N?SA-79: mâ esâbeke min hasenetin feminallahi ve mâ esâbeke min seyyietin femin nefsik, ve erselnâke linnâsi resûlâ, ve kefâ billâhi şehiydâ.
  Sana ne iyilik isabet ederse, Allah'tand?r. Sana ne kötülük isabet ederse, kendi nefsindendir. (Eğer derecat kaybedecek bir şey yapm?ş olsayd?n.) Ve seni insanlar için Resûl olarak gönderdik ve Allah şahit olarak yeter.

  Nefsimizde mevcut olan, 19 şerr kaynak sebebiyle biz bir talebin sahibi isek bu talebin sonunda şerr kazanmam?z mutlakt?r. Bu nedenledir ki bize isabet eden her kötülük nefsimizde mevcut olan bu 19 şerr kaynağ?n, herhangi birisinin sebebiyledir.

  1- CEHALET
  ?nsan?n Allah yolunda yükselmemesi cehaleti sebebiyledir.

  33/Ahzap-72- ?nnehû kâne zalûmen cehûlâ.
  - Şüphesiz insan zalimdir ve cahildir.

  2/Bakara-80- Em tekûlûne alellâhi mâ lâ ta'melûn.
  - Yoksa, Allah'a karş? bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

  2/Bakara-169- ?nnemâ ye'müruküm bissûi velfahşâi ve en tekûlû alellâhi mâ lâ ta'lemûn.
  - Şeytan, muhakkak size kötülüğü, hayas?zl?ğ?, Allah'a karş? bilmediğiniz şeyi söylemenizi emreder.

  2- C?MR?L?K
  Cimrilik Yüce Rabbimizin zekât, birr ve sadaka emirlerini yerine getirmeye en büyük engeldir.

  17/?sra-100- Kul 1ev entüm temlikûne hazâine rahmeti Rabbî izen leemsektüm haşyetel-infâk, ve kânelinsânü katûrâ.
  - Rabbimizin rahmet hazinelerine siz sahip olsayd?n?z , tükenir korkusuyla infâk etmezdiniz, zaten insan pek cimridir.

  57/Hadid-24- Ellezîne yebhalune ve ye'mürûnennâse bil bahl, ve men yetevelle feinnellâhe hüvelğaniyyülhamîd.
  - Onlar ki, hem cimrilik ederler, inananlara da cimrilik yapmay? söylerler. Şüphesiz Allah, Ganidir, Hamîd'dir.

  47/Muhammed-38- Hâ entüm hâülâi tüd-avne litünfikû fî sebilillâhi feminküm men yebhal, ve men yebhal feinnemâ yebhalü an nefsih.
  - ?şte sizler, Allah yolunda sarfetmeğe çağr?lan kimselersiniz. Kiminiz cimrilik ediyor, cimrilik yapan kendisi için yapar.

  3- DED?KODU, GIYBET

  Yüce Rabbimiz biraraya gelen kullar?n?n Allah'tan bahsetmesini ve böylece zikir yapt?klar? için Allah'?n salâvât nuru ile ferahlanmalar?n? ister. ?nsanlar ise dedikodu ve g?ybetle Allah'tan değil, insanlardan bahsederek ve nefslerinden de bir şeyler katarak derecat kaybetmektedirler.

  49/Hucurat-12- Velâ tecessesû ve lâ yağteb ba'duküm ba'dâ, e yüh?bbü ehadüküm en ye'küle lahme ehîhi meyten fekerihtümûh.
  - Gizli şeyleri merak edip araşt?rmay?n, dedikodu yapmay?n. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? ?şte tiksindiniz.

  68/Kalem-10,11,12- Ve lâ tüt?'küllle hallâfin mehînin. Hemmâzin meşşâin biriemîmin Mennâ?n lilhayri mü'tedin esîm.
  - Yemin eden, ay?p araşt?ran, değersiz laf taş?yan, nâs? hay?rdan al?koyan, hukuka tecâvüz eyleyen, günaha dadanan kimselere itaat etme.

  24/Nur-15,16- ?z telekkavnehû bielsinetiküm ve tekûlûne biefvâhiküm mâ leyse leküm bihî ?lmün ve tehsebûnehü heyyinen, ve hüçve indellâhi azîm. Ve lev li iz semi'tümûhü kultüm mâ yekûnû lena en netekelleme bihâzâ, sübhâneke haza bühtânün azîm.
  - Hani onu dilden dile dolaşt?r?p hiçbir bilginiz olmad?ğ? şeyleri ağz?n?za al?yor, Allah yan?nda büyük bir günah olduğu halde onu kolay san?yordunuz. Bunu istediğiniz vakit: "Böyle şeyi ağz?m?za almak bize yaraşmaz. Aman Allah'?m! Sen bundan münezzehsin, bu büyük bir Bühtan'd?r." demeliydiniz.

  4/Nisa-112- Ve men yeksib hatîeten ev ismen sümme yermibihî berîen fekadihtemele bühtânen ismen mübîna.
  - Her kim bir suç işlerse veya bir günah kazan?r sonra onu günahs?za atarsa bir iftirada bulunmuş ve apaç?k bir günah yüklenmiş olur.

  4- F?TNE, FESAT

  ?nsanlar?n tevhid akidesinin gereği olarak S?rat? Mustakîm üzerinde bulunmalar? ve tek bir f?rka oluşturmalar? Allah'?n emridir. ?nsanlar?n aras?na fit sokarak onlar? birbirine düşman yapmak veya bu istikamette çal?şmak fitne ç?karmakt?r. Fesat da benzer anlamdad?r.

  5/Maide-64- Küllemâ evkadû nâran lilharbi etfahallâhü ve yes-avne fil-ard? fesâdâ, vallâhû yüh?bbülmüfsidîn.
  - Onlar her ne zaman harp için ateş yaksalar, Allah onu söndürür. Onlar yeryüzünde fesat için çabalarlar. Allah fesat ç?karanlar? sevmez.

  2/Bakara-60- Ve lâ ta'sev fil-erd? müfsidîn.
  - Yeryüzünde fesat ç?kararak haddi aşmay?n?z.

  2/Bakara-191- Velfitnetü eşeddü minelkatl.
  - Fitne katilden şiddetlidir.

  2/Bakara-217- Ve saddûnan sebîlilâhi ve küfrünbihî velmescidliharâmi ve ihrâcü ehlihî minhüekberu indellih, velfitnetu ekberu minelkatl.
  - ?nsanlar? Allah yolundan al?koymak Allah'? tan?mamak, insanlar? Mescid-i Haram'dan al?koymak, ahalisini ondan ç?karmak ise, ?ndi ?lâhi'de şerr bak?m?ndan daha büyüktür. F?TNE KAT?LDEN DAHA BÜYÜKTÜR.

  2/Bakara-193- Ve Kâtilûhüm hattâ lâ tekûne fitnetün ve yekûneddînu lillâh, feinintehev felâ udvâne illâ alezzâlimiyn.
  - Fitneden eser kalmay?p din tamamen Allah'?n oluncaya kadar onlarla k?tal edin (savaş?n). Onlar vazgeçerlerse onlara el uzatmak yoktur. El uzatmak yaln?z zalimleredir.

  8/Enfal-39- Ve kâtilûhüm hattâ lâ teküne fitnetün ve yekûneddiynü küllühü lillâh, feinnintehev feinnnallâhe bimâ ya'melune basîr.
  - Hiçbir fitne kalmay?nca bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla k?talde bulunun. Onlar küfürden vazgeçerlerse, onlar? sal?verin. Çünkü Allah, işlediklerini görür.

  8/Enfal-73- Vellezîne keferû ba'duhüm evliyâü ba'di, illâ tef-alûhü tekün fitnetün fil-ard? ve fesâdün kebîr.
  - Kâfîr olanlar birbirlerinin velîleridir. Siz de bunu yapmazsan?z yeryüzünde bir fitne ve musîbet, büyük bir fesat has?l olur.

  5- GURUR, K?B?R

  ?nsanlar?n büyük bir k?sm? gurur ve kibirleri yüzünden hem ahiret mükâfat?n? hem de dünya saadetini kaybederler, çünkü onlara gök kap?lar? aç?lmaz.

  40/Mü'min-56 - ?nnellezîne yücadilûne fî âyâtillâhi biğayri sültânin etâhüm, in fî sudûrihim illâ kibirun mâ hüm bibâliğîh, feste?zbillâh....
  - Allah'?n âyetleri üzerinde kendilerine gelen bir sultan olmadan tart?şanlar?n gönüllerinde ulaşamayacaklar? bir kibir vard?r. Allah'a s?ğ?n.

  11/Hud-l0- Ve lein ezeknâhü na'mâe ba'de darrâe messethü leyekûlenne zehebesseyyiâtü annî, innehû leferihun fehûr.
  - Eğer ona bir zarardan sonra bir ni'met tatt?rsak, muhakkak ki, benden bütün s?k?nt?lar gitti diyecektir. Çünkü o şüphesiz ş?mar?k ve böbürlenendir.

  2/Bakara-206- Ve izâ kîle lehüttekillâhe ehazethül-?zzettü bil-ism.
  - Ona Allah'tan sak?n deyince, gururu kendisine günah işletir.

  7/Araf-40- ?nnellezîne kezzebû biâyâtinâ vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbüçssemâi.
  - Âyetlerimizi tekzip edip (yalanlay?p, inkâr edip) tekebbür edenlere gök kap?lar? aç?lmaz.


  6- HIRS, ŞEHVET
  H?rs ve şehvet insana Allah'?n yolunda çok derecat kaybettiren ve çok pişmanl?k çektiren iki afettir.

  70/Mearic-19- ?nnel-insâne hulika helûâ.
  - ?nsan, şüphesiz h?rsl? yarat?lm?şt?r.

  64/Tegabün-16- Ve men yüka şühha nefsihî feüllâike hümülmüflihûn.
  Nefsinin h?rs?ndan korunabilen felâha (saadete) erer.


  7- HASET VE DÜŞMANLIK

  ?nsanlar?n f?rkalara ayr?lmas?, birleşmemesi, tevhidi gerçekleştirmemesi hep haset ve düşmanl?k sebebiyledir.

  60/Mümtehine-4- Ve bedee beynenâ ve beynekümül-adâvetü velbağdâü ebeden hattâ tüminû billâhi vahdeh.
  - Sizinle aram?zda bir tek Allah'a îmân edinceye kadar ebediyyen adâvet, şiddetli bir nefret aşikâr olmuştur.

  4/Nisa-54- Em yehsüdûnennâse alâ mâ âtâhümüllâhü min fedlih
  - Yoksa Allah'?n bol ni'metinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar (haset ediyorlar)?

  2/Bakara-109- Vedde kesîrun min ehlilkitâbi lev yeruddûneküm min be'di îmaniküm küffârâ, haseden min ?ndi enfüsihim.Kitap ehlinin çoğu içlerindeki haset sebebiyle sizi, inand?ktan sonra küfre döndürmeyi isterler.

  8- ?SYAN

  ?syan Allah'?n emirlerine itaat etmemize mani olan afettir.

  19/Meryem-44- Yâ ebeti lâ ta'büdişşeytân inneşeytâne kâne lirrahimani asiye.
  - Babac?ğ?m, şeytana tâbî olma, çünkü şeytan Rahmân'a asi olmuştur.

  73/Müzemmil-15,16- ?nnâ erselnâ ileykum resülen şâhiden aleyküm kemâ erselnâ ilâ fir avne resülen. Fe asâ firavnürresule.
  - Şüphesiz size şahitlik edecek bir Resûl gönderdik. Firavuna gönderdiğimiz gibi. Firavun Resûl'e asi olmuştu.


  19/Meryem- 14- Ve lem yekun cebbaren asiyye.
  - Asi olan bir cebbar değildi.

  49/Hucurat-7- Ve kerrehe ileykümüü küfre vel füsuka vel isyane.
  - Küfrü, f?sk? ve isyan? size kerih gösterdi.


  9- ?PT?LÂ


  Allah'?n yasak ettiği şeylere olan aş?r? ilgi ve bunun sonunda doğan vazgeçilmesi çok zor olan al?şkanl?klar iptilâd?r.

  5/Maide-90,91- Yâ eyyühellezîne âmenû innemelhamru velmeysiru vel-ensâbü vel-ezlâmü ricsün min amelişşeytâni fectenibûhü lealleküm tüflihûn. ?nnemâ yürîdüşşeytâânü en yûûka beynekümül-adââvete velbağdââe filhamri velmeysiri ve yesuddeküm an zikrillâhi ve anissalâh, fehel entüm müntehûn.
  - Ey îmân edenler, şarap, kumar, puta tapmak, fal, şeytan?n murdar amelleridir. Art?k ondan kaç?n?n ki, felâh bulas?n?z. Şeytan; şarap, kumar ile aran?za düşmanl?k ve buğz (kin) b?rakmak, sizi Allah'?n zikrinden ve namazdan al?koymak ister. Daha vazgeçmiyecek misiniz?

  10-K?N VE NEFRET

  Kin ve nefret nefsimizin yenilmesi güç afetlerindendir. Bu konuda Yüce Rabbimiz aşağ?daki Âyet-i Kerîmelerle aç?klamalarda bulunuyor.


  5/Maide-8- Ve lâ yecrimenneküm şeneânü kavmin alâ ellâ ta'dilû, i'dilû.
  - Bir kavme, topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe sürüklemesin.

  5/Maide-62
  - Ve terâ kesîran minhüm yüsâriûne fil-ismi vel-udvâni ve eklihimüssüht, lebi'se mâ kânû ya'melûn.
  - Onlardan çoğunun günaha, haks?zl?ğa ve haram yemeğe koşuştuklar?n? görürsün, yapt?klar? ne kötüdür.

  5/Maide-64- Ve leyezîdenne kesîran minhüm mâ ünzile ileyke min Rabbike tuğyânen ve küfrâ, ve elkaynâ beynehümül-adâvete velbağdâe ilâ yevmilk?yâmeh.
  - Rabbinin taraf?ndan inzal olunan, onlardan bir çoğunun azg?nl?ğ?n? küfrünü art?r?r. Onlar?n aras?nda k?yâmet gününe kadar düşmanl?k, olanca kuvvetiyle sevmemezlik (buğz, kin, nefret ve haset) yap?şt?rd?k.

  5/Maide-14- Feeğraynâ beynehümül-adâvete velbeğdâe ilâ yevmilkiyâmeh.
  - Biz k?yamet gününe kadar aralar?na düşmanl?ğ?, olanca kuvvetiyle kini (nefreti) yap?şt?rd?k.

  3/Al-i ?mran-118- Kad bedetilbağdâü min etvâhihim, ve mâ tühfî sudûruhüm ekber.
  - Size olan kin (buğzlar?) dillerinden dökülüyor. Halbuki sinelerinde saklad?klar? buğz (nefret) daha büyüktür.


  Allah'?n yard?m?yla nefsimiz başlang?çta tezkiye edilip kontrol alt?na al?narak, bu şerr kaynağ?n nefsimizin tasfiyesiyle tamamen ortadan kald?r?ld?ğ?n?, Rabbimiz şu âyet-i kerîmede en güzel biçimde aç?kl?yor.

  9/Tevbe-15- Ve yüzhib ğayza kulûbihîm ve yetûbüllâhü alâ men yeşâ'.
  - Kalplerindeki kini gidersin ve Allah dilediği kişinin tövbesini kabul buyursun.

  Tövbenin kabulü, ancak Tövbe-i Nasuh'a davet ile mümkündür. Çünkü tövbenin esas? bir daha günah işlememek üzere Rabbimize verdiğimiz bir ahddir. Fakat, şerr kaynaklar nefsimizde durdukça bu mümkün değildir. Ama bu 19 şerr kaynak, ihlâsla temizlenince Allah bizi Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Bu şekilde yukar?daki âyet-i kerîmede, Rabbimizin söz ettiği gibi tövbemizi kabul ediyor.

  59/Haşr-10- Ve lâ tec-al fî kulubinâ ğ?llan lillezîne âmenû.
  - Kalbimizde mü'minlere karş? kin b?rakma.


  11- KÜFÜR

  Küfür nefsin bünyesindeki afetlerden en korkuncudur.

  18/Kehf-105- Ülâikellezîne keferu biayati rabbihim ve likâihi fe habitat a'malühüm fe lâ nukiymü lehüm yevmel k?yameti vez nan.
  - ?şte onlar Rablerinin âyetlerini ve O'na (dünya hayat?nda) kavuşmay? inkâr ettikleri için amelleri boşa gidenlerdir. Art?k onlar için k?yâmette bir terazi tutmay?z.

  14/?brahim-34- ?nnel-insâne lezalûmün keffâr.
  - Şüphesiz insan zalim, çok kâfirdir.

  3/Al-i ?mran-176- Ve lâ yehzünkellezîne yüsâriûne filküfr. ?nnehüm len yedürrullâhe şey-â, yüridüllâhü elli yec- ale lehüm hazzan fil-âh?rah, ve lehüm azâbün azîm.
  - Küfürde yar?şanlar seni üzmesin. Şüphesiz Allah'a bir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor. Onlara büyük azap vard?r.

  76/Dehr-24- Ve lâ tüti' minhüm âsimen ev kefûrâ.
  - Onlardan kâfir ve günahkâr olanlara itaat etme.

  50/Kaf-24- Elk?yâ fî cehenneme külle keffârin'anîd.
  - ?natç? ve kâfir olanlar?n hepsini cehenneme at?n.


  2/Bakara-257- Vellezîne keferû evliyâühümüttâğût, yühricûnehüm minennûri ilezzulümât.
  - Kâfir olanlar tagutun (şeytan?n) dostudurlar. Ve nurdan zulmete götürürler.

  49/Hucurat-7- Ve kerrahe ileykümülküfr.
  - Size küfrü kerih gösterdi.

  12- MÜRA?L?K

  Halk aras?nda iki yüzlülük olarak an?lan mürailik insan?n, kalbi ile yapt?klar?n?n farkl? olmas?d?r. Allah ise kalbimiz ile davran?şlar?m?z?n eşit olmas?n? ister.

  2/Bakara-264- Ya eyyühellezîne âmenû lâ tübtilû sadekâtiküm bilmenni vel-ezâ, kellezî yünfiku mâ lehû riâennâsi ve lâ yü'minü billâhi velyevmil-âh?r.
  - Ey îmân edenler Nâs'a gösteriş olsun diye mal?n? harceden, Allah'a, ahiret gününe inanmayan kimseler gibi sadakalar?n?z?, başa kakmak, eziyet vermek ile hükümsüz k?lmay?n.

  4/Nisa-142- Ve izâ kâmû ilessalâti kâmû küsâlâ, yürâilnennâse ve lâ yezkürunellâhe illâ kalîlâ.
  - Onlar namaza kalkacak olsalar ağ?r davran?rlar Nâs'a gösteriş yaparlar ve Allah'? az zikrederler (münaf?klar).

  8/Enfal-47- Ve lâ tekûnû kellezîne haracû min diyârihim betaran ve riâennâsi yesuddûnean sebîlillâhi.
  - Yurtlar?ndan böbürlenerek (ş?mararak) nâs'a gösteriş yaparak ç?kanlar, Allah yolundan nâs'? al?koyanlar gibi olmay?n.

  4/Nisa-38- Vellezîne yünfikûne emvâlehüm riâennâsi ve lâ yü'minûne billâhi ve lâ bilyevmil-âh?r, ve men yekünişeytânü lehû karînen fesâe kerînâ.
  - Mallar?n? halka gösteriş için harcedenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar şeytanla arkadaş olmuş ise kötü arkadaşa tutulmuştur.

  13- NANKÖRLÜK

  Allah'?n bize olan ihsanlar?n? görmezliğe gelmek veya hiçe saymak nankörlüktür.

  11/Hud-9- Ve lein ezeknel-insane minnâ rahmeten sümme neze'nâhâ minhü, innehû leyeûsün kefûr.
  - Taraf?m?zdan insana bir rahmet tatt?rd?ktan sonra onu geri alsak o pek ümitsiz, pek nankör olur.

  22/Hac-66 - ?nnel-insâne lekefûr.
  - ?nsan hakikaten nankördür.

  35/Fat?r-36- Kezâlike neczî külle kefûr.
  - ?şte bütün nankörleri böyle cezaland?r?r?z.


  14- ÖFKE, GAYZ

  Öfke ve gayz, her an yanl?ş ad?mlar atmaya sebep olan afetlerdir.

  ise daha büyüktür. ?drak ediyorsan?z âyetleri aç?klad?k. ?şte siz, onlar sevmezken, onlar? seven ve kitab?n bütününe inanan kimselersiniz. Size rastlad?klar? zaman: "?nand?k derler!" yaln?z kald?klar?nda öfkelerinden parmaklar?n? ?s?r?rlar. De ki, öfkenizle ölün. Allah kalplerde olan? bilir. Size bir iyilik gelse, onlar?n fenas?na gider baş?n?za bir kötülük gelse, buna sevinirler. Sabreder ve takva sahibi olursan?z, onlar?n hilesi size hiçbir zarar veremez.


  15-SABIRSIZLIK

  Herşeyin vakti gelecektir. Sab?rs?zl?k göstermeden hedefe doğru gayretle yürümek gerekir. Sab?rs?zl?k nefsimizdeki önemli afetlerdendir.


  16- VEFASIZLIK

  Bir söz veya bir yeminin islâmda mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Kim sözlerini veya yeminlerini yerine getirmiyorsa ahde vefa etmemiş oluyor. Vefas?zl?k ise nefsimizin ciddi bir afetidir.


  20/Taha-115- Ve lekad ahidnâ ilâ âdeme min kablü fenesiye ve lem necid lehû azma.
  - Andolsun ki, daha sonra Âdem'e ahd vermiştik. Fakat unuttu, onu azîmli bulmad?k.

  17- YALAN, TEKZ?B

  Bu konudaki Âyet-i Kerîme'ler aşağ?dad?r.

  43/Zuhruf-25- Fentekamnâ minhüm fenzur keyfe kâne âkibetülmükezzibîn.
  - Bunun üzerine biz onlardan, öc ald?k, yalanc?lar?n sonunun nas?l olduğuna bir bak..

  61/Saf-2,3- Ya eyyühellezine âmenû lime tekûlûne mâ li tef-alûn. Kebüra melden indellâhi en tekûlû mâ lâ tef-alûn.
  - Ey imân edenler, yapmad?ğ?n?z şeyi niçin yapt?ğ?n?z? söylersiniz, yapmad?ğ?n?z şeyi yapt?k demeniz, Allah kat'?nda büyük gazaba sebep olur.

  4/Nisa-112- Ve men yeksib hatîeten ev ismen sümme yermi bihî berîen fekadihtemele bühtânen ve ismen mübinâ.
  - Kim yan?l?r veya suç işler de, sonra onu bir suçsuzun üstüne atarsa, şüphesiz iftira etmiş ve günah işlemiş olur.


  18- ZULÜM

  Zulüm, zalime derecat kaybettirir, mazluma ise derecat kazand?r?r.

  4/Nisa-30 - Ve men yef'al zâlike udvânen ve zulmen fesevfe nuslîhi nârâ.
  - Bunu kim yapar düşmanl?k ve zulüm ederse, onu ateşe sokar?z.

  33/Ahzab-72- ?nnehû kâne zalûmen cehûlâ.
  - ?nsan, pek zalim ve cahildir.

  14/?brahim-34- ?nnel-insâne lezalûmün keftâr.
  - Doğrusu insan pek zalim ve çok nankördür.


  19- ZAN

  Başkalar? hakk?nda onlar?n belkide yapmad?klar? birşeyi onlar yapm?ş gibi düşünmek zand?r. Ve bu düşüncemiz, o kişiyi görmediğimiz halde bir suç işliyormuş gibi bir hükme bizi sürüklerse o zaman bu zan büyük bir günaht?r.

  53/Necm-23- ?n yettebiûne illezzanne ve mâ tehvel-enfüs.
  - Onlar yaln?z zan ve tahmine, nefsimizin arzular?na uyarlar.

  49/Hucurat-12- Ya eyyühellezîne âmenüctenibu kesîran minezzan, inne ba'dazzanni ism.
  - Ey imân edenler zann?n çoğundan sak?n?n, şüphesiz baz? zanlar (su-i zan) günaht?r.

  53/Necm-28- Ye mâ lehüm bihî min ?lm, in yettebi'ûne illezzan, ve innezzanne lâ yüğnî minelhakk? şeyâ.
  - Onlar?n bu sözleri hakk?nda hiçbir bilgileri yok. Onlar sadece zanna ittiba ederler. Zan ise insan? bir hakk? bilmek mecburiyetinden vareste k?lamaz (d?ş?nda tutamaz).

  38/Sad-27- Ve mâ halaknassemâe vel-erda ve mâ beynehüma bât?lâ zâlike zannüllezîne keferû, feveylünlillezîne keferû minennâr.
  - Biz, yeri, göğü ve aralar?ndakileri boşuna (bat?l) yaratmad?k. Boşuna yaratmak sadece kâfirlerin zann?d?r.

  10/Yunus-66- ?n yettebiûne illezzenne ve inhüm illâ yehrusûn.
  - Onlar, ancak o zanna tâbî olurlar. Ancak tahmin ederler.
  10/Yunus-36- Ve mâ yettebiu ekserühüm illâ, zannâ, innezzanne lâ yüğni minelhakk? şeyâ.
  - Onlar?n ekserisi ancak zanna tâbî olurlar, şüphesiz zan hiçbir zaman hakk?n yerine geçmez.

  7/Araf-30 - ?nnehümüttehazû şeyâtîne evliyâe min dûnillâhi ve yehsebûne ennehüm mühtedûn.
  - Şüphesiz onlar Allah'? b?rakarak, şeytan? dost edinmişlerdir ve hidayete erdiklerini zannediyorlard?.

  6/En'âm-148- Kul hel ?ndeküm min ilmin fetühricûhülena, in tettebiûne illezanne ve in entüm illâ yahrusûn.
  - Onlara de ki; Eğer bir bilginiz varsa onu bize ç?kar?rsan?z siz zandan başka bir şeye tâbî olmazs?n?z, kuru kuru tahminde bulunursunuz. ?

  NEFS?N TALEPLER?

  ?nsan?n en şerefli mahlûk oluşundaki en büyük etkenlerden bir tanesi de, ona nefs verilmesidir. Peygamber Efendimiz (SAV)'in harpler tamamland?ktan sonra, "Art?k küçük cihadlar bitti, şimdi buyük cihadlar başl?yor." sözündeki cihad, nefse ve onun taleplerine karş? aç?lan savaşt?r. Bu savaş?n temel hedefi, nefsimizin başlang?çta tezkiye, sonra terbiye ve tasfiye edilerek ruhumuzun emrine verilmesidir. Nefsimizdeki 19 afetin yerine ruhumuzun 19 hasletinin, faziletlerinin yerleşmesi, yani ruhumuzun halleriyle hallenip, onun hoşland?ğ? şeylerden zevk almas? ve bunlardan vazgeçmez hale gelmesidir.
  Nefsimiz başlang?çta, Allah'?n emirlerine karş? isyankard?r. Onu tezkiye etmek lâz?md?r. Nefsin tezkiyesi ona istediklerini vermemekten geçer. Nefsin her istediği münkeri, nehy edildiği halde ikram eden kul nefsinin emrindedir.

  30/Rum-7- Ya'lemûne zâhiran minelhayâtiddünyâ, ve hüm anil-âh?rati hüçm gâfilûn.
  - Onlar dünya hayat?n?n zahirini bilirler. Onlar Ahiretten habersizdirler.

  28/Kasas-78- Kâle innemâ ûtitühû alâ ?lmin ?ndî, evelem ya'lem ennellâhe kad ehleke min kablihî minelkurûni men hüve eşteddü minhü kuvveten ve ekseru cem-â.
  - Kârun, bu servet ancak bende mevcut bir ilimden ötürü bana verilmiştir. Allah'?n önceleri ondan daha güçlü ve toplad?ğ? şey daha fazla olan nice zenginleri helâk ettiğini bilmez mi ?

  2/Bakara-200- Feminennâsi men yekûlü Rabbenâ âtinâ fiddünya ve mâ lehû fil-âhirati min halâk.
  - "Rabbimiz bize dünyada ver." Diyen insanlar vard?r. Öylesinin Ahirette pay? yoktur.

  11/Hud-15,16- Men kâne yürîdülhayâteddünyâ ve zînetehâ nüveffi ileyhim a'mâlehüm fîhâ ve hüm fîhâ lâ yübhasûn. Ülâikellezîne leyse lehüm fil-âh?rati ilennâr.
  - Dünya hayat?n? ve güzelliklerini isteyenlere orada tastamam veririz. Onlar, orada bir eksikliğe de uğrat?lmaz. ?şte Ahiret'te onlara ateşten başka bir şey yoktur.

  Buradan da anlaş?ld?ğ? gibi tezkiye, terbiye ve tasfiye edilmemiş nefsin tüm talepleri dünyaya dönüktür. Nefsimizin bu talepleri bizi Allah yolundan ay?rmaya, sapt?rmaya çal?şan apaç?k bir düşman?m?z olan iblisin talepleriyle çak?şmaktad?r.

  15/Hicr-39,40- Kâle Rabbi bimâ ağveytenî leüzeyyinenne lehüm fil-ard? ve leüğviyennehüm ecmeîn, illâ ?bâdeke minhümülmühlesîn.
  - Rabbim beni sapt?rd?ğ?n için and olsun ki, yeryüzünü onlara güzel göstereceğim. ?hlas sahibi kullar?n müstesna, hepsini sapt?racağ?m.

  ?şte, dünya zînetine düşen ve iblisin aldatmalar?na kanan her nefs, kendisinde mevcut olan 19 afet sebebiyle ve iblisin tesiriyle daima şer talep sahibidir.
  ?blis bu talepleri güçlendirmektedir.
  Konu mihrali tarafından (11.12.07 Saat 17:15 ) değiştirilmiştir.
  maide 35-Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakının ve
  (sizi) O'na (yaklaştıracak) vesile arayın; O'nun yolunda
  cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz
  .

  secde 24 Ve onların içinden, sabrettikleri zaman emrimizle
  doğru yola iletip-yönelten önderler kıldık; onlar bizim
  ayetlerimize kesin bilgiyle inanıyorlardı.

 2. #2
  Dost intifada - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  ankara
  Mesajlar
  19

  Standart


  Rabbımın yarattıklarının arkasındakı mucizeyı gorsek alnımız secdeden kalkamazdı

  faydalı ve uzunca bı yazı olmus ..  -SABIRSIZLIK

  Herşeyin vakti gelecektir. Sabırsızlık göstermeden hedefe doğru gayretle yürümek gerekir. Sabırsızlık nefsimizdeki önemli afetlerdendir.


  demısız ıns sabır ıle okunması duası ıle
  EY SEVGİLİ (S.A.V.)
  SENI TANIDIĞIM GÜN BİTTİ GÖNLÜMÜN CAHİLİYE DEVRI...

  SALAT VE SELAM SANADIR EY NEBİİ..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 29.01.09, 01:39
 2. Nefsin Mahiyeti ve Nefsin Halleri
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 50
  Son Mesaj: 24.11.08, 18:31
 3. Kadınların Yaratılışı Tesettürü Gerektiriyor
  By dr_burcu in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 23.12.07, 10:15
 4. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 12.09.06, 21:17

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0